37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.19-46 din 03 februarie – 27 februarie 2009

MO nr.19-46 din 03 februarie – 27 februarie 2009

28.02.20093.090 views

Monitorul Oficial nr. 19-21 din 3 februarie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 38 din 23.01.2009 cu privire la Serviciului informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistică.

Prin această hotărîre se crează Serviciul informaţional al rapoartelor financiare de pe lîngă Biroul Naţional de Statistic cu statut de instituţie publică, subordonată Biroului Naţional de Statistică, abilitat cu funcţii de colectare, verificare şi generalizare a rapoartelor financiare prezentate de entităţi.

- Hotărîrea Guvernului nr. 39 din 26.01 .2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a programelor, proiectelor sau acţiunilor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti. 

 - Hotărîrea Guvernului nr. 51 din 28.01.2009 privind conferirea titlului „cel mai bun contribuabil al anului 2008”.

- Prin Decizia Consiliului Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova din 19.12.2008 a fost aprobat Statutul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lîngă Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

- Ordinul Ministerului Finanţelor al R.M nr. 9 din 22.01.2009 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Conform modificărilor, paragraful 161 01 va avea următorul cuprins:

„161 01 Veniturile fondurilor speciale (cu excepţia celor încasate de la organul vamal)”.

Clasificaţia se completează cu paragraful 3 cu următorul cuprins:

„161 03 Veniturile fondurilor speciale încasate de organul vamal”.

 Monitorul Oficial nr. 22 din 3 februarie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 75 din 30.01.2009 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale stabilite în art.103 alin. (1) pct 23) al Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 şi art. 28 lit. q) al Legii nr. 1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal.

Conform modificărilor:

1. Punctul 4 din Regulament va avea următorul cuprins:

„4. Facilităţile fiscale prevăzute în pct. 1 şi 2 (TVA nu se aplică la importul şi pentru livrările efectuate pe teritoriul republicii ale activelor ce depăşeşte 3000 lei pentru o unitate şi al căror termen de exploatare depăşeşte un an, destinate includerii în capitalul social) din prezentul Regulament se aplică asupra activelor materiale destinate includerii în capitalul social, importate sau livrate pe teritoriul ţării de către:

a)       agentul economic (în capitalul social al căruia acestea sunt introduse), din contul venitului net şi/sau al capitalului de rezervă;

b)      fondator, din contul propriu şi/sau al mijloacelor băneşti depuse de acţionari sau de asociaţi”;

 2. Valoarea aportului în natură la capitalul social se estimează de evaluatori - întreprinderi de evaluare, şi alte persoane abilitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Amintim ca conform legii nr.78-XVI din 10.04.2008 pentru modificarea art.6 din Legea nr.61-XVI din 16.03.2007,  societatea de audit sau auditorul individual nu mai poate presta activitatea de evaluare.

 3. În cazul achiziţionării sau construcţiei unor active materiale din mijloace proprii, altele decît cele menţionate la pct. 4, includerea ulterioară a acestora în capitalul social nu reprezintă livrare şi respectiv, nu cade sub incidenţa Titlului III al Codului fiscal.

Monitorul Oficial nr.23-26 din 6 februarie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 48 din 27 ianuarie 2009 cu privire la aprobarea Normei sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea

Normele sanitar-veterinare privind condiţiile de sănătate animală şi publică şi de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Republica Moldova al anumitor animale vii şi al cărnii proaspete provenite de la acestea stabileşte condiţiile de sănătate pentru importul în Republica Moldova al animalelor vii, cu excepţia ecvideelor, şi al cărnii proaspete, inclusiv de ecvidee.

- Hotărîrea Guvernului nr. 64 din 29 ianuaire 2009 cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006.

Prin această hotărîre se modifică punctul 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1481 din 26 decembrie 2006 „Cu privire la marcarea producţiei alcoolice” care va avea următorul conţinut:

„4. Se permite, pînă la 1 iulie 2009, comercializarea mărfurilor indigene şi de import care au fost marcate cu marca „Timbru de acciz.Marca comercială de stat” valabilă pînă la 1 iulie 2008”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 68 din 29 ianuarie 2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Făina, grişul şi tărîţa de cereale”.

Reglementarea tehnică „Făina, grişul şi tărîţa de cereale” stabileşte cerinţele esenţiale faţă de produsele cerealiere pentru consumul uman, provenite atît din producţia internă, cît şi din import, în ceea ce priveşte siguranţa şi calitatea acestora, condiţiile de comercializare şi utilizare a lor.

Prezentul regulament intră în vigoare la 10 luni din data publicării în Monitorul Oficial.

- Hotărîrea Guvernului nr. 79 din 31 ianuarie 2009 cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind livrarea mărfurilor în cadrul cooperării de producţie pentru anul 2009.

-Registrul de stat al experţilor judiciari atestaţi

În prezentul registru sunt enumeraţi toţi experţii judiciari atestaţi precum şi:

  1. Instituţiile în care aceştia activează;
  2. Gradul de calificare şi specialităţile lor;
  3. Perioada de activare în calitate de expert judiciar;
  4. Studiile, gradul ştiinţific;
  5. Telefonul de contact.

- Ordinul IFPS nr. 20 din 30 ianuarie 2009, conform căruia se prelungeşte termenul de acţiune a Ordinului IFPS nr. 678 din 19.12.2007 „Cu privire la lista agenţilor economici care pot beneficia în anul 2008 de posibilitatea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtia specială cu însemne de protecţie”, pînă la aprobarea listei pentru anul 2009.

- Ordinul IFPS nr. 22 din 31 ianuarie 2009 „Privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru parcare şi Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia”, conform căruia se aprobă formularul tipizat al dării de seamă la taxa pentru parcare (Forma TPA 09) şi a Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a dării de seamă sus-numite. Noua dare de seamă se prezintă inspectoratului fiscal de stat teritorial începînd cu perioada fiscală – trimestrul I al anului 2009.

Vă atragem atenţia că începînd cu 01 ianuarie 2009 a fost modificată Baza impozabilă a obiectului impunerii Taxei pentru parcare. Din această dată baza impozabilă este suprafaţa de parcare, taxa maximă – 6 lei anual pentru 1 m².

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr. 58/8 din 5 decembrie 2008 privind modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la exigenţele faţă de administratorii asociaţiilor de economii şi împrumut, aprobat prin Hotărîrea CNPF nr. 63/6 din 25.12.2007.

Monitorul Oficial nr.27-29 din 10 februarie 2009

- Hotărîrea Curţii de Conturi a Republicii Moldova nr. 65 din 11.12.2008 privind raportul asupra reviziei financiare a bugetului raional Nisporeni pe perioada anilor 2007-2008 (9 luni).

În urma reviziei s-a constatat că:

În perioada de 9 luni ale anului 2008, partea de venituri a bugetului raional a fost executată la nivel de 96,2% (29761,5 mii lei), iar partea de cheltuieli – de 74,4% (26004,9 mii lei).

S-a depistat că organizarea defectuoasă a evidenţei contabile în cadrul aparatului preşedintelui raionului, fapt ce a dus la denaturarea situaţiilor financiare raportate de entitate.

Abaterile admise la utilizarea mijloacelor din bugetul raional au fost cauzate de nerespectarea întocmai a prevederilor legislaţiei referitoare la normele de disciplină financiar-bugetară în ce priveşte legalitatea cheltuielilor, de nivelul scăzut al responsabilităţii factorilor de decizie la utilizarea finanţelor publice locale, precum şi de faptul că nu au fost remediate toate deficienţele constatate de controalele precedente.

- Hotărîrea Guvernului nr. 88 din 04 februarie 2009 cu privire la abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005.

Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1194 din 22 noiembrie 2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 94 din 05 februarie 2009 cu privire la prelungirea termenului procedurii planului pentru Societatea pe Acţiuni „Termocom”.

Luînd în considerare importanţa S.A. „Termocom” pentru asigurarea securităţii energetice a ţării, precum şi în temeiul prevederilor art. 164 din Legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14 noiembrie 2001, se prelungeşte, pentru o perioada de 3 ani, termenul procedurii planului pentru Societatea pe Acţiuni „Termocom”.

- Protocol-Acord privind prolongarea convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2007-2008 pe anii 2009-2010.

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova şi Agenţia Agroindustrială „Moldova-Vin”;

Patronatul de ramură, reprezentat de Federaţia Naţională a Patronatelor din Agricultură şi Industria Alimentară;

Sindicatele din sectorul agroindustrial şi ramuri conexe, reprezentate de Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură şi Alimentaţie „Agroindsind” din Republica Moldova: au decis prolongarea Convenţiei colective (nivel de ramură) pentru anii 2007-2008 pe anii 2009-2010, cu prevederile stabilite şi publicate în MO nr. 14-16 din 02 martie 2007.

Se modifică şi se completează salariul tarifar pentru categoria I de calificare după cum urmează:

Domeniul de activitate

Salariul tarifar I categorie (lei)

Coeficientul

- agricultura

700

1,0

- mecanizatorii din agricultură şi sectorul zootehnic

840

1,2

- industria prelucrătoare, inclusiv alimentară

1035

1,15

- poligrafia şi reproducerea materialelor tipărite

990

1,1

- industria extractivă şi exploatarea carierelor

1350

1,5

- construcţii

1170

1,3

- transport

990

1,1

Sporul pentru vechime în muncă se stabileşte în cuantum de minimum 5% pentru 3 ani şi maximum 40% din salariul de bază pentru o vechime de peste 20 ani de activitate.

Sporul de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile (p.34 al Convenţiei) se stabileşte în conformitate cu prevederile Anexei nr. 3 a Hotărîrii Guvernului nr. 152 din 19.02.2004 (ţinînd cont de modificarea operată prin Hotărîrea Guvernului nr. 782 din 04 iulie 2007) după cum urmează:

Cantitatea punctelor în funcţie de gradul de nocivitate, stabilite în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 1335 din 10.10.2002

Cuantumul indemnizaţiei, lei

0,5-2,0

100

2,1-4,0

120

4,1-6,0

140

6,1-8,0

160

8,1-10,0

180

peste 10,0

200

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr. 50/13 din 17 octombrie 2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative de către asociaţiile de economii şi împrumut.

Prezentul Regulament stabileşte modul de solicitare, examinare şi eliberare a avizului de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare pentru efectuarea investiţiilor în valori mobiliare corporative de către asociaţiile de economii şi împrumut care deţin licenţa B, C sau asociaţiile centrale.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 3 din 15 ianuarie 2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine.

Se aprobă Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc faţă de valutele străine.

Se abrogă Instrucţiunea cu privire la procedura de formare, distribuire şi arhivare a cursului oficial al leului moldovenesc, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 399 din 23 decembrie 1999.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 39 din 05 februarie 2009 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Se stabileşte rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 11,0 la sută anual.

Se stabilesc ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 13,5 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 2,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 10,0 la sută anual.

Ratele nominalizate la punctele 1,2 şi 3 se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Monitorul Oficial nr. 30-33 din 13 februarie 2009

- Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 291-XVI din 19 decembrie 2008.

Prin această lege Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998 a suferit următoarele modificări:

-          organul care efectuează înregistrarea este obligat să elibereze persoanei fizice sau juridice informaţiile solicitate despre toate drepturile înregistrate asupra oricărui bun imobil în termen de 7 zile calendaristice (anterior era stabilit termenul de 3 zile), sau în alt termen indicat de lege.

-          la cererea titularului de drepturi, Întreprinderea Specializată în Cadastru este obligată să prezinte în scris informaţia privind persoanele care au primit date despre bunuri imobile asupra cărora deţine aceste drepturi. 

- Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 302-XVI din 25 decembrie 2008

Se modifică articolul 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului Fiscal, astfel încît termenul pînă cînd persoanele specificate la art.90 alin.(1) din Codul fiscal nu reţin prealabil, ca parte a impozitului pe venit, o sumă în mărime de 5% din plăţile efectuate în folosul persoanei fizice la lichidarea fondurilor de investiţii nemutuale şi la lichidarea fondurilor de investiţii pentru privatizare se prelungeşte „pînă la finalizarea procedurii de lichidare a acestora”.

Se modifică articolul 31 din Legea cu privire la fondurile de investiţii nr. 1204-XIII  din  5 iunie 1997: Pachetele de acţiuni (părţile sociale) ale societăţilor din portofoliile fondurilor de investiţii nemutuale, care nu au fost înstrăinate pînă la 1 iulie 2008, vor fi vîndute în cadrul licitaţiilor fără anunţul preţului iniţial (la cel mai mare preţ propus de cumpărător), conform actelor normative aprobate de Comisia Naţională a Pieţii Financiare.

Se modifică articolul 52 din Legea nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piaţa valorilor mobiliare, astfel încît taxa pentru eliberarea licenţei pentru activitate profesionistă pe piaţa valorilor mobiliare este de 2500 lei.

La fel se modifică Legea nr. 407-XVI din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări, Legea asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-XVI din 21 iunie 2007 şi Legea privind birourile istoriilor de credit nr. 122-XVI din 29 mai 2008.

- Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 311-XVI din 25 decembrie 2008

Articolul 12 din Legea nr. 156-XVI din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat se completează cu următorul cuprins „(5) În cazul în care cuantumul pensiei calculate este mai mic decît cuantumul pensiei minime, diferenţa dintre cuantumul pensiei minime şi cuantumul pensiei calculate se achită din mijloacele bugetului de stat.”

Articolul 13 din aceeaşi lege se completează astfel: „(2) Diferenţa prevăzută la art. 12 alin. (5) se indexează anual, suma rezultată din indexare fiind achitată din mijloacele bugetului de stat.”

Se exclude litera a) la punctul 4) al articolului 4 din Legea nr. 489-XIV din 8 iulie 1999 privind sistemul public de asigurări sociale, care prevedea că persoana care realizează un venit anual echivalent cu cel puţin 3 salarii medii lunare pe economie şi are proprietate şi/sau este arendaş de terenuri agricole şi forestiere este asigurată obligatoriu.

Articolul 25 din Legea nr. 489 se modifică astfel încît contribuţia individuală de asigurări sociale datorată de asiguraţii cu contract individual de muncă se virează de către angajator la bugetul asigurărilor sociale de stat. Şi începînd cu 1 ianuarie 2009, contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută şi virată în plus după această dată la bugetul asigurărilor sociale de stat se rambursează persoanei asigurate conform unui regulament aprobat de Guvern.

Articolul 26 din aceeaşi lege îşi modifică denumirea: „Termenele de înregistrare a contribuabililor şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale” şi se completează cu un alineat care specifică că Întreprinderile şi organizaţiile (persoanele juridice şi fizice) sînt obligate, în termen de 10 zile din data înregistrării de stat, să se înregistreze ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale la locul unde îşi au adresa juridică.

Articolul 28 se modifică astfel încît cuantumul majorărilor de întîrziere prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv (0,3% pentru 2009). Punctul (5) din acest articol se exclude.

- Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 5 februarie 2009 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente.

Regulamentul cu privire la transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună în fracţie sau procente stabileşte cadrul normativ ce ţine de:

a) transformarea cotelor-părţi valorice din proprietate comună, cu exprimarea acestora în fracţie sau în procente, din bunurile agricole ale fostelor întreprinderi agricole privatizate;

b) executarea lucrărilor cadastrale necesare înregistrării ulterioare a dreptului asupra cotei-părţi proprietate comună în urma transformării cotelor-părţi valorice.

- Hotărîrea Guvernului nr. 112 din 10 februarie 2009 privind pregătirea pentru realizarea etapei a doua a indexării depunerilor băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” S.A.

Conform acestei hotărîri, Ministerul Finanţelor va asigura elaborarea, pînă la 20 aprilie 2009, a mecanismului de indexare a depunerilor băneşti ale cetăţenilor în „Banca de Economii” S.A. pentru etapa a doua în raport de 2,5 ruble: 1 leu.

- Ordinul Agenţiei Transporturilor a Republicii Moldova nr. 17 din 11 februarie 2009 cu privire la ajustarea tarifelor în transportul de călători auto pe rute regulate.

Conform acestui ordin, în legătură cu reducerea preţurilor carburanţilor, se aprobă şi se pun în aplicare din 16 februarie 2009, tarifele-plafonate în transportul auto de călători pe rute suburbane şi interurbane (pentru un pasager/kilometru) cu mijloace de transport auto:

de tip comun – pînă la 0,36 lei;

cu scaune capitonate – pînă la 0,38 lei.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 314 din 4 decembrie 2008 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei electrice.

Regulamentul are ca scop reglementarea relaţiilor dintre furnizor, unitatea de distribuţie sau unitatea transportatoare şi consumator privind racordarea la reţeaua electrică, contractarea, furnizarea şi plata energiei electrice, precum şi utilizarea energiei electrice de către consumatori. Anexa nr. 1 cuprinde Clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului casnic, iar anexa nr. 2  cuprinde Clauzele obligatorii ale contractului de furnizare a energiei electrice consumatorului noncasnic.

 

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 33 din 05 februarie 2009 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la poziţia valutară deschisă.

Monitorul Oficial nr. 34-36 din 17 februarie 2009

   - Legea nr.2-XVI din 02.02.2009 cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico – financiare a unor întreprinderi din sectorul agroalimentar.

Conform acestei legi se anulează, la situaţia din 31.12.2008 conform anexei la această lege, dobînzile, penalităţile şi dobînzile suplimentare (fondul de risc) calculate unor întreprinderi din sectorul agroalimentar, dar neachitate, aferente împrumuturilor recreditate de Ministerul Finanţelor din surse externe şi investiţionale în anii 1993-1996.

- Legea nr. 13-XVI din 03.12.2009 pentru completarea art. 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.

Conform art.4 „livrarea de mărfuri persoanelor juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar de către persoanele juridice şi fizice rezidente care se află pe teritoriul RM şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar este supusă TVA conform art. 96 lit. a), art. 103 şi art. 104 din Titlul III al Codului fiscal”.

Conform completărilor livrarea de mărfuri indicată la art. 4 este supusă TVA şi conform ar. 96 lit.b) prima liniuţă, adică în mărime de „8% - la pîinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produselel lactate (0401 0402, 0403, 0405, 040610200), livrate pe teritoriul Republicii Moldova cu excepţia produselor alimentare pentru copii care sînt scutite de TVA în conformitate cu art. 103 alin (1) pc.2)”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10.07.2008.

Aceasta hotărîre a probă:

1. Regulamentul privind modul de organizare a activităţilor de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă şi prevenire a riscurilor profesionale (anexa nr.1);

Acest Regulament:

- stabileşte detaliat care sunt cerinţele minime ale activităţii de protecţie a lucrătorilor la locul de muncă.

- prevede că organizarea activităţii de protecţie şi prevenire poate fi efectuată de către angajator, prin desemnarea unuia sau mai multor lucrători, fie prin înfiinţarea unui serviciu intern de protecţie şi prevenire sau prin apelarea la servicii externe. Angajatorul poate efectua activităţile de protecţie doar dacă unitatea nu desfăşoară una din activităţile indicate la lista din anexa nr. 1 la acest Regulament, (industria extractivă, energia electrică şi termică, gaze şi apă, construcţii, industria prelucrătoare, transporturi şi comunicaţii, activităţi de risc la radiaţii ionizate / agenţi toxici / substanţe periculoase / agenţi biologici.) şi are nivelul întîi de pregătire în domeniul securităţii muncii (studii liceale, absolvirea cursului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cu conţinut minim).  

- prevede că instruirea lucrătorilor cuprinde următoarele faze:

1) instruirea la angajare:

a) instruirea introductiv-generală;

b) instruirea la locul de muncă;

2) instruirea periodică (intervalul este de 6 luni). 

2. Regulamentul – Cadru de organizare şi funcţionare a comitetului pentru securitate şi sănătate în muncă (anexa nr.2).

Regulamentul stabileşte felul de formare şi atribuţiile comitetului, care se poate constitui la iniţiativa angajatorului sau lucrătorilor, cu scopul de a asigura colaborarea părţilor în vederea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 13 din 09.02.2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor.

Conform modificărilor „în cazul în care Legea bugetului de stat pe anul respectiv şi/sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale nu au fost aprobate pînă la începutul anului bugetar, efectuarea defalcărilor de la veniturile generale de stat şi a transferurilor la bugetul respectiv se suspendă pînă la aprobarea bugetului.

- Hotărîrea Comisiei naţionale a Pieţii Financiare nr.44/5 din 18.09.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la atestarea specialiştilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

Unul din registrele obligatorii pe care trebuie să aibă orice Angajator este Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă. Acest lucru rezultă din Codul muncii care la art. 56 (3) care prevede că „contractul individual de muncă se întocmeşte în două exeplare, se semnează de către părţi şi i se atribuie un număr din registrul unităţii, aplicîndu-i-se ştampila unităţii”.

La momentul actual nu există în legislaţie o formă stabilită a acestui registru, de aceea, recomandăm ca acesta, structural să cuprindă următoarele coloane:

-          numărul de ordine;

-          numărul contractului;

-          data semnării contractului;

-          data intrării în vigoare a contractului;

-          numele, prenumele salariatului

-          funcţia salariatului;

-          modificările survenite în contract;

-          data şi temeiul încetării contractului;

-          semnătura salariatului (care este obligatorie, astfel confirmîndu-se că salariatul a primit exemplarul său al contractului de muncă).

Registrul trebuie să fie numerotat, cusut, ştampilat şi semnat de persoana responsabilă. 

Monitorul Oficial nr. 37-40 din 20 februarie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr.123 din 10.02.2009 cu privire la Programul de stat de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2009-2011;

   Programul de stat de susţinere a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă cadrul politic şi economico-social de bază pe termen mediu privind dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi se bazează pe valorile şi principiile business-ului contemporan, fiind dictat de fermitatea participării întreprinderilor mici şi mijlocii la procesul de redresare a economiei Republicii Molodova. Conform informaţiilor prezentate de Biroului Naţional de Statistică, indicate în prezentul program, în prezent în Republica Moldova întreprinderile mici şi mijlocii deţin circa 98,3% din numărul total al întreprinderilor din ţară, de aceea priorităţile strategice ale statului indicate în acest program sunt:

- asigurarea unui cadru legislativ şi normativ favorabil înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii;

- ameliorarea mediului financiar pentru întreprinderile mici şi mijlocii;

- promovarea culturii antreprenoriale şi a performanţelor manageriale ale întreprinderilor mici şi mijlocii;

- dezvoltarea competitivităţii şi internaţionalizarea întreprinderilor mici şi mijlocii;

- intensificarea dialogului dintre Guvern şi sectorul privat.  

- Hotărîrea Guvernului nr. 125 din 10.02.2009 privind aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2009;

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr. 62/14 din 26.12.2008 cu privire la aprobarea Regulilor Bursei de Valori a Moldovei

Monitorul Oficial nr. 41-44 din 24 februarie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 06.12.2007 „cu privire la modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică externă în derulare, care cad cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care RM este parte”.

Hotărîrea nr.1357 suferă modificări şi completări datorită faptului că importul şi/sau livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul R.M de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte, conform listei aprobate de Guvern se impozitează la cota 0% a TVA (anterior erau scutite de TVA).

Hotărîrea a fost completată cu anexa nr. 2 care cuprinde „Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică”.

Monitorul Oficial nr. 45-46 din 27 februarie 2009

- Legea nr. 14-XVI din 03.02.2009 cu privire la modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege au fost aduse modificări:

- art. 24 din Legea nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal, care a fost completat cu alin (26) cu următorul conţinut:

„(26) Pînă la 31.12.2027, persoanele specificate la art. 90 alin (1) din Codul fiscal nu reţin impozit din suma dividendelor achitate în folosul nerezidenţelor fondatori (investitori) care participă la realizarea proiectului privind construcţia şi operarea centralei electrice în raionul Ungheni, conform listei aprobate de Guvern”.

- art. 13 din Legea nr.440-XV din 27.07.2001 cu privire la zonele economice libere care se completează cu alin (3) cu următorul cuprins:

„(3) Pentru rezidenţii care investesc în fondurile fixe ale întreprinderii situate pe teritoriul zonei libere şi/sau în dezvoltarea infrastructurii zonei libere un capital echivalent cu cel puţin 200 de milioane de dolari SUA, garanţiile de stat prevăzute la alin. (2) se extind pe întreaga perioadă de activitate a rezidentului în zona liberă, dar nu mai mult de 20 de ani”.

- Legea nr. 22-XVI pentru completarea art. 4 din legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

Conform completărilor Guvernul mai adaugă în lista persoanelor asigurate de stat şi:

n) persoanele din familiile defavorizate care beneficiază de ajutor social conform Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 148 din 21.02.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind transmiterea de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat Camerei Înregistrării de Stat a listei contribuabililor persoane juridice ale căror obligaţii fiscale au fost stinse simplificat prin scădere şi a listei fondatorilor cărora li se refuză de a înregistra persoane nou-fondate.

Acest Regulament se aproba pentru a implimenta mecanismul de radiere din oficiu a persoanei juridice. Amintim că vor putea fi radiate din Registrul de stat persoanele juridice (lista cărora va fi prezentată Camerei de Înregistrare de către Inspectoratul principal de Stat) care:

-          are datorii la bugetul de stat, bugetul unităţii administrativ-teritoriale şi/sau fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

-          nu este fondator ai altei persoane juridice;

-          în decursul ultimelor 24 de luni consecutive, nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar;

-          ia fost aplicate toate măsurile de executare silită a obligaţiilor fiscale;

-          nu dispune de bunuri care pot fi urmărite ăn scopul executării obligaţiei fiscale.

Stingerea simplificată a obligaţiei fiscale prin scădere se efectuează doar contribuabililor persoanelor juridice care nu au admis elemente constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală sau de pseodoactivitate de întreprinzător (crearea de întreprinderi fără intenţia de a desfăşura activitatea de întreprinzător sau bancară pentru acoperirea genurilor activităţii de ăntreprinzător ilicite, cauzond daune în proporţii mari).

Lista contribuabililor ale căror obligaţii fiscale au fost stinse simplificat prin scădere precum şi lista fondatorilor cărora li se refuză înregistrarea  de noi persoane juridice,  se va prezenta lunar de către Inspectoratul Principal de Stat Camerei Înregistrării de Stat.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...