37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.194-209 din 5 octombrie 2010 – 22 octombrie 2010

MO nr.194-209 din 5 octombrie 2010 – 22 octombrie 2010

25.10.20102.352 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 10 din 25 octombrie 2010

Monitorul Oficial nr. 194-196 din 5 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 917 din 01.10.2010 cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre s-au completat:

1. Anexa nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23.12.1997, care cuprinde Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special, a fost completată cu pct. 15 care cuprinde: „actul notarial sau documentul ce confirmă îndeplinirea actului notarial, acordarea consultaţiei notariale, redactarea proiectelor de documentare sau prestarea altor servicii notariale, conţinutul cărora este stabilit de lege.”

Astfel, începînd cu data de 5 octombrie 2010, pentru serviciile prestate, notarii vor elibera „Actul notarial” fără eliberarea bonului fiscal. În baza actului notarial, beneficiarul de servicii va avea dreptul de a trece la deduceri cheltuielile suportate.

2. Anexa la Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998, care cuprinde lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control, se completează cu pct. 13¹ care prevede – activitatea notarială.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”.

Începînd cu 1 noiembrie 2010 intră în vigoare formularul tipizat al facturii fiscale de tip nou. Se va permite utilizarea formularelor facturii fiscale de tip vechi, pînă la epuizarea totala a stocurilor aflate la subiecţii impozabili şi Serviciul Fiscal de Stat.

Anexa nr. 3 al ordinului cuprinde Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura Fiscală”.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 128 din 28.09.2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor la Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 93 din 19.07.2010.

- Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 26-11/3-22/03-2010 din 07.09.2010

Conform Deciziei au fost incluse în Registrul unic al maşinilor de casă şi control următoarele modele: DATECS DK-350; ELTRADE A 100S; ELTRADE A 300S; ELTRADE A 600; DAISY EXPERT MD.

A fost abrogat punctul 4 din Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control din 17.05.1999 care stabilea dreptul inspectoratelor fiscale teritoriale, la adresarea în scris a agentului economic despre cazul de furt al maşinii de casă şi control, confirmat de către secţia de poliţie locală, de a permite păgubaşului comercializarea mărfurilor şi/sau prestarea serviciilor contra numerar cu utilizarea bonurilor de plată pe un termen de pînă la 45 zile calendaristice.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 192 din 30.09.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivel actual de 7,0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

-              la creditele overnight la nivelul actual 10,0 la sută anual;

-              la depozitele overnight la nivelul actual 4,0 la sută anual.

Ratele nominalizate se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Monitorul Oficial nr. 197-199 din 8 octombrie 2010

- Legea nr. 226 din 17.09.2010 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Kuwait pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la acesta.

- Legea nr. 244 din 01.10.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege s-au efectuat completări şi modificări în:

- Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23.12.2009,

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009.

- Legea nr. 15 din 26.02.2010 privind compensaţiile sociale în perioada rece a anului 2010. Conform modificărilor:

- se va acorda compensaţie socială beneficiarilor de pensii sau de alocaţii sociale de pînă la 900 lei (anterior – 700 lei).

 - s-a completat capitolul IV cu articolele şi 9² care prevăd:

„9¹. Compensaţiile sociale se acordă beneficiarilor de pensii sau alocaţii sociale de pînă la 900 de lei pentru lunile noiembrie-decembrie 2010”

9². Se permite achitarea compensaţiilor sociale beneficiarilor de acest drept pînă la încetarea perioadei reci a anului calendaristic 2010”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 919 din 05.10.2010 cu privire la modificarea unor hotărîri ale guvernului.

S-a modificat Hotărîrea Guvernului nr. 609 din 30.10.2009 cu privire la restituirea grîului alimentar de către unii agenţi economici. Conform modificărilor, Combinatul de Panificaţie din Chişinău “Franzeluţa” S.A. şi S.A. “Combinatul de pîine din Bălţi” sunt obligate să restituie grîul alimentar, alocat cu titlu gratuit în anul 2008 pînă la 1 septembrie 2011.

- Hotărîrea Guvernului nr. 921 din 06.10.2010 cu privire la mijloacele speciale ale instituţiilor de învăţămînt şi celor din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

Anexa nr. 1 a hotărîrii cuprinde Nomenclatorul lucrărilor şi serviciilor contra plată, executate şi prestate de către instituţiile de învăţămînt şi cele din sfera ştiinţei şi inovării, subordonate Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, cuantumul plăţilor la lucrările executate şi serviciile prestate.

- A fost publicată lista licenţelor eliberate de către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei în trimestrul III anul 2010.

Monitorul Oficial nr. 200-201 din 12 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 08.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a scutirii de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor.

Regulamentul are drept scop stabilirea modului de examinare şi selectare a organizaţiilor şi întreprinderilor societăţii orbilor, societăţii surzilor şi a societăţii invalizilor care pot beneficia de scutirea TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie.

A fost abrogată Hotărîrea Guvernului nr. 879 din 15.07.2003 „privind aprobarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor Societăţii Orbilor, Societăţii Surzilor şi Societăţii Invalizilor, scutite de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată la mărfurile produse şi serviciile prestate şi de TVA la importul materiei prime, materialelor, pieselor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie”

Monitorul Oficial nr. 202-205 din 15 octombrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 937 din 08.10.2010 privind modificarea punctului 2 din Regulamentul cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile.

Conform modificărilor „atestarea locurilor de muncă se efectuează de către o comisie numită de angajator, constituită din cel puţin trei persoane, care reprezintă angajatorul şi salariaţii şi care au pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă”. Pînă la această modificare atestarea locurilor de muncă trebuia efectuată de către o comisie specială în număr de cel puţin trei persoane, numită de conducerea unităţii respective, care include reprezentanţi ai colectivului de muncă, organizaţiei sindicale şi inspecţiei muncii.

- Hotărîrea Guvernului nr. 941 din 11.10.2010 cu privire la aprobarea Regulilor privind metodele de prelevare şi analiză a probelor pentru controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu anorganic, 3-MCPD şi benză(a)piren în produsele alimentare.

Autoritatea competentă este Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare. Hotărîrea va intra în vigoare la data de 11 ianuarie 2011.

- Hotărîrea Guvernului nr. 942 din 11.10.2010 pentru aprobarea Normei sanitar – veterinare privind interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor - agoniste în creşterea animalelor.

- Hotărîrea Guvernului nr. 943 din 11.10.2010 cu privire la aprobarea modelului Contractului individual de muncă al personalului încadrat în cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

Monitorul Oficial nr. 206-209 din 22 octombrie 2010

- Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior.

Legea stabileşte principiile generale de desfăşurare a activităţilor de comerţ pe teritoriul Republicii Moldova. Legea va intra în vigoare la 22 aprilie 2011, cu excepţia art. 5 alin (3) şi art. 13 alin (2) care se vor pune în aplicare la 01.01.2012. Aceste articole prevăd că desfăşurarea activităţii de comerţ (cu excepţia micilor comercianţi) se va exercita de către comercianţii care trebuie să aibă o pregătire profesională obţinută ca urmare a instruirii în cadrul unor instituţii de profil economic, autorizate în condiţiile legii, sau de către persoanele care şi-au certificat competenţele în cadrul aceloraşi instituţii, competenţe dobîndite ca urmare a experienţei de muncă. Agenţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor va avea atribuţii de organizare a cursurilor de instruire a personalului implicat în comercializarea produselor şi serviciilor.

Odată cu intrarea în vigoare a legii, va fi abrogată legea nr. 749-XIII din 23.02.1996 cu privire la comerţul interior.

- Legea nr. 233 din 24.09.2010 cu privire la completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

- Articolul 97 alin (4) din Codul fiscal, prevede că „valoarea impozabilă a livrării impozabile de mărfuri (servicii), efectuate de către un subiect al impunerii, nu poate fi mai mică decît cheltuielile pentru producerea lor sau decît preţul de procurare al mărfurilor livrate, sau decît valoarea în vamă a mărfurilor importate, determinată conform art.100, sau decît preţul de cost al serviciilor prestate, cu excepţia cazurilor cînd marfa şi-a pierdut calităţile de consum, cu condiţia confirmării acestui fapt de către organele şi serviciile abilitate cu astfel de funcţii. Conform completării aduse acestui articol, prevederile prezentului articol nu se va aplica:

 „pentru livrările producţiei agricole primare de fabricaţie proprie (poziţiile tarifare 0102; 0103; 0104; 0105; 0201; 0203 (de la 0203 11 pînă la 0203 19 900); 0204 (de la 0204 10 000 pînă la 0204 50 390); 0207; 0701; 0702 00 00; 0703; 0704; 0705; 0706; 0707 00; 0708; 0713; 0806; 0808; 0809; 0810; 0813; 1001; 1003 00; 1004 00 000; 1005; 1007 00; 1008), efectuate de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, conform Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova”.

- altă completare se referă la art. 101 alin. (5). Astfel, „dacă depăşirea sumei T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate se datorează faptului că subiectul impozabil a efectuat o livrare care se impozitează la cota zero, acesta are dreptul la restituirea sumei cu care a fost depăşită T.V.A. la valorile materiale, serviciile procurate achitată prin intermediul contului bancar şi/sau al stingerii sumelor din contul restituirii impozitelor, în conformitate cu prevederile prezentului articol, ale art.103 alin.(3) şi ale art.125, în limitele cotei-standard a T.V.A., stabilite la art. 96 lit. a), sau cotei reduse a T.V.A., stabilite la art. 96 lit. b) înmulţite cu valoarea livrării, ce se impozitează la cota zero”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 949 din 12.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale stabilite de Acordul „Compact”.

Regulamentul este elaborat în conformitate cu prevederile Acordului „Compact”, Codului fiscal, Legii cu privire la tariful vamal, Codului Vamal etc., şi stabileşte modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru mărfurile şi serviciile destinate realizării Programului „Compact” (acord dintre Republica Moldova şi Statele Unite ale Americii, prin intermediul Corporaţiei „Provocările Mileniului”, semnat la Washington la 22 ianuarie 2010, pentru acordarea unui grant destinat Republicii Moldova în sumă de 262 de milioane de dolari SUA).

Anexa la regulament cuprinde modelul cererii de restituire a TVA şi a accizului achitate pentru produsele petroliere destinate realizării programului „Compact”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 18.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare.

Conform regulamentului:

- indicator de preţ constituie purtătorul de informaţie (hîrtie, carton, material plastic etc) privind denumirea mărfii, preţul, cantitatea şi calitatea produsului şi care reflectă diverse caracteristici ale acestuia.

- orice produs pus în vînzare necesită, în mod obligatoriu, indicarea preţului care trebuie efectuat într-o formă clară, vizibilă şi uşor de identificat, cu aceleaşi dimensiuni ale cifrelor. Preţul se exprimă în valută naţională.

- preţurile trebuie indicate astfel încît consumatorul să le poată vedea fără a întreba vînzătorul, fie pe produse sau pe indicatoare de preţuri amplasate lîngă acestea, ori pot fi cuprinse într-o listă sau într-un catalog, împreună cu preţurile altor produse.

- indicarea preţului unitar este obligatorie pentru produsele alimentare preambalate;

- lista produselor nealimentare care necesită, în mod obligatoriu indicarea preţului unitar este specificată la anexa nr. 1 a regulamentului;

- lista produselor şi cazurilor care se exceptează de la indicarea preţului unitar este specificată la anexa nr. 2;

Hotărîrea intră în vigoare începînd cu 01.01.2011, iar pentru unităţile comerciale cu suprafaţa de vînzare de pînă la 50m² - de la 01.01.2013.

- Hotărîrea Guvernului nr. 967 din 18.10.2010 cu privire la unele măsuri de certificare sanitar-veterinară la importul produselor destinate hranei animalelor.

Agenţia Sanitar – Veterinară şi pentru Siguranţa produselor de Origine Animală din subordinea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare este responsabilă de eliberarea certificatului sanitar-veterinar pentru importul produselor destinate hranei animalelor la postul vamal de intrare în ţară.

- Hotărîrea Guvernului nr. 968 din 18.10.2010 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011.

A fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2011 în mărime de 3300 lei.

- Hotărîrea Guvernului nr. 969 din 18.10.2010 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17.03.1998

Pe lîngă modificările cu caracter de redactare hotărîrea Guvernului nr. 294 din 17.03.1998 „cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr. 406-II din 23.12.1997” a suferit următoarele modificări:

- punctul 7 al anexei 1 cuprinde formularele de documente primare cu regim special ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (Poliţă de asigurare RCA; Certificat de asigurare „Carte Verde”; factură de prestare a serviciilor de asigurare; factură de prestare a serviciilor de intermediere în asigurări)

- la punctul 9 care prevede formularele de documente primare cu regim special ale Serviciului Vamal au fost adăugate cîteva formulare noi – declaraţie vamală în detaliu, act constatator privind calcularea sau recalcularea drepturilor de import/export; TV-30 Borderou pentru transport.

- punctul 14 care prevedea formularul de strictă evidenţă al instituţiilor financiare (bancare): extrasul din contul bancar – factură, a fost modificat cu următorul conţinut:

 „14. Formulare de documente primare cu regim special ale entităţilor de confecţionare şi reparare a articolelor din metale şi pietre preţioase la comanda clienţilor: A-2/bi Bonul de comandă”.

- s-au introdus completări la pct. 1 din anexa nr. 2. astfel, formularele tipizate de documente primare cu regim special se utilizează în cazurile:

a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate, cu excepţia valorilor mobiliare;

b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;

 c) transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 176 din 13.10.2010 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

A fost completată lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţiune activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- Ordinul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale nr. 54 din 19.05.2010 cu privire la aprobarea Modificării nr.1 MD la documentul normativ NCM A.01.06-97 „Principiile şi metodologia reglementării în construcţii. Structura şi modul de lucru ale comitetelor tehnice”.

În devizele antreprenorilor (devizele-ofertă) şi la stabilirea preţurilor contractuale, antreprenorii includ cheltuielile pentru salarizarea muncitorilor – constructori determinate reieşind din prevederile Convenţiei colective nr. 9 din 27.01.2010 privind cuantumul minim garantat al statului în sectorul real şi în conformitate cu normativul în construcţii NCM L.01.01-205 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcţii”. Astfel, pentru obiectivele de construcţii finanţate din contul bugetului public naţional – mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori din întreprindere nu trebuie să depăşească 23,82 lei/oră, iar pentru obiectivele de construcţii finanţate din contul altor surse nu trebuie să fie mai mică de 23,82 lei/oră.

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

Munca prin cumul.

 Articolul 267 din Codul Muncii stabileşte munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct. Munca prin cumul poate fi prestată atît în cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi în alte unităţi. Din considerentul că munca prin cumul este prestată în baza unui contract individual de muncă distinct, menţionăm că pentru încheierea unui asemenea contract nu se cere consimţămîntul angajatorului de la locul de muncă de bază.

La angajare salariatul prezintă angajatorului următoarele acte:

-              buletinul de identitate sau un alt act de identitate;

-              documentul care atestă studiile sau pregătirea profesională - la angajarea prin cumul într-o funcţie sau profesie care necesită cunoştinţe speciale;

-              certificatul medical - la angajarea la lucrări cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase.

 Legea nu obligă salariatul să prezinte carnetul de muncă la angajarea în muncă prin cumul. Cu toate acestea salariatul poate cere angajatorului de la locul de muncă de bază să facă înscrierea de angajare prin cumul în carnetul de muncă.

 Durata concretă a timpului de muncă şi a timpului de odihnă la locul de muncă prin cumul se stabileşte în contractul individual de muncă, respectiv contractul poate să prevadă un regim de muncă de 8 ore pe zi.

 Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă. Concediul anual de odihnă de 28 zile calendaristice, poate fi acordat salariatului concomitent cu concediul de odihnă anual de la locul de muncă de bază. Concediul anual se acordă conform duratei stabilite pentru funcţia sau specialitatea respectivă la unitate, indiferent de durata concediului la locul de muncă de bază. Salariatul este în drept să ceară un concediu suplimentar neplătit în cazul în care durata concediului la locul de muncă prin cumul este mai mică decît cea de la locul de muncă de bază.

 O particularitate a contractului de muncă prin cumul este faptul că la desfacerea acestuia în legătură cu lichidarea unităţii, cu reducerea numărului sau a statelor de personal sau în cazul încheierii unui contract individual de muncă cu o altă persoană care va exercita profesia (funcţia) respectivă ca profesie (funcţie) de bază, salariatului i se plăteşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu în mărimea salariului său mediu lunar.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...