37.9k
Home  »  Noutăţi  »  Noutăţi ContabilȘef   »   MO nr.210-234 din 26 octombrie 2010 – 26 noiembrie 2010

MO nr.210-234 din 26 octombrie 2010 – 26 noiembrie 2010

01.12.20104.048 views Contabilsef.md
(Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

BULETIN INFORMATIV

Nr. 11 din 28 noiembrie 2010

Monitorul Oficial nr. 210 din 26 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 979 din 19.10.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise.

Au fost introduse modificări la:

 - punctul 4, care cuprinde tabelul care prevede limitele admise de greutate pe osii ale mijloacelor de transport, pentru deplasare pe drumurile publice.

 - punctul 5, care cuprinde tabelul care prevede greutăţile totale maximum admisibile pentru mijloacele de transport ce efectuează transporturi pe drumurile publice ale Republicii Moldova.

 - Regulamentul s-a completat cu anexa nr.3 care prevede traseele de deplasare a autovehiculelor cu trei osii cuplate cu semiremorcă cu două sau trei osii, transportînd un container ISO de 40 picioare (12,2 m) în cadrul unei operaţiuni de transport combinat cu greutatea totală de 44 tone.

1. Punctul de trecere a frontierei de stat Tudora – Căuşeni – Chişinău.

2. Chişinău – Bălţi (pe sectorul drumului M14) – punctul de trecere a frontierei de stat Criva.

3. Punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni – Chişinău – Dubăsari.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor”.

Ordinul cuprinde:

-              Noul formular tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor” care comparativ cu vechiul formular a suferit modificări de redactare;

-              Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor.

Formularele tipizate aprobate prin Ordinul nr. 22/36 din 22.03.1999 se vor utiliza pînă la epuizarea stocurilor.

Actul de achiziţie a mărfurilor se îndeplineşte în două exemplare. Primul exemplar se eliberează vînzătorului, iar al doilea rămîne la cumpărător. Se întocmeşte în momentul achiziţiei fizice a mărfurilor (trecerii dreptului de proprietate de la vînzător la cumpărător), poate să nu corespundă cu momentul achitării.

- Ordinul Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică nr. 129/104 din 30.09.2010 cu privire la abrogarea unor acte normative.

A fost abrogat Ordinul comun al Biroului naţional de Statistică şi al Ministerului Finanţelor nr. 22/36 din 22.03.1999 cu privire la aprobarea formularului tipizat de evidenţă primară cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor”.

- Ordinul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 49 din 12.10.2010 privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14.11.2007.

Au fost modificate şi completate listele persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste cuprinse în Ordinul nr. 75 din 14.11.2007.

 

Monitorul Oficial nr. 211 - 212 din 29 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18.10.2010 cu privire la Programul – pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010 - 2012.

Obiectivele programului sunt:

- creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova despre oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara noastră.

- stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiari de remitenţe.

- promovarea culturii financiare şi a economiilor.

La acest program pot participa lucrătorii migranţi din Republica Moldova şi rudele de gradul I ale lucrătorilor migranţi care vor beneficia în cadrul programului de informare, instruire şi suport antreprenorial precum şi de finanţare a afacerilor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 989 din 19.10.2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

S-au efectuat modificări în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre au fost efectuate modificări la următoarele acte normative:

1. Hotărîrea Guvernului nr. 535 din 07.05.2003 privind aprobarea modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia. Conform modificării, aduse punctului 2, „compensarea pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de plată a acestuia se efectuează de către toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile din sectorul real şi sectorul bugetar, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, prin indexarea obligatorie şi în mărime deplină a sumei salariului calculat, dacă reţinerea a durat o lună calendaristică şi mai mult după expirarea lunii următoare lunii pentru care urma să fie plătit”. Astfel, nu se mai ia în calcul dacă coeficientul inflaţiei în perioada de neachitare a salariului a depăşit în calcul cumulativ cota de 2 %, deoarece această normă a fost exclusă.

2. Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind modul de calculare a salariului mediu: Modificările efectuate ţin să ajusteze normele hotărîrii cu modificările recente survenite în legislaţia muncii.

- a fost completat pct. 3, care prevede care sunt formele de retribuire a muncii şi compensaţii care se includ în calcularea salariului mediu: Astfel, în calculul salariul mediu se include – salariul stabilit salariatului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare.

- salariul mediu, care conform art.111 din Codul muncii, urmează să fie plătit salariaţilor, care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp, pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, care nu coincid cu zilele de repaos săptămînal, se calculează pe o zi lucrătoare (!!), reieşind din perioada de decontare de 3 luni (punctul 13).

- În lista salariaţilor cărora nu se plăteşte salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare au fost adăugaţi cei care s-au aflat în concediul suplimentar de studii, ori în concediu fără plată, indiferent de durata lui.

3. Hotărîrea Guvernului nr. 1254 din 15.11.2004 privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă.

Conform completării, a fost completată lista salariaţilor care beneficiază de durata redusă a timpului de muncă. Astfel, durata săptămînală redusă a timpului de muncă s-a stabilit - salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate – 35 ore.

4. S-au adus modificări şi completări la un şir de acte normative care prevăd salarizarea personalului din unităţile bugetare:

- Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare;

- Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16.05.2006 privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică;

- Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 01.08.2006 cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat;

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 31 din 22.10.2010 privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2011.

A fost stabilit cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2011 la nivel de 0,2 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Aceste plăţi trebuie transferate de către furnizori pe contul curent al ANRCETI pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale.

 Regulamentul stabileşte condiţiile în care se realizează măsurarea, în punctele de măsurare comercială a cantităţilor de gaze naturale produse, importate, exportate, tranzitate, transportate, distribuite, furnizate, consumate şi totodată desemnează categorii de sisteme de măsurare a cantităţilor de gaze naturale.

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 46/11 din 15.10.2010 cu privire la prezentarea de către societăţile pe acţiuni a dărilor de seamă anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2009.

Anexa la hotărîre cuprinde lista societăţilor pe acţiuni care nu au prezentat către C.N.P.F. darea de seamă anuală pentru anul 2009. Organele de conducere ale acest societăţi pe acţiuni sunt obligate să prezinte către C.N.P.F. darea de seamă anuală asupra valorilor mobiliare pentru anul 2009 – în termen de 30 zile de la data publicării hotărîrii.

Monitorul Oficial nr. 213 din 29 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 27.10.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

Conform modificărilor:

- Mărfurile vămuite la export la un birou vamal din interiorul ţării, imediat după efectuarea controlului vamal, se plasează în regim de tranzit pînă la biroul vamal de frontieră, cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie.

- Serviciul Vamal poate stabili ca unele mărfuri vămuite în interiorul ţării să poată fi tranzitate în vederea scoaterii din ţară numai către anumite birouri vamale de frontieră.

- Antrepozitul vamal trebuie să dispună de dispozitive de blocare a intrărilor – ieşirilor.

- Organul vamal care supraveghează activitatea antrepozitului în proces de lichidare stabileşte, în funcţie de cantitatea mărfurilor antrepozitate, termenul limită pentru plasarea acestor mărfuri în alte destinaţii vamale, însă care nu poate depăşi trei luni din data expirării valabilităţii Autorizaţiei de funcţionare.

- Mărfurile admise la vînzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal.

- Produsele petroliere – în limitele capacităţii rezervorului mijlocului de transport cu care se traversează frontiera de stat.

- Secţiunea 13 care se referă la „alte operaţiuni vamale” a fost completată cu punctul D „returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport nevămuite”. Conform acestui punct, returnarea mărfurilor se efectuează la solicitarea persoanei împuternicite şi se perfectează de către organele vamale prin înscrierea menţiunilor respective în actele de însoţire a mărfurilor sau mijloacelor de transport, fără depunerea declaraţiei vamale.

Au fost operate şi alte modificări în Regulamentul Serviciului Vamal.

Monitorul Oficial nr. 214 - 220 din 5 noiembrie 2010

- Codul de Executare al Republicii Moldova.

A fost republicat în temeiul art. II alin (2) al legii nr. 143 din 02.07.2010.

- Hotărîrea Guvernului nr. 999 din 19.10.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010.

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 246 cuprinde lista actualizată a proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora. Anexa nr. 2 cuprinde lista împrumuturilor şi granturilor, acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 29.10.2010 cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 04.08.1995.

Din anexa nr. 3 a Hotărîrii nr. 547 care cuprinde lista mărfurilor importante, comercializate la preţuri libere cu aplicarea adaosului comercial limitat au fost excluse punctele:

27. Medicamente (în conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică).

30. Citrice proaspete (0805).

- Hotărîrea Guvernului nr. 1022 din 29.10.2010 cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008.

Anexele 1-3 au fost redactate şi aduse în conformitate cu modificările din Codul fiscal şi modificările şi completările aduse Legii nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

Anexa nr. 1 care cuprinde Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit a fost modificată în modul următor:

- punctul 20 prevede că „orice datorie atît a contribuabilului, cît şi faţă de contribuabil, a cărei sumă este exprimată în valută străină, se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil pentru ultima zi a anului fiscal”, iar punctul 21 prevede că „orice venit sau pierdere de pe urma recalculării datoriei conform pct.20 se consideră venit obţinut sau pierdere suportată în ultima zi a anului fiscal.”

Punctul 39 litera d) alineatul doi va avea următorul cuprins: „conform art. 25 al Codului, dobînzile suportate în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia instituţiilor financiare şi a organizaţiilor de microfinanţare) se permit spre deducere în limita ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicate la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt.”

Punctul 39 alineatul h) care se referă la amortizarea activelor nemateriale a fost modificat cu următorul conţinut: „deducerea amortizării proprietăţii nemateriale se determină prin aplicarea metodei liniare din momentul utilizării (anterior – procurării) activului nematerial pînă la amortizarea lui completă sau ieşirii din uz”.

Anexa nr. 2 care cuprinde Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător a fost modificată în modul următor:

Punctul 13 a fost completat în final cu următorul text: „tutorele şi curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin (1), art. 35 din Cod, în funcţie de caz pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă care întruneşte cerinţele specificate la lit. d) alin. (2), art. 35 din Cod.”

Au fost operate modificări în Anexa nr.3 care cuprinde Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul.

Au fost operate şi alte modificări în anexele menţionate mai sus.

 - Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 01.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.

A fost aprobat un nou Regulament cu privire la restituirea taxei pe valoarea adăugată.

În comparaţie cu vechiul regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, noul regulament a simplificat procedura restituirii, şi anume:

1. Au fost anulate atît comisiile teritoriale privind restituirea TVA cît şi comisia republicană care avea atribuţii de examinare a disensiunile între subiecţii impunerii şi inspectoratele fiscale de stat.

2. Cerinţele privind confirmarea documentară pentru livrările de mărfuri şi servicii pentru care se solicită restituirea TVA au fost simplificate referitor la documentul de transport internaţional de mărfuri. Astfel, subpunctul 4 al punctului 22 prevede că pentru livrările de mărfuri subiecţii impozabili urmează să depună copia documentului de transport internaţional a mărfurilor. La acest capitol, noul regulament nu conţine norme care să stipuleze că pe documentul de transport internaţional al mărfurilor trebuie să fie aplicate ştampilele organelor vamale (cel puţin al unui stat limitrof Republicii Moldova) ce atestă transportarea mărfurilor în afara teritoriului vamal al republicii/ţării, indiferent de condiţiile de livrare Incoterms.

Celelalte documente sunt identice ca şi în vechiul regulament, atît pentru livrările de mărfuri cît şi pentru livrările de servicii.

3. La livrarea mărfurilor pentru export în baza contractului de comision, de dreptul la restituirea TVA dispune comisionarul (punctul 38 din regulament) (vechiul regulament prevedea acest drept - comitentului). Totodată noul regulament la punctul 39 prevede că „la livrarea pentru export în baza contractului de comision, a mărfurilor înregistrate în stoc la comisionar, conform situaţiei de la 31.12.2009, de dreptul la restituirea TVA dispune comitentul.

Termenul de restituire a sumei TVA nu a fost modificat de noul regulament, astfel încît restituirea TVA trebuie să aibă loc în termen de 45 zile, 37 de zile din acest termen fiind destinate pentru efectuarea controlului, iar celelalte 8 zile – pentru efectuarea restituirii efective.

- Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 03.11.2010 a fost modificat şi completat Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 140 din 21.10.2010 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

În clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B” se introduce tipul 466 cu următorul conţinut:

„466 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă”.

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 385-O din 22.10.2010 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 267-O din 02.10.2009 privind formularul, modul de completare şi utilizare a actului constatator.

În conformitate cu alineatul introdus la punctul 3 al Ordinului 267-O din 02.10.2009 „diferenţele constatate, ca rezultat al majorării valorii în vamă de către organul vamal, în perioada de verificare a declaraţiilor vamale, nu se admit a fi încasate pe act constatator, urmînd a fi modificată declaraţia vamală, conform cerinţelor actului de inspecţie”.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 382 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 215 din 28.10.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivel actual de 7,0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

-              la creditele overnight la nivelul actual 10,0 la sută anual;

-              la depozitele overnight la nivelul actual 4,0 la sută anual.

Ratele nominalizate se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 216 din 28.10.2010 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7,0 la sută anual.

Rata nominalizată se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratei noi.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 114/2 din 28.10.2010 privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual.

Conform hotărîrii se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2011 în mărime de 0,0664% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30.09.2010.

Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30.09.2010 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31.12.2010.

Monitorul Oficial nr. 221 - 222 din 9 noiembrie 2010

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern).

Anexa nr.1 cuprinde Codul etic al auditorului intern, iar anexa nr.2 cuprinde Carta de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern). Aceste acte sunt obligatorii pentru activitatea auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

- Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 216 din 02.11.2010 cu privire la aprobarea Normativelor Veniturilor nete.

Ordinul a aprobat Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute din activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2009.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr687/186-A din 12.10.2010 despre completarea Ordinului nr. 545/215.A din 30.12.2009 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.

A fost completată lista medicamentelor compensate din fondurile obligatorii de asistenţă medicală.

Monitorul Oficial nr. 223 - 225 din 12 noiembrie 2010

- Legea privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice nr.221 din 17.09.2010.

Monitorul Oficial nr. 226 din 12 noiembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1053 din 11.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale.

Monitorul Oficial nr. 227-230 din 19 noiembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1069 din 12.11.2010 pentru modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006.

 A fost modificat punctul 14¹ care prevede că suma accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, livrate în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor de import cu filtru, şi/sau în zonele economice libere, se restituie subiectului impunerii la prezentarea următoarelor documente:

- contractul de livrare a mărfurilor supuse accizelor;

- factura fiscală (cu aplicarea ştampilei Serviciului Vamal) pentru livrarea la cota zero a TVA, în care drept punct de destinaţie este indicată zona economică liberă sau magazinul duty-free;

- confirmarea de la Serviciul Vamal privind introducerea mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sau în magazinul duty-free;

- documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea accizelor.

Pentru livrările în zona economică liberă se mai prezintă:

- copia certificatului rezidentului zonei economice libere, căruia îi este efectuată livrarea;

- copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei a mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1071 din 12.11.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

A fost completat punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” cu un alineat nou care prevede că Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care va exercita funcţia de administrare, menţinere, dezvoltare şi asigurare a funcţionării sistemului informaţional automatizat „Evidenţa blanchetelor facturilor fiscale”, precum şi efectuarea comenzilor pentru tipărirea blanchetelor facturilor fiscale.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriul în caz de situaţii excepţionale.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 199 din 16.11.2010 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

A fost completată Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 372 din 12.11.2010 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la ordinea de eliberare a actelor juridice.

Instrucţiunea reglementează ordinea de primire, înregistrare, examinare şi evidenţă a cererilor privind eliberarea actelor juridice eliberate. Direcţia informaţii şi evidenţe operative a MAI eliberează următoarele acte juridice (certificate):

-              certificat de cazier judiciar eliberat pentru practicarea activităţii de antreprenoriat;

-              certificat de cazier judiciar eliberat pentru persoanele fizice şi juridice;

-              certificat despre unitatea de transport în căutare;

-              certificat privind căutarea persoanei sau unităţii de transport după hotarele ţării;

-              certificat privind veridicitatea persoanelor juridice după hotarele ţării.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 375 din 13.05.2010 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale.

Monitorul Oficial nr. 231-234 din 26 noiembrie 2010

- Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010

Prevederile legii se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.

Obiective ale managementului financiar şi controlului intern sînt toate activităţile şi procesele din cadrul entităţii publice, inclusiv elaborarea şi executarea bugetelor, elaborarea programelor, evidenţa contabilă, raportarea şi monitorizarea.

- Lege cu privire la taxele consulare nr.242 din 24.09.2010

Legea stabileşte cuantumul taxelor consulare (anexa nr.1 şi nr.2).

- Hotărîrea Guvernului nr. 1085 din 22.11.2010 privind aprobarea listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie

Se aprobă lista organizaţiilor şi întreprinderilor beneficiare de facilităţi fiscale la importul materiei prime.

- Ordin al Ministerului Finanţelor nr.149 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit

Ordinul se aprobă întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit. a) din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.

- Ordin al Ministerului Finanţelor nr.150 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea Normelor de pregătire a stagiarilor în activitatea de audit

Ordinul se aprobă întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit. a) din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.

Evidenţa stagiarilor în activitatea de audit este ţinută de Ministerul Finanţelor.

- PROTOCOL-ACORD privind prolongarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pe anii 2011-2014

Semnat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Patronatul şi Sindicatul de ramură.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 196 din 30.09.2010 Cu privire la Regulamentul cu privire la operaţiunile swap valutar dintre BNM şi bănci

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 204 din 15.10.2010 Cu privire la Regulamentul cu privire la activitatea băncilor în sistemele de transfer internaţional de mijloace băneşti

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

BULETIN INFORMATIV

Nr. 11 din 28 noiembrie 2010

Monitorul Oficial nr. 210 din 26 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 979 din 19.10.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise.

Au fost introduse modificări la:

 - punctul 4, care cuprinde tabelul care prevede limitele admise de greutate pe osii ale mijloacelor de transport, pentru deplasare pe drumurile publice.

 - punctul 5, care cuprinde tabelul care prevede greutăţile totale maximum admisibile pentru mijloacele de transport ce efectuează transporturi pe drumurile publice ale Republicii Moldova.

 - Regulamentul s-a completat cu anexa nr.3 care prevede traseele de deplasare a autovehiculelor cu trei osii cuplate cu semiremorcă cu două sau trei osii, transportînd un container ISO de 40 picioare (12,2 m) în cadrul unei operaţiuni de transport combinat cu greutatea totală de 44 tone.

1. Punctul de trecere a frontierei de stat Tudora – Căuşeni – Chişinău.

2. Chişinău – Bălţi (pe sectorul drumului M14) – punctul de trecere a frontierei de stat Criva.

3. Punctul de trecere a frontierei de stat Leuşeni – Chişinău – Dubăsari.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 130 din 30.09.2010 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor”.

Ordinul cuprinde:

-              Noul formular tipizat de document primar cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor” care comparativ cu vechiul formular a suferit modificări de redactare;

-              Instrucţiunea privind modul de completare a actului de achiziţie a mărfurilor.

Formularele tipizate aprobate prin Ordinul nr. 22/36 din 22.03.1999 se vor utiliza pînă la epuizarea stocurilor.

Actul de achiziţie a mărfurilor se îndeplineşte în două exemplare. Primul exemplar se eliberează vînzătorului, iar al doilea rămîne la cumpărător. Se întocmeşte în momentul achiziţiei fizice a mărfurilor (trecerii dreptului de proprietate de la vînzător la cumpărător), poate să nu corespundă cu momentul achitării.

- Ordinul Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică nr. 129/104 din 30.09.2010 cu privire la abrogarea unor acte normative.

A fost abrogat Ordinul comun al Biroului naţional de Statistică şi al Ministerului Finanţelor nr. 22/36 din 22.03.1999 cu privire la aprobarea formularului tipizat de evidenţă primară cu regim special „Act de achiziţie a mărfurilor”.

- Ordinul Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 49 din 12.10.2010 privind modificarea şi completarea Ordinului directorului Serviciului de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova nr. 75 din 14.11.2007.

Au fost modificate şi completate listele persoanelor şi entităţilor implicate în activităţi teroriste cuprinse în Ordinul nr. 75 din 14.11.2007.

 

Monitorul Oficial nr. 211 - 212 din 29 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 972 din 18.10.2010 cu privire la Programul – pilot de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010 - 2012.

Obiectivele programului sunt:

- creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova despre oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara noastră.

- stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiari de remitenţe.

- promovarea culturii financiare şi a economiilor.

La acest program pot participa lucrătorii migranţi din Republica Moldova şi rudele de gradul I ale lucrătorilor migranţi care vor beneficia în cadrul programului de informare, instruire şi suport antreprenorial precum şi de finanţare a afacerilor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 989 din 19.10.2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

S-au efectuat modificări în Regulamentul cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1452 din 24.12.2007.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1001 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre au fost efectuate modificări la următoarele acte normative:

1. Hotărîrea Guvernului nr. 535 din 07.05.2003 privind aprobarea modului de calculare şi de plată a sumei de compensare a pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de achitare a acestuia. Conform modificării, aduse punctului 2, „compensarea pierderii unei părţi din salariu în legătură cu încălcarea termenelor de plată a acestuia se efectuează de către toate întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile din sectorul real şi sectorul bugetar, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, prin indexarea obligatorie şi în mărime deplină a sumei salariului calculat, dacă reţinerea a durat o lună calendaristică şi mai mult după expirarea lunii următoare lunii pentru care urma să fie plătit”. Astfel, nu se mai ia în calcul dacă coeficientul inflaţiei în perioada de neachitare a salariului a depăşit în calcul cumulativ cota de 2 %, deoarece această normă a fost exclusă.

2. Hotărîrea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind modul de calculare a salariului mediu: Modificările efectuate ţin să ajusteze normele hotărîrii cu modificările recente survenite în legislaţia muncii.

- a fost completat pct. 3, care prevede care sunt formele de retribuire a muncii şi compensaţii care se includ în calcularea salariului mediu: Astfel, în calculul salariul mediu se include – salariul stabilit salariatului în cadrul sistemelor netarifare de salarizare.

- salariul mediu, care conform art.111 din Codul muncii, urmează să fie plătit salariaţilor, care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp, pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare, care nu coincid cu zilele de repaos săptămînal, se calculează pe o zi lucrătoare (!!), reieşind din perioada de decontare de 3 luni (punctul 13).

- În lista salariaţilor cărora nu se plăteşte salariul mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare au fost adăugaţi cei care s-au aflat în concediul suplimentar de studii, ori în concediu fără plată, indiferent de durata lui.

3. Hotărîrea Guvernului nr. 1254 din 15.11.2004 privind retribuirea muncii pentru anumite categorii de salariaţi cărora li se stabileşte durata redusă a timpului de muncă.

Conform completării, a fost completată lista salariaţilor care beneficiază de durata redusă a timpului de muncă. Astfel, durata săptămînală redusă a timpului de muncă s-a stabilit - salariaţilor care îmbină munca cu studiile în instituţiile de învăţămînt superior şi mediu de specialitate – 35 ore.

4. S-au adus modificări şi completări la un şir de acte normative care prevăd salarizarea personalului din unităţile bugetare:

- Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare;

- Hotărîrea Guvernului nr. 525 din 16.05.2006 privind salarizarea funcţionarilor publici şi persoanelor care efectuează deservirea tehnică;

- Hotărîrea Guvernului nr. 863 din 01.08.2006 cu privire la stabilirea pentru funcţionarii publici a sporurilor la salariul de funcţie pentru acces permanent la secretul de stat;

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 31 din 22.10.2010 privind stabilirea cuantumului plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2011.

A fost stabilit cuantumul plăţii de reglementare şi monitorizare pentru anul 2011 la nivel de 0,2 la sută din volumul venitului provenit din activităţile practicate în domeniul comunicaţiilor electronice de către furnizorii de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Aceste plăţi trebuie transferate de către furnizori pe contul curent al ANRCETI pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 385 din 12.08.2010 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri comerciale.

 Regulamentul stabileşte condiţiile în care se realizează măsurarea, în punctele de măsurare comercială a cantităţilor de gaze naturale produse, importate, exportate, tranzitate, transportate, distribuite, furnizate, consumate şi totodată desemnează categorii de sisteme de măsurare a cantităţilor de gaze naturale.

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 46/11 din 15.10.2010 cu privire la prezentarea de către societăţile pe acţiuni a dărilor de seamă anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2009.

Anexa la hotărîre cuprinde lista societăţilor pe acţiuni care nu au prezentat către C.N.P.F. darea de seamă anuală pentru anul 2009. Organele de conducere ale acest societăţi pe acţiuni sunt obligate să prezinte către C.N.P.F. darea de seamă anuală asupra valorilor mobiliare pentru anul 2009 – în termen de 30 zile de la data publicării hotărîrii.

Monitorul Oficial nr. 213 din 29 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1007 din 27.10.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova.

Conform modificărilor:

- Mărfurile vămuite la export la un birou vamal din interiorul ţării, imediat după efectuarea controlului vamal, se plasează în regim de tranzit pînă la biroul vamal de frontieră, cu excepţia cazurilor stabilite de legislaţie.

- Serviciul Vamal poate stabili ca unele mărfuri vămuite în interiorul ţării să poată fi tranzitate în vederea scoaterii din ţară numai către anumite birouri vamale de frontieră.

- Antrepozitul vamal trebuie să dispună de dispozitive de blocare a intrărilor – ieşirilor.

- Organul vamal care supraveghează activitatea antrepozitului în proces de lichidare stabileşte, în funcţie de cantitatea mărfurilor antrepozitate, termenul limită pentru plasarea acestor mărfuri în alte destinaţii vamale, însă care nu poate depăşi trei luni din data expirării valabilităţii Autorizaţiei de funcţionare.

- Mărfurile admise la vînzare în magazinele duty-free pot fi comercializate numai în cantităţi destinate uzului personal.

- Produsele petroliere – în limitele capacităţii rezervorului mijlocului de transport cu care se traversează frontiera de stat.

- Secţiunea 13 care se referă la „alte operaţiuni vamale” a fost completată cu punctul D „returnarea mărfurilor şi mijloacelor de transport nevămuite”. Conform acestui punct, returnarea mărfurilor se efectuează la solicitarea persoanei împuternicite şi se perfectează de către organele vamale prin înscrierea menţiunilor respective în actele de însoţire a mărfurilor sau mijloacelor de transport, fără depunerea declaraţiei vamale.

Au fost operate şi alte modificări în Regulamentul Serviciului Vamal.

Monitorul Oficial nr. 214 - 220 din 5 noiembrie 2010

- Codul de Executare al Republicii Moldova.

A fost republicat în temeiul art. II alin (2) al legii nr. 143 din 02.07.2010.

- Hotărîrea Guvernului nr. 999 din 19.10.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010.

Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 246 cuprinde lista actualizată a proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora. Anexa nr. 2 cuprinde lista împrumuturilor şi granturilor, acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 29.10.2010 cu privire la modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 04.08.1995.

Din anexa nr. 3 a Hotărîrii nr. 547 care cuprinde lista mărfurilor importante, comercializate la preţuri libere cu aplicarea adaosului comercial limitat au fost excluse punctele:

27. Medicamente (în conformitate cu prevederile art.20 din Legea nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică).

30. Citrice proaspete (0805).

- Hotărîrea Guvernului nr. 1022 din 29.10.2010 cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr. 1-3 la Hotărîrea Guvernului nr. 77 din 30.01.2008.

Anexele 1-3 au fost redactate şi aduse în conformitate cu modificările din Codul fiscal şi modificările şi completările aduse Legii nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal.

Anexa nr. 1 care cuprinde Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit a fost modificată în modul următor:

- punctul 20 prevede că „orice datorie atît a contribuabilului, cît şi faţă de contribuabil, a cărei sumă este exprimată în valută străină, se recalculează la cursul oficial al leului moldovenesc valabil pentru ultima zi a anului fiscal”, iar punctul 21 prevede că „orice venit sau pierdere de pe urma recalculării datoriei conform pct.20 se consideră venit obţinut sau pierdere suportată în ultima zi a anului fiscal.”

Punctul 39 litera d) alineatul doi va avea următorul cuprins: „conform art. 25 al Codului, dobînzile suportate în folosul persoanelor fizice şi juridice (cu excepţia instituţiilor financiare şi a organizaţiilor de microfinanţare) se permit spre deducere în limita ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg) stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicate la operaţiunile de politică monetară pe termen scurt.”

Punctul 39 alineatul h) care se referă la amortizarea activelor nemateriale a fost modificat cu următorul conţinut: „deducerea amortizării proprietăţii nemateriale se determină prin aplicarea metodei liniare din momentul utilizării (anterior – procurării) activului nematerial pînă la amortizarea lui completă sau ieşirii din uz”.

Anexa nr. 2 care cuprinde Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător a fost modificată în modul următor:

Punctul 13 a fost completat în final cu următorul text: „tutorele şi curatorul minorilor în vîrstă de la 14 pînă la 18 ani au dreptul la o scutire suplimentară în mărimea specificată la alin (1), art. 35 din Cod, în funcţie de caz pentru fiecare persoană aflată sub tutelă şi/sau curatelă care întruneşte cerinţele specificate la lit. d) alin. (2), art. 35 din Cod.”

Au fost operate modificări în Anexa nr.3 care cuprinde Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul.

Au fost operate şi alte modificări în anexele menţionate mai sus.

 - Hotărîrea Guvernului nr. 1024 din 01.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.

A fost aprobat un nou Regulament cu privire la restituirea taxei pe valoarea adăugată.

În comparaţie cu vechiul regulament privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, noul regulament a simplificat procedura restituirii, şi anume:

1. Au fost anulate atît comisiile teritoriale privind restituirea TVA cît şi comisia republicană care avea atribuţii de examinare a disensiunile între subiecţii impunerii şi inspectoratele fiscale de stat.

2. Cerinţele privind confirmarea documentară pentru livrările de mărfuri şi servicii pentru care se solicită restituirea TVA au fost simplificate referitor la documentul de transport internaţional de mărfuri.Astfel, subpunctul 4 al punctului 22 prevede că pentru livrările de mărfuri subiecţii impozabili urmează să depună copia documentului de transport internaţional a mărfurilor. La acest capitol, noul regulament nu conţine norme care să stipuleze că pe documentul de transport internaţional al mărfurilor trebuie să fie aplicate ştampilele organelor vamale (cel puţin al unui stat limitrof Republicii Moldova) ce atestă transportarea mărfurilor în afara teritoriului vamal al republicii/ţării, indiferent de condiţiile de livrare Incoterms.

Celelalte documente sunt identice ca şi în vechiul regulament, atît pentru livrările de mărfuri cît şi pentru livrările de servicii.

3. La livrarea mărfurilor pentru export în baza contractului de comision, de dreptul la restituirea TVA dispune comisionarul (punctul 38 din regulament) (vechiul regulament prevedea acest drept - comitentului). Totodată noul regulament la punctul 39 prevede că „la livrarea pentru export în baza contractului de comision, a mărfurilor înregistrate în stoc la comisionar, conform situaţiei de la 31.12.2009, de dreptul la restituirea TVA dispune comitentul.

Termenul de restituire a sumei TVA nu a fost modificat de noul regulament, astfel încît restituirea TVA trebuie să aibă loc în termen de 45 zile, 37 de zile din acest termen fiind destinate pentru efectuarea controlului, iar celelalte 8 zile – pentru efectuarea restituirii efective.

- Prin Hotărîrea Guvernului nr. 1034 din 03.11.2010 a fost modificat şi completat Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de instalare, operare, gestionare, mentenanţă şi/sau lichidare a reţelelor de comunicaţii electronice la frontiera de stat a Republicii Moldova.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 140 din 21.10.2010 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

În clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B” se introduce tipul 466 cu următorul conţinut:

„466 Serviciul de asistenţă parentală profesionistă”.

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 385-O din 22.10.2010 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului Serviciului Vamal nr. 267-O din 02.10.2009 privind formularul, modul de completare şi utilizare a actului constatator.

În conformitate cu alineatul introdus la punctul 3 al Ordinului 267-O din 02.10.2009 „diferenţele constatate, ca rezultat al majorării valorii în vamă de către organul vamal, în perioada de verificare a declaraţiilor vamale, nu se admit a fi încasate pe act constatator, urmînd a fi modificată declaraţia vamală, conform cerinţelor actului de inspecţie”.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 382 din 02.07.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurarea energiei electrice în scopuri comerciale.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 215 din 28.10.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivel actual de 7,0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

-              la creditele overnight la nivelul actual 10,0 la sută anual;

-              la depozitele overnight la nivelul actual 4,0 la sută anual.

Ratele nominalizate se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 216 din 28.10.2010 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7,0 la sută anual.

Rata nominalizată se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratei noi.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 114/2 din 28.10.2010 privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual.

Conform hotărîrii se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2011 în mărime de 0,0664% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30.09.2010.

Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30.09.2010 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31.12.2010.

Monitorul Oficial nr. 221 - 222 din 9 noiembrie 2010

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 139 din 20.10.2010 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern şi Cartei de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern).

Anexa nr.1 cuprinde Codul etic al auditorului intern, iar anexa nr.2 cuprinde Carta de audit intern (Regulament – model de funcţionare a unităţii de audit intern). Aceste acte sunt obligatorii pentru activitatea auditorilor interni/angajaţilor din cadrul unităţilor de audit intern din sectorul public.

- Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 216 din 02.11.2010 cu privire la aprobarea Normativelor Veniturilor nete.

Ordinul a aprobat Normativele veniturilor nete ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi gospodăriilor casnice auxiliare, obţinute din activitatea agricolă în fitotehnie şi în sectorul zootehnic în anul 2009.

- Ordinul Ministerului Sănătăţii şi Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr687/186-A din 12.10.2010 despre completarea Ordinului nr. 545/215.A din 30.12.2009 „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.

A fost completată lista medicamentelor compensate din fondurile obligatorii de asistenţă medicală.

Monitorul Oficial nr. 223 - 225 din 12 noiembrie 2010

- Legea privind deetatizarea publicaţiilor periodice publice nr.221 din 17.09.2010.

Monitorul Oficial nr. 226 din 12 noiembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1053 din 11.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societăţile comerciale.

Monitorul Oficial nr. 227-230 din 19 noiembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 1069 din 12.11.2010 pentru modificarea Regulamentului privind restituirea accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006.

 A fost modificat punctul 14¹ care prevede că suma accizului achitată anterior la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, livrate în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor de import cu filtru, şi/sau în zonele economice libere, se restituie subiectului impunerii la prezentarea următoarelor documente:

- contractul de livrare a mărfurilor supuse accizelor;

- factura fiscală (cu aplicarea ştampilei Serviciului Vamal) pentru livrarea la cota zero a TVA, în care drept punct de destinaţie este indicată zona economică liberă sau magazinul duty-free;

- confirmarea de la Serviciul Vamal privind introducerea mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova sau în magazinul duty-free;

- documentele de plată şi extrasele bancare care confirmă achitarea accizelor.

Pentru livrările în zona economică liberă se mai prezintă:

- copia certificatului rezidentului zonei economice libere, căruia îi este efectuată livrarea;

- copia declaraţiei vamale despre introducerea de către rezidentul zonei a mărfurilor în zona liberă de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1071 din 12.11.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

A fost completat punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr. 344 din 30.04.2009 „Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului” cu un alineat nou care prevede că Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” în calitate de administrator tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, care va exercita funcţia de administrare, menţinere, dezvoltare şi asigurare a funcţionării sistemului informaţional automatizat „Evidenţa blanchetelor facturilor fiscale”, precum şi efectuarea comenzilor pentru tipărirea blanchetelor facturilor fiscale.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriul în caz de situaţii excepţionale.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 199 din 16.11.2010 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

A fost completată Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 372 din 12.11.2010 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la ordinea de eliberare a actelor juridice.

Instrucţiunea reglementează ordinea de primire, înregistrare, examinare şi evidenţă a cererilor privind eliberarea actelor juridice eliberate. Direcţia informaţii şi evidenţe operative a MAI eliberează următoarele acte juridice (certificate):

-              certificat de cazier judiciar eliberat pentru practicarea activităţii de antreprenoriat;

-              certificat de cazier judiciar eliberat pentru persoanele fizice şi juridice;

-              certificat despre unitatea de transport în căutare;

-              certificat privind căutarea persoanei sau unităţii de transport după hotarele ţării;

-              certificat privind veridicitatea persoanelor juridice după hotarele ţării.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 375 din 13.05.2010 cu privire la aprobarea Normelor tehnice ale reţelelor de transport al gazelor naturale.

Monitorul Oficial nr. 231-234 din 26 noiembrie 2010

- Legea privind controlul financiar public intern nr.229 din 23.09.2010

Prevederile legii se aplică autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice care gestionează mijloace ale bugetului public naţional.

Obiective ale managementului financiar şi controlului intern sînt toate activităţile şi procesele din cadrul entităţii publice, inclusiv elaborarea şi executarea bugetelor, elaborarea programelor, evidenţa contabilă, raportarea şi monitorizarea.

- Lege cu privire la taxele consulare nr.242 din 24.09.2010

Legea stabileşte cuantumul taxelor consulare (anexa nr.1 şi nr.2).

- Hotărîrea Guvernului nr. 1085 din 22.11.2010 privind aprobarea listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie

Se aprobă lista organizaţiilor şi întreprinderilor beneficiare de facilităţi fiscale la importul materiei prime.

- Ordin al Ministerului Finanţelor nr.149 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea indicaţiilor metodice privind modul de asigurare a riscului de audit

Ordinul se aprobă întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit. a) din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.

- Ordin al Ministerului Finanţelor nr.150 din 22.11.2010 cu privire la aprobarea Normelor de pregătire a stagiarilor în activitatea de audit

Ordinul se aprobă întru executarea prevederilor art.27 alin.(3) lit. a) din Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit.

Evidenţa stagiarilor în activitatea de audit este ţinută de Ministerul Finanţelor.

- PROTOCOL-ACORD privind prolongarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pe anii 2011-2014

Semnat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Patronatul şi Sindicatul de ramură.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 196 din 30.09.2010 Cu privire la Regulamentul cu privire la operaţiunile swap valutar dintre BNM şi bănci

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al BNM nr. 204 din 15.10.2010 Cu privire la Regulamentul cu privire la activitatea băncilor în sistemele de transfer internaţional de mijloace băneşti

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...