37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.197-212 din 04 noiembrie – 28 noiembrie 2008

MO nr.197-212 din 04 noiembrie – 28 noiembrie 2008

30.11.20082.243 views

Monitorul Oficial nr.197 din 04 noiembrie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr.1210 din 29 octombrie 2008 cu privire la Consiliul Civil pentru monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi  Corupţiei.

A fost aprobat Regulamentul Consiliului Civil pentru monitorizarea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei.

Monitorul Oficial nr.198-200 din 7 noiembrie 2008

- Legea nr. 209-XVI din 17.10.2008 privind completarea art. 5 din Legea nr.1466-XIII din 29.01.1998 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe.

Articolul 5 al legii care se referă la „constatarea încălcărilor şi aplicarea sancţiunilor pecuniare” se completează la alineatul (7), astfel, adăugîndu-se încă un caz în care nu se vor aplica sancţiuni pentru nerespectarea termenelor de repatriere a mijloacelor băneşti. Astfel conform completărilor nu sunt supuse sancţiunilor pecuniare sumele nerepatriate de la export-import provenite din tranzacţiile economice externe:

j) „în cazul imposibilităţii repatrierii mijloacelor băneşti ca urmare a aplicării în ţările partenerilor economici externi a unor interdicţii nejustificate, confirmate prin hotărîre de Guvern”.

Aducem aminte că conform legii nr.1466, agenţii economici rezidenţi ai R.M sînt obligaţi să înregistreze în conturile lor de decontare încasările de la export, sumele transferate în avans pentru importul neefectuat, să efectueze importul de mărfuri şi servicii în urma plăţilor pentru import, să repatrieze mijloace băneşti şi/sau materiale în urma altor tranzacţii economice externe în termenul stabilit în contractul de vînzare cumpărare, dar nu mai tîrziu de un an de la data expedierii mărfurilor respective, sau efectuării plăţii pentru marfă.

Nerespectarea termenelor de repatriere se sancţionează cu amendă în proporţie de 0,1 la sută din suma (valoarea) mijloacelor nerepatriate pentru fiecare zi calendaristică de întîrziere.

- Legea nr. 224-XVI din 30.10.2008 pentru modificarea anexei la Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

De la anexa legii nr.121care cuprinde lista bunurilor nepasibile privatizării se exclud următoarele poziţii:

165 Î.S. „Compania Aeriană „Air Moldova””

172 Întreprinderea de Stat de Alimentaţie Publică „Cafeneaua Parlamentului”

173 Î.S. Complexul Hotelier „Codrul”.

- Hotărîrea Guvernului nr.1208 din 27.10.2008 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind comercializarea ouălor pentru consum uman.

Monitorul Oficial nr. 201-2003 din 11 noiembrie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr.98-d prin care a fost aprobat  cadrul de Cheltuieli pe Termen Mediu (2009-2011).

Monitorul Oficial nr. 204-2005 din 14 noiembrie 2008

- Se modifică şi se completează Legea nr.1308-XIII din 25.07.1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului.

Conform modificărilor:

1. vînzarea cumpărarea pămîntului se efectuează prin contractul de vînzare-cumpărare la preţ normativ prin concurs sau la licitaţie. Astfel, s-a exclus posibilitatea de a stabili un preţ liber.

2. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  eliberează documentul ce conţine parametrii cantitativi şi calitativi precum şi dreptul deţinătorului asupra terenului proprietate publică a statului

3. Vînzarea-Cumpărarea terenurilor din domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale se efectuează de către autorităţile administraţiei publice locale la decizia consiliului respectiv, iar terenurile din domeniul privat al statului - de către Agenţia Proprietăţii Publice. Vînzătorul este obligat să soluţioneze toate problemele referitoare la : construcţii, instalaţii, plantaţii etc., de pe aceste terenuri.

4. La încheierea contractului în rate se achită cel puţin 50% (anterior 25%), iar restul plăţii poate fi eşalonat pe o perioadă de pînă la 3 ani (anterior de la 5 pînă la 10 ani). În cazul neachitării la timp cumpărătorul achită penalitate pentru fiecare zi de întîrziere de 0,1%.

5. Caracteristica cadastrală a terenului – proprietate publică a statului se obţine de la Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

6. În cazul vînzării terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează,  aferente obiectivelor private, precum şi a terenurilor utilizate în procesul tehnologic aferente construcţiilor nefinalizate, la preţul normativ calculat conform tarifelor specificate la poziţia a IV-a din anexă, se aplică următorii coeficienţi:
    0,9 – pentru municipiul Chişinău;
    0,7 – pentru oraşele care intră în componenţa municipiului Chişinău;
    0,5 – pentru  satele (comunele) care intră în componenţa municipiului Chişinău;
    0,5 – pentru municipiile Bălţi, Bender, Tiraspol şi 0,4 – pentru localităţile care intră în componenţa acestora;
    0,2 – pentru oraşele Cahul, Căuşeni, Comrat, Edineţ, Hînceşti, Orhei,  Rîbniţa,  Soroca, Ungheni, Anenii Noi, Criuleni, Ialoveni, Străşeni;
    0,1 – pentru celelalte oraşe;
    0,02 – pentru sate (comune).”
  

- Hotărîrea Guvernului nr.1248 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2009.

Salariul mediu pe economie prognozat pe anul 2009 este de 3140 lei. 

- Se modifică şi se completează anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.945 din 20.08.2007 „cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.”

Astfel în lista bunurilor proprietate de stat supuse privatizării se includ şi:

Î.S. „Compania Aeriană „Air Moldova”.

Î.S. „Complexul Hotelier „Codru”.

- Dispoziţia nr. 01 din 30.10.2008 privind raportarea de către auditori a activităţilor sau tranzacţiilor suspecte, eventualelor infracţiuni de corupţie.

În temeiul Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei Dispoziţia obligă societăţile de audit şi auditorii individuali să raporteze Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei toate cazurile privind activităţile sau tranzacţiile suspecte pe care le depistează în cadrul procedurilor de audit efectuate.

- Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova comunică datele privind indicele preţurilor de consum pe ţară, fără teritoriul din partea stîngă a rîului Nistru şi mun. Bender, în lunile ianuarie-octombrie 2008 faţă de decembrie 2007:
    ianuarie 2008 – 101,4%
    februarie 2008 – 102,9%
    martie 2008 – 104,1%
    aprilie 2008 – 105,8%
    mai 2008 – 107,4%
    iunie 2008 – 106,2%
    iulie 2008 – 105,3%
    august 2008 – 106,0%
    septembrie 2008 – 106,7%
    octombrie 2008 – 107,5% 

Monitorul Oficial nr. 206-207 din 18 noiembrie 2008

 - Legea nr. 217-XVI din 24.10.2008 pentru modificarea Codului de executare a Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004 modifică art. 35 şi 36 din Codul de executare.

Conform modificărilor cheltuielile pentru efectuarea actelor de executare (transportare, păstrare şi vînzarea bunurilor, remunerarea specialiştilor, deplasarea la locul executării, etc. )  se suportă de către debitor. Timp de 7 zile de la identificarea actelor şi a cheltuielilor de executare, creditorul este obligat să avanseze cheltuielile şi are dreptul să pretindă restituirea lor ulterioară din contul debitorului. Dacă creditorul nu-şi îndeplineşte obligaţia atunci executorul printr-o încheiere motivată amînă pe 3 luni executarea, informînd creditorul. Daca creditorul nu achită cheltuielile nici în  acest termen, atunci documentul executoriu rămîne neexecutat. Creditori care cer încasarea pensiei de întreţinere, salariul, sumele pentru repararea prejudiciilor etc., sînt scutiţi de obligaţia avansării cheltuielilor. Totodată prin instanţa de judecată, în dependenţă de situaţia materială a creditorului, se poate obţine scutirea totală sau parţială de obligaţia de a avansa cheltuielile.

Anterior  cheltuielile de executarea erau suportate de oficiul de executare şi se încasau ulterior de la debitor.

Monitorul Oficial nr. 208-209 din 21 noiembrie 2008

- Hotărîre Guvernului nr. 1265 din 14.11.2008 cu privire la reglementarea activităţii Ministerului Finanţelor

Regulamentul stabileşte modul de organizare şi funcţionare a Ministerului Finanţelor.

- Hotărîrea Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective nr.9 din 18.05.2007 pentru aprobarea Regulamentului-tip privind organizarea şi funcţionarea Comisiei pentru dialog social „angajator-salariaţi.”

Monitorul Oficial nr. 210 din 25 noiembrie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr. 1279 din 17.11.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Ambalarea, transportarea şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete”.

Reglementarea stabileşte cerinţele specifice pentru ambalarea, transportul şi depozitarea fructelor, legumelor şi ciupercilor proaspete.

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003 „cu privire la aprobarea Listei împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor financiare de la buget, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei pe valoarea adăugată, accizelor, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale”

Le efectuează modificări în Anexa la Hotărîrea Guvernului nr.361 din 27 martie 2003.

- Hotărîrea Guvernului nr. 14296 din 20.11.2008 cu privire la modalitatea de percepere a plăţilor ecologice pentru importul mărfurilor care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului şi pentru ambalajul mărfurilor de import din plastic şi/sau „tetra-pack”.

Anexa nr.1 la această hotărîre cuprinde modelul Declaraţiei ecologice, iar anexa nr. 2 cuprinde Instrucţiunea de completare şi utilizare a Declaraţiei ecologice.

Conform instrucţiunii, declaraţia ecologică este un act unilateral cu caracter public, prin care o persoană (declarant în nume propriu sau broker), în mod individual, declară pe propria răspundere organelor vamale cuantumul plăţilor pentru poluarea mediului. Mărfurile şi normativul de plată pentru importul acestora (în % din costul mărfii la trecerea frontierei de stat) sunt indicate în Legea nr.1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Declaraţia ecologică nu se depune pentru:

-          plata pentru emisiile de poluanţi în aerul atmosferic de la autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova;

-          mărfurile scutite, potrivit reglementărilor legale, de plata pentru poluarea mediului înconjurător;

-          mărfurile care se plasează în alte regimuri şi destinaţii vamale, decît regimul vamal de import.

Se stabileşte că plata pentru ambalajul primar din plastic şi/sau „tetra-pack” al produselor importate, cu excepţia produselor lactate, se calculează conform normativelor stabilite în art.11 al Legii nr.1540-XIII din 25 februarie 1998. Cu referinţă la celelalte tipuri de ambalaj, plata pentru poluarea mediului se efectuează în corespundere cu normativul de plată, expus în anexa nr.8 la această lege.

Monitorul Oficial nr. 211 – 212 din 28 noiembrie 2008

- Legea nr.140-XVI din 26 iunie 2008  pentru modificarea şi completarea Legii nr.939-XIV din 20 aprilie 2000 cu privire la activitatea editorială.

Se interzice editarea lucrărilor care contravin legislaţiei în vigoare. Responsabilitatea pentru realizarea acestei prevederi îi revine atît editorului şi beneficiarului producţiei editoriale, cît şi autorului.

Camera Naţională a Cărţii este principala instituţie de stat care deţine sursa documentară a culturii naţionale scrise etc.

- Legea nr. 184-XVI din 10.07.2008 pentru completarea Legii nr. 355-XVI din 23 decembrie 2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Conform modificărilor, personalului didactic şi de conducere al instituţiilor de învăţămînt ale Academiei de Ştiinţe a Moldovei i se stabileşte un spor în mărime de pînă la 50% din salariul de bază pentru caracterul creativ, individualizat şi specific al procesului de instruire a elevilor şi studenţilor dotaţi, conform criteriilor şi normelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale.

- Hotărîrea Guvernului nr.1306 din 21 noiembrie 2008 cu privire la conţinutul minim al truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor.

A fost aprobat conţinutul minim al truselor de prim ajutor medical din dotarea autovehiculelor, conform anexei la hotărîre. Se stabileşte că dotarea autovehiculelor cu truse de prim ajutor medical este obligatorie. Prezenta hotărîre întră în vigoare la 2 luni din data publicării în Monitorul Oficial al RM.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1297 din 21.11.2008 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 9 martie 2005 „Cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota 0”.

Hotărîrea a fost completată cu următoarele poziţii (se anexează lista întreprinderilor ale industriei uşoare incluse in lista întreprinderilor ce pot beneficia de facilităţi fiscale):

 

- Ordinul Ministerului Sănătăţii şi a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr. 352/153-A din 05.09.2008 cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Anexa 1 la acest ordin cuprinde lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 226 din 20.11.2008 cu privire la aprobarea Politicii de supraveghere a sistemului de plăţi în Republica Moldova.

Hotărîrea stabileşte principiile şi sistemele supravegherii de către BNM a sistemului de plăţi şi decontări utilizate preponderent de persoanele fizice şi juridice în Republica Moldova.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...