37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.213-240 din 02 decembrie – 31 decembrie 2008

MO nr.213-240 din 02 decembrie – 31 decembrie 2008

31.12.20082.348 views

Monitorul Oficial nr. 213-214 din 2 decembrie 2008

 - Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1363 din 29.11.2006 „cu privire la modalitatea eliberării autorizaţiilor pentru importul de carne, organe comestibile, produse (preparate) din carne şi produse lactate”.

Comentarii: Conform modificărilor :

-          termenul „produse lactate” a fost exclus din titlul şi din textul hotărîrii, astfel, pentru asemenea produse nu mai trebuie autorizaţie pentru import;

-          pentru obţinerea autorizaţiei la importul mărfii, agentul economic trebuie să confirme lipsa fraudelor economice (încălcări de ordin financiar, neachitarea plăţilor obligatorii la buget, relaţii cu persoanele fizice sau juridice delincvente, încălcări ale legislaţiei în vigoare) la momentul depunerii cereri de eliberare a autorizaţiei. Pînă la aceste modificări lipsa fraudelor trebuia demonstrată pe parcursul ultimelor 3 ani de activitate.

-          autorizaţia se eliberează la prezentarea copiilor autentificate conform legislaţiei în vigoare, la statut, certificatului de înregistrare, şi a contractului cu întreprinderea exportatoare. Anterior trebuiau prezentate şi originalele acestor documente.

-          Autorizaţia se eliberează în termen de 15 zile sau nu mai tîrziu de 3 zile după convocarea membrilor Comisiei speciale.

-          agenţii economici – importatori vor fi informaţi în mod verbal despre deciziile luate în cadrul şedinţelor Comisiilor speciale.

- Hotărîrea Băncii Naţionale nr. 238 din 27.11.2008 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform acestei hotărîri se stabileşte rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 15,5 la sută anual. De asemenea s-a stabilit rata de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 17,5 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 2,0 la sută anual.

-          la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 10,5 la sută anual.

Monitorul Oficial nr. 215-217 din 5 decembrie 2008

- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional.

Această lege stabileşte normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice şi are ca scop informarea multilaterală asupra procesului decizional din cadrul autorităţilor publice, asigurarea participării directe a cetăţenilor, persoanelor juridice la acest proces.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1352 din 2 decembrie 2008 pentru modificarea Hotărîrii nr. 294 din 17.03.1998.

Hotărîrea nr. 294 din 17 martie 1998 „cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23.12.1997” prin care a fost aprobat nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special şi Instrucţiunea privind evidenţa, eliberarea, păstrarea şi utilizarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special a fost completată, introducîndu-se o obligaţie societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale atunci cînd se modifică componenţa fondatorilor acestora. Astfel:

„La modificarea componenţei fondatorilor societăţilor cu răspundere limitată şi întreprinderilor individuale, formularele facturilor fiscale neutilizate se restituie Serviciului Fiscal de Stat.

   Costul formularelor facturilor fiscale se restituie în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Camera Înregistrării de Stat va efectua modificarea componenţei fondatorilor cu condiţia prezenţei confirmării Inspectoratului Fiscal Principal de Stat sau a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale privind returnarea formularelor facturilor fiscale.”

 Comentarii: Această normă obligă începînd cu 2 decembrie 2008, doar societăţile cu răspundere limitată şi întreprinderile individuale să întoarcă facturile fiscale nefolosite în cazul în care componenţa fondatorilor se modifică. Modificarea componenţei fondatorilor presupune atît intrarea  unui sau a mai multor asociaţi cît şi ieşirea vreunui asociat/asociaţi din componenţa fondatorilor. 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1342 din 01 decembrie 2008 cu privire la mijloacele speciale ale Ministerului Finanţelor.

Se aprobă (anexa nr.1) Nomenclatorul şi tarifele serviciilor contra plată prestate de către Ministerul Finanţelor.

Plata pentru susţinerea examenului de calificare la fiecare disciplină, în scopul atribuirii calităţii de auditor pentru auditul  general este stabilită în mărime de 350 lei/pentru 1 examen.

Monitorul Oficial nr. 223-225 din 16 decembrie 2008

- Legea Bugetului de Stat pe 2009 nr. 244-XVI din 21.11.2008.

Monitorul Oficial nr. 226-229 din 19 decembrie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr. 1395 privind aprobarea formularelor aferente activităţii şi veniturilor nerezidenţilor, precum şi modului de completare a acestora.

Hotărîrea aprobă formularul – tip Forma NER 08 „Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit”.

Această formă de Declaraţie se completează şi se prezintă de nerezidenţi care au obţinut venituri în Republica Moldova de la persoanele fizice rezidente, precum şi de la persoanele fizice şi persoanele juridice nerezidente, conform art.71 din Codul fiscal.

În anexa nr. 2 este stabilit modul de completare a Declaraţiei nerezidentului.

Hotărîrea aprobă formularul – tip Forma NERRAP 08 „Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului” (anexa nr.3)  (se prezintă de reprezentanţa nerezidentului în Republica Moldova conform art.76 din Codul fiscal nu mai tîrziu de 31 martie a anului imediat următor anului fiscal de gestiune), iar anexa nr. 4 stabileşte modul de completare a Raportului privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului.

Amintim, că conform art. 74 alin (4) din Codul fiscal nerezidenţii sunt obligaţi să informeze organul fiscal de la locul de reşedinţă despre activitatea lor în termen de 15 zile, iar orice  persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător / instituţie sau organizaţie, trebuie să reţină  un impozit de 15% sau 10 %, (în dependenţă de tipul venitului nerezidentului) din suma plăţii  îndreptată spre plată nerezidentului.

Comentarii:

Formularul – tip Forma NER 08 „Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit” se va prezenta de nerezidenţii care au obţinut venit pe teritoriul Republicii Moldova în primul rînd de la persoane fizice rezidente (fără statut de întreprindere). În acelaşi timp, în textul declaraţiei sunt enumerate surse de venit, care din start nu pot fi obţinute de la aceste persoane. De exemplu, dividendele plătite de un agent economic rezident (rîndul 050) şi altele.

- Hotărîrea Guvernului nr.1398 din 08.12.2008 pentru aprobarea formularului declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit şi modul de completare a acesteia.

Hotărîrea aprobă formularul – tip Forma CET08 (anexa nr.1) şi modul de completarea a acesteia (anexa nr.2)

Comentarii:

Una din sursele de venit determinate în declaraţie este (rîndul 1.8):

Primele şi premiile impozabile, inclusiv obţinute în formă nemonetară în urma concursurilor, tombolelor etc.

Nu este clar despre ce merge vorba (care tombole?) deoarece cîştigurile de la acţiunile de publicitate se impozitează în conformitate cu art.90¹ (Reţinerea finală a impozitului din unele tipuri de venit) din Codul fiscal fără a avea obligaţiunea de a declara acest tip de venit.

De asemenea, vă atragem atenţia la următoarele: Articolul 902 din Codul fiscal are următorul conţinut:

Regimul fiscal pentru unele tipuri de cheltuieli

La depăşirea limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau celor de sponsorizare stabilite la art.36, contribuabilul calculează şi achită un impozit de 15% din suma depăşirii.

În declaraţia aprobată formularul – tip Forma CET08 pentru persoane fizice este realizat mecanismul precum şi această categorie de contribuabili (persoane fizice)sunt plătitori conform acestui articol ?!!! Cu alte cuvinte, dacă o persoană fizică face donaţii în scopuri filantropice în sumă mai mare decît limita stabilită în art.36, atunci legea stabileşte că şi această persoană fizică trebuie să plătească impozit în mărime de 15% din diferenţa formată.

Este evident, că conform textului acestui articol, formal această normă poate fi atribuită şi contribuabililor persoane fizice, dar sunt sigur că legislatorul n-a presupus aşa urmări (deoarece sunt lipsite de logică). Acest articol a fost inclus în textul legii concomitent cu stabilirea cotei de 0% privind impozitul pe venit pentru întreprinderi pentru a evita careva eschivări de la plata impozitelor pentru această categorie de contribuabili. Este logic ca această normă să se refere numai la contribuabilii pentru care cota impozitului a fost stabilită în mărime de 0%. Veniturile persoanelor fizice (din care aceştia fac donaţii în scopuri de binefacere) la momentul efectuării donaţiei au fost deja impozitate la cota de 18%.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1404 din 10.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a valorii estimative a contractelor de achiziţii publice şi planificarea acestora.

- Hotărîrea Guvernului nr.1407 din 10.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea achiziţiilor publice dintr-o singură sursă.

Regulamentul stabileşte cazurile şi condiţiile de desfăşurare a procedurii de achiziţie dintr-o singură sursă.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la vînzarea – cumpărarea terenurilor aferente.

Regulamentul stabileşte condiţiile de vînzare - cumpărare a terenurilor aferente din domeniul privat al statului şi unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a terenurilor aferente imobililor private, înfiinţate în afara procesului de privatizare, a terenurilor cu destinaţie agricolă aferente construcţiilor private atribuite în calitate de cotă-parte valorică din patrimoniul întreprinderilor agricole, folosite în scopul producţiei agricole şi agro-industriale şi stabileşte care este procedura preliminară încheierii contractului de vînzare – cumpărare.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.525 din 11.12.2008 privind modul de restituire a costului formularelor facturilor fiscale în conformitate cu p.3 al Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17.03.1988 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui R.M nr.406-II din 23.12.1997”.

Prin acest ordin se stabileşte formularul cererii de restituire a costului facturilor fiscale restituite la Inspectoratul Fiscal de Stat în legătură cu schimbarea componenţei fondatorilor. În baza cererii de restituire a costului,  inspectoratul fiscal trebuie în termen de 2 zile din data depunerii cererii să elibereze confirmarea privind restituirea, iar suma trebuie restituită în termen de cel mult 10 zile.  

Monitorul Oficial nr. 237-240 din 31 decembrie 2008

- Legea nr. 242-XVI din 20.11.2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Conform modificărilor în sectorul bugetar se aplică Reţeaua tarifară unică de salarizare, iar pentru sectorul real, adică pentru unităţile cu autonomie financiară a fost stabilită posibilitatea alegerii sistemului de salarizare. Astfel în funcţie de specificul activităţii şi condiţiile economice concrete unităţile din sectorul real aplică, pentru organizarea salarizării sistemul tarifar şi /sau  sistemele netarifare de salarizare. Reţeaua tarifară se stabileşte, prin negociere, la nivel ramural – în convenţia colectivă şi la nivel de unitate – în contractul individual de muncă.

 

- Prin această lege au fost aduse modificări în acest sens şi în Codul Muncii.

Astfel, garanţiile de stat în domeniul salarizării în sectorul real rămîne cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real precum şi adausurile şi sporurile cu caracter de compensare, garantate de stat şi reglementate de legislaţia în vigoare.

Alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor.

Codul muncii a fost completat cu art. 136¹ care se referă la sisteme netarifare de salarizare. Astfel sistemele netarifare de salarizare reprezintă modalităţi de diferenţiere a salariilor în dependenţă de performanţele individuale şi sau colective şi funcţia deţinută de salariat.

S-au făcut modificări la articolul 157 alin (2) care se referă la retribuirea muncii suplimentare. Astfel, în cazul retribuirii muncii în acord cu aplicarea sistemului tarifar de salarizare, se plăteşte un adaos de cel puţin 50 la sută din salariul tarifar al salariatului de categoria respectivă, remunerat pe unitate de timp pentru primele 2 ore, şi în mărime de cel puţin 100 la sută din acest salariu tarifar – pentru orele următoare, iar cu aplicarea sistemelor netarifare de salarizare – de 50 la sută pentru primele 2 ore şi, respectiv  100 la sută din cuantumul minim garantat al salariului pe unitate de timp în sectorul real – pentru următoarele ore.

- Legea nr. 259- XVI din 05.12.2008 privind promulgarea Legii pentru modificarea unor acte legislative.

Prin această lege au fost aduse modificări următoarelor acte normative:

-          Legea nr. 275 –XIII din 10.11.1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în RM;

-          Legea ocrotirii sănătăţii nr.411 – XIII din 28.03.1995;

-          Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală;

-          Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

Conform modificărilor se stabileşte că cetăţenii străini şi apatrizii care au reşedinţa în Republica Moldova, încadraţi în muncă în RM în baza unui contract individual de muncă, precum şi cetăţenii străini şi apatrizii cu domiciliul în RM au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii RM, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu stipulează altfel. Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală mai prevede că „calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare încetează odată cu pierderea dreptului de domiciliu sau de reşedinţă în Republica Moldova”.

Comentarii:

În conformitate cu modificările în legislaţie enumerate mai sus cetăţenii străini şi apatrizii care au reşedinţa în Republica Moldova (inclusiv temporar!!!), încadraţi în muncă în RM în baza unui contract individual de muncă  sunt plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Concomitent angajatorii achită partea lor de prime.

În acelaşi timp, menţionăm că nu a fost modificată în acest sens legea nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, care la articolul 20 prevede expres că : ”Asigurarea socială şi asistenţa socială se acordă lucrătorilor întreprinderii cu investiţii străine în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. Întreprinderea poate transfera contribuţii în fondul de asigurare socială doar pentru salariaţii străini care au manifestat dorinţa de a beneficia de asistenţă medicală şi socială în Republica Moldova. Această dispoziţie este aplicabilă şi în cazul depunerii contribuţiilor în fondul de pensii, conform legislaţiei Republicii Moldova.”.

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr.262-XVI din 11.12.2008

Conform acestei legi:

-          din tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii, prevăzut pentru angajatorii din agricultură, cota de 6% la fondul de salarizare se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat prin transferuri de la bugetul de stat.

-          contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestări de servicii, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă, sau sînt numite în autorităţi executive, de notarii de stat, de judecători, procurori, avocaţi parlamentari se stabileşte în proporţie de 6% din salariul lunar şi alte recompense.

-          persoanele fizice care nu sunt nominalizate în anexa pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu CNAS plătind contribuţii sociale în sumă de 3708 lei pe an, iar proprietarii sau arendaşii care prelucrează terenul în mod individual – 920, dar numai puţin de 1/12 din sumele menţionat, ceea ce acordă plătitorului dreptul la pensie minimă pentru limită de vîrstă şi la ajutor de deces.

-          penalitatea pentru neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii s-a mărit, constituind 0,3% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv data virării sumei datorate.

-          pentru angajatorii din agricultură, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, majorarea de întîrziere pentru neplată, calculată pentru anul 2009 se va aplica cu începere de la 1 noiembrie 2009.

-          angajatorul achită 23% la fondul de salarizare şi alte recompense pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă stabilite la anexa nr.3 a legii.

 - Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr. 263-XVI din 11.12.2008.

Conform legii prima de asigurare de asistentă medicală calculată în mărime procentuală la salariu şi la alte recompense se stabileşte în mărime de 7% (3,5% pentru  angajator şi 3,5% pentru salariat).

Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute de legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 2637,6 lei.

Proprietarii de terenuri agricole, fondatorii de întreprinderi individuale, persoane fizice care pe bază de contract iau în arendă sau folosinţă terenuri agricole, titularii patentei de întreprinzător, persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje, etc., cu excepţia terenurilor agricole, care nu se încadrează în nici una din categoriile indicate la anexa nr.2 şi care timp de 3 luni achită prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă beneficiază de o reducere în mărime de 50%.

- Legea nr.289-XVI din 19.12.2008 privind modificarea articolului 4 din Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal.

Conform modificărilor „agenţii economici care efectuează comerţ cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau prestează servicii al căror volum de vînzări din activităţile menţionate a depăşit 10 milioane de lei pe parcursul anului 2007 sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 ianuarie 2009, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit suma de 500 000 de lei”.

De asemenea, şi agenţii economici care desfăşoară activităţi conform CAEM diviziunea 55 (hoteluri şi restaurante) şi diviziunea 50, clasa 50.50 (comerţul cu amănuntul al carburanţilor) al căror volum de vînzări a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului 2007, sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 ianuarie 2009, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit suma de 500 000 de lei”

Începînd cu 1 iulie 2009, agenţii economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi/sau cu amănuntul şi/sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului precedent sînt obligaţi, în termen de pînă la 1 iulie a anului imediat următor, să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile  (cu excepţia reţelelor de comerţ ambulant) în care, în aceiaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit suma de 500 000 de lei”.

Începînd cu 1 ianuarie 2010, decontările între băncile comerciale licenţiate din Republica Moldova aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri bancare, inclusiv prin intermediul terminalelor POS, se efectuează numai în monedă naţională.

- Legea nr. 304-XVI din 25.12.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege a fost modificată legea nr. 278-XVI din 14.12.2007 cu privire la tutun.

Art. 11 al legii cu privire la tutun stabileşte anumite cerinţe care conform modificărilor intră în vigoare de la 1 iulie 2009. Aceste cerinţe sunt:

-   pe fiecare ambalaj de consum al articolelor care se fumează, aflate în circulaţie pe teritoriul Republicii Moldova, pe lîngă alte informaţii vor fi tipărite atît avertismentul general, cît şi cel adiţional privind dauna fumatului;

- pe o parte din suprafaţa laterală a fiecărei unităţi de ambalaj de consum al ţigaretelor va fi tipărită informaţia privind conţinutul de gudron şi nicotină, iar la intrarea în vigoare a art.10 alin.(1), şi privind conţinutul de monoxid de carbon, astfel încît să acopere cel puţin 10% din suprafaţa corespunzătoare.

- Avertismentele despre dauna fumatului, precum şi informaţia privind conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon vor fi:

a) tipărite cu caractere aldine negre, tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafaţa maximal posibilă din aria repartizată textului;

b) tipărite cu minuscule, cu excepţia primei litere a primului cuvînt al mesajului;

c) amplasate pe suprafaţa repartizată centrat, paralel cu marginea ambalajului de consum;

d) încadrate într-un chenar negru cu o grosime de 3-4 mm, care nu va interfera, nu va face neclar, nu va întrerupe textul avertismentelor sau altă informaţie şi va fi inclus în aria destinată avertismentelor şi informaţiei despre conţinutul de gudron, nicotină şi monoxid de carbon;

e) tipărite cu vopsea care nu se şterge şi nu vor fi întrerupte sau ascunse de timbrul de acciză ori de alte elemente ale ambalajului, precum şi deteriorate la deschiderea acestuia.

- pe teritoriul Republicii Moldova se interzice circulaţia articolelor din tutun pe al căror ambalaj de consum este tipărit orice text, denumire, însemnare a mărcii, desen, fotografie sau orice alt semn care sugerează că articolele în cauză sînt mai puţin nocive decît altele.

- Se modifică şi Legea nr.1054-XIV din 16.06.2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul Fiscal.

Articolul 4 alin (7¹)  prevede ca Începînd cu 1 ianuarie 2009, nu se admite importul, producerea, precum şi comercializarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a ţigaretelor cu filtru pe al căror ambalaj (pachet de ţigarete cu filtru) nu este imprimat preţul maxim de vînzare cu amănuntul şi data fabricării.

Acest alineat a fost completat cu următoarele: “excepţie fac stocurile de ţigaret cu filtru produse şi/sau importate pînă la 1 ianuarie 2009, a căror comercializare se permite pînă la 1 ianuarie 2010”.

Aliniatul (5) prevede: “pentru fiecare marcă (denumire) de ţigarete cu filtru produse, achiziţionate de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul RM care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar sau importate, aflate în stoc la situaţia din 1 ianuarie 2009 şi/sau comandate spre livrare în baza contractelor, producătorii autohtoni, cumpărătorii care au achiziţionat ţigarete cu filtru de la rezidenţii aflaţi pe teritoriul RM care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar şi importatorii vor prezenta, pînă la 1 martie 2009, la IFPS o declaraţie separată privind preţurile maxime de vînzare cu amănuntul la ţigaretele cu filtru şi cantitatea aflată în stoc şi/sau comandată spre livrare în baza contractelor. IFPS va publica informaţia respectivă în Monitorul Oficial al RM”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1427 din 15.12.2008 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1419 din 15.12.2006.

Conform modificărilor de concediu suplimentar plătit de 14 zile vor beneficia pe lingă persoanele care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl, precum şi invalizii a căror invaliditate e în legătură cauzală cu catastrofa de la Cernobîl, şi persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1986-1987 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii, lucrătorii organelor afacerilor interne, supuşii militari recrutaţi în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armate, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi cele de căi ferate în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare precum şi persoanele (temporar îndreptate sau trimise în delegaţie) care au participat în anii 1988-1990 la lucrările de lichidare a urmărilor avariei de la C.A.E. Cernobîl, în zona de înstrăinare, precum şi militarii în cantonamente speciale, cei care şi-au satisfăcut în această perioadă serviciul în Forţele Armatei, în trupele şi organele Comitetului pentru Securitatea Statului, în trupele de interne şi în cele de căi ferate, în alte formaţiuni militare şi care au îndeplinit lucrări de lichidare a urmărilor avariei în cauză în zona de înstrăinare.

- Hotărîrea Guvernului nr.1429 din 16.12.2008 privind revizuirea şi optimizarea cadrului normativ de reglementare a activităţii de întreprinzător.

- Hotărîrea nr.1477 din 24.12.2008 cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 1300 din 27.11.2007 “privind organizarea şi desfăşurarea la nivel naţional a concursului “Cel mai bun contribuabil al anului”.

Conform modificărilor, dreptul de a obţine acest titlu se atribuie contribuabilului care a practicat activitate economico-financiară cel puţin trei ani, a obţinut venit impozabil în ultimii doi ani de activitate şi a înregistrat următorii indici:

a) volumul de producere şi/sau volumul serviciilor prestate, evaluat în preţuri curente, a sporit cu cel puţin 10% faţă de anul precedent;

c) suma obligaţiilor fiscale constituie nu mai puţin de 10% din veniturile de la vînzări, iar pentru instituţiile financiare - 5% din venitul obţinut din activitatea financiară;

d) sumele obligaţiilor fiscale achitate au sporit cu cel puţin 10% faţă de anul precedent;

e) pe parcursul anului gestionar nu a comis încălcări ale legislaţiei fiscale, nu are restanţe la bugetul public naţional, precum şi încălcări la prezentarea rapoartelor statistice şi financiare;

f) asigură achitarea a cel puţin 95 la sută a obligaţiei fiscale/vamale prin virament bancar.

-          Hotărîrea Guvernului nr.1482 din 26.12.2008 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.474 din 28.04.1998 “cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.”

Conform modificărilor “se obligă băncile licenţiate, casele de schimb valutar şi persoanele juridice ce prestează servicii hoteliere, care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii de schimb valutar în numerar cu persoane fizice, să-şi doteze ghişeele în care se efectuează operaţiunile de schimb valutar respective, pînă la 1 mai 2009, cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală şi conexiune GPRS. Acestora li se acordă dreptul să folosească şi alte tehnologii cu o funcţionalitate echivalentă (prin reţele fixe/mobile).

- Hotărîrea Guvernului nr. 1492 din 26.12.2008 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr.318 din 17.03.2008 “cu privire la aprobarea Metodologiei de calcul al primei de asigurare de bază şi al coeficienţilor de rectificare pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule”.

Conform modificărilor punctul 4 din hotărîre va avea următorul cuprins:

“4. În cazul în care informaţia necesară pentru efectuarea calculelor în conformitate cu Metodologia indicată în punctul 1 al prezentei hotărîri lipseşte, urmează să se aplice practica ţărilor din Sistemul Internaţional de Asigurări “Cartea verde” pentru acumularea datelor necesare care ar permite calcularea exactă a primelor de asigurare”.

punctul 26 din Anexa nr.1  prevede că “prima de asigurare de bază se stabileşte separat pentru zona 1 (Ucraina şi Belarus), Zona 2 (Ucraina, Belarus şi Federaţia Rusă) şi Zona 3 (toate ţările sistemului Carte verde)”

- Ordinul Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova nr.109 din 19.12.2008 privind acceptarea şi publicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 26.12.2008 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Indicaţiilor metodice aferente întocmirii şi prezentării Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit şi a Indicaţiilor metodice aferente întocmirii şi prezentării raportului privind transparenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.

Conform Indicaţiilor, care se extind asupra tuturor societăţilor de audit, indiferent de forma juridică de organizare, auditorilor întreprinzători individuali, aceştia se obligă pînă la 30 aprilie al anului ce urmează după anul de gestiune să prezinte Consiliului de supraveghere a activităţii de audit Informaţia care include 3 părţi – “Partea I. Informaţii generale”. “Partea II. Activitatea profesională”. ”Partea III. Asigurarea calităţii lucrărilor de audit”.

Anexa nr.1 cuprinde modelul Informaţiei privind respectarea procedurilor de control al calităţii lucrărilor de audit.

Anexa nr.2  cuprinde indicaţiile metodice aferente întocmirii şi prezentării Raportului privind transparenţa societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 116 din 26.12.2008 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor nr.5 la S.N.C. 4 “Particularităţile contabilităţii la întreprinderile micului business”, nr.1 la S.N.C. 27 “Rapoarte financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în intreprinderile fiice” şi nr. 1 la Comentariile cu privire la aplicarea S.N.C. 27 ”Rapoarte financiare consolidate şi contabilitatea investiţiilor în întreprinderile fiice.”

- Ordinul Biroului Naţional de Statistică nr.114/131 din 25.12.2008 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Extrasul din contul bancar-factură”.

Extrasul din contul bancar – factură este un formular tipizat de document primar cu regim special căruia îi sînt atribuite serie şi număr de către Întreprinderea de Stat “Editura de Imprimare “Statistica” şi se întocmeşte pentru serviciile prestate de către instituţiile financiare pentru care au fost achitate dobînzi şi comisioane.

Extrasul din contul bancar-factură se întocmeşte în 2 exemplare de către instituţia financiară cu completarea obligatorie a tuturor rechizitelor. Un exemplar rămîne la instituţia financiară iar cel de al doilea exemplar se eliberează clientului.

Acest ordin conţine Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat cu regim special “Extrasul din contul bancar-factură”.

- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr.231 din 28.11.2008 cu privire la aprobarea Normativelor veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriile casnice auxiliare obţinute din activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2007.

- Ordinul Ministrului Justiţiei nr.540 din 23.12.2008 cu privire la modificarea şi completarea ordinului nr.315 din 22.07.2008 “cu privire la foile de strictă evidenţă pe care se întocmesc actele notariale”.

Conform modificărilor începînd cu 20 ianuarie 2009 foile de strictă evidenţă vor fi utilizate în mod obligatoriu la întocmirea tuturor actelor notariale. Nu se vor întocmi pe foi de strictă evidenţă legalizările de copii, legalizările traducerilor efectuate de notar, legalizările de semnătură pe fişele bancare, legalizările de semnătură a traducătorului, care sînt destinate utilizării pe teritoriul Republicii Moldova. În cazul legalizării copiilor de pe documente şi a semnăturii traducătorului destinate pentru străinătate, pe foaia de strictă evidenţă se imprimă girul de autentificare.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...