37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 206-232 din 02 decembrie 2011-23 decembrie 2011

MO nr. 206-232 din 02 decembrie 2011-23 decembrie 2011

27.12.20111.716 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 12 din 27 decembrie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 206-215 din 2 decembrie 2011

 

- Legea nr. 224 din 25.11.2011 pentru modificarea Legii Bugetului de stat pe anul 2011 nr. 52 din 31.03.2011

Mai multe detalii cu privire la modificările operate în noutatea „Bugetul-2011 va fi modificat! Vezi ce se schimbă

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 139 din 17.11.2011 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010

Extras din raportul de audit cu privire la măsurile de politică fiscală aplicate în anul 2010:

„Printre principalele măsuri de politică fiscală aplicate în anul 2010 se enumără: menţinerea sistemului progresiv de impozitare a veniturilor persoanelor fizice concomitent cu majorarea mărimii scutirii personale anuale, mărimii scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, extinderea termenului cu 5 ani privind neimpozitarea venitului sub formă de dobîndă obţinut de la depozite bancare, valori mobiliare corporative de către persoane fizice şi juridice, cît şi a venitului sub formă de dobîndă obţinut de la depunerile membrilor pe conturile de economii personale în asociaţiile de economii şi împrumut.

Pentru anul 2010 au fost menţinute o serie de facilităţi şi stimulente fiscale pentru diferite categorii de entităţi economice şi anume: cota zero a impozitului pe venitul reinvestit de agenţi economici, extins termenul de beneficiere a facilităţilor fiscale privind impozitul pe venit pentru angajaţii din domeniul tehnologiilor informaţionale şi spectrul de surse de venit impozitate prin reţinerea la sursă, scutirea de TVA şi taxa vamală a mărfurilor, serviciilor destinate rezidenţilor parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, la procurarea de utilaje şi alte mijloace fixe, ca aport în capitalul statutar şi prin intermediul leasing-ului; cota zero a TVA şi scutirea de accize şi taxa vamală a mărfurilor şi serviciilor destinate zonelor economice libere şi a mărfurilor exportate; mecanismul de restituire a TVA la investiţiile capitale efectuate în localităţile rurale.

A fost majorat de două ori plafonul de înregistrare obligatorie a contribuabililor cu TVA şi menţinută înregistrarea benevolă. De rînd cu acestea, a fost modificat regimul TVA al producţiei agricole primare prin introducerea cotei reduse a TVA în schimbul celei standard.

În partea ce ţine de accize, au fost majorate cotele accizelor la bere (cu 25%), la ţigările cu filtru (de 4 ori ), la benzină şi derivatele acesteia, motorină (cu 50%), la parfumuri şi apă de toaletă, la articolele de bijuterie (de 3 ori), la autoturismele de lux (de 2 ori); introducerea accizului la articolele de cristal; majorarea cotelor accizelor la producţia vinicolă, băuturile alcoolice tari şi băuturile slab alcoolice, aparataj electronic, alte autoturisme decît cele de lux.

Un alt bloc de măsuri vizează implementarea etapei a doua a sistemului de impozitare a bunurilor imobiliare la valoarea de piaţă: garajele şi terenurile pe care acestea sînt amplasate; loturile întovărăşirilor pomicole cu/sau fără construcţiile amplasate pe ele ale persoanelor fizice şi bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială ale persoanelor juridice.

Printre alte măsuri se enumeră: majorarea cotei maxime a taxei pentru amenajarea teritoriului (de 2 ori) şi majorarea taxei pentru unităţile comerciale şi de prestări servicii de deservire socială (cu 50%); majorarea cotelor taxelor rutiere la autoturismele înmatriculate în Republica Moldova, cu stabilirea cotelor taxei prin distribuirea proporţională a influenţei asupra infrastructurii rutiere.

Pe parcursul anului 2010 au fost întreprinse măsuri de extindere a relaţiilor bilaterale prin prisma convenţiilor pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale privind impozitele pe venit şi pe capital, prin punerea în aplicare a 2 convenţii (cu Marele Ducat de Luxemburg şi Regatul Spaniei), parafarea unei convenţii (cu Regatul Belgiei), intrarea în vigoare a 2 convenţii (cu Irlanda şi Republica Portugheză). Actualmente sînt puse în aplicare 44 de convenţii.

Întru armonizarea continuă a politicii fiscale, au fost iniţiate şi derulate negocierile asupra Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană la capitolul “Impozitare”, în partea ce ţine de impozitele indirecte: TVA şi accize.”

 

- Hotărîrea CNPF nr. 49/14 din 21.10.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind măsurile de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pe piaţa financiară nebancară

Regulamentul se aplică participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.

Drept activităţi supuse riscului spălării banilor şi finanţării terorismului sînt:

1) tranzacţiile complexe şi neordinare;

2) operaţiunile financiare internaţionale;

3) operaţiunile efectuate cu aplicarea tehnologiilor informaţionale;

4) operaţiunile de brokeraj;

5) operaţiunile de administrare fiduciară;

6) acceptarea depunerilor de economii;

7) acordarea de împrumuturi.

 

- Hotărîrea BNM nr. 255 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de completare de către băncile licenţiate a Raportului privind statistica monetară

 

- Hotărîrea BNM nr. 269 din 24.11.2011 cu privire la ratele dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervei obligatorii

Se diminuează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0.5 puncte procentuale, de la 10.0 pînă la 9.5 la sută anual.

Se diminuează ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 13.0 pînă la 12.5 la sută anual;

b) la depozitele overnight cu 0.5 puncte procentuale, de la 7.0 pînă la 6.5 la sută anual.

Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

 

Monitorul Oficial nr. 216-221 din 9 decembrie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 883 din 25.11.2011 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al sistemului informaţional automatizat „Registrul de stat al operatorilor de date cu caracter personal”

Avantajul principal al Registrului constă în faptul că, în perspectivă, fiecare operator de date cu caracter personal va putea, prin intermediul unei interfeţe web, să expedieze solicitări de efectuare a operaţiunilor de înregistrare, modificare sau radiere a informaţiei în/din Registru şi să recepţioneze deciziile de aprobare sau respingere a solicitărilor expediate.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 142 din 30.11.2011 cu privire la retragerea certificatelor de calificare ale auditorului

Datorită încălcării art. 15 lit. f) al Legii nr. 61-XVI din 06.03.2007 privind activitatea de audit, au fost retrase următoarelor persoane certificatele de calificare: Veazghina Irina (AG), Areşina Nadejda (AG), Răsoi Victor (AG).

 

- Ordinul IFPS nr. 938 din 28.11.2011 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 08.06.2010

Principala modificare constă în aceea că, Inspectoratele fiscale de stat teritoriale vor avea dreptul să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligaţiunilor fiscale şi în cazul efectuării controlului fiscal la contribuabil în urma căruia apar suspiciuni că bunurile contribuabilului pot fi înstrăinate pînă la emiterea deciziei asupra cazului.

 

- Ordinul IFPS nr. 949 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

 

- Hotărîrea BNM nr. 231 din 27.10.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale

Regulamentul se aplică de către bănci la clasificarea şi calcularea mărimii reducerilor (rezervelor) pentru pierderi la active şi la angajamentele condiţionale ale băncii supuse riscului de credit.

 

- Hotătîrea BNM nr. 279 din 01.12.2011 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudenţiale

În scopuri prudenţiale, băncile supuse supravegherii de către BNM sunt obligate să întocmească şi să prezinte următoarele rapoarte:

a) Raportul privind clasificarea activelor şi angajamentelor condiţionale;

b) Raportul privind expunerile „mari”;

c) Raportul privind expunerile băncii faţă de persoanele afiliate;

d) Raportul privind depozitele;

e) Raportul privind calculul capitalului normativ total;

f) Raportul privind evaluarea suficienţei capitalului ponderat la risc;

g) Raportul privind lichiditatea;

h) Raportul privind informaţia operativă;

i) Raportul privind informaţia diversă;

j) Raportul privind acţionarii băncii;

k) Raportul privind cotele de participare în capitalul unităţilor economice;

l) Raportul privind portofoliul de credite.

 

 

Monitorul Oficial nr. 222-226 din 16 decembrie 2011

 

- Legea nr. 208 din 21.11.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

 Se adoptă mai multe modificări şi completări în legislaţie care se referă la accesul la informaţia cu caracter personal. De asemenea se introduc noi articole în Codul Contravenţional care prevăd amenzile pentru încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

- Legea nr. 209 din 21.10.2011 pentru modificarea Codului Contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24.10.2008

Se modifică art. 333 din Codul Contravenţional care prevede sancţiunile pentru încălcarea regulilor de şedere în RM. Astfel, conţinutul este următorul:

- pentru încălcarea de către străini a regulilor de şedere în RM prin nepărăsirea teritoriului tării la expirarea termenului de şedere acordat se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 u.c.

- pentru încălcarea de către străini a regulilor de şedere în RM manifestată: prin şedere fără acte de identitate, cu documente neautentice sau a căror termen de valabilitate a expirat; prin nerespectarea regulilor de intrare şi ieşire din RM; prin eschivarea de la examenul medical pentru depistarea virusului HIV; prin declararea de data false în vederea obţinerii vizei, permisului de şedere sau buletinului de identitate se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 u.c. cu sau fără expulzarea din RM.

Contravenţiile date sunt examinata conform art. 423 (modificat de asemenea prin această Lege) din Codul Contravenţional de poliţia de frontieră.

 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 66 din 07.10.2011 cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raport anual 2010)

Auditul a constatat un cumul de reglementări neconsolidate şi un management instituţional precar, care servesc drept impedimente pentru o administrare fiscală capabilă să asigure colectarea integrală a impozitelor şi taxelor, să evalueze şi să extindă baza impozabilă, inclusiv prin instrumente antievaziune şi antifraudă fiscală.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul

Prin această hotărîre se aprobă:

- Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul - stabileşte cerinţele faţă de persoanele fizice şi juridice care practică activităţi de comerţ cu amănuntul pe teritoriul RM. Astfel, comercianţii sunt obligaţi să amplaseze la intrarea in unitatea comercială un panou de identificarea a unităţii, pe care se indică în limba de stat denumirea completa şi tipul, conform autorizaţiei de funcţionare, apartenenţa (agentul economic), adresa unităţii.

- Nomenclatorul unităţilor comerciale care desfăşoară comerţ cu amănuntul;

- Regulamentul sanitar pentru unităţile comerciale cu profil alimentar.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 09.12.2011 privind crearea Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului limită ale acesteia

Conform acestei hotărîri se creează Agenţia pentru protecţia consumatorilor prin reorganizarea Inspectoratului principal de stat pentru Supravegherea Pieţii, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor, fiind succesoare de drepturi şi obligaţii ale instituţiei reorganizate.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la 01.01.2012

 

- Hotărîrea ANRCETI nr. 33 din 17.11.2011 cu privire la aprobarea formularului rapoartelor statistice pentru furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice

Se aprobă Formularele – tip „Raportul statistic al furnizorului de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice”.

Se aprobă instrucţiunile privind completarea formularelor de rapoarte statistice.

Furnizorii de reţele şi/sau servicii publice de comunicaţii electronice sunt obligaţi să transmită ANRCETI trimestrial şi anual informaţia conform formularelor aprobate, în decurs de 45 de zile de la încheierea perioadei de raportare.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la 01.01.2012

 

Monitorul Oficial nr. 227-232 din 23 decembrie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 951 din 16.12.2011 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal al RM

Se modifică şi se completează articolele din Regulamentul de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul Vamal cu referire la vămuirea mărfurilor introduse sau scoase din zonele libere, cu referire la drepturile de import/export şi responsabilitatea achitării lor şi formalităţi vamale la intrarea şi ieşirea mărfurilor din zonele libere.

 

- Hotărîrea BNM nr. 232 din 23.10.2011 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de prezentare la BNM de către casele de schimb valutar şi hoteluri a rapoartelor în formă electronică

Instrucţiunea stabileşte modul de întocmire şi transmitere la BNM a rapoartelor în formă electronică de către casele de schimb valutar şi hoteluri, precum şi modul de acceptare a acestora de către BNM.

Transmiterea rapoartelor în formă electronică se efectuează prin intermediul aplicaţiei web speciale, elaborate de BNM. Rapoartele date pot fi transmise doar de persoana autorizată a casei de schimb valutar/hotelului. Persoana autorizată poate fi administratorul casei de schimb valutar/hotelului sau acesta poate delega altei persoane autorizarea de a transmite rapoartele în forma electronică la BNM, urmînd procedura descrisă în Instrucţiune.

Instrucţiunea intră în vigoare la 23.12.2011, cu excepţia capitolelor III-V, care vor intra în vigoare la 01.01.2012

 

- Hotărîrea BNM nr. 233 din 27.10.2011 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la unităţile de schimb valutar

 

- Hotărîrea BNM nr. 292 din 15.12.2011 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind situaţiile financiare FINREP la nivel individual, aplicabile băncilor

Prezenta Instrucţiune se aplică băncilor licenţiate de către BNM. Astfel, băncile sunt obligate să întocmească situaţiile financiare FINREP la nivel individual, în conformitate cu cerinţele stabilite în Instrucţiune.

Hotărîrea intră în vigoare la 01.01.2012

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103,272086.

 

 

 

 

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...