37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.188-206 din 07 decembrie – 28 decembrie 2007

MO nr.188-206 din 07 decembrie – 28 decembrie 2007

28.12.20071.777 views

Monitorul Oficial Nr. 188-191 din 7 decembrie 2007

- Legea nr.134-XVI din 14.06.2007 cu privire la mediere

Această lege organică determină principiile medierii, statutul mediatorului, procedura de desfăşurare a medierii. Medierea – reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictului dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane. Părţile în procesul de mediere pot fi atît persoane fizice cît şi juridice, inclusiv autorităţi publice.

- Hotărîrea nr.1289 din 26.11.2007 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează  în unele hotărîri ale Guvernului.

1. Regulamentul cu privire la modul de calculare şi confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 417 din 3 mai 2000, se modifică şi se completează:

- la punctul 3 alin (2) se modifică termenul de 2 ani cu cel de 3 ani. Astfel, se vor considera perioade necontributive, dar care se vor include în stagiul de cotizare - serviciul militar, studiile în instituţiile de învăţămînt universitar, îngrijirea unui invalid de gradul I, îngrijirea unui copil pînă la vîrsta de 3 ani.

- stagiul de cotizare necesar la stabilirea pensiei pentru limită de vîrstă pentru bărbaţi şi femei este de 30 ani.

2. Regulamentul cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accidente de muncă sau boli profesionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1101 din 17.10.2001 se modifică la

Punctul 4 „Cuantumul indemnizaţiei de invaliditate pentru asiguratul încadrat în gradele I sau II de invaliditate se determină prin diferenţă dintre 2/3 din venitul mediu lunar asigurat al asiguratului pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată boala profesională şi cuantumul pensiei de invaliditate al acestuia, stabilit prin sistemul public de asigurări sociale.”

Hotărîrea a fost completată cu următoarele puncte:

„4¹ Salariul mediu lunar asigurat, realizat în perioada de pînă la 1 ianuarie 1999, se determină prin înmulţirea coeficientului individual al asiguratului la salariul mediu pe ţară pentru anul precedent celui de stabilire a indemnizaţiei de invaliditate. Coeficientul individual al asiguratului constituie raportul dintre salariul mediu lunar pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii în care s-a produs accidentul de muncă sau a fost constatată boala profesională şi salariul mediu pe ţară pe aceiaşi perioadă.   

 4² La încadrarea în alt grad de invaliditate cuantumul indemnizaţiei de invaliditate se reexaminează în conformitate cu noua grupă de invaliditate, iar în cazul reîncadrării în gradul de invaliditate anterior, şi cuantumul indemnizaţiei de invaliditate se stabileşte cel anterior, conform gradului de invaliditate.

4³ Indemnizaţia de invaliditate se indexează anual la 1 aprilie. Coeficientul de indexare constituie  media dintre creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern”.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 96 din 26.11.2007 cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Standardului Naţional de Audit 545 „Auditul evaluărilor şi dezvăluirilor în rapoartele financiare a elementelor reflectate la valoarea justă”.

Standardul se va pune în aplicare începînd cu 01 ianuarie 2008.

La capitolul Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Comunicatul Informativ nr. (17-13-02/1-6706) din 26.11.2007 privind unele aspecte ce ţin de aplicarea TVA, impozitului pe venit, eliberarea facturilor fiscale şi modalitatea de completare a Registrelor de procurări şi vînzări la efectuarea livrărilor de mărfuri şi servicii în cadrul contractelor de comision sau administrare fiduciară.

Comunicatul, în mod foarte detaliat, stabileşte care este procedura eliberare a facturilor fiscale în cazul existenţei relaţiilor contractuale de administrare fiduciară şi comision, precum şi modul de completare a registrelor de procurări şi vînzări.    

Monitorul Oficial Nr. 194-197 din 14 decembrie 2007

- Hotărîrea Guvernului nr. 1357 din 06.12.2007 cu privire la modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică externă în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Această hotărîre a fost aprobata cu scopul realizării art. 4, 54 alin (3), 104 lit. d), art. 124 alin (2) lit. b) din Codul fiscal, art.31 din legea cu privire la tariful vamal, art. 7 din Codul Vamal şi conţine la anexa nr.1 lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxa vamală, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora.

Anexa nr.2 la această hotărîre cuprinde Regulamentul privind modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor şi serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică. Anexa va intra în vigoare de la 01.01.2008.

Anexa nr. 3 cuprinde Regulamentul privind modul de aplicare a impozitului pe venitul persoanelor fizice şi juridice rezidente antrenate în realizarea proiectelor de asistenţă tehnică.

- La capitolul Acte ale ministerelor departamentelor şi ale Băncii Naţionale a Moldovei, ale ministerului Finanţelor  este publicat:

- Modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008.

 

- Clasificatorul Conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat.

Monitorul Oficial Nr. 198-202 din 21 decembrie 2007

- Ordinul Curţii de Conturi şi al Ministerului Finanţelor nr.82 din 27.11.2007 cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de Audit.  (pag 20)

Standardele se vor aplica sectorului public, iar pentru sectorul privat au caracter de recomandare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1419 din 17.12.2007 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pe anul 2008.

Prin această hotărîre a fost aprobat cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pe anul 2008, în mărime de 2630 lei.

- La capitolul acte ale Ministerului Finanţelor este publicat Comunicatul Informativ al viceministrului finanţelor Chicu Ion nr. (17-13-02/1-6897)-68 din 10.12.2007 privind modul de aplicare a TVA şi de eliberare a facturilor fiscale la livrarea serviciilor de locaţiune.

Conform comunicatului baza impozabilă cu TVA la livrarea serviciului de locaţiune o constituie valoarea acestei livrări, astfel încît cheltuielile legate de întreţinerea bunului dat în locaţiune care se compensează suplimentar locatorului, nu se includ în baza impozabilă cu TVA.

Potrivit comunicatului în factura fiscală care se eliberează la prestarea serviciilor de locaţiune, valoarea cheltuielilor compensate se indică separat de valoarea serviciului.

- La capitolul acte ale inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Ordinul nr. 676 din 14.12.2007 privind aprobarea formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată.

La anexa nr. 1 al acestui ordin a fost aprobată Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din aceasta.

Anexa nr.2 conţine Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi.

Anexa nr.3 cuprinde Nota de informare privind plăţile achitate rezidenţilor din sursele de venit, altele decît salariul şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi.

Anexa nr.4 cuprinde Nota de informare privind impozitul reţinut din sursele de venit, altele decît salariul, achitate persoanelor nerezidente.

Anexa nr.6 cuprinde Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi privind impozitul pe venit reţinut din aceste venituri.

Anexa nr. 7 conţine Cererea lucrătorului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu.

Anexa nr. 8 aprobă modelul Fişei personale de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din acestea.

A fost abrogat Ordinul IPFS „Privind aprobarea formularelor ce atestă reţinerea impozitului pe venit la sursa de plată” nr. 223 din 14.12.2004 cu modificările şi completările ulterioare.

Monitorul Oficial Nr. 203-206 din 28 decembrie 2007

- Legea nr. 252-XVI din 22.11.2007  pentru modificarea unor acte legislative.

Conform acestei legi se modifică Legea nr.489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale la articolul 21:

„(3) Baza anuală de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale nu poate depăşi 5 salarii medii lunare pe economie pentru anul respectiv înmulţite cu 12”

Pentru anul 2008, este stabilit prin hot. de Guvern salariul mediu de 2630 lei.

Art. 28 care se referă la stabilirea majorărilor în caz de neplată în termen a contribuţiei de asigurări sociale la alin (2) prevede că: „Cuantumul majorărilor de întîrziere prevăzute la alin. (1) se stabileşte în mărime de 0,1% din suma totală a restanţelor.”

Art. 51 la alin. (c) şi (e), stabileşte ca sun contravenţii următoare fapte daca potrivit legii penale nu pot fi calificate ca infracţiuni:

 (c) Diminuarea sau tăinuirea cuantumului contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii;

 (e) diminuarea sau tăinuirea fondului de retribuire a muncii şi a altor recompense, la care urmau să fie calculate contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii.

- Legea nr. 255-XVI pentru modificarea şi completarea Legii nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare.

Conform modificărilor petiţia începînd cu 01.07.2008, petiţia poate fi depusă şi în formă electronică şi va trebui să corespundă cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv şi aplicarea semnăturii digitale, conform cerinţelor normative în vigoare.

- Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 nr 268-XVI din 07.12.2007

Astfel conform art. 5 al Legii:

„(5) Prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în procente la salariu şi la alte recompense pentru categoriile de plătitori prevăzute în Legea cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se stabileşte în mărime de 6% ( 3% pentru angajator şi 3% pentru angajat)

 

-  Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008

Conform art.6:

„(1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi, angajaţi prin contractul individual de muncă sau prin alte contracte în vederea îndeplinirii de lucrări sau prestări servicii, de persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă sau sunt numite în autorităţile executive, de notarii de stat, de judecători, de procurori, de avocaţii parlamentari se stabileşte în proporţie de 5% din salariul lunar şi din celelalte recompense.”

 (2) Baza anuală de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale de stat obligatorii nu va depăşi suma de 5 salarii medii lunare prognozate pe economie înmulţită la 12.”

 Conform anexei 3 Angajatorul achită 24% la fondul de salarizare şi la alte recompense pentru:

-          persoanele angajate prin contract individual de muncă ori prin alte contracte în vederea executării de lucrări sau prestări servicii;

-          cetăţenii RM angajaţi prin contract în proiecte , instituţii şi organizaţii internaţionale, indiferent de sursa finanţării activităţilor, în cazul în care acordurile internaţionale la care RM este parte nu prevăd scutirea de plata contribuţiilor sociale de stat obligatorii;

-          persoanele care desfăşoară activitate în funcţie electivă ori sunt numite în autorităţi executive

-          judecătorii, procurorii, avocaţii parlamentari

-          notarii de stat

Angajatorul din agricultură care practică exclusiv activităţile enunţate în grupele 01.1-01.4 din CRM007-2000) pentru persoanele angajate prin contract individual de muncă achită 20% la fondul de salarizare şi alte recompense, dintre care 16% din mijloacele angajatorului şi ³% de la bugetul de stat.

  

- Conform hot. Guvernului nr.1424 din 17.12.2007 se consideră zile lucrătoare zilele de 26 ianuarie, 16 februarie şi 29 martie.

- Hot. Guvernului nr.1427 din 18.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de procurare şi aplicare a timbrelor de acciz pe articolele din tutun. (pag57)

- Hot. Guvernului nr. 1450 din 24.12.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 61- XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit. (pag66)

Anexa nr.1 la această hot. Cuprinde Regulamentul Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor. Anexa nr. 2 cuprinde componenţa nominală a Consiliului de supraveghere a activităţii de audit de pe lîngă Ministerul Finanţelor, IAR ANEXA NR.3 CUPRINDE Regulamentul cu privire la certificarea auditorilor, care detaliat prevede care sunt cerinţele înaintate faţă de pretendenţi şi modul de admitere la examenul de calificare, modul de desfăşurare a examenului de calificare, modul de evaluare a rezultatelor, etc.

- Hot. Guvernului nr.1487 din 26.12.2007 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hot. Guvernului nr. 1357 din 06.12.2007. (pag 99)

Pentru a fi în conformitate cu modificările din Codul fiscal, se modifică şi Hot. Guvernului nr.1357 din 06.12.2007 cu privire la modul de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică în externă derulare care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care RM este parte”

Astfel se scutesc de TVA mărfurile, serviciile livrate pe teritoriul ţării, destinate proiectelor de asistenţă tehnică realizate pe teritoriul RM de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare, în limitele tratatelor la care aceasta este parte, incluse în lista aprobată de Guvern.

- La capitolul acte ale Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei al RM este publicat Ordinul nr. 118 din 20.11.2007 privind aprobarea Ghidului activităţilor sau tranzacţiilor, care cad sub incidenţa Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. (pag.103)

  

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 322 din 20.12.2007 cu privire la Politica monetară şi valutară a Băncii Naţionale a Moldovei pe anul 2008.  (pag.121)               

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...