37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 187-205 din 04 noiembrie 2011-25 noiembrie 2011

MO nr. 187-205 din 04 noiembrie 2011-25 noiembrie 2011

28.11.20111.750 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 11 din 28 noiembrie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 187-191 din 4 noiembrie 2011

 

- Raportul auditului veniturilor administrate de Serviciul Fiscal de Stat în perioada anului 2010

Din analizele efectuate, s-a constat că, în ultimii ani, impozitele directe şi cele indirecte deţin ponderea cea mai mare – de peste 90% în totalul veniturilor acumulate la Bugetul de Stat şi Bugetul unităţilor administrativ-teritoriale.

Veniturile de la TVA constituie 48,9% din suma tuturor veniturilor administrate de SFS. Pentru perioada anului 2010 au fost planificate venituri de la TVA în sumă de 3465,7 mil. lei, efectiv fiind executate în sumă de 3264,8 mil. lei.

Prejudiciul adus de firmele – fantomă, în perioada menţionată, a constituit 261,3 mil. lei

În anul 2010, SFS a depus eforturi pentru majorarea nivelului încasărilor la BPN, reducerea restanţelor, ridicarea profesionalismului funcţionarilor fiscali. Totodată, sunt prezente şi nereguli care au dus la: ratarea încasării de venituri la BPN, nestoparea completă a activării firmelor – fantomă, facilitarea neobiectivă a unor contribuabili.

Extrasul din acest raport cu privire la eficienţa controalelor fiscale şi corectitudinea deciziilor adoptate poate fi vizualizat aici.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 802 din 28.10.2011 cu privire la instituirea Inspecţiei Sociale

Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei sociale.

Inspecţia este autoritate a administraţiei publice din subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei. Ea are misiunea inspectării modului de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea ajutorului social, ajutorului pentru perioada rece a anului şi serviciilor sociale.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 128 din 24.10.2011 cu privire la modificarea punctului 5 din Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010

Conform modificărilor aduse agenţii economici pot benefica de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială, numai în cazul în care se conformează următoarelor cerinţe:

a) existenţa unui sistem computerizat de evidenta contabilă;

b) existenta unui sortiment mare şi/sau numărului mare de cumpărători;

c) valoarea livrărilor impozabile cu TVA în perioada ultimelor 12 luni determinate conform lit. e) depăşeşte 1.000.000 lei pe luna;

d) transparenţa tinerii evidentei contabile la întreprindere;

e) suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul de stat în perioada ultimelor 12 luni consecutive anterioare examinării cererii de solicitare a dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale (perioada octombrie anul precedent-septembrie anul curent sau perioada mai anul precedent–aprilie anul curent) nu este mai mica de 1 200 000 lei. Dacă perioada de la data înregistrării subiectului în calitate de plătitor al TVA este mai mica de un an, se va examina suma impozitelor si taxelor achitate în bugetul de stat în perioada ultimelor 6 luni consecutive anterioare examinării cererii de solicitare a dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale (perioada aprilie-septembrie anul curent sau perioada noiembrie anul precedent-aprilie anul curent), care nu trebuie sa fie mai mica de 600 000 lei.

f) conform informaţiei care trebuie prezentată de contribuabil Inspectoratului Fiscal Principal de Stat concomitent cu cererea, salariul mediu lunar al unui angajat, îndreptat spre achitare în perioada ultimelor 12 luni consecutive anterioare examinării cererii de solicitare a dreptului imprimării de sine stătător a facturilor fiscale (perioada octombrie anul precedent-septembrie anul curent sau perioada mai anul precedent–aprilie anul curent) nu este mai mic decît cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat de Guvern pentru anul respectiv. Luînd în consideraţie că perioada de 12 luni consecutive cuprinde doi ani, salariul mediu lunar al unui angajat, îndreptat spre achitare, se determina ca media lunara pentru fiecare an separat. Dacă perioada de la data înregistrării subiectului în calitate de plătitor al TVA este mai mica de un an, se examinează salariul mediu lunar aferent perioadei de 6 luni (aprilie-septembrie anul curent sau noiembrie anul precedent-aprilie anul curent).

Cerinţele stabilite la lit. f) se vor aplica, începînd cu 1 ianuarie 2012.

 

- Ordinul IFPS nr. 871 din 28.10.2011 privind imprimarea de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special „Factura fiscală”

Conform Ordinului subiecţii impozabili cu TVA ce corespund cerinţelor Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 115 din 06.09.2010 pot beneficia de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale prin adresarea cu o cerere de formă liberă către IFPS.

Cererile se examinează de doua ori pe an, cele depuse pîna la 1 noiembrie, cu aprobarea listei pentru anul viitor pîna la 1 decembrie si cele depuse după 1 noiembrie pîna la 1 iunie, cu aprobarea listelor suplimentare pentru anul curent pîna la 1 iulie.

 

- Hotărîrea BNM nr. 227 din 27.10.2011 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM şi a normelor rezervelor obligatorii

1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 10.0 la sută anual.

2. Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 13.0 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 7.0 la sută anual.

3. Ratele nominalizate la punctele 1 şi 2 se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

4. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

- Hotărîrea BNM nr.228 din 27.10.2011 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7.0 la sută anual.

 

Monitorul Oficial nr. 192 – 196 din 11 noiembrie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 824 din 07.11.2011 pentru aprobarea Planului de acţiuni privind eliminarea barierelor netarifare în calea comerţului

Planul de acţiuni a fost aprobat cu scopul de a îndeplini angajamentele asumate de RM în vederea liberalizării comerţului cu UE.

 

- Hotărîrea BNM nr. 216 din 29.09.2011 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale BNM

În scopul actualizării şi perfecţionării evidenţei contabile în sistemul bancar al RM s-au efectuat modificări şi completări în Planul de conturi contabile în băncile licenţiate în RM, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrare al BNM nr. 15 din 26.03.1997

 

Monitorul Oficial nr. 197 – 202 din 18 noiembrie 2011

 

- Legea nr. 206 din 21.10.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

A fost completat Codul penal al RM cu articolul 2441 care se referă la pedeapsa în cazul evaziunii fiscale a persoanelor fizice. Astfel, evaziunea fiscală (eschivarea prezentării declaraţiei pe venit, includerea în declaraţie a datelor denaturate) a persoanelor fizice ce nu desfăşoară activitate de întreprinzător se pedepseşte cu amendă de la 1000 la 2000 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare pînă la 1 an dacă suma impozitului pe venit care trebuie să fie achitată depăşeşte 2500 unităţi convenţionale.

Aceeaşi acţiune care a condus la neachitarea impozitului în proporţii deosebit de mari se pedepseşte cu o amendă de la 2000 la 3000 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

De asemenea, se modifică art. 301 din Codul Contravenţional. Conform modificărilor persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător se sancţionează cu amendă de la 100 la 150 unităţi convenţionale, pentru evaziune fiscală dacă suma impozitului pe venit ce trebuia achitată nu depăşeşte 2500 unităţi convenţionale, dar este mai mare de 100 unităţi convenţionale.

În acest sens Inspectoratul Fiscal Principal de stat a emis scrisoarea nr. 26-08/1-10-766/6677/19 din 25.11.2011

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 132 din 01.11.2011 cu privire la aprobarea Codului de conduită a angajaţilor cu funcţii de inspectare (control) financiară din cadrul Serviciului control financiar şi revizie

Codul are drept scop promovarea unei înalte culturi etice pentru a îmbunătăţii percepţia societăţii şi încrederea faţă de Serviciu în activitatea desfăşurată şi prevenirea unor situaţii care ar afecta reputaţia angajaţilor în particular şi a Serviciului în ansamblu.

Inspectorii trebuie sa respecte următoarele principii:

- legalitate;

- imparţialitate;

- integritate;

- confidenţialitate;

- independenţă;

- loialitate.

 

- Hotărîrea Consiliului de administraţie a BNM nr. 251 din 11.11.2011 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la regimul rezervelor obligatorii

Se modifică textul art. 71 din Regulamentul cu privire la regimul rezervelor obligatorii, astfel se aplică o normă a rezervelor obligatorii de 0%, pentru următoarele surse atrase:

a) depozite la termen cu durata mai mare de 2 ani, care întrunesc următoarele caracteristici:

- depozite la termen cu o scadenţă fixă (termen convenit) mai mare de 2 ani, care nu prevăd restituirea sumelor depuse înainte de scadenţă;

- depozite la termen cu o scadenţă (termen convenit) mai mare de 2 ani, condiţiile cărora prevăd restituirea sumelor în perioada menţinerii depozitului la termene prestabilite, după o perioadă de menţinere mai mare de 2 ani.

Constituirea depozitelor în condiţiile menţionate nu afectează dreptul deponentului de a cere restituirea integrală sau parţială a sumei depozitului depus înainte de expirarea termenului convenit;

b) depozite – garanţii şi împrumuturi care au o scadenţă (termen convenit) mai mare de 2 ani.

La suma depozitelor-garanţii şi a împrumuturilor a căror rambursare conform condiţiilor contractuale se efectuează eşalonat se aplică norma rezervelor obligatorii egală cu zero la partea de depozit-garanţie şi la partea de împrumut cu scadenţa mai mare de 2 ani;

De asemenea, se stabileşte amenda pentru deficitul de rezerve în lei cît şi în valută liberă convertibilă, care va fi calculată la o rată egală cu rata de bază (rata dobînzii de politică monetară) a BNM pe zi plus 0,2% înmulţită cu deficitul de rezerve şi cu numărul de zile din perioada cît durează acesta.

 

Monitorul Oficial nr. 203-205 din 25.11.2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 868 din 22.11.2011 privind aprobarea cuantumului salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012

Se aprobă cuantumul salariului mediu lunar pe economie, prognozat pentru anul 2012, în mărime de 3550 lei, pentru utilizare în modul stabilit de legislaţie.

 

- Instrucţiune cu privire la efectuarea expertizei mărfurilor de către experţii-evaluatori ai Camerei de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova

Obiectivul acestei Instrucţiuni este perfecţionarea tehnologiilor de efectuare a expertizelor, asigurarea condiţiilor pentru aplicarea uniformă a prevederilor, procedurilor ce ţin de efectuarea expertizei.

 

- Ordinul IFPS nr. 908 din 15.11.2011 cu privire la abrogarea Ordinului IFPS nr. 82 din 02.05.2006 „Privind modalitatea şi condiţiile de eliberare a hîrtiei speciale, seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale de către subiecţii activităţii de întreprinzător ce au statut de plătitor al TVA

 

- Hotărîrea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar nr. 128/3 din 21.11.2011 privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicate la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

Se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2012 în mărime de 0,0640% din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2011. Vărsămîntul trebuie plătit obligatoriu pînă la data de 31.12.2011

 

- Hotărîrea BNM nr. 256 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiunilor de casă

Se aprobă Instrucţiunea cu privire la modul de întocmire de către bănci a Raportului privind volumul operaţiilor de casă.

Se abrogă:

- Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 44 din 26.08.1997 privind Instrucţiunea cu privire la modul întocmirii Raportului statistic asupra volumului operaţiunilor de casă la instituţiile financiare din RM.

- Punctul II din Hotărîrea Consiliului de administraţie al BNM nr. 133 din 17.07.2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale BNM.

Prima raportare conform cerinţelor Instrucţiunii noi se va efectua pentru luna ianuarie 2012.

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103,272086.

Comentarii

  1. Генриетта Баласанова spune:

    Было бы очень здорово, чтобы все Законодательные акты, Постановления переводились на русский язык. Ваш сайт очень нужный, спасибо за это. Вот только функционировала бы Ваша закладка перевода RU на все документы. Успехов в работе.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...