37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 208-228 din 1 octombrie 2012 – 31 octombrie 2012

MO nr. 208-228 din 1 octombrie 2012 – 31 octombrie 2012

16.11.20122.090 views
false false false MicrosoftInternetExplorer4

BULETIN INFORMATIV

Nr. 10 din 16 noiembrie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 208 din 1 octombrie 2012

 

- Legea nr. 208 din 28.09.2012 privind stabilirea, pentru anul 2012, a termenului de achitare a impozitului pe venit pentru întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier)

Prin derogare de la prevederile art. 84 din Codul Fiscal, în anul 2012, întreprinderile agricole şi gospodăriile ţărăneşti (de fermier), obligate să achite impozitul pe venit în rate, dispun de dreptul de a achita impozitul pe venit pînă la 31 decembrie 2012.

 

Monitorul Oficial nr. 209-211 din 5 octombrie 2012

 

- Ordinul IFPS nr. 966/24 din 20.09.2012 cu privire la pct. 7 din Ordinul IFPS nr. 217 din 04.04.2012

Punctul 7, subpunctul 3) din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.217 din 4 aprilie 2012 “Cu privire la unele măsuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 şi 188 din Codul fiscal se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3) punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“5. Corectarea notelor de informare aferente impozitului pe venit se va efectua conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.194 din 29.10.2004.”.

 

- Ordinul IFPS nr. 969 din 21.09.2012 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 08.06.2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, cu modificările şi completările ulterioare

 Modificările au rol de precizare care se referă la aplicarea sechestrului pe bunurile debitorului de către organele fiscale numai în cazul în care datoriile debitoare au devenit scadente (pct. 21, Ordinul nr. 295 din 08.06.2010).

 

Monitorul Oficial nr. 212-215 din 12 octombrie 2012

 

- Ordinul IFPS nr. 385 din 01.06.2012 cu privire la aprobarea unor formulare

Prezentul ordin a fost abrogat prin Ordinul nr. 982 din 26.09.2012

 

- Ordinul IFPS nr. 982 din 26.09.2012 cu privire la aprobarea formularelor utilizate în SIA CCDE

Se aprobă următoarele formulare:

- citaţia bancară electronică;

- comunicat informativ privind disponibilul în conturile bancare;

- informaţie privind rulajul mijloacelor băneşti, soldul pe conturile bancare, tranzacţiile şi operaţiunile efectuate.

 

Monitorul Oficial nr. 216-220 din 19 octombrie 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 763 din 11.10.2012 cu privire la aprobarea Documentului-standard pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri şi servicii

Autorităţile contractante şi operatorii economici, la iniţierea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor, au obligaţia să întocmească documentele de licitaţie conform Documentaţiei-standard aprobate.

 

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 396-o din 19.09.2012 privind aprobarea Instrucţiunii cu privire la procedura declarării periodice a mărfurilor autohtone exportate în zonele economice libere

Conform prezentei Instrucţiunii dacă una şi aceeaşi persoană livrează periodic în zona economică liberă, în temeiul unui contract încheiat cu rezidentul zonei respective, acelaşi tip de mărfuri (încadrate la aceeaşi grupă tarifară), organul vamal în raza de activitate a căruia se găseşte zona economică liberă respectivă poate să-i permită depunerea unei singure declaraţii vamale pentru toate loturile de mărfuri care sînt plasate sub regim vamal de export (cod 1800) într-o anumită perioadă de timp (declaraţia vamală periodică).

Le efectuarea livrării, agentul economic prezintă biroului vamal facturile autentificate în două exemplare, pentru mărfurile declarate.

 

- Ordinul IFPS nr. 1070 din 08.10.2012 cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 446 din 21 iunie 2012

Conform modificărilor factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registru în termen de 5 zile lucrătoare de la data eliberării, iar pentru subiecţii impunerii cu TVA care sînt deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat – în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.

De asemenea, va fi obligatoriu înregistrarea în Registrul electronic a următoarelor facturi fiscale:

a) facturile fiscale eliberate în scopul ajustării valorii impozabile a livrării impozabile în cazurile prevăzute de art.98 al Codului fiscal, în care valoarea impozabilă a livrării impozabile depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru, inclusiv cu semnul “minus”;

b) facturile fiscale eliberate pentru refacturarea cheltuielilor compensate, în cazul în care valoarea fără TVA din factura fiscală în cauză depăşeşte mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru;

c) facturile fiscale eliberate în care sînt reflectate şi livrări scutite de TVA, concomitent cu livrările impozabile şi/sau refacturarea cheltuielilor compensate, dacă valoarea totală a livrării fără TVA pe factura dată, cu excepţia valorii livrării scutite de TVA, va depăşi mărimea stabilită de art.1181 al Codului fiscal pentru înregistrarea facturilor fiscale în Registru.

 

- Ordinul IFPS nr. 1080 din 10.10.2012 cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe venit

Se aprobă Nomenclatorului codurilor aferente facilităţilor fiscale la impozitul pe venit care se va utiliza la completarea Anexei 4D şi anexei 6D a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit.

 

Monitorul Oficial nr. 221 din 23 octombrie 2012

 

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

 

Monitorul Oficial nr. 222-227 din 26 octombrie 2012

 

- Ordinul IFPS nr. 1152 din 19.10.2012 cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

Se aprobă formularele:

- Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate;

- Solicitarea de eliberare a Certificatului.

Certificatul in cauză se eliberează de Direcţia control fiscal al IFS teritorial (Direcţia marilor contribuabili) de la locul deservirii contribuabilului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

 

Monitorul Oficial nr. 228 din 31 octombrie 2012

 

- Legea nr. 221 din 19.10.2012 pentru modificarea si completarea unor acte legislative

Se completează Titlul IX din Codul Fiscal cu capitolul 31 care se referă la noua taxă pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în RM numită vinietă.

Subiecţii obligaţi să achite această taxă sunt persoanele fizice şi juridice care întrunesc concomitent următoarele condiţii:

- sunt posesori sau au drept de folosinţă asupra autovehicolelor de la poziţia tarifară 8703 (autoturisme şi alte autovehicule, în principal concepute pentru transportul persoanelor (altele decît cele de la poziţia tarifară 8702), inclusiv maşinile de tipul „break” şi maşinile de curse) şi asupra remorcilor ataşate la acestea de la poziţia tarifară 8716 (Remorci şi semiremorci pentru toate vehiculele; alte vehicule nepropulsate mecanic; părţile lor);

- autovehicolele menţionate mai sus se află se află în evidenţa altor state (nu sunt înmatriculate în RM) şi intră pe teritoriul RM sau îl tranzitează.

Costul vinietei este de 2 euro pe 7 zile, 4 euro pe 15 zile, 7 euro pe 30 de zile, 15 euro pe 90 de zile şi 25 de euro pe 180 de zile.

De asemenea, au fost introduse amenzi în Codul Contravenţional pentru neachitarea vinietei de către subiecţii impunerii de la 2000 lei pînă la 6000 lei.

Prezenta Lege intră în vigoare la 1 noiembrie 2012.

 

- Dispoziţia nr. 91-d din 25.10.2012

Prin dispoziţia prim-ministrului a fost creat grupul de lucru care va elabora un proiect de lege în vederea interzicerii persoanelor fizice şi juridice înregistrate în zonele off-shore dreptul de participare:

- în capitalul social al instituţiilor financiare, al întreprinderilor, organizaţiilor de importanţă strategică din Republica Moldova şi al instituţiilor mass-media;

- în procesele economice, în special în cele ce implică utilizarea banilor publici.

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...