37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.21-44 din 01 februarie – 29 februarie 2008

MO nr.21-44 din 01 februarie – 29 februarie 2008

29.02.20081.652 views

Monitorul Oficial Nr. 21-24 din 1 februarie 2008

 

 -  Hotărîrea Guvernului nr. 41 din 23.01.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru realizare în cadrul parcului industrial.

- Hotărîrea Guvernului nr.56 din 25.01.2008 pentru modificarea punctului 4 al Regulamentului privind modalitatea de marcare cu “Timbru de acciz.Marcă comercială de stat” a producţiei alcoolice supuse accizelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26.12.2006.

Conform modificărilor

“4. Pentru mărfurile supuse marcării cu timbre de acciz sînt prevăzute următoarele tipuri de marcaje:

a)       vinuri                                   c) băuturi alcoolice tari             

b)      divinuri                               d) altă producţie alcoolică nespecificată la literele a)- c) din

                                                            prezentul punct şi care se supune marcării conform art.123

                                                           din Codul Fiscal”

- Informaţia Agenţiei de Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului cu privire la determinarea valorii lucrărilor de proiectări şi prospecţiuni, cheltuielilor pentru efectuarea controlului de autor, lucrărilor de expertiză a documentaţiei de proiect şi deviz şi a cheltuielilor pentru întreţinerea direcţiilor unităţilor în construcţii (supravegherea tehnică a beneficiarului) începînd cu 1 ianuarie 2008.

În această informaţie au fost revizuiţi indicii de actualizare a valorii lucrărilor de proiectări şi prospecţiuni, cheltuielilor pentru efectuarea controlului de autor, lucrărilor de expertiză a documentaţiei de proiect şi deviz, recomandaţi pentru determinarea valorii contractuale şi decontărilor pentru lucrările executate începînd cu 1 ianuarie 2008.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal nr.698 privind operarea unor modificări la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.514 din 7.09.2007.

Anexa nr.2 cuprinde modelul Dării de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar.

Anexa nr.3 cuprinde Instrucţiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Dării de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar.

Darea de seamă se prezintă lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare.

Monitorul Oficial Nr. 25-27 din 5 februarie 2008

- Legea nr.251-XVI din 22.11.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Modificarea se referă la art.50 al codului fiscal care se aplică contribuabililor care activează în domeniul asigurărilor/reasigurărilor.

Astfel, conform art. 50 se permite deducerea indemnizaţiilor de asigurare şi despăgubirilor de asigurare, precum şi a altor lăţi efectuate de către asigurător/reasigurător în favoarea asiguratului/ persoanei terţe sau beneficiarului asigurării şi sau reasiguratului, în conformitate cu contractul de asigurare şi/sau reasigurarea încheiat.

- Legea nr. 267-XVI din 07.12.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Se modifică  art. 24 alin(23) din Legea nr. XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal. Astfel conform modificărilor pînă la 31.12.2008, persoanele specificate la art.90 alin (1) din Codul fiscal, nu reţin în prealabil, ca parte a impozitului pe venit o sumă de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice la lichidarea fondurilor de investiţii nemutuale şi la lichidarea fondurilor de investiţii pentru privatizare.

Monitorul Oficial Nr. 28-29 din 8 februarie 2008

- Hot. Guvernului nr.73 din 29.01.2008 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Punctul 6 al Hotărîrii se modifică cu următorul conţinut:

“În anul 2008 demarează procesul de implementare a modelelor de maşini de casa şi control cu memorie fiscală şi modem GPRS (General Packet Radio Service) incorporate, care asigură transportul de date prin reţele mobile GSM (Global System Mobile) la efectuarea decontărilor băneşti în numerar.

  Comisia interdepartamentală pentru maşinile de casă şi control va opera modificările şi completările de rigoare în cerinţele tehnice faţă de maşinile de casă şi control.”

Se obligă agenţii economici, care deţin licenţa Băncii Naţionale a Moldovei pentru desfăşurarea activităţii casei de schimb valutar / punctului de schimb de pe lîngă hotel, să se doteze pînă la 1 ianuarie 2009 cu maşini de casă şi control cu memorie fiscală şi conexiune GPRS (tehnologia GPRS).

Se recomandă Băncii Naţionale a Moldovei, în comun cu Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, să supravegheze şi să monitorizeze implementarea tehnologiei GPRS în activitatea de schimb valutar”.

Anexa nr. 2 la Hotărîre se completează cu punctul 14¹ care va avea următorul cuprins:

“Decizia privind includerea modelului MCC în Registrul unic are o durată de valabilitate de 5 ani din data adoptării. Prelungirea cu un an a termenului de aflare a modelului MCC în Registrul unic se efectuează în baza cererii înaintate de furnizorul respectiv cu cel puţin 90 de zile pînă la expirarea termenului de valabilitate curent.”

Se modifică anexa nr.5 care cuprinde Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar.

Astfel, conform modificărilor prin “tranzacţie comercială” se înţelege faptul economic care constă în vînzarea de bunuri, executarea de lucrări, prestarea de servicii, recepţionarea de plăţi pentru bunuri, lucrări, servicii, recepţionarea de plăţi fiscale şi nefiscale, recepţionarea altor plăţi şi cotizaţii.

Se modifică punctul 8 al anexei nr.5. Astfel, conform modificărilor utilizatorii sunt obligaţi să înregistreze/reînregistreze (să pună în evidenţă) MCC, în modul stabilit, la organul fiscal şi să primească Registrul MCC şi Registrul de asistenţă tehnică, care se restituie după legalizare, precum şi Cartela de înregistrare a MCC perfectată în modul stabilit.

De asemenea conform modificărilor utilizatorii sunt obligaţi “să ţină pentru fiecare MCC, pentru fiecare an de gestiune separat, un registru (Registru MCC) şi să-l legalizeze  (consemneze) la organul fiscal în care este  înregistrată (reînregistrată) MCC.

În Registrul MCC se înregistrează (înscrie) în ordinea cronologică de apariţie, conform raportului de închidere zilnică, sumele de mijloace băneşti încasate.

Registrul MCC, care se deschide în anul în curs pentru anul de gestiune imediat următor, se legalizează (anexînd concomitent pentru verificare Registrul MCC curent/precedent) la organul fiscal, care a înregistrat (reînregistrat) MCC nu mai devreme de luna decembrie a anului următor.

Contribuabilul care îşi desfăşoară activitatea în regim continuu şi în timp de fiecare 24 ore emite la MCC două rapoarte de închidere zilnică poate deschide pentru anul gestionar două registre (semestrul I şi II)”

Se modifică şi punctul e) care enumeră care sunt cerinţele de funcţionare în stare buna a MCC. Astfel, conform modificărilor se consideră în stare bună de funcţionare MCC „dacă imprimă pe documente data calendaristică curentă şi timpul cu deviere maximă de 15 minute de la timpul real”, pînă la această modificare era stabilită devierea maximă de 5 minute.

Se mai adaugă o cerinţă pentru a putea considera că MCC funcţionează în stare bună şi anume:

“MCC se consideră sigilată de către organul fiscal în modul stabilit dacă sigiliile (sigiliul) organului fiscal sînt aplicate în locurile stabilite, valide, nedeteriorate şi elementele de identificare ale sigiliilor corespund celor consemnate de către organul fiscal în Registrul asistenţă tehnică.

Dacă cel puţin una dintre cerinţele enumerate nu este îndeplinită, se consideră că MCC nu este sigilată de către organul fiscal, deci MCC este nesigilată.”

Regulamentul se completează la puntul V care se referă la încălcări şi responsabilităţi.

Punctul 10 stabileşte: “se consideră că tranzacţia comercială nu este înregistrată în MCC (se desfăşoară fără utilizarea MCC) în următoarele cazuri:

-          nu se emite bonul de casă;

-          se emite bonul de casă de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;

-          nu se perfectează bonul de plată în cazurile prevăzute de Regulament;

-          se perfectează bonul de plată dar de o valoare ce nu corespunde sumei real achitate;

-          la verificare se depistează existenţa unei sume de mijloace băneşti excedente, care nu poate fi justificată prin datele înscrise în documentele emise de MCC.

La punctul 10 este prevăzut că “apelarea la serviciile de asistenţă tehnică acordate de persoanele juridice sau fizice care nu deţin autorizaţia de competenţă tehnică pentru modelul MCC respectiv, precum şi returnarea MCC de la reparaţie fără înscrisul centrului de asistenţă tehnică (distribuitor exclusiv) autorizat se califică drept încălcări ale regulilor de exploatarea MCC.”

Regulamentul conţine norme referitoare la modalitatea de înlocuire a memoriei fiscale.

Notă: Înainte de înlocuirea memoriei fiscale din motivul umplerii sau defectării, se efectuează citirea datelor din memoria fiscală şi imprimarea acestora pe suport de hîrtie (banda de control/bonuri), care apoi se predă utilizatorului MCC pentru transmiterea organului fiscal. În Registrul asistenţă tehnică se consemnează obligatoriu faptul înlocuirii memoriei fiscale şi, după caz, faptul că memoria fiscală  nu poate fi citită.

La anexa Regulamentului cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar se modifică punctul 12.

Astfel conform modificărilor se permite efectuarea decontărilor în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control pentru activitatea ce ţine de “comerţul cu amănuntul efectuat de întreprinzătorii individuali (întreprinderile individuale), care nu au angajaţi, nu sunt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată şi anterior au activat în baza patentelor de întreprinzător, pe parcursul a doi ani din momentul înregistrării de stat”.

Totodată lista activităţilor ce pot fi efectuate fără aplicarea maşinilor de casă şi control este completată cu activitatea ce ţine de:

- “Recepţionarea plăţilor pentru servicii prin intermediul ghişeelor bancare automate de autodeservire care emit chitanţe de plată în numerar.”

Monitorul Oficial Nr. 30-31 din 12 februarie 2008

-  Hotărîrea Guvernului nr. 85 din 01.02.2008 cu privire la aprobarea Strategiei Infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017.

 

-  Hotărîrea Guvernului nr.100 din 05.02.2008 privind conferirea titlului “Cel mai bun contribuabil al anului 2007”.

Anexa la această hotărîre cuprinde lista agenţilor economici deţinători ai titlului “Cel mai bun contribuabil al anului 2007”.

 - Hotărîrea nr.102 din 05.02.2008 cu privire la decernarea Premiului de Stat pentru realizări în domeniul calităţii pentru anul 2007.

 

Monitorul Oficial Nr. 32-33 din 15 februarie 2008

- Hotărîrea  Guvernului nr.77 din 30.01.2008 cu privire la aprobarea unor regulamente.

Anexa nr.1 la această hotărîre cuprinde Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit. Obiectivul regulamentului constă în reglementarea modului de determinare şi achitare a impozitului pe venit, a principiilor evidenţei, constatarea veniturilor impozabile şi a cheltuielilor ce se deduc, modului de prezentare a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, termenele şi modul de achitare a acestui impozit în conformitate cu Codul Fiscal.

Anexa nr.2 cuprinde Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit al persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător.

Anexa nr.3 cuprinde Regulamentul privind reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată din alte plăţi decît salariul.

 

Monitorul Oficial Nr. 34-36 din 19 februarie 2008

Monitorul Oficial Nr. 37-39 din 22 februarie 2008

 - Legea nr.286-XVI din 20 decembrie 2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege se modifică legea nr.1585-XIII din 27.02.1998. Conform modificărilor asigurarea obligatorie de asistenţă medicală angajatorul nu mai este obligat să încheie cu asigurătorul un contract de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, iar angajatorii care deja deţin contracte cu Compania Naţionala de Asigurări în Medicină nu mai trebuie să le prelungească o dată la doi ani.

Se modifică ar. 12 al legii care prevede că: „Compania Naţională de Asigurări în Medicină este obligată:

a) să realizeze, conform legii, asigurarea obligatorie de asistenţă medicală a cetăţenilor Republicii Moldova, a cetăţenilor străini şi apatrizilor aflaţi pe teritoriul ei”.

A fost modificată şi legea nr.1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Conform modificărilor prin termenul „alte recompense” se înţelege orice altă sumă decît salariul, plătită de angajator în folosul angajatului său, precum şi alte drepturi şi venituri plătite persoanelor fizice, cu excepţia drepturilor şi veniturilor, prevăzute la anexa nr.3, la care nu se calculează prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Astfel din acele venituri ce vor fi plătite salariaţilor şi care nu sunt incluse în anexa nr.3 se va calcula prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de plătitori prevăzute la anexa nr.1care stabileşte categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense se calculează în funcţie de contribuţia procentuală la salariu şi la alte recompense, pînă la deducerea (reţinerea) impozitelor şi altor plăţi obligatorii stabilite de legislaţie.

Categoriile de plătitori prevăzute la pct.1 şi 3 din anexa nr.1 (Angajatorii, Unităţile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, persoanele fizice, notarii privaţi şi avocaţii care plătesc persoanelor fizice ori în folosul lor alte recompense), indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, inclusiv cele finanţate din bugetul public naţional, precum şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină, sînt obligate, concomitent cu plata salariilor şi altor recompense, să vireze la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în volum deplin, calculate în conformitate cu prezenta lege.

Conform modificărilor aduse art.29 „(1) diminuarea cuantumului primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se sancţionează cu o amendă egală cu suma diminuării.

(2) Diminuarea sau tăinuirea fondului de retribuire a muncii şi a altor recompense, din care urmau să fie calculate prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, se sancţionează cu o amendă în mărimea sumei primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate din suma diminuării sau tăinuirii.

(3) Pe lîngă amenda aplicată conform alin.(1) şi (2), de la plătitori se va percepe suma primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculată din suma cu care a fost diminuat fondul de retribuire a muncii şi alte recompense ori din suma cu care au fost diminuate primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, şi se va calcula penalitate pentru nevirarea în termen a acestei sume la contul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

 - Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 14.02.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului achiziţiilor publice de valoare mică.

Regulamentul stabileşte ce reprezintă achiziţiile publice de valoare mică.

Monitorul Oficial Nr. 40-41 din 26 februarie 2008

 - Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.50-O din 18.02.2008 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine a mărfurilor exportate din Republica Moldova în cadrul regimurilor de comerţ preferenţiale cu Uniunea Europeană (ATP) şi statele care acordă Republicii Moldova Sistemul Generalizat de Preferinţe (GSP).

 - Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.555 din 19.02.2008 privind modificarea şi completarea hptărîrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.207 din 15.08.2007 cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării/ scoaterii din Republica Moldova de către persoanle fizice a mijloacelor băneşti legalizate.

Monitorul Oficial Nr. 42-44 din 29 februarie 2008

 - Legea nr. 10-XVI din 14.02.2008 privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Unit al Mării Britanii şi Irlandei de Nord pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi al Protocolului adiţional.

 - Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 25.02.2008 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 9 martie 2005 „Cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero”.

 - La capitolul acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Ordinul nr.69 din 13.02.2008 privind unele modificări ce se operează în Ordinul IPFS nr.21 din 02 februarie 2006 şi în Anexa la Ordinul IPFS nr.79 din 28 aprilie 2006.

Astfel, începînd  cu prima perioadă fiscală a anului 2008, se modifică Forma TAP 06 (darea de seamă pe taxa de amplasare a publicităţii). Textul rîndului nr.2 a coloanei nr.2 din Forma TAP 06 va avea următorul cuprins: „Obiectivul de publicitate exterioară” iar denumirea coloanei nr.4 din Forma TAP 06 va avea următorul conţinut: „metrul pătrat de suprafaţă publicitară a obiectivului de publicitate exterioară.”

Astfel, începînd cu prima perioadă fiscală a anului 2008, taxa pentru obiectivele de publicitate se va calcula conform numărului de metri pătraţi de suprafaţă publicitară a obiectivelor de publicitate exterioară şi nu după numărul unităţilor de publicitate. În acest sens, inspectoratele fiscale teritoriale urmează să asigure gratuit contribuabilii cu formularul dării de seamă respectiv.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...