37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 206 – 246 din 1 august 2015 – 31 august 2015

MO nr. 206 – 246 din 1 august 2015 – 31 august 2015

08.09.20153.909 views

Monitorul Oficial nr. 241-246 din 28.08.2015

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică

Conform Legii nr. 150 din 30.07.2015, a fost modificată și completată Legea nr. 1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică. Prin urmare, au fost aprobate noi limite admise a adaosurilor comerciale la comercializarea medicamentelor şi altor produse farmaceutice. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 162 din 30.07.2015, a fost modificată Legea taxei de stat nr. 1216 din 03.12.1992. Respectiv, a fost introdusă taxa de 2500 lei pentru eliberarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în desenul sau modelul industrial. Totodată, au fost efectuate modificări în Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale și Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la unele măsuri faţă de entităţile de interes public

Conform Hotărîrii CNPF nr. 48/6 din 19.08.2015, societăţile pe acţiuni care cad sub incidenţa noţiunii de entitate de interes public conform art.6 alin.(1) lit. a) din Legea nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital", în termen de 30 de zile din data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor întreprinde măsurile necesare executării procedurii de admitere a valorilor lor mobiliare pe piaţa reglementată, în scopul asigurării tranzacţionării acestora în conformitate cu prevederile art.11 alin.(6) lit. a) din Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 „Privind societăţile pe acţiuni". La solicitarea entităţilor menţionate, Bursa de Valori a Moldovei va admite valorile mobiliare ale acestora spre tranzacţionare pe piaţa reglementată în conformitate cu Regulile pieţei reglementate, aprobate prin Hotărîrea CNPF nr.23/3 din 08.05.2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data emiterii.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la prezentarea de către societăţile pe acţiuni a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare

Prin Hotărîrea nr. 48/8 din 19.08.2015, se prescrie persoanelor cu funcţii de răspundere ale societăţilor pe acţiuni enumerate în anexă prezentarea la Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi publicarea în presă a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2014 în termen de 30 de zile din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data aprobării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea Regulamentului privind funcţionarea posturilor fiscale

Conform Ordinului nr. 409 din 18.05.2015, a fost aprobat Regulamentul privind funcţionarea posturilor fiscale. Scopul prezentului Regulament constă în stabilirea principiilor generale de funcţionare a postului fiscal, stabilirea riscurilor în baza cărora activitatea contribuabililor urmează a fi monitorizată prin intermediul postului fiscal, stabilirea obligaţiilor funcţionarului fiscal responsabil de funcţionarea postului fiscal, stabilirea obligaţiilor contribuabilului, activitatea căruia este monitorizată prin intermediul postului fiscal, descrierea acţiunilor funcţionarului fiscal pas cu pas în cadrul acţiunilor de monitorizare prin intermediul postului fiscal al contribuabililor, descrierea modalităţii de aplicare a prevederilor art.2251 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997. Totodată, vechiul regulament a fost abrogat. Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr.1755 din 24.12.2014 "privind aprobarea Listei agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015"

Potrivit Ordinului nr. 678 din 07.08.2015, a fost modificată lista agenţilor economici - mari contribuabili pentru anul 2015, aprobată prin Ordinul nr.1755 din 24.12.2014, prin substituirea entității de la poziția 293 cu o altă entitate. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Regulamentului cu privire la legitimaţiile de serviciu ale angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat

Prin Ordinul nr. 682 din 12.08.2015, a fost aprobat Regulamentul cu privire la legitimaţiile de serviciu ale angajaţilor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova. Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de eliberare, păstrare, restituire şi nimicire a legitimaţiilor de serviciu angajaţilor din cadrul Serviciului Fiscal de Stat. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind abrogarea ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.31 din data de 02.03.2007

Conform Ordinului nr. 692 din 17.08.2015, a fost abrogat ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 31 din data de 02.03.2007 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare a legitimaţiilor de serviciu colaboratorilor Serviciului Fiscal de Stat şi formularelor legitimaţiilor de serviciu. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 234-239 din 25.08.2015

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2013

Conform Ordinului nr. 120 din  12.08.2015, a fost publicat Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2013. Potrivit raportului, în anul 2013 economia Moldovei a revenit pe un trend ascendent, înregistrând cea mai înaltă rată de creștere economică înregistrată în ultimii ani. Creșterea a fost generată în special de sectorul agricol, pentru care anul 2013 a fost extrem de favorabil. Totodată, această creștere a fost susținută de o politică monetară expansionistă, operată într-un cadrul de țintire a inflației și o politică bugetar-fiscală prudentă, care s-a exprimat în reducerea treptată a deficitului bugetar în ultimii 4 ani.

Monitorul Oficial nr. 224-233 din 21.08.2015

Legea cu privire la mediere

A fost aprobată Legea nr. 137 din 03.07.2015 cu privire la mediere. Prezenta lege determină statutul mediatorului, formele de organizare a activităţii de mediator şi cerinţele pentru înregistrarea organizaţiilor de mediere, principiile desfăşurării procesului de mediere şi efectele acestuia, particularităţile medierii în domenii specifice, precum şi competenţa autorităților și a instituţiilor statului în domeniul medierii. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția prevederilor art. 9 alin. (2) și (3), precum și a celor de la alin. (5) în partea ce se referă la remunerarea membrilor Consiliului, care vor intra în vigoare la data expirării mandatului Consiliului de mediere în exercițiu.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 154 din 30.07.2015, a fost modificată și completată Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998. Prin urmare, conform noii redacții, articolul 4, alineat (6) va avea următorul cuprins: „Chioşcurile, gheretele, împrejmuirile, pereţii, bornele de hotar, stratul asfaltic, macaralele, alte construcții și instalaţii ale căror funcţii sînt legate direct de teren sau de construcția principală şi care nu pot fi formate ca obiecte independente de drept în conformitate cu Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, precum şi obiectele de infrastructură tehnico-edilitară nu sînt obiecte ale înregistrării în registrul bunurilor imobile." Anterior, doar reţelele tehnico-edilitare din intravilanul localităţii nu cădeau sub incidenţa prezentei legi. Modificarea Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Curții Constituţionale pentru controlul constituționalității punctului 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (Sesizarea nr. 8a/2015)

Conform Hotărîrii nr. 18 din 19.06.2015, a fost sesizată Curtea Constituțională privind controlul constituționalității punctului 3 din Anexa nr.2 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Conform acestui punct, din categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual, fac parte  și alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală, care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile (pe parcursul anului bugetar).

Autorii sesizării au pretins că punctul 3 din Anexa nr.2 la Legea menționată, care prevede obligativitatea cotizării în fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală de către persoanele care nu sunt angajate, contravine articolelor 36, 46, 47, 54 și 58 din Constituţie, art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea a respins sesizarea și a recunoscut constituțional punctul menționat mai sus.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014

Potrivit Ordinului nr. 695 din 17.08.2015, a fost modificat Punctul 1 al Ordinului IFPS nr.1758 din 29.12.2014 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie. Prin urmare, lista menționată a fost completată cu o entitate nouă. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 213-223 din 14.08.2015

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la abrogarea Indicațiilor metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor şi TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale

Conform Ordinului nr. 117 din 05.08.2015, întru perfecționarea cadrului normativ în domeniul contabilității și excluderea normelor cu caracter similar care se suprapun, odată cu intrarea în vigoare a noilor SNC și noului Plan general de conturi contabile, au fost abrogate Indicațiile metodice nr.10/2-06-134 din 19.05.2009 privind modul de reflectare în contabilitate a cheltuielilor și TVA, aferente bunurilor imobiliare transmise în locațiune și serviciilor comunale. Pentru mai multe detalii, accesaţi aici.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea și completarea Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 "Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Potrivit Ordinului nr. 291 din 30.07.2015, a fost completată anexa nr.8 „Nomenclatorul codurilor birourilor și posturilor vamale" la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea și completarea declarației vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul nr.346-O din 24.12.2009, cu următoarele coduri:
2002 BRICENI (PVI) ZCV EDINEȚ"
2511 COMRAT (PVI) ZCV CEADÎR-LUNGA"
3002 CHIȘINĂU 4 (PVI, Cricova) ZCV CRIULENI"
3004 CHIȘINĂU 7 (PVI, Petricani) ZCV IALOVENI
3005 CHIȘINĂU 3 (PVI, Cricova) ZCV ORHEI"
4501 CHIȘINĂU 7 (PVI, Petricani) ZCV HÎNCEȘTI"
6501 ZEL „UNGHENI" (PVI) ZCV CĂLĂRAȘI"
6505 ZEL „UNGHENI" (PVI) ZCV FĂLEȘTI"
9007 BĂLȚI (PVI) ZCV DROCHIA"
ZCV- Zona de control vamal
IM- Import".

Prezentul Ordin intră în vigoare începând cu data de 01.08.2015.

Indicii Biroului Naţional de Statistică a preţurilor de consum

Conform Indicilor nr. 1398 din 14.08.2015, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind indicii preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în iulie 2015 faţă de decembrie 2014:

  • Ianuarie 100,8%;
  • Februarie 103,1%;
  • Martie 103,9%;
  • Aprilie 105,0%;
  • Mai 105,6%;
  • Iunie 105,7%;
  • Iulie 105,2%.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea și completarea unor ordine ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat

Prin Ordinul nr. 610 din 24.07.2015, a fost modificată şi completată anexa nr. 1 "Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal", aprobate prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin.(34) din Codul fiscal" nr.693 din 26.12.2007. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 211-212 din 11.08.2015

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 124 din 04.08.2015, a fost completată Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul ME nr. 66 din 04.05.2010, cu 4 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Formularului-tip forma IVAO15 "Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională"

Potrivit Ordinului nr. 110 din 28.07.2015, a fost aprobat Formularul-tip forma IVAO15 "Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operațională" și modul de completare a acestuia. Acest formular a fost aprobat pentru a corespunde cerințelor noilor SNC și noului Plan general de conturi contabile. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 206-210 din 07.08.2015

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piaţa financiară nebancară

Prin Hotărîrea nr. 36/15 din 26.06.2015, a fost modificat şi completat Regulamentul privind măsurile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pe piața financiară nebancară, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr.49/14 din 21 octombrie 2011. Entitățile raportoare, în termen de 2 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, vor supune revizuirii programele proprii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, ținând cont de prevederile prezentei hotărâri. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014

Conform Ordinului nr. 599 din 21.07.2015, au fost operate modificări la punctul 1 al Ordinului IFPS nr.1758 din 29.12.2014 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie. Prin urmare, această listă a fost completată cu o entitate nouă. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 200 din 30.07.2015, a fost majorată rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.5 până la 17.5 la sută anual. Totodată, a fost majorate ratele de dobândă la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 18.5 la 20.5 la sută anual și la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 12.5 la 14.5 la sută anual.

A fost majorată norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 6.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 32.0 la sută din baza de calcul începând cu perioada de menținere a rezervelor obligatorii în lei moldovenești 8 septembrie 2015 - 7 octombrie 2015. Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul. Punctul 3 al prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 8 septembrie 2015. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Prin Hotărîrea nr. 201 din 30.07.2015, a fost majorată rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 2.0 puncte procentuale, de la 5.0 până la 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...