37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.193-196 din 29 decembrie 2009

MO nr.193-196 din 29 decembrie 2009

29.12.20092.373 views

BULETIN INFORMATIV

Nr.1  din 11 ianuarie 2010

m. Chişinău

Monitorul Oficial nr. 193-196 din 29 decembrie 2009

- Legea pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009 nr.262-XVI din 11 decembrie 2008

Au fost efectuate modificări în punctul 10 litera b) din anexa nr.3 care va avea următorul cuprins:

Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după cum urmează:

a)…

b)declaraţia anuală a persoanei asigurate pentru anul 2009:

- pînă la 25 februarie 2010 – agenţii economici cu un număr de pînă la 20 de declaraţii;

- pînă la 25 aprilie 2010- agenţii economici cu un număr de peste 20 de declaraţii.

Au fost modificate punctele 8 (indemnizaţii concediere) şi 24 (recompensă pentru donare de sînge) din anexa nr.5 Tipurile şi veniturile din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat.

Majorările de întîrziere pentru anul 2009, specificate la art.11 alin.(3), (4) din Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009, nu se vor calcula, iar cele calculate şi neachitate la data întrării în vigoare a prezentei legi nu se vor percepe.

Comentarii:

A fost modificat termenul de prezentare a declaraţiilor anuale a persoanei asigurate REV-5  (anul 2009) pentru entităţile care au pînă la 20 de persoane asigurate din 25 aprilie 2010 pe 25 februarie 2010. Este evident că această modificare nu este în favoarea agenţilor economici. În această perioadă contabilitatea întreprinderilor este concentrată spre întocmirea şi prezentarea rapoartelor anuale financiare şi fiscale.

Se anulează majorările de întîrziere pentru anul 2009 pentru neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate şi neachitate pînă la data intrării în vigoare a legii analizate. Cadou de Anul Nou pentru răuplatnicii contribuţiilor sociale de stat.

- Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.108-XVIII din 17 decembrie 2009

Modificări în Codul fiscal:

Titlul I Dispoziţii generale;  Titlul II Impozitul pe venit

1.Articolul 24 alin.(1) propoziţia a două „Limitele şi modul cheltuielilor de asigurare, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale, se stabilesc de Guvern” se exclude. Cu toate acestea, alin. (3) art. 24, care reglementează că deducerea cheltuielilor de delegaţii, de reprezentanţă, de asigurare a agenţilor economici se permite în limitele stabilite de Guvern, rămîne neschimbat, astfel deducerea cheltuielilor de asigurare oricum rămîn a fi limitate, modificarea efectuată la alin. (1) fiind doar una de redactare fără a schimba însă şi modalitatea de deducere a cheltuielilor de asigurare.

1¹.Se modifică următoarele noţiuni expuse în articolul 5 Noţiuni generale: Subdiviziune; investiţii (cheltuieli) capitale; se completează cu punctul 38) Companie promoţională.

Articolul 8 Drepturile şi obligaţiunile contribuabilului se completează cu obligaţiunea contribuabilului să asigure păstrarea benzilor de control emise de maşinile de casă şi control.

Alineatul (1) art.13 Subiecţii impunerii se prezintă într-o redacţie nouă.

Articolul 20 Surse de venit neimpozabile se completează cu litera o¹) cu următorul cuprins „veniturile obţinute de cetăţenii RM de la înstrăinarea terenurilor cu destinaţie agricolă”.

2.Se modifică scutirea personală a contribuabilului persoană fizică rezidentă (impozit pe venit) şi care va constitui 8.100,00 lei/anual (pînă la modificare – 7.200,00 lei/anual), scutirea pentru persoana întreţinută – 1.800,00 lei/anual (pînă la modificare - 1.680,00 lei/anual).

3.Se modifică litera b) alin.3¹ art.90¹ care va avea următorul conţinut:

„b) suma retrasă din capitalul social aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constante din capitalul social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse constante în capitalul propriu între acţionari (asociaţi) în conformitate cu cota de participare depusă în capitalul social începînd cu perioada fiscală 2010” (se va reţine şi se va achita în buget un impozit în mărime de 15%).

4.Se modifică cota impozitului reţinută din cîştigurile de la jocurile de noroc şi care va constitui 18%.

Articolul 90² Regimul fiscal pentru unele tipuri de cheltuieli se expune într-o redacţie nouă.

5.Se modifică art.91 Reţinerile din veniturile nerezidentului. Se stabileşte o cotă unică de impozitarea în mărime de 15% (pînă la modificări cota principală era de 10%) a tuturor tipurilor de venit specificate la art.71, inclusiv din „plăţile direcţionate spre achitare nerezidentului în formă monetară şi nemonetară, a căror sumă nu este deductibilă în scopuri fiscale”.

Titlul III Taxa pe valoarea adăugată

6.Prin modificările efectuate în articolul 93 Noţiuni generale punctele 3), 4) transmiterea mărfurilor în cadrul realizării contractului de comision; activitatea de prestare a serviciilor în cadrul realizării contractului de administrare fiduciară se consideră livrare de mărfuri (de servicii) privind TVA.

7.Prin modificările operate în art.95 Obiectele impozabile următoarele operaţiuni „nu constituie obiecte impozabile privind TVA” (Atenţie, prin aceste modificări se stabileşte o nouă categorie de livrări privind TVA; aceste livrări nu corespund nici livrărilor scutite de TVA, nici livrărilor impozabile la cota 0% TVA):

a) livrarea mărfurilor, serviciilor efectuate în interiorul zonei economice libere;

b) venitul sub formă de dobîndă obţinut de către locator în baza unui contract de leasing;

c) livrarea de mărfuri şi servicii efectuată cu titlu gratuit în scopuri de publicitate şi/sau  de promovare a vînzărilor în mărime de 0,1% din venitul din vînzări obţinut pe parcursul anului precedent anului în care se efectuează această livrare;

d) transmiterea proprietăţii în cadrul reorganizării agentului economic.

8.Se stabilesc noi cote ale TVA art.96 lit. b):

-6% - la gazele naturale şi la gazele lichefiate, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova;

-8% - la zahărul din sfecla de zahăr importat şi/sau livrat pe teritoriul ţării;

-8% - la producţia din fitotehnie şi horticultură  în formă naturală şi producţia din zootehnie în formă naturală, masă vie şi sacrificată, produsă şi livrată pe teritoriul ţării.

Comentarii:

Atenţie, producţia din agricultură începînd cu 1 ianuarie 2010 cota TVA stabilită este de 8%.

9.Se modifică termenul stabilit pentru plata TVA în buget la importul de servicii.Articolul 101 alin.(4) va avea următorul cuprins:

„Subiecţii impozabili care importă servicii achită TVA la data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului”.

Pînă la operarea acestor modificări plata TVA la importul de servicii se efectua la data efectuării plăţii în adresa furnizorului de servicii.

Prin efectuarea modificărilor efectuate în alin.(5) art.101 se permite restituirea TVA în contul stingerii obligaţiunilor agenţilor economici administrate de organele vamale.

10. Au fost operate modificări la art.101¹ Restituirea TVA la investiţii (cheltuieli) capitale ce ţin de îmbunătăţirea administrării prezentelor norme.

11. Au fost operate modificări la art.103 Livrări scutite de TVA. Mai multe din ele au un caracter de concretizare şi redactare (urmează să le analizaţi). Atenţie la punctul 10) textul „biletele turistice şi de excursie, fără costul serviciilor de intermediere legate de procurarea acestor” se înlocuieşte cu textul „pachetele de servicii turistice”. Urmează de analizat ce urmări fiscale presupune această modificare şi de urmărit comentariile oficiale la acest capitol.

O nouă redacţie a punctului 17) care prevede scutirea de TVA a „serviciile de transportare a pasagerilor pe teritoriul ţării, precum şi serviciile de comercializare a biletelor pentru transportul de pasageri pe teritoriul ţării”.

Se exclud din lista livrărilor scutite de TVA:

- punctul 25) (mărfuri şi servicii finanţate din contul împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului) (mai departe aceste livrări vor fi impozitate la cota 0% TVA art.104);

- alineatul (9) (livrări de mărfuri şi servicii efectuate în interiorul zonei economice libere) (vezi modificările la art.95; aceste livrări nu constituie livrări impozabile);

- alineatul (11) (venitul sub formă de dobîndă obţinut de locator în baza unui contract de leasing financiar) (vezi modificările la art.95; aceste livrări nu constituie livrări impozabile).

12. Atrageţi atenţie la modificările operate la art.104 Livrări impozitate la cota zero (litera a), b), g) ), care au un caracter de concretizare, redacţional şi urmează să îmbunătăţească administrarea fiscală a acestui articol.

Litera c¹) (livrări în cadrul proiectelor de asistenţă tehnică) a fost expusă într-o redacţie nouă. Mecanismul de realizare a acestei norme va fi stabilit de Guvern. Pentru toate proiectele de asistenţă tehnică este stabilită cota 0% TVA.

13. Au fost expuse în redacţie nouă (inclusiv şi denumirea) articolele 106 Livrările efectuate în cadrul unui contract de mandat şi 107 Livrările efectuate în cadrul realizării contractului de comision şi contractului de administrare fiduciară.

Aceste modificări urmează să rezolve problemele legate de impozitarea privind TVA a operaţiunilor ce ţin de contractele de mandat, comision şi administrare fiduciară.

Livrarea de mărfuri, servicii în cadrul acestor contracte se consideră livrări impozabile privind TVA.

14. Modificare redacţională la alineatul (3) art.108 Termenele obligaţiei fiscale. Se concretizează că „În cazul livrării bunurilor imobiliare, data livrării se consideră data trecerii bunurilor imobiliare în proprietatea cumpărătorului la data înscrierii lor în registrul bunurilor imobiliare.

15. Modificările operate la art.109 Termenele obligaţiei fiscale în cazul importurilor alin.(1) prevăd că, la importul de servicii, termenul obligaţiei fiscale şi data achitării TVA „se consideră data prestării serviciului, indicată în documentul care confirmă prestarea serviciului”.

Alineatul (3) al acestui articol (operaţiuni de leasing (operaţional sau financiar) internaţional) se exclude.

16. Modificările operate la art.111 Locul livrării serviciilor prevăd că locul livrării serviciilor de marketing (litera e)) se consideră sediul (domiciliul) beneficiarului acestor servicii; locul livrării serviciilor de telefonie IP este sediul (domiciliul) persoanei care prestează serviciul.

17. Se operează modificări la art.113 (se adaugă alin.5) prin care se stabileşte că în cazul suspendării activităţii întreprinderii în conformitate cu legislaţia în vigoare înregistrarea în calitate de contribuabil al TVA nu se anulează.

18. Atrageţi deosebită atenţie la modificările operate la alin.(5) art.117 Factura fiscală. Prin aceste modificări se stabileşte că numai „la livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar …, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor, serviciilor nu se efectuează”. Livrarea de mărfuri către populaţie (nu se referă la comerţ cu amănuntul) urmează să fie documentată prin întocmirea facturii fiscale. Atenţie pentru deţinătorii unităţilor de comerţ cu ridicata !!!

19. La art.117¹ Cazuri speciale de eliberare a facturilor fiscale a fost completat cu alineatul (11), care prevede că în cazul în care valoarea livrării de mărfuri se formează în momentul primirii lor de către cumpărător ca rezultat a determinării calităţii, masei şi calităţilor de consum, la expedierea mărfurilor se va întocmi factura. După stabilirea valorii impozabile pe livrarea în cauză, în baza documentelor de recepţionare a mărfurilor, furnizorul va prezenta cumpărătorului factura fiscală, în care se vor reflecta numerele şi seriile facturilor şi informaţia despre livrările efectuate.  La efectuarea multiplă a unor astfel de livrări în decursul unei luni, furnizorul, în baza facturilor, eliberează nu mai puţin de două ori pe lună factura fiscală pe valoarea livrărilor efectuate.

Titlul IV  Accizele

20. Modificate cotele accizelor stabilite în Anexa la titlul IV Accizele la majoritatea mărfurilor supuse accizelor, inclusiv produse petroliere, bere, vinuri, autoturisme, ţigări, bijuterii etc. Lista mărfurilor supuse accizelor a fost lărgită cu:

- pahare pentru băut, obiecte pentru servicii de masă, alte obiecte din cristal cu plumb;

- lustre şi alte aparate de iluminat electric din cristal cu plumb etc.

Titlul V Administrarea fiscală

21. Modificările operate la alineatul (8) art.216 Controlul fiscal la faţa locului prevăd majorarea termenului limită de prezentare a dezacordului la actul de control fiscal de la 7 zile calendaristice pînă la 15 zile calendaristice.

22. Articolul 254 Neutilizarea maşinilor de casă şi control şi a terminalelor POS. Neeliberarea documentului de plată pentru călătorie se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„Comiterea repetată în anul fiscal a încălcărilor specificate la alin.(1), (2), (2¹) şi (3) se sancţionează cu o amendă de 18000 lei. Încălcările se stabilesc pentru fiecare subdiviziune în parte”.

Încălcările specificate la acest articol:

- desfăşurarea unei activităţi fără a avea maşină de casă şi control (alin.(1));

- desfăşurarea unei activităţi fără utilizarea maşinii de casă şi control (alin.(2));

- transportarea pasagerilor pe rute interurbane fără bilete (alin.(2¹));

- desfăşurarea unei activităţi fără instalarea terminalelor POS (alin.(3)).

23. Alineatul (7) art.256 Nerespectarea regulilor de evidenţă a contribuabililor care prevede amendă în mărime de 10% din volumul de livrări impozabile pentru neînregistrarea în calitate de plătitor de TVA sau de subiect al impunerii cu accize se completează în final cu textul „exceptînd cazurile de livrări impozabile destinate numai exportului”.

24. Alineatul (1) art.257 va avea următorul cuprins:

„Întocmirea incompletă şi/sau  neconformă a documentelor de evidenţă şi/sau a dărilor de seamă fiscale, cu excepţia celor specificate la art.92 alin.(3), (4), (7), (8) şi (9), se sancţionează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare caz, dar nu mai mult de 5000 lei”.

Amenda pentru încălcările prevăzute la acest alineat a fost micşorată de la 500 lei pînă la 200 lei pentru fiecare caz, de asemenea, a fost limitată mărimea maximală a amenzii 5000 lei.

La alineatul (5) care prevede amendă în mărime de 30000 lei pentru neasigurarea păstrării dărilor de seamă fiscale şi/sau a documentelor de evidenţă şi/sau lipsa totală sau parţială a evidenţei contabile, ceea ce face imposibilă efectuarea controlului fiscal după textul „documentelor de evidenţă” se adaugă textul „şi/sau a benzilor de control”.

Articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„Se sancţionează cu amendă în mărime de 10% din valoarea tranzacţiei cu mărfurile de importanţă socială, a căror listă este aprobată de Guvern, dar nu numai puţin de 500 de lei, în cazul neincluderii în factura fiscală sau în cazul indicării eronate a:

- preţului de livrare pentru o unitate inclusiv TVA, fixat de producătorul mărfurilor – la mărfurile produse pe teritoriul ţării; sau

- preţului de achiziţie inclusiv TVA – la mărfurile importate pentru care este stabilită cota standard a TVA; sau

- preţului de achiziţie exclusiv TVA – la mărfurile importate pentru care este stabilită cota redusă a TVA”.

25. Articolul 260 Nerespectarea modului de întocmire şi de prezentare a dării de seamă fiscale se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„La prezentarea dării de seamă corectate, contribuabilului nu i se aplică amendă în cazul în care nu este prejudiciat bugetul”.

Pînă cînd rămîn semne de întrebare ce ţin de realizarea practică a acestei norme.

La alineatul (5) care prevede o amendă pentru diminuarea venitului impozabil de către contribuabilul care aplică cota zero la impozitul pe venit a fost micşorată cota amenzii de la 25% pînă la 15% din suma nedeclarată (diminuată) a venitului impozabil.

26. La articolul 262 Lipsa certificatului de acciz şi/sau a timbrelor de acciz alin.(1) se modifică mărimea amenzii stabilite în acest articol: textul „7000 lei” se înlocuieşte cu „în mărimea valorii de piaţă a mărfii transportate aflate în stoc, dar nu mai puţin de 7000 lei” pentru fiecare caz.

27. Modificările operate la alineatul (2) art.270 Examinarea contestaţiei prevăd „La examinarea contestaţiei este invitat contribuabilul pentru a da explicaţii, avînd dreptul să depună documente confirmative” (redacţia precedentă „poate fi invitat contribuabilul”).

Titlul VI   Impozitul pe bunurile imobiliare

28. Modificările operate la alin.(1) art.278 Obiectele impunerii şi baza impozabilă a bunurilor imobiliare ţin de micşorarea gradului de finisare a bunurilor imobiliare nefinisate (obiecte ale impunerii impozitul pe bunurile imobiliare) (de la 80% la 50%) şi de micşorarea perioadei de timp în care acestea sunt nefinisate (de la 5 ani la 3 ani).

29. Articolul 280 Cotele impozitului (impozit pe bunurile imobiliare) a fost prezentat într-o redacţie nouă.

Titlul VII Taxele locale

30. Articolul 290 Subiecţii impunerii (Titlul VII Taxele locale) se modifică litera c) (taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)) (se adaugă serviciile de reclamă prin intermediul „TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri”); litera d) (taxa de aplicare a simbolicii locale) (modificări de redactare) şi litera l) (taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră) (se micşorează lista unităţilor de transport care sunt obiect al impunerii (autobuse, microbuze, camioane, tractoare cu remorci); autoturismele sunt excluse din listă şi la trecerea frontierei deţinătorii nu vor achita taxa).

31. Articolul 291 Obiectele impunerii şi baza impozabilă (Titlul VII Taxele locale) este expus intr-o redacţie nouă. Baza impozabilă este stabilită în Anexa la titlul VII.

Se modifică cota maximă a unor taxe locale:

- Taxa pentru amenajarea teritoriului - 80 lei anual pentru fiecare salariat;

- Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de presări servicii sociale;

- Taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră - 40 lei pentru un autobuz, microbuz, camion, tractor cu remorcă.

Se modifică (redactează) baza impozabilă a Taxei de plasare (amplasare) a publicităţii; Taxa pentru aplicarea simbolicii locale; Taxa pentru parcare; Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători; Taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră.

32.Se modifică punctul 2) art.299 Noţiuni (Titlul VIII Taxele pentru resursele naturale).

Titlul IX Taxele rutiere

33.Se modifică articolele 340, 341, 342, 347, 352, 361, 366 (Titlul IX Taxele rutiere). După părerea noastră, aceste modificări au un caracter redacţional şi nu modifică semnificativ norma legală.

Se modifică  Anexa nr.1 (Titlul IX Taxele rutiere) Taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Se înregistrează o creştere a Taxei pentru folosirea drumurilor pentru toate tipurile de autovehicule.

Se modifică Anexa nr.6 (Titlul IX Taxele rutiere) Taxa pentru folosirea zonei de protecţie a drumurilor din afara perimetrului localităţilor pentru amplasarea publicităţii exterioare şi pentru amplasarea obiectivelor de prestare a serviciilor rutiere.

Legea nr.1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal

1. Se modifică alineatul (7) art.24 Dispoziţii tranzitorii. Termenul de neimpozitare a dobînzilor persoanelor fizice rezidente de la depozitele bancare se prelungeşte pînă la 1 ianuarie 2015.

2. Se modifică alineatul (8) art.24 Dispoziţii tranzitorii. Termenul de neimpozitare a dobînzilor persoanelor juridice de la depozitele bancare (obligaţiuni corporative) depuse pe un termen ce depăşeşte 3 ani  se prelungeşte pînă la 1 ianuarie 2015.

3. Se modifică şi se completează alineatul (20), (21) art.24 (facilităţi pentru agenţii economici a căror activitate de bază este realizarea de programe).  Prevederile (facilităţile) alin.(20), (21) se aplică pînă în perioada fiscală 2011 inclusiv.

Articolul 24 se completează cu două alineate noi cu următorul cuprins:

„(23²) Pînă la intrarea în vigoare a noii legi privind fondurile nestatale de pensii, prevederile art.69 alin.(2) şi (3) din Codul fiscal nu se aplică” (deducerea vărsămintelor în fondurile nestatale de pensii instituite în străinătate);

„(23³) Pe perioada aplicării cotei zero la impozitul pe venit, prevederile art.49, 49¹, 49² din Codul fiscal şi prevederile alin.(14)-(18) şi (22) din prezentul articol nu se aplică”.

Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

1. Alineatul (14) art.4 a fost exclus (stabilirea cotei de 8% a livrării zahărului din sfeclă de zahăr). Această modificare este determinată de modificarea articolului 96 Cotele TVA din Codul fiscal.

Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului

1. Se modifică Anexa la lege inclusiv tarifele  pentru calcularea preţului normativ al pămîntului (pentru o unitate grad-hectar) în lei.

Legea nr.93-XIV din 15 iulie 1998 cu privire la patenta de întreprinzător

1. Modificările operate au un caracter de redactare şi concretizare a unor norme legale.

Legea nr.1054-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului IV din Codul fiscal

1. Articolul 4 se completează cu alineatele (4¹), (4²) prin care:

a) Agenţii economici în adresa cărora  persoanele fizice şi juridice livrează articole giuvaere supuse accizelor, fără documente justificative ce confirmă achitarea accizelor pentru comercializarea ulterioară:

- calculează accizele în modul prevăzut la art.123 alin.(1) lit. a) din Codul fiscal;

- achită accizele în ziua următoare celei în care au fost comercializate mărfurile supuse accizelor sau, în cazul în care lipseşte marcajul de stat, pînă la prezentarea mărfurilor pentru marcarea de stat;

- duc o evidenţă separată a mărfurilor supuse accizelor primite pentru comercializare de la persoane fizice şi juridice fără confirmarea documentară a achitării de către acestea a accizelor;

- prezintă declaraţia privind achitarea accizelor.

b) Comercializarea băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţurile minime de comercializare a acestora, stabilite în Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice, se sancţionează cu amendă în mărime de 10000 de lei pentru fiecare caz.

Legea nr.1056-XIV din 16 iunie 2000 pentru punerea în aplicare a titlului VI din Codul fiscal

1. Articolul 4 alin.(2) cu modificările operate are următorul cuprins:

„Pînă la 1 ianuarie 2011, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează conform prevederilor alin.(4)-(11) din prezentul articol şi ale anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta lege.”

2. Se modifică alin.(3) art.4 care va avea următorul cuprins:

„Prevederile alin.(2) nu se extind asupra:

a) bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă (apartamente şi case de locuit individuale, terenuri aferente acestor bunuri) din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor) – începînd cu 1 ianuarie 2007;

b) garajelor şi terenurilor pe care acestea sunt amplasate, loturile întovărăşirilor pomicole cu sau fără construcţii amplasate pe ele; bunurilor imobiliare cu altă destinaţie decît cea locativă sau agricolă – începînd cu 1 ianuarie 2010.

Începînd cu datele prevăzute la prezentul alineat, impozitarea bunurilor respective se efectuează în conformitate cu prevederile Codului fiscal”.

Atenţie!! Începînd cu 1 ianuarie 2010, pentru întreprinderi (în afară de întreprinderile agricole) se modifică baza de calcul, ordinea de calcul (declarare) şi plată a impozitului pe bunurile imobiliare (impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar).

3. Se modifică anexele nr.1 şi nr.2 la prezenta lege.

Legea nr.1100-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice

1. Articolul 5 alineatul (2) se completează cu litera i) cu următorul cuprins: (Se interzice:)

„i) comercializarea cu ridicata şi cu amănuntul pe piaţa internă a băuturilor alcoolice tari la preţuri mai mici decît preţul minim de comercializare a băuturilor alcoolice tari, care constituie pentru comerţul cu ridicata – 36 lei/litru, iar pentru comerţul cu amănuntul – 50 lei/litru. La comercializarea băuturilor alcoolice tari în ambalaje cu capacitate mai mare sau mai mică de 1 litru, preţul minim este determinat în funcţie de preţul minim stabilit pentru 1 litru, recalculat la volumul necesar”.

Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iunie 2000

1. Se modifică alineatul (2) articolul 73 Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi a mijloacelor de transport (modificările ţin de punerea în liberă circulaţie a bunurilor la expirarea unui contract de leasing financiar).

Legea nr.408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V al Codului fiscal

1. Se completează alineatul (14) art.4 cu un alineat prin care agenţii economici (care corespund cerinţelor de instalare obligatorie a terminalelor POS) sunt eliberaţi de obligaţiunea de a instala terminale POS în cazul în care:

- achitările plăţilor au fost efectuate exclusiv prin virament bancar, cu excepţia celor efectuate de băncile comerciale;

- activităţile menţionate se desfăşoară în sate (comune), cu excepţia celor aflate în componenţa municipiilor şi oraşelor.

2. Dezacordurile şi contestaţiile aflate în examinare şi nesoluţionate pînă la 1 ianuarie 2010 vor  fi examinate de la această dată potrivit procedurii stabilite la art.216 alin.(8) (prezentat dezacord la act de control fiscal în termen de 15 zile calendaristice) şi la art.270 alin.(2) (examinarea contestaţiei în prezenţa contribuabilului) din Codul fiscal.

3. Faţă de contribuabilii care aplica cota zero la impozitul pe venit nu se aplică amenzi pentru micşorarea venitului impozabil declarat, ca urmare a lipsei documentelor primare cu regim special în scopuri fiscale, pentru justificarea serviciilor instituţiilor financiare (bănci) în perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie 2009.

Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

1. Se majorează Taxa de licenţă pentru genurile de activitate din domeniul jocurilor de noroc.

Legea nr.61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit

1. La articolul 2 noţiunea „entitate de interes public” se exclude.

Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27 aprilie 2007

1. Se modifică conţinutul noţiunii „entitate de interes public – entitate care are importanţă deosebită pentru public datorită domeniului de activitate şi care reprezintă o instituţie financiară, un fond de investiţii, o companie de asigurări, un fond nestatal de pensii, o societate comercială ale cărei acţiuni se cotează la Bursa de Valori a Republicii Moldova”.

Din categoria entităţilor de interes public au fost excluse „entităţile care deţin o poziţie dominantă pe piaţă depăşind limitele a două din următoarele trei criterii pentru ultimele două perioade consecutive de gestiune precedente:

- totalul veniturilor - 120 milioane de lei;

- totalul bilanţului contabil - 60 milioane de lei;

- numărul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune - 500 de persoane”.

Comentarii:

După părerea noastră, excluderea acestei categorii de întreprinderi din lista entităţilor de interes public nu este oportună şi argumentată. După modificările operate lista entităţilor de interes public este foarte restrînsă. Tercerea la IFRS la nivel naţional va fi în mare măsură compromisă (numărul întreprinderilor obligate să treacă la IFRS se estimează la 60-70 de întreprinderi).

2. La articolul 17, alineatul (18) se exclude:

“(18) Provizioanele pentru riscuri şi cheltuieli nu pot fi utilizate pentru ajustarea valorii elementelor de activ”.

3. Articolul 20 Documente primare cu regim special alineatul (1) litera a), b), c) vor avea următorul cuprins:

„(1) Formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazurile:

a) înstrăinării activelor cu transmiterea dreptului de proprietate cu excepţia valorilor mobiliare ;

b) prestării serviciilor cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de micro-finanţare, asociaţiile de economii şi împrumut;

c) transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial şi în afara entităţii fără transmiterea dreptului de proprietate”.

Comentarii:

Modificările operate au fost evidenţiate. În aşa fel, la înstrăinarea valorilor mobiliare (acţiuni, obligaţiuni, cote părţi în capitalul social etc.) formulare tipizate cu regim special nu se întocmesc;

La fel nu se vor folosi formularele cu regim special şi la documentarea serviciilor bancare;

Modificările operate la litera c) nu schimbă practica folosită pînă în prezent pentru documentarea operaţiunilor de transmitere a bunurilor fără transmiterea dreptului de proprietate.

Alineatul (6) va avea următorul cuprins:

„Emiterea mai multor documente primare pentru unele şi aceleaşi operaţiuni se interzice cu excepţia cazurilor în care unul dintre documentele primare cu regim special este factura fiscală”.

4. La articolul 47 alineatele (2), (3) vor avea următorul cuprins:

2) Entitatea de interes public este obligată să aplice, începînd cu 1 ianuarie 2011, S.I.R.F. la întocmirea rapoartelor financiare.

Entităţile prevăzute la art.4 alin.(1) şi (2) sînt încurajate să aplice S.I.R.F. conform politicii de contabilitate pînă la 1 ianuarie 2011;

(3) Ministerul Finanţelor, în termen de 6 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va elabora şi va aproba S.N.C. în conformitate cu S.I.R.F., precum şi alte acte normative prevăzute la art.11 alin.(2) lit.a), cu excepţia S.N.C.S.P”.

Comentarii:

Se modifică data implementării Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pentru entităţile de interes public din 1 ianuarie 2009 în 1 ianuarie 2011.

Articolul se completează cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

“(4) Ministerul Finanţelor va elabora şi va aproba S.N.C.S.P. conform planului de implementare aprobat de Guvern”.

Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice

1. La Articolul 18 Vînzarea activelor neutilizate alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Activele neutilizate pot fi vîndute la decizia consiliului întreprinderii de stat/municipale sau al societăţii comerciale cu capital integral sau majoritar public, avînd acordul prealabil al autorităţii administraţiei publice centrale sau locale”.

Codul cotravenţional al Republicii Moldova nr. nr.218-XVI din 24 octombrie 2008

1. Se introduce un articol nou 293¹ Încălcarea regulilor de exploatare a maşinilor de casă şi control prin care sunt aprobate amenzi usturătoare pentru diferite încălcări legate de acest domeniu inclusiv:

- existenţa excedentului sau deficitului de mijloace băneşti în caseta (sertarul) pentru bani a maşinii de casă şi control ce depăşeşte o unitate contravenţională (20 lei), se sancţionează cu amendă de 50 unităţi convenţionale (u.c.);

- neimprimarea benzilor de control sau nimicirea lor pînă la expirarea termenului de păstrare (arhivare) - amendă 100 u.c.;

- lipsa la vedere a informaţiei prin care se atenţionează consumatorul de obligativitatea de a prezenta bonul de casă la examinarea eventualelor reclamaţii – amendă 75 u.c.;

- degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa cărţii tehnice (paşaportului) sau a cartelei de înregistrare, sau a registrului de evidenţă a serviciilor de asistenţă tehnică pentru maşina de casă şi control          - amendă 50 u.c.;

- efectuarea decontărilor cu consumatorii fără utilizarea maşinii de casă şi control sau emiterea bonului de casă fără toate elementele obligatorii, sau emiterea bonului de casă de o valoare ce nu corespunde sumei achitate real, sau nepredarea imediată a bonului de casă consumatorului - amendă 50 u.c.;

- degradarea, pierderea, nimicirea, lipsa registrului maşinii de casă şi control, legalizat în modul stabilit, pentru înregistrarea cronologică a datelor stocate în memoria fiscală ori completarea lui neregulată sau incompletă (neadecvată) - amenda 50 u.c. etc.

„(10) Săvîrşirea repetată, în decursul unui an calendaristic, a unei contravenţii prevăzute la alin.(2) şi (9) de către o persoană sancţionată contravenţional pentru aceste contravenţii se sancţionează cu o amendă de 300 unităţi convenţionale”.

2. Se modifică şi se completează articolul 295 Încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare şi care după modificările operate va avea următorul cuprins:

(1) Neîndeplinirea cerinţelor legislaţiei referitor la alegerea sistemului şi formei de ţinere a contabilităţii şi la aplicarea politicii de contabilitate, precum şi neasigurarea controlului asupra documentării faptelor economice şi reflectării lor în contabilitate se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de organizarea unei astfel de evidenţe sau control.

(2) Nerespectarea regulilor stabilite de legislaţie privind reflectarea în conturi şi în registrele contabile a faptelor economice se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(3) Neîntocmirea documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori nerespectarea cerinţelor de perfectare a acestora, perfectarea incompletă sau inadecvată a documentelor primare şi a documentelor primare cu regim special ori prezentarea acestora în contabilitate cu întîrziere se sancţionează cu amendă de la 10 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei responsabile de întocmirea, semnarea şi prezentarea documentelor primare.

(4) Prezentarea în organul abilitat să colecteze rapoartele financiare a rapoartelor financiare care nu corespund formei stabilite de legislaţie sau care nu reflectă toate datele stabilite pentru această formă ori prezentarea incompletă sau cu date eronate a rapoartelor financiare, ori neprezentarea acestora în termenul stabilit de legislaţie, se sancţionează cu amendă de la 5 la 10 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(5) Neîndeplinirea premeditată, după expirarea termenului stabilit de legislaţie pentru prezentarea rapoartelor financiare, a dispoziţiei scrise a organului abilitat să colecteze rapoartele financiare privind prezentarea ei în termenul stabilit de acesta se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(6) Prezentarea în rapoartele financiare a unor indicatori eronaţi se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(7) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni din momentul constatării faptului respectiv se sancţionează cu amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(8) Acţiunile specificate la alin.(7) săvîrşite premeditat sau după aplicarea de sancţiuni pentru contravenţii similare se sancţionează cu amendă de la 15 la 25 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

3. Se modifică articolul 298 Încălcarea modului de calculare, de aprobare şi de utilizare a mijloacelor bugetare.

După alineatul (5) se întroduc alineatele (5¹) şi (5²) cu următorul cuprins:

“(51) Efectuarea de către unităţile administrativ-teritoriale a tranzacţiilor economice cu beneficiari prin încheierea contractelor neavantajoase, precum şi utilizarea patrimoniului public de către beneficiarii arendaşi fără perfectarea contractelor şi fără efectuarea calculelor plăţilor pentru folosirea fondurilor fixe, terenurilor arabile, încăperilor, bazinelor acvatice, soldate cu venituri ratate, se sancţionează cu amendă de 220 de unităţi convenţionale.

(52) Încălcarea procedurii de dare în arendă a terenurilor proprietate publică aferente obiectivelor privatizate sau care se privatizează, aferente obiectivelor private, precum şi aferente construcţiilor nefinalizate, constatată de către organele abilitate cu funcţii de control se sancţionează cu amendă de la 110 la 220 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”.

Atenţie!! Modificările prezentate intră în vigoare la 1 ianuarie 2010. Modificările prezentate nu sunt exhaustive (au fost operate şi alte modificări prin legea analizată care n-au fost analizate) şi sunt bazate pe înţelegerea şi experienţa noastră de a prezenta cele mai importante modificări în actele normative din domeniul contabil de activitate (economie, finanţe, fiscalitate, contabilitate).

- Legea pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2009 nr.263-XVI din 11 decembrie 2008

1. Se modifică Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (buget) pe anul 2009 şi care întră în vigoare la 28 decembrie 2009!

- Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010

1. Art.4 (1) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în mărime procentuală la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute de anexa nr.1 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în proporţie de 7,0% (cîte 3,5% pentru fiecare categorie, inclusiv angajat şi angajator) (fără modificări în comparaţie cu anul 2009).

(2) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută pentru categoriile de plătitori prevăzute de Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 se stabileşte în mărime de 2478 lei (anul 2009 – 2637,60 lei).

(3) Persoanele fizice prevăzute la lit. a) pct.1 (comentarii: proprietarii de terenuri agricole, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract, cu excepţia proprietarilor invalizi sau pensionari) din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 care achită în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă beneficiază de o reducere în proporţie de 75%.

(4) Persoanele fizice prevăzute la lit. b), c), d), e) pct.1 (comentarii:

b) fondatorii de întreprinderi individuale, cu excepţia pensionarilor sau invalizilor;

c) persoanele fizice care, pe bază de contract, iau în arendă sau folosinţă terenuri agricole;

d) titularii de patentă de întreprinzător, cu excepţia titularilor pensionari sau invalizi;

e) persoanele fizice care dau în arendă unităţi de transport, încăperi, utilaje şi alte bunuri materiale, cu excepţia terenurilor agricole)     

şi la pct.3 (comentarii: Alte persoane fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care nu fac parte din nici una din categoriile enumerate şi nu sînt asigurate de Guvern, conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală) din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002 care achită în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă beneficiază de o reducere în proporţie de 50%.

2. Art.5 Penalitatea pentru neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere a plăţii şi se transferă la conturile Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

1. Art.5 (1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contract individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestării de servicii, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau sînt numite în autorităţi executive, de notarii de stat, de judecători, de procurori, de avocaţii parlamentari se stabileşte în proporţie de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense (fără modificări în comparaţie cu anul 2009).

(2) Baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12. Salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2010 se aprobă de Guvern (pentru anul 2010 salariul mediu prognozat este de 2950 lei aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.773 din 27.11.2009).

(3) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii, virată în plus în bugetul asigurărilor sociale de stat de către persoana asigurată, se restituie în modul stabilit de Guvern.

2. Art.6 (1) Categoriile de persoane care nu sînt nominalizate în anexa nr.3 pot fi asigurate pe bază de contract individual încheiat cu Casa Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări sociale de stat în sumă de 4044 lei pe an (anul 2009 – 3708 lei), iar în cazul persoanelor fizice proprietari sau arendaşi de terenuri agricole, care prelucrează terenul în mod individual – în sumă de 996 lei pe an (anul 2009 – 920 lei), dar nu mai puţin de 1/12 din sumele respective lunar, ceea ce acordă plătitorului dreptul la pensie minimă pentru limită de vîrstă şi la ajutor de deces.

3. Art.7 (3) Concomitent cu eliberarea mijloacelor financiare pentru plata salariilor, instituţiile financiare urmăresc virarea mijloacelor băneşti de către plătitori în bugetul asigurărilor sociale de stat.

4. Art.10 (2) Neplata în termen a contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii atrage calcularea unei majorări de întîrziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere, inclusiv data virării sumei datorate. Calcularea majorării de întîrziere se efectuează de către Casa Naţională de Asigurări Sociale, iar pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii calculate în urma controlului fiscal – de către Serviciul Fiscal de Stat. Majorarea de întîrziere nu se va calcula pentru perioada aflării la examinare a documentelor privind virarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii de pe un cont pe altul.

4) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii stabilite în sumă fixă se sancţionează cu o amendă egală cu suma cu care a fost diminuată.

(5) Diminuarea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii prin neprezentarea declaraţiei privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii sau prezentarea declaraţiei ce conţine informaţii sau date neveridice şi, respectiv, neachitarea contribuţiilor se sancţionează cu o amendă în proporţie de 5% din suma cu care a fost diminuată.

(6) Diminuarea sau tăinuirea fondului de salarizare şi a altor recompense, la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii, se sancţionează cu o amendă egală cu suma contribuţiilor calculate la suma cu care a fost diminuată sau la suma tăinuită.

(7) Pe lîngă amenda aplicată conform alin.(4), (5) şi (6), de la plătitori se va percepe suma cu care s-au diminuat contribuţiile de asigurări sociale de stat obligatorii ori suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate la suma cu care a fost diminuată baza de calcul şi se vor calcula majorări de întîrziere pentru nevirarea în termen la bugetul asigurărilor sociale de stat a sumei respective.

(8) Sancţiunile prevăzute la alin.(4), (5), (6) şi (7) se aplică de către colaboratorii Serviciului Fiscal de Stat.

(9) Sumele contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, plătite parţial pentru o anumită perioadă, se repartizează pe conturile individuale ale persoanelor asigurate, proporţional sumelor calculate pentru asigurarea socială a fiecărei persoane.

5. Art.13 (2) Indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă, indemnizaţiile de maternitate persoanelor angajate prin contract individual de muncă se calculează şi se plătesc la locul principal de muncă, din contul contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, datorate de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat.

6. Art.22 (1) Cuantumul indemnizaţiei unice la naşterea copilului născut viu în anul 2010 constituie:

1700 de lei – pentru primul copil;

2000 de lei – pentru fiecare copil următor.

(2) Cuantumul ajutorului de deces, acordat în cazul decesului asiguratului, al pensionarului din sistemul public de asigurări sociale, al şomerului, precum şi al unui membru de familie aflat la întreţinerea acestora sau al persoanei care a realizat un stagiu total de cotizare de cel puţin 3 ani, este de 1000 de lei.

Tariful contribuţiei de asigurări sociale de stat obligatorii (extras din anexa nr.3 la prezenta lege):

Angajatorul pentru:

- persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, cu excepţia celor specificate la pct.1.2–1.4 din anexă;

- cetăţenii Republicii Moldova angajaţi prin contract în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa finanţării activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd scutirea de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;
- persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă ori sînt numite în autorităţi executive;
- judecătorii, procurorii, avocaţii parlamentari;

- notarii de stat

Tariful contribuţiei: - 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense (fără modificări în comparaţie cu anul 2009);

Termenul de virare        - Lunar, pînă la sfîrşitul lunii imediat următoare celei de gestiune.

În sensul prezentei legi, se consideră recompensă orice sumă plătită de angajator angajatului său (în folosul lui) pentru lucrări sau servicii, cu excepţia drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

Plătitorii specificaţi în prezenta anexă, cu excepţia celor menţionaţi la pct.1.6 şi 1.7, sînt obligaţi să prezinte declaraţii privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, Forma 4–BASS, după cum urmează:

a) plătitorii specificaţi la pct.1.1 , 1.2, 1.3 şi 1.4:

- pentru trimestrele I-III – trimestrial, pînă la data de 15 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

- pentru trimestrul IV – pînă la data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune;

b) plătitorii specificaţi la pct.1.5 – trimestrial, pînă la data de 10 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune, inclusiv pentru persoanele angajate, cu excepţia plătitorilor indicaţi la lit.c);

c) întreprinzătorii individuali, avocaţii, notarii privaţi, care activează în baza licenţei obţinute în modul stabilit de lege, indiferent de forma juridică de organizare, care nu au persoane angajate prin contract individual de muncă – o dată pe an, pînă la data de 10 ianuarie 2011, conform modelului elaborat de Casa Naţională de Asigurări Sociale, Forma 4–BASS (an).

Plătitorii la bugetul asigurărilor sociale de stat vor prezenta documentele pentru ţinerea evidenţei individuale după cum urmează:

a) ancheta persoanei asigurate – în cel mult 10 zile după stabilirea drepturilor de asigurat de stat pentru riscurile sociale prevăzute de legislaţie;

b) declaraţia anuală a persoanei asigurate pentru anul 2010:

– pînă la 25 februarie 2011 – agenţii economici cu un număr de pînă la 20 de declaraţii;

– pînă la 25 aprilie 2011 – agenţii economici cu un număr de peste 20 de declaraţii;

c) declaraţia de tipul “pentru stabilirea drepturilor sociale”, depusă pentru persoana asigurată, – în cel mult 5 zile de la data adresării persoanei asigurate sau a subdiviziunii teritoriale a Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

Plătitorii contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii cu un număr mai mare de 10 declaraţii vor prezenta, în mod obligatoriu, declaraţiile persoanelor asigurate pentru anul 2009 pe suport magnetic sau electronic, în formatul prevăzut de Casa Naţională de Asigurări Sociale. Declaraţiile pe suport magnetic sau electronic se depun împreună cu declaraţiile pe suport de hîrtie semnate şi ştampilate.

Tipurile drepturilor şi veniturilor din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii (Anexa nr.5) (modificări, completări în comparaţie cu anul 2009):

1. Ajutorul material, în expresie bănească sau naturală, acordat pe parcursul anului de către angajator sau de fostul angajator  ce nu depăşeşte un salariu mediu lunar prognozat pe anul 2010 şi aprobat de Guvern. În aşa fel, în anul 2010 în comparaţie cu anul 2009 mărimea ajutorului material din care nu se calculează contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii este limitat.  

2. Punctul 5 anexa (sumele de compensare a salariului neachitat în termen) - în redacţiei nouă.

3. Punctul 8 anexa (indemnizaţiile plătite în caz de concediere în conformitate cu legislaţia) - în redacţie nouă.

4. Punctul 16  anexa (indemnizaţie unică acordată tinerilor specialişti) - în redacţie nouă.

5. Punctul 24 anexa (plăţile compensatorii pentru donarea de sînge) - în redacţie nouă.

- Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr.133-XVIII din 23 decembrie 2009

1. Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr.133-XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, nivelul venitului lunar minim garantat va fi de 530 lei.

2. Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se dă în anexa nr.8.

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate (transportate) din încăperea de acciz nr.843 din 18 decembrie 2009

1. Prin această Hotărîre de Guvern se aprobă Regulamentul privind modul de solicitare a certificatului de acciz, de completare a declaraţiei privind accizele şi modul de evidenţă a mărfurilor supuse accizelor expediate din încăperea de acciz.

Pînă la data intrării în vigoare a prezentei Hotărîri, actul normativ care a reglementat administrarea accizelor a fost Instrucţiunea cu privire la administrarea accizelor din 21.10.2004 aprobată prin Ordinul IFPS.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care pot beneficia în anul 2010 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie nr.363 din 16 decembrie 2009

1. Se aprobă lista agenţilor economici care pot beneficia în anul 2010 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie (în total 41 de entităţi).

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

 1. Rodica Fortu spune:

  Va multumim pentru informatia acordata,care e de bun augur.
  Am citeva intrebari:
  1)care este limita de impozitare a venitului sub forma de salariu si alte recompense de la persoanele fizice angajate si respectiv procentul de retinere a impozitului (pentru 2009 a fost 0-25200 lei -7% si mai mult de 25200 lei-18%);
  2)pentru an.2010 care va fi procentul de impozitare a venitului (persoane juridice) daca pentru an.2009 a fost 0%?

 2. Admin spune:

  Cotele impozitului pe venit au rămas neschimbate în 2010, cît pentru persoane juridice (0%), atît şi pentru persoane fizice (7% pînă la 25200 şi 18% după 25200 lei pe an). Istoria cotelor pentru anii 2007-2010 o puteţi viziona la http://www.contabilsef.md/pageview.php?idc=379&l=ro. O zi buna.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...