37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 191-215 din 1 septembrie 2013 – 30 septembrie 2013

MO nr. 191-215 din 1 septembrie 2013 – 30 septembrie 2013

30.09.20132.535 views

Monitorul Oficial nr.  191-197  din 06.09.2013

Hotărîrea BNM  nr. 174 din  29.08.2013 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii.

Conform acesteia se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
Totodată se menţin ratele de dobîndă: 
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărîrea Guvernului nr. 652 din  29.08.2013 cu privire la modificarea şi completarea punctului 3 al Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17 martie 1998.

Au fost efectuate următoarele modificări:

în prima propoziţie, după cuvintele „iar pentru” se completează cu cuvintele „facturi şi”;
în propoziţia a doua, cuvintele „iar pentru facturile fiscale” se substituie cu cuvintele „iar pentru documentele primare cu regim special prevăzute la alineatul doi al prezentului punct”.

Hotărîrea Guvernului nr. 635 din  23.08.2013 pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului dintre Serviciul Vamal de pe lîngă Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova şi Serviciul Vamal Federal (Federaţia Rusă) privind recunoaşterea reciprocă a anumitor rezultate ale controlului vamal la efectuarea operaţiunilor vamale în privinţa mărfurilor şi mijloacelor de transport deplasate între Republica Moldova şi Federaţia Rusă şi acordarea deplinelor puteri domnului Tudor BALIŢCHI, director general al Serviciului Vama.

Hotărîrea Guvernului nr. 655  din  29.08.2013 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2013.

Conform acesteia a fost aprobat  Cadastrul  funciar  conform situaţiei de la 1 ianuarie 2013, cu suprafaţa totală de 3 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare.

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 41 din  18.07.2013 privind raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2012.

Conform acestuia constatările auditului atestă şi unele situaţii problematice, condiţionate de anumiţi factori interni/externi, în special ce ţin de următoarele aspecte:
    • neasigurarea de către autorităţile administrative centrale şi locale, care au statut de fondatori ai întreprinderilor de stat şi deţinători ai cotei-părţi a statului în societăţile pe acţiuni, a regularităţii înregistrării, evidenţei şi raportării valorii capitalului social în sumă de 9,2 mlrd.lei. Totodată, auditul a constatat divergenţe în sumă de 0,3 mil.lei la valoarea mijloacelor fixe şi obiectelor de mică valoare şi scurtă durată reflectată de instituţiile publice în rapoartele prezentate Ministerului Finanţelor şi Agenţiei Proprietăţii Publice;
    • nevalorificarea deplină a limitelor de alocaţii şi formarea datoriilor debitoare la bugetul de stat, condiţionate preponderent de finanţarea cheltuielilor în luna decembrie a anului de gestiune;
    • creşterea cheltuielilor bugetului de stat pentru achitarea titlurilor executorii şi Hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, care în anul 2012 au constituit 36,1 mil.lei, sau de circa 2 ori mai mult faţă de anul precedent;
    • neconformitatea modului de repartizare şi utilizare a mijloacelor Fondului de rezervă al Guvernului.
    Referitor la executarea cerinţelor şi implementarea recomandărilor din Hotărîrea precedentă a Curţii de Conturi4, auditul denotă că, deşi au fost întreprinse unele măsuri în vederea eliminării neajunsurilor/abaterilor constatate anterior, precum şi îmbunătăţirii managementului finanţelor publice, unele probleme persistă, acestea, de regulă, fiind condiţionate de insuficienţa şi, după caz, ineficienţa şi neviabilitatea acţiunilor realizate. În acest context, ţinînd cont de caracterul continuu şi de actualitatea  aspectelor/problemelor respective, acestea au fost abordate de misiunea de audit, cu reiterarea recomandărilor corespunzătoare în cadrul Raportului la compartimentele respective.

Legea nr. 202  din  12.07.2013 privind contractele de credit pentru consumatori (în continuare lege)

     Legea stabilește norme conform cărora creditorii trebuie să  acorde credite persoanele fizice. În contextual legii, creditor este  persoană fizică sau juridică care acordă sau se angajează să acorde credite sau împrumuturi fiind în exerciţiul activităţii sale comerciale sau profesionale.

 Potrivit legii, publicitate referitoare la ofertele de credit trebuie să specifice obligatoriu, prin intermediul unui exemplu reprezentativ, următoarele:

Nr.

Elemente obligatorii ale publicității aferente ofertelor de credit

1

 rata dobînzii aferente creditului, fixă şi/sau flotantă, împreună cu informaţiile privind orice costuri incluse în costul total al creditului pentru consumator; 

2

 valoarea totală a creditului;

3

dobînda anuală efectivă; 

4

dacă este cazul, durata contractului de credit;

5

în cazul unui credit sub formă de amînare la plată pentru un anumit bun sau serviciu, preţul actual şi valoarea oricărei plăţi în avans

6

dacă este cazul, valoarea totală plătibilă de către consumator şi valoarea ratelor de plată;

7

atenţionarea consumatorului de către creditor asupra responsabilităţii de rambursare a creditului.

    

Informatație publicitară trebuie să fie expusă  într-un limbaj clar, concis şi lizibil, în acelaşi cîmp vizual şi cu caractere de aceeaşi dimensiune.

     .

Creditorul este obligat să prezinte la solicitarea consumatorului informaţii necesare care să îi permită consumatorului să compare mai multe oferte, pentru a putea lua o decizie informată cu privire la eventuala încheiere a unui contract de credit.

     Legea stabilește obligativitatea creditorul să prezinte consumatorului  INFORMAȚII PRECONTRACTUALE  cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte ca  consumatorul să încheie contractul de credit sau să accepte oferta. Perioada de 15 zile poate fi redusă cu acordul scris al consumatorului.

    Informația precontractuală trebui să  conțină următoarele elemente:

nr.

Elmentele informației precontractuale

1

 tipul de credit;

2

 numele/denumirea şi domiciliul/sediul creditorului, precum şi, după caz, cele ale intermediarului de credit implicat;

3

valoarea totală a creditului şi condiţiile care reglementează tragerea creditului;

4

durata contractului de credit;

5

în cazul unui credit acordat sub forma unei amînări la plată pentru un anumit bun sau serviciu şi în cazul contractelor de credit legate, bunul sau serviciul respectiv şi preţul de achiziţie al acestuia;

6

 rata dobînzii aferente creditului, condiţiile de aplicare a ratei dobînzii aferente creditului şi, unde este cazul, orice indice de referinţă aplicabil ratei iniţiale a dobînzii aferente creditului, precum şi termenele, procedurile şi condiţiile în care variază rata dobînzii aferente creditului; în cazul în care se aplică rate diferite ale dobînzii aferente creditului în circumstanţe diferite, se specifică informaţiile menţionate privind toate ratele aplicabile;

7

 dobînda anuală efectivă şi valoarea totală plătibilă de către consumator, ilustrate prin intermediul unui exemplu reprezentativ care menţionează toate ipotezele folosite pentru calculul ratei respective; în cazul în care consumatorul a informat creditorul în legătură cu una sau mai multe componente ale creditului preferat, precum durata contractului de credit şi valoarea totală a creditului, creditorul trebuie să ia în considerare aceste componente; în cazul în care un contract de credit prevede modalităţi de tragere diferite, cu costuri diferite sau cu rate ale dobînzii aferente creditului diferite, şi creditorul foloseşte ipoteza de la pct. 2 lit. c) din anexa nr. 2, acesta trebuie să indice faptul că aplicarea altor mecanisme de tragere pentru acest tip de contract de credit poate avea drept rezultat aplicarea unei dobînzi anuale efective mai mari;

8

suma, numărul şi frecvenţa plăţilor care vor fi efectuate de către consumator şi, dacă este cazul, ordinea în care plăţile vor fi alocate, pentru rambursare, diferitelor solduri restante fixate la rate diferite ale dobînzii aferente creditului; 

9

unde este cazul, costurile de administrare a unuia sau mai multor conturi care înregistrează atît operaţiunile de plată, cît şi tragerile din credit, cu excepţia cazului în care deschiderea unui cont este opţională, costurile pentru utilizarea unui mijloc de plată, atît pentru operaţiuni de plată, cît şi pentru trageri din credit, orice alte costuri rezultînd din contractul de credit, precum şi condiţiile în care aceste costuri pot fi modificate;

10

 dacă este cazul, informaţia privind obligativitatea consumatorului de a plăti taxe notariale la încheierea contractului de credit;

11

obligaţiile referitoare la încheierea unui contract privind un serviciu accesoriu aferent unui contract de credit, în special o poliţă de asigurare, în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea creditului conform clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract privind acest serviciu; 

12

 rata dobînzii aplicabilă în cazul ratelor restante, măsurile pentru ajustarea acesteia şi, unde este cazul, mărimea penalităţilor aplicate în caz de neachitare;

13

o avertizare privind consecinţele neefectuării plăţilor;

14

 unde este cazul, garanţiile solicitate; 

15

 dreptul de revocare;

16

 dreptul de rambursare anticipată, dacă acesta există, şi, dacă este cazul, informaţii privind dreptul creditorului la compensaţie şi modul în care aceasta va fi stabilită în conformitate cu art. 20;

17

dreptul consumatorului de a fi informat  gratuit, în conformitate cu art. 9 alin. (2), asupra rezultatului consultării bazei de date realizate pentru evaluarea bonităţii sale;

18

dreptul consumatorului de a primi, la cerere şi gratuit, un exemplar al proiectului  de contract de credit. Această dispoziţie nu se aplică în cazul în care, în momentul cererii, creditorul nu doreşte să încheie contractul de credit cu consumatorul;

19

 dacă este cazul, termenul pe parcursul căruia informaţiile precontractuale au forţă obligatorie pentru creditor.

     Informația precontractulă, deasemenea,  trebuie să fie imprimate pe hîrtie sau pe un alt suport durabil, redactate într-un limbaj clar şi lizibil, cu caractere de aceeaşi dimensiune. În cazul în care informaţiile sînt redactate pe hîrtie, culoarea de fond a hîrtiei pe care este redactat formularul trebuie să fie în contrast cu cea a fontului utilizat.

     Legea INTERZICE introducerea în contractele de credit a clauzelor prin care:
    a) consumatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea prevederilor şi a condiţiilor contractuale; 
    b) creditorul poate declara scadent sau poate denunţa unilateral contractul ori poate penaliza consumatorul în cazul afectării reputaţiei creditorului;
    c) creditorul poate  declara scadent anticipat creditul în cazul în care consumatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile conform altor contracte de credit încheiate cu alţi creditori;
    d) creditorul impune consumatorului încheierea contractului de asigurare a bunurilor puse drept garanţie cu un asigurator agreat de creditor.

     De asemenea, legea stabilește  dreptul consumatorului de a revoca  (anula) contractul de credit fără a invoca motive în  termen de 14 zile calendaristice  de la data încheirii contractului sau de la data la care consumatorului îi sînt aduse la cunoştinţă clauzele şi condiţiile contractuale şi informaţiile prevăzute la art. 10 al legii.

      Totodată, consumatorul are dreptul, în orice moment, să-şi stingă  în totalitate sau în parte obligaţiile sale care decurg dintr-un contract de credit.

      Respectiv, în acest caz, creditorul are dreptul  la o compensaţie, cu condiţia ca rambursarea anticipată să intervină într-o perioadă în care rata dobînzii aferente creditului este fixă.O astfel de compensaţie nu poate fi mai mare de:
    a) 1% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi rezilierea convenită a contractului de credit este mai mare de un an;  
    b) 0,5% din valoarea creditului rambursat anticipat, dacă perioada de timp dintre rambursarea anticipată şi data convenită pentru rezilierea contractului de credit nu este mai mare de un an.

      La încetarea contractului de credit, creditorul este obligat să oferă consumatorului gratuit, la cererea expresă a acestuia, un document care atestă faptul că au fost stinse toate obligaţiile părţilor decurgînd din contractul respectiv. Orice notificare pe care creditorul o face consumatorului trebuie să fie semnată, datată şi înregistrată.    

    Prezenta lege intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării, adică din data de 7 martie 2014

     Legea nu se va aplica contractelor de credit existente la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Legea nr. 203 din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Conform acesteia au fost introduse completări în Codul Contravențional al RM se stabilesc următoarele sancțiuni pentru nerespectarea legii:

a) neprezentarea sau prezentarea necompletă a informaţiei standard care trebuie inclusă în publicitate sau a informaţiei precontractuale referitoare la contractul de credit pentru consumatori

 amendă de la 50 la 75 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, amendă de la 100 la 150 de u.c. aplicată persoanei juridice;

    b) neincluderea în contract a informaţiilor standard obligatorii referitoare la contractul de credit pentru consumatori;

 amendă de la 50 la 75 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, amendă de la 100 la 150 de u.c. aplicată persoanei juridice;

    c) neinformarea, în termen  de 7 zile calendaristice, referitor la respingerea cererii de creditare ca rezultat al consultării bazei de date, precum şi la identitatea acestei baze, 

 amendă de la 50 la 75 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,  amendă de la 100 la 150 de u.c. aplicată persoanei juridice;

    d) neinformarea în legătură cu orice modificare a ratei dobînzii aferente creditului înainte ca modificarea să intre în vigoare

 amendă de la 50 la 100 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,  amendă de la 100 la 180 de u.c. aplicată persoanei juridice;

    e) majorarea sau aplicarea nejustificată a comisioanelor, a taxelor, altele decît cele prevăzute în contractul de credit;

 amendă de la 50 la 100 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, amendă de la 200 la 300 de u.c. aplicată persoanei juridice.”

    f) lipsa notificării în cazul modificării costurilor creditului potrivit condiţiilor contractuale; sau

amendă de la 50 la 100 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,  amendă de la 200 la 300 de u.c. aplicată persoanei juridice.”

    g) neindicarea în mod expres în contract a modului de calcul al dobînzii, cu precizarea periodicităţii şi/sau a condiţiilor în care survine modificarea ratei dobînzii flotante;

 amendă de la 50 la 100 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,  amendă de la 200 la 300 de u.c. aplicată persoanei juridice.”

    h) încălcarea cerinţelor privind stabilirea ratei dobînzii sau a regulilor de calculare a dobînzii anuale efective pentru contractele de credit pentru consumatori, precum şi calculul incomplet sau eronat al acesteia,

 amendă de la 50 la 100 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere,  amendă de la 200 la 300 de u.c. aplicată persoanei juridice.”

Monitorul Oficial nr. 198-204 din 13.09.2013

Ordinul IFPS nr. 1628 din  05.09.2013 cu privire la modificarea şi completarea Nomenclatorului codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 1080 din 10 octombrie 2012.

Conform acestuia

  1) În pct.1, sintagma „de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din ZEL, în afara teritoriului vamal al RM se impozitează” se substituie cu sintagma „de la exportul în afara teritoriului vamal al RM al mărfurilor (serviciilor) produse în ZEL sau obţinut de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în ZEL către alţi rezidenţi ai ZEL pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export se percepe”;
    2) În pct.3 şi pct.4, sintagma „Sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul mărfurilor (serviciilor) originare din ZEL în afara teritoriului vamal al RM” se substituie cu sintagma „Sînt scutiţi de plata impozitului pe venitul de la exportul în afara teritoriului vamal al RM al mărfurilor (serviciilor) produse în ZEL sau de la livrarea mărfurilor (serviciilor) produse în ZEL către alţi rezidenţi ai ZEL pentru mărfurile (serviciile) orientate spre export”

 Anexa a fost completată cu două puncte noi, conform cărora impozitul pe venitul rezidenţilor Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, provenit din activitatea desfăşurată pe teritoriul Portului Internaţional, se percepe pentru perioada primilor 10 ani, începînd cu prima perioadă fiscală ulterioară perioadei fiscale în care a fost înregistrat venitul impozabil, – în mărime de 25% din cota stabilită a impozitului pe venit, iar după expirarea primilor 10 ani  – în mărime de 50% din cota stabilită a impozitului pe venit.

Hotărîrea Curții de Conturi nr. 40 din  17.07.2013 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat pe anul 2012

Conform acestuia echipa de audit a formulat următoarele concluzii:

       Volumul restanţei la BPN este în continuă creştere comparativ cu perioadele precedente, deşi numărul contribuabililor restanţieri denotă o dinamică de descreştere de la 231827 în anul 2010 pînă la 202440 în anul 2012. Cea mai mare componentă a restanţelor la 31.12.2012 este formată din penalităţi, amenzi şi cele înregistrate în  evidenţa specială, încasarea cărora devine tot mai problematică și denotă o capacitate slabă de colectare a restanțelor. Soldul restanţelor la plăţile de bază la BPN înregistrate la 31.12.2012, comparativ cu situaţia amnistiei fiscale din 2007 s-a majorat cu 1239,1 mil.lei sau de 8,4 ori.

      Neregularitățile stabilite la compartimentul evidenţa specială a obligaţiilor fiscale a căror executare silită este imposibilă, precum şi suma obligaţiilor fiscale stinse prin scădere au condiţionat luarea la evidenţa specială a obligaţiilor fiscale, care nu întrunesc condiţiile stipulate de cadrul legal; neraportarea corectă a obligaţiilor fiscale luate la evidenţa specială.

       Carenţele existente la executarea silită şi la măsurile de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale nu au ameliorat situaţia privind micşorarea restanţei.

Restituirea TVA rămîne a fi un domeniu vulnerabil, fiind admise mai multe nereguli, precum: imixtiunea IFPS în competenţele legale ale DCF IFS mun.Chişinău prin aplicarea rezoluţiilor pe notele-raport privind restituirea TVA; abordarea neuniformă a procesului de examinare a cererilor de restituire a TVA; încălcarea cadrului legal şi folosirea diferitor metode/motive neîntemeiate întru tergiversarea termenelor de acceptare/respingere a cererilor privind restituirea TVA; ignorarea de către DCF IFS mun.Chişinău a executării deciziilor de suspendare emise de IFS mun.Chişinău, ca factor ierarhic superior de decizie, asupra deciziilor emise ilegal de către DCF IFS mun.Chişinău, precum şi neefectuarea controalelor fiscale repetate; aplicarea incorectă a sancţiunilor de 50 mii lei în cazurile în care controalele fiscale au fost posibile de efectuat, dar nu au fost efectuate estimările obligaţiilor faţă de buget ale agenţilor economici prin surse indirecte.

      Monitorizarea insuficientă de către organele SFS a activităţii agenţilor economici şi a dărilor de seamă prezentate de ei, care cad sub incidenţa prevederilor Codului fiscal referitor la înregistrarea sau anularea, după caz, ca plătitori TVA, a dus la nedepistarea contribuabililor care au efectuat operaţiuni economico-financiare cu depăşirea plafonului de livrări în scopul înregistrării obligatorii în calitate de subiecţi ai impunerii cu TVA, precum şi cei care întrunesc condiţiile privind anularea ca subiecţi ai impunerii cu TVA. Neutilizarea mecanismului privind monitorizarea şi depistarea contribuabililor care au efectuat procurări de la agenţi economici anulaţi ca plătitori TVA, permite contribuabililor de a beneficia de o vacanţă fiscală la achitarea TVA.

Prezenţa unui management necorespunzător şi lipsa elementelor de control intern au cauzat, în unele cazuri, nereguli la instituirea posturilor fiscale, carenţe admise în procesul de funcţionare al acestora, abateri de la cadrul normativ în procesul de raportare a activităţii desfăşurate, precum şi lipsa examinării rezultatelor activităţii posturilor fiscale.

     Imperfecţiunea cadrului regulator privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale la capitolul reglementarea responsabilităţilor şi competenţelor pentru implementare, monitorizare şi control asupra rezultatelor funcţionării posturilor fiscale la toate nivelurile SFS, nu asigură calitatea şi eficienţa  activităţii desfăşurate. Totodată, se menționează, că deși au fost întreprinse unele măsuri pentru remeidierea dificiențelor constatate de auditele anterioare în activitatea posturilor fiscale, auditul denotă că unele din acestea persistă și în anul auditat

Respingerea nemotivată şi neîntemeiată a cererilor de restituire a TVA, tergiversarea termenelor de examinare a dezacordurilor în legătură cu aşteptarea intrării în vigoare a noilor modificări în legislaţie în favoarea contribuabililor, aplicarea nemotivată a unor amenzi pentru încălcările fiscale, au condiţionat creşterea numărului de contestaţii depuse de contribuabili, precum și au diminuat plățile aferente încasărilor în buget cu 36,8 mil.lei.

Pe parcursul perioadei supuse auditului, conducerea organelor SFS a întreprins unele măsuri privind completarea veniturilor administrate cu venituri provenite de la confiscarea bunurilor, însă coraportul acestora faţă de bunurile confiscate  preluate în evidenţă de organele SFS constituie doar 44,4%, iar comercializarea articolelor din metale preţioase în ultimii trei ani nu a avut loc. Nivelul scăzut de comercializare a bunurilor confiscate se datorează în unele cazuri preţului supraevaluat etc. Problema unor mijloace de transport neînmatriculate în Republica Moldova, cu statut de bunuri abandonate, confiscate sau cu fără stăpîn, nu a fost soluţionată pînă în prezent.

Lipsa acţiunilor eficiente la nivelul Direcţiei asistenţa contribuabililor a condiţionat reducerea contribuţiei activităţii acesteia pentru realizarea scopului ce a stat la baza creării serviciului în vederea garantării contribuabililor cu o deservire calitativă şi efectivă prin intermediul apelurilor telefonice, precum şi oferirea de asistenţă în domeniul declarării/achitării benevole şi la timp a obligaţiei fiscale.

Se denotă necesitatea intensificării activității IFPS în procesul de instruire a angajaților prin utilizarea și valorificarea deplină a capacității Centrului de instruire.

       Drept urmare a verificării nivelului de conformare la cerințele și recomandările Curții de Conturi, auditul atestă că, deși au fost întreprinse unele acțiuni în vederea înlăturării neregulilor/abaterilor și neajunsurilor stabilite în cadrul auditului precedent, precum și în scopul îmbunătățirii administrării veniturilor de către Serviciul Fiscal de Stat, persistă în continuare unele carențe, acestea fiind condiționate, după caz, de neîntreprinderea măsurilor sau insuficiența celor întreprinse de către factorii de decizie și/sau tergiversarea procesului de revizuire/aprobare a modificărilor și a noilor acte legislative/normative, precum și necesitatea unei perioade de timp mai îndelungate în vederea realizării acestora.

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 117  din  06.08.2013 privind modificarea pct.5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115  din 6 septembrie 2010 cu  privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Factura fiscală”

Conform modificărilor operate, dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale se acordă subiecţilor impozabili cu TVA care îndepliniesc  următoarelor cerinţe:
    a) existenţa unui sistem computerizat de evidenţă primară; 
    b) eliberarea unui număr mai mare de 1 000 exemplare de facturi fiscale, pe parcursul unei perioade fiscale; 
    c) cifra de afaceri să depăşească 1.000.000 lei pe lună.
    Totodată, agenţii economici care beneficiază de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale sunt privaţi de acest drept:
    1) în cazul în care nu se respectă cerinţele stabilite la prezentul punct pentru acordarea dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale;
    2) în cazul în care contribuabilul nu asigură transparenţa ţinerii evidenţei contabile.

Ordinul Ministerului Economiei nr. 157 din  04.09.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

LISTA agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Hotărîrea Guvernului nr. 694 din  05.09.2013 cu privire la aprobarea Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc

Conform acesteia  a fost stabilită Metodologiei generale de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc care determină următoarele aspecte:

Stabilirea criteriilor de risc

Gradarea intensităţii riscului

Ponderarea criteriilor

Aplicarea criteriilor în raport cu persoanele fizice şi juridice

Crearea şi menţinerea sistemului de date necesar aplicării criteriilor de risc

Hotărîrea Guvernului nr. 696 din  06.09.2013 cu privire la aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Turkmenistanului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe proprietate, întocmite la Chişinău la 24 iulie 2013

Ordinul IFPS nr. 1621 din  02.09.2013 cu privire la stabilirea razei de deservire

Conform acestuia se stabileşte că contribuabilul ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură „Tighina”, c/f 1002608000795 (MD-5000, or. Bender, str. Chişinăului 228) în scopul administrării fiscale este inclus în raza de deservire a IFS pe r-nul Anenii Noi.
    2. ÎS „Fiscservinform”, în scopul deservirii fiscale a contribuabilului menţionat, să asigure înscrierile de rigoare în Registrul fiscal de stat.
    3. IFS pe r-nul Căuşeni să asigure transmiterea soldurilor formate de ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură „Tighina”, c/f 1002608000795 la IFS pe r-nul Anenii Noi, în conformitate cu Ordinul nr. 65 din 8 mai 2002.
   

Monitorul Oficial nr. 206-211 din 20.09.2013

Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 105 din  15.07.2013 privind aprobarea Normelor metodologice de audit intern în sectorul public.

Potrivit acestuia normele metodologice de audit intern în sectorul public (în continuare NMAISP) sînt aplicabile tuturor unităţilor de audit intern, create în sectorul public al Republicii Moldova.

Lista NMAISP aprobate de ordin se prezintă astfel:

Numărul

Denumirea

NMAISP 1

Standardele profesionale şi cadrul normativ

NMAISP 2

Ciclul auditului intern

NMAISP 3

Planificarea activităţii unităţii de audit intern

NMAISP 4

Planificarea misiunii de audit intern

NMAISP 5

Lucrul în teren

NMAISP 6

Raportul de audit

NMAISP 7

Urmărirea implementării recomandărilor de audit

NMAISP 8

Gestionarea şi evaluarea calităţii activităţii de audit intern

NMAISP 9

Documentarea activităţii şi arhivarea

NMAISP 10

Riscurile

NMAISP 11

Evaluarea controalelor şi guvernării

NMAISP 12

Eşantionarea în auditul intern

NMAISP 13

Roluri şi responsabilităţi ale auditorilor interni

NMAISP 14

Tratarea cazurilor de fraudă şi corupţie

NMAISP 15

Relaţii de lucru

NMAISP 16

Auditul TI

NMAISP 17

Auditul performanţei

Ordinul pune în aplicare nu doar NMAISP,  dar și INSTRUCȚIUNI  SUPLIMENTARE  la unele din acestea ca:

NMAISP 3

NMAISP 4

NMAISP 5

NMAISP 6

NMAISP 7

NMAISP 8

NMAISP 9

NMAISP 10

NMAISP 11

NMAISP 12

NMAISP 13

NMAISP 14

NMAISP 16

NMAISP 17

O atenție deosebită prezintă NMAISP 14 Tratarea cazurilor de fraudă şi corupţie. Pentru definirea fraudei este utilizata explicația din teoria ştiinţifică a lui L. W. Vona, un specialist renumit în ceea ce ţine de aspectele aferente auditului fraudei.

       Așadar, fraudă: acţiuni cu caracter intenţionat şi ascuns, comise atît de părţi / persoane din cadrul entităţii, cît şi din afara acesteia. Acţiunile sînt ilegale şi denotă ilegalităţi. Acţiunile conduc la pierderi de fonduri ale entităţii, valorii şi reputaţiei acesteia, orice alt avantaj ilegal obţinut personal sau de alte părţi.

NMAISP 14 determină fraude comise în beneficiul entităţii publice, cît şi în dezavantajul acesteia.

Exemple de fraude comise în avantajul entităţii:

-          fraude fiscale,

-          activităţi comerciale interzise prin lege şi de regulamente,

-          omiterea intenţionată a înregistrărilor contabile în scopul creării unei impresii înşelătoare privind situaţia financiară,

-          solicitări false de la guvern pentru acordarea unor asemenea lucruri ca granturi sau beneficii.

Exemple de fraude comise în dezavantajul entităţii:

-          acceptarea mitei,

-          facturarea serviciilor sau bunurilor care nu au fost furnizate,

-          deturnarea de fonduri sau bunuri şi falsificarea înregistrărilor contabile pentru a disimula acţiunea.

-              Totodată NMAISP 14 determină rolul şi responsabilităţile auditorului intern.      

    Astfel, auditorul intern nu este responsabil de prevenirea fraudei, ci conducerea entităţii publice este responsabilă de prevenirea acesteia.

     Auditorul intern trebuie să fie alertat despre orice indicii de fraudă sau corupţie posibilă la toate etapele desfăşurării misiunii. El nu trebuie să accepte la valoarea nominală nici o problemă care pare a fi neobişnuită sau extraordinară.

      Evaluarea, detectarea, raportarea, documentarea, cît şi alte acţiuni efectuate de auditorul intern pe marginea cazurilor de fraudă în privinţa unei persoane fizice, urmează a fi realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii privind protecţia datelor cu caracter personal.

      În caz de suspiciune de fraudă posibilă, este esenţial ca auditorul intern să-l informeze imediat pe şeful echipei şi/sau pe conducătorul UAI, pentru a determina dacă această suspiciune este justificată.

      Conducătorul UAI raportează frauda probabilă managerului entităţii publice despre persoanele care sînt bănuite că au fost implicate în comiterea fraudei posibile.

      Totodată , auditorul intern va ţine cont de faptul că pot exista prevederi specifice în acte legislative care l-ar obliga să ofere organului de anchetă toate documentele relevante şi informaţia necesară pentru investigare. Documentele de audit pot fi supuse citaţiei sau auditorul intern poate chiar să fie chemat în calitate de martor în instanţa de judecată.

Monitorul Oficial nr. 212 din 24.09.2013

Hotărîrea Guvernului nr. 719 din  16.09.2013 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 760 din 18 august 2010

Conform modificărilor operate a fost aprobat Nomenclatorul şi tarifele la serviciile prestate de către Centrul de Guvernare Electronică (E-Government), după cum urmează:

Nr.
d/o

Denumirea serviciului

Costul curent al serviciului (în lei ori ad valorem)

1.

Serviciul MPay* cu următoarele componente:

Achitarea serviciului cu utilizarea serviciilor de plată şi a instrumentelor de plată, cu excepţia cardurilor bancare şi a altor carduri de plată

2,20 lei pentru fiecare factură (notă de plată) achitată

Achitarea serviciului cu utilizarea cardurilor bancare şi cu alte carduri de plată emise în Republica Moldova

1,5% din suma tranzacţiei plus 1,20 lei pentru fiecare factură (notă de plată) achitată

Achitarea serviciului cu utlizarea cardurilor bancare şi cu alte carduri de plată emise în afara Republicii Moldova

2,2% din suma tranzacţiei plus 1,20 lei pentru fiecare factură (notă de plată) achitată

2.

Serviciul de identitate electronică mobilă (m - ID)

Pe bază de acord (contract)

Totodată hotărîrea a fost completată cu:

Regulamentul privind modul de formare şi direcţiile de utilizare a mijloacelor speciale ale Centrului de Guvernare Electronică (E-Government), precum și

Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată de Centrul de Guvernare Electronică (E-Government)

Hotărîrea Serviciului Vamal nr. 442 din  12.09.2013 cu privire la aprobarea  Metodologiei privind efectuarea verificării  prealabile a vămuirii.

Confrom acesteia  verificările prealabile vămuirii se efectuează sub supravegherea organelor vamale, în zona de control vamal, la cererea declarantului sau a brokerului vamal.

Cererea de autorizare a efectuării verificărilor prealabile vămuirii este depusă la postul vamal, unde urmează să fie depusă declaraţia vamală . 

 Recepţionarea cererii se constată prin semnătura şefului postului vamal sau a persoanei desemnate de şeful biroului vamal cu indicarea datei şi orei de primire a acesteia în rubrica respectivă.
Cererea poate fi acceptată în mod expres la momentul recepţionării prin semnătura şefului postului vamal sau a persoanei desemnate de şeful biroului vamal.
Cererea poate fi refuzată în cazul depistării neregulilor la procedura de finalizare a operaţiunii de tranzit pentru mărfurile respective (sigilii, prelată deteriorată) sau expirării, retragerii, suspendării licenţei de broker vamal, dacă solicitantul este broker vamal.

Decizia de refuz se aduce la cunoştinţa solicitantului în scris, în decurs a 3 ore de la recepţionarea cererii, cu expunerea motivelor acesteia.   

Identificarea, numărarea, cîntărirea sau orice alte operaţiuni cu mărfurile aflate sub supraveghere vamală se efectuează pe riscul şi din contul solicitantului.
În rezultatul verificării, declarantul sau brokerul vamal întocmeşte actul de verificare prealabilă . Actul de verificare prealabilă nu reprezintă un act administrativ.
Divergenţele stabilite dintre datele din actele de însoţire a mărfii şi cele stabilite de facto se introduc în actul de verificare menţionat.
Actul de verificare se semnează de către reprezentantul agentului economic (declarant)/brokerul vamal şi colaboratorul vamal care a asistat la operaţiunile efectuate şi este introdus în borderoul documentelor pentru declaraţia vamală.
Evidenţa cererilor se efectuează într-un registru al solicitărilor, conform procedurii stabilite de către birourile vamale.
 

Monitorul Oficial Nr. 213-215  din 27.09.2013

Hotărîrea  Consiliul Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat nr. 32 din  29.07.2013 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea şi modul de remunerare a avocaţilor pentru acordarea asistenţei juridice calificate garantate de stat.

Hotărîrea Guvernului nr. 765 din  25.09.2013 cu privire la aprobarea Foii de parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri pentru anii 2013-2014.

Aspectele ce  de țin de administrarea fiscal și vamală pot fi consultate aici.

Ordinul IFPS nr. 1373 din  17.08.2013 despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti.

Conform acestuia IFPS va stimula  contribuabililor oneşti şi contabililor-şefi profesionişti  prin oferirea de certificate de credibilitate şi respectiv diplome de merit

     Totodată contribuabilii care obţin certificate sînt scutiţi, în următorii 2 ani de la înmînare, cu posibilitatea prelungirii acestora cu încă 2 ani, de controale iniţiate de organele fiscale, cu condiţia că, contribuabilul nu îşi schimbă comportamentul fiscal (prin comportament fiscal se subînţeleg condiţiile de participare de mai jos)

     Totuşi contribuabilul nu va fi scutit de controale fiscale, adica va obţine doar certificatul de credibilitate dacă:

1

nu au fost supus controlului fiscal la faţa locului în ultimii trei ani de gestiune;

2

 se efectuează controale operative sau de contrapunere;

3

au fost intentate procese penale sau asemenea procese se află în stadiu de examinare;

4

există demersuri din partea angajaţilor;

5

există demersuri ale organelor de drept şi de control din ţările cu care Republica Moldova are semnate acorduri internationale de colaborare privind evitarea dublei impuneri;

6

au parvenit petiţii de la cetăţeni;

7

contribuabilii au depus cereri de restituire a sumelor din buget.

     Pentru a participa la concurs contribuabilul, trebuie să îndeplinească, pentru ultimii 3 ani, concomitent următoarele condiţii:

nr.

Condiţii

1

 obţinut venit impozabil în fiecare an;

2

nu a admis restanţă la bugetul public naţional pentru o perioadă mai mare de 10 zile pe an;

3

nu a admis cazuri de neprezentare sau prezentare tardivă a dărilor de seamă fiscale, a dărilor de seamă către Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Compania Naţională de Asigurări în Medicină;

4

în urma controalelor fiscale din perioada indicată, nu au fost depistate încălcări sau sumele calculate suplimentar în urma controalelor nu depăşesc pragul de semnificaţie;

5

 sumele obligaţiilor fiscale achitate în ultimul an examinat au sporit cu cel puţin 10 % faţă de anul precedent;

6

 suma obligaţiilor fiscale achitate pe parcursul perioadei examinate constituie cel puţin 10% din veniturile din vînzări.

    Selectarea candidaţilor pentru conferirea certificatelor de credibilitate şi diplomelor de merit se efectuează de către Inspectoratele fiscale de stat teritoriale/Direcţia generală a marilor contribuabili, fără ca pretendenţii să depună cereri de participare la acţiune.

Acţiunea de stimulare morală (nonfinanciară) va fi este organizată de către IFPS semestrial.

Ordinul IFPS nr. 1666 din  19.09.2013 cu privire la completarea pct. 1 al Ordinului IFPS nr. 1524 din 30.11.2012 cu privire la aprobarea listei agenţilor economici care vor beneficia în anul 2013 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

Conform acestuia  suplimetar vor beneficia în anul 2013 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie  următoarele entități economice: 

52

„Nefis” SRL

1003600044307

53

„Vitalcomus” SRL

1002600004476

54

BC „Moldova Agroindbank” SA

1002600003778

55

„Iug Inter Trans” SA

1003610000214

56

Î.M. „Vinamex” SRL

1003600049911

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...