37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.187-14 din 18 decembrie 2009 – 29 ianuarie 2010

MO nr.187-14 din 18 decembrie 2009 – 29 ianuarie 2010

02.02.20101.650 views

BULETIN INFORMATIV

Nr.2  din 31  ianuarie  2010

m.Chişinău

Monitorul Oficial nr. 187-188 din 18 decembrie 2009

- Legea nr.72-XVIII din 26.11.2009 pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.187 privind cadrul de promovare a sănătăţii şi securităţii în muncă.

- Ordinul Ministerului Economiei al Republicii Moldova nr. 172 din 10.12.2009 privind abrogarea unor documente normativ-tehnice în domeniul securităţii industriale.

 

Monitorul Oficial nr. 189-190 din 22 decembrie 2009

Monitorul Oficial nr. 191-192 din 25 decembrie 2009

- La capitolul Acte ale Ministerului Finanţelor este publicat modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2010.

Bugetul public naţional  reprezintă un sistem unitar de bugete şi fonduri, care cuprinde veniturile:

-          bugetului de stat;

-          bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale;

-          bugetului asigurărilor sociale de stat;

-          fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

Responsabili de corectitudinea întocmirii documentelor de plată şi virarea plăţilor la bugetul public naţional sînt plătitorii / contribuabilii.

Responsabili de corectitudinea transmiterii documentelor de plată în formă electronică sînt băncile deservente ale plătitorilor.

Anexa nr. 1 conţine clasificatorul conturilor trezoreriale de încasări ale bugetului de stat.

Amintim că în conformitate cu prevederile art.5 alin (29) şi art.7, alin (5) din Titlul I al Codului Fiscal, întreprinderile, instituţiile şi organizaţiile, care au subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale, în care se află sediul central, plătesc impozite şi taxe (cu excepţia TVA, accizelor şi a taxelor destinate transferării în fondul rutier) la bugetele unităţilor administrativ – teritoriale. Astfel, la întocmirea ordinelelor de plată în rubrica „codul fiscal al plătitorului” se va indica: codul fiscal al plătitorului/contribuabilului, urmat prin bară „/” de codul subdiviziunii pentru care se face plata.

Monitorul Oficial nr. 197-200 din 31 decembrie 2009

- Ordinul Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu.

Anexa nr.1 cuprinde norme tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu. Nu se depune declaraţie pentru:

-          mărfurile importate /exportate de către persoanele juridice necomerciale a căror valoare în vamă nu depăşeşte  o sumă echivalentă cu 50 Euro;

-          Mărfuri introduse/scoase din teritoriul vamal de persoanele fizice, cu excepţia subiecţilor antreprenoriatului, atunci cînd la vămuirea acestora se utilizează alt formular.

-          Mijloacele de plată legale, titluri şi acţiuni;

-          Mărfuri cu statut de ajutoare de urgenţă în caz de dezastre şi calamităţi naturale;

-          Mărfuri avînd statut diplomatic sau de rang similar;

-          Mărfurile pentru care se face dovada că nu fac obiectul unor tranzacţii comerciale;

-          Mărfuri folosite ca mediu de transport al informaţiilor;

-          Mărfuri care fac obiectul traficului necomercial între persoanele rezidente în zonele de frontieră.  

Anexele 2-7 conţin formularele tipizate ale declaraţiei vamale în detaliu.

 

 Monitorul Oficial nr. 1 din 12 ianuarie 2010

Monitorul Oficial nr. 2-4 din 15 ianuarie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr.932 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

 Prin această hotărîre s-a modificat hotărîrea guvernului nr.151 din 23.02.2001 „despre aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice”.

 Monitorul Oficial nr. 5-7 din 19 ianuarie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 929 din 31.12.2009 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Cerinţe de calitate şi comercializare pentru fructe şi legume proaspete”.

Reglementarea tehnică stabileşte cerinţele minime de calitate şi comercializare pentru fructele şi legumele proaspete destinate consumului uman cu excepţia produselor:

-          fabricate în gospodării  individuale;

-          care sunt în tranzit sau care sunt depozitate temporar ca bunuri care tranzitează ţara;

-          destinate prelucrării industriale;

-          destinate procesării casnice cu condiţia marcării „destinat procesării casnice”;

-          livrate de producător către unităţile de condiţionare sau spre depozitare;

-           supuse tăierii sau fasonării pentru a le face gata de consum.

Monitorul Oficial nr. 8-10 din 22 ianuarie 2010

- Ordinul Ministerului Economiei nr.3 din 15.01.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota 0.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1 din 13.01.2010 privind modificarea Listei agenţilor economici – contribuabili mari.

Monitorul Oficial nr. 11-12 din 26 ianuarie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 19.01.2010 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.

Se aprobă:

Formularul-tip Forma 1-DTA-09 “Certificat de rezidenţă în conformitate cu Convenţia (Acordul) pentru evitarea dublei impuneri”, conform anexei nr.1;

Atestarea rezidenţei solicitantului se efectuează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Formularul-tip Forma 2-DTA-09 “Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri”, conform anexei nr.2;

Cererea pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova conform Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri (Forma 2-DTA-09) se prezintă la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Formularul-tip Forma 3-DTA-09 “Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova în lipsa tratatului internaţional”, conform anexei nr.3;

Formularul-tip Forma 4-DTA-09 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri”, conform anexei nr.4;

Formularul-tip Forma 5-DTA-09 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova în lipsa tratatului internaţional”, conform anexei nr.5;

Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform Convenţiei (Acordului) pentru evitarea dublei impuneri (Forma 4-DTA-09) şi Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova în lipsa tratatului internaţional (Forma 5-DTA-09) se perfectează de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Formularul-tip Forma 6-DTA-09 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform Convenţiei (Acordului) privind evitarea dublei impuneri, aferent persoanelor fizice străine cu permis de şedere în Republica Moldova”, conform anexei nr.6;

Formularul-tip Forma 7-DTA-09 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform legislaţiei în vigoare, aferent persoanelor fizice străine cu permis de şedere în Republica Moldova, conform anexei nr.7;

Formularul-tip Forma 8-DTA-09 “Cerere pentru restituirea impozitului pe venit reţinut din surse aflate în Republica Moldova”, conform anexei nr.8;

Instrucţiunea privind completarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat în Republica Moldova de către nerezidenţi, conform anexei nr.9.

Formele nominalizate se completează în limba de stat/limba rusă sau limba de stat/limba engleză, după caz.

Sumele venitului obţinut şi impozitului pe venit reţinut se indică în lei moldoveneşti şi în valuta străină specificată în contract, recalculate la cursul oficial de schimb al Băncii Naţionale a Moldovei la data achitării venitului, separat prin bară.

Au fost aprobate noi formulare - tip de cereri de eliberare a certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat de către nerezidenţi precum şi formulare – tip de certificate privind atestarea impozitului pe venit aferent persoanelor fizice străine. Anexa nr.9 cuprinde Instrucţiunea privind completarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.

- Hotărîrea Guvernului nr.10 din 19.01.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la reţinerea impozitului pe venit din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului şi a formularelor ce atestă reţinerea  impozitului pe venit la sursa de plată.

Regulamentul cuprinde norme care reglementează  modul de calculare, reţinere şi achitare la buget a impozitului pe venit reţinut din salariu şi din alte plăţi efectuate de către patron conform Codului fiscal.

Capitolul II se referă la facilităţile acordate de patron şi prevede detaliat ce se include în fiecare categorie de facilităţi prevăzute în art.19 din Codul fiscal. Pentru facilitatea sub forma dobînzii, obţinută ca rezultat al depăşirii ratei de bază (rotungită pînă la următorul procent întreg) stabilite de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, este stabilită  şi o formulă de calcul al venitului de la acordarea împrumutului.

La capitolul III detaliat se reglementează scutirile care se acordă contribuabilului la locul de muncă de bază – unde se ţine evidenţa carnetului de muncă. Lucrătorul pentru a beneficia de scutire trebuie să prezinte cererea de acordare a scutirii la data începerii muncii în calitate de angajat. Anual salariaţii nu prezintă noi cereri de scutire.Dacă angajatul obţine dreptul la scutiri suplimentare sau pierde dreptul la careva scutiri, sau au intervenit schimbări în datele angajatului (modificarea numelui,domiciliu, etc) atunci în termen de 10 zile de la aceste modificări el se obligă să scrie o nouă cerere privind scutirile.

 Scutirile, ca şi anterior intrării în vigoare a  hotărîrii, se acordă şi se anulează din luna următoare după luna în care este depusă cererea.

Scutirile, pe care lucrătorul nu le-a folosit în anul precedent, pe motivul neachitării salariului de către angajator,  se acordă la data achitării restanţelor de salariu.

Capitolul IV reglementează modul de calculare şi reţinere a impozitului.

Atenţie punctul 31 din Regulament are o redacţie nouă în comparaţie cu instrucţiunea veche:

„31. Numărul de luni în anul fiscal, pe parcursul cărora lucrătorul se consideră angajat, în scopul impozitării, se determină:

a) în cazurile în care lucrătorul este angajat din anul fiscal precedent – începînd cu luna ianuarie;

b) în cazurile în care lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal – începînd cu luna în care el s-a angajat.

Luna pe parcursul căreia lucrătorul se eliberează, se ia în considerare la determinarea numărului de luni în anul fiscal pe parcursul cărora lucrătorul este angajat”.

S-a modificat textul evidenţiat. Varianta veche a instrucţiunii

“- în cazurile cînd lucrătorul s-a angajat pe parcursul anului fiscal – începînd cu luna următoare după luna în care el s-a angajat”.

A fost modificată interpretarea normei legale, deoarece legislaţia în acest sens n-a fost modificată. Atragem atenţie că această modificare nu se referă la mărimea scutirii personale, acordate lucrătorului, dar la numărul de luni incluse în calcul, pe parcursul cărora lucrătorul se consideră angajat, în scopul impozitării (pentru a folosi corect cotele impozitului).

Anexa 2 cuprinde formularul dării de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta. Formularul la rubrica 44 s-a modificat cuprinzînd venitul obţinut – din suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea profitului net şi/sau altor surse, constante în capitalul propriu între acţionari (asociaţi), în conformitate cu cota de  participaţie depusă în capitalul social, începînd cu perioada fiscală 2010.

S-a adăugat o rubrică nouă nr. 46 care cuprinde sursa venitului obţinut din – veniturile îndreptate spre achitare fondatorilor întreprinzătorilor individuali sau gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) cu excepţia fondatorilor întreprinzătorilor individuali şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) care obţin venituri din vînzări în mărime de pînă la 3 milioane de lei pe an şi al căror număr mediu scriptic de personal  nu depăşeşte 9 persoane. 

Menţionăm că noile formulare se vor prezenta pentru veniturile achitate începînd cu 1 ianuarie 2010.

A fost modificată Nota de informare privind salariul şi alte plăţi  efectuate de către patron în folosul angajaţilor şi impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi (IAL09). S-a adăugat o coloană „Suma plăţilor salariale aferente perioadei precedente şi achitate în anul curent” !??? Este o modificare foarte stranie (a fost inclusă numai pentru a urmări cazurile de transmiterea a scutirilor personale a angajaţilor din anii precedenţi, dar aşa cazuri sunt foarte puţine şi nesemnificative) şi care va genera probleme adăugătoare pentru întreprinderi la completarea notei. În această coloană urmează, de exemplu, să se indice salariul pe luna decembrie achitat în luna ianuarie a anului următor.

În acest sens, a fost modificată şi Informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri (se prezintă persoanei fizice (juridice) pînă la 1 martie a anului următor anului de raportare).

Monitorul Oficial nr. 13-14 din 29 ianuarie 2010

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

1. Timpul de muncă mai mare de 8 ore.

Conform Codului Muncii, durata zilnică normală a timpului muncii constituie 8 ore. Pentru unele genuri de activitate, prin convenţie colectivă se poate stabili o durată a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.

Anexa Convenţiei Colective (nivel naţional) nr.2 din 09.07.2004 cu privire la timpul de muncă şi odihnă cuprinde Lista profesiilor, (49 de profesii) pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.

Această listă este una exhaustivă, de aceea, munca angajaţilor ale căror profesii nu se cuprind în lista menţionată se consideră ilegală, iar persoanele vinovate pot fi trase la răspundere administrativă (amendă).  

2. Muncă de noapte.

  Conform legislaţiei în vigoare se consideră muncă de noapte – munca prestată între orele 22ºº-6ºº. Durata muncii (schimbului) de noapte se reduce cu o oră, cu excepţia muncii salariaţilor pentru care este stabilită durata redusă a timpului de muncă, precum şi salariaţilor angajaţi special pentru munca de noapte, dacă contractul colectiv de muncă nu prevede altfel.

  Fiecare angajator trebuie să asigure ca fiecare salariat care, într-o perioadă de 6 luni, prestează cel puţin 120 de ore de muncă de noapte să fie supus unui examen medical din contul angajatorului.

 Nu se admite atragerea la munca de noapte a salariaţilor în vîrstă de pînă la 18 ani, a femeilor gravide, a femeilor aflate în concediul postnatal, a femeilor care au copii în vîrstă de pînă la 3 ani, precum şi a persoanelor cărora munca de noapte le este contraindicată conform certificatului medical. Invalizii de gradul I şi II, femeile care au copii în vîrstă de la 3 la 6 ani (copii invalizi în vîrstă de pînă la 16 ani), persoanele care îmbină concediile pentru îngrijirea copilului cu activitatea de muncă şi salariaţii care îngrijesc de un membru al familiei bolnav în baza certificatului medical pot presta muncă de noapte numai cu acordul lor scris. Totodată, angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza munca de noapte.

  Contractul individual de muncă încheiat cu salariaţii care preastează muncă de noapte trebuie să conţină detaliat clauze referitoare la regimul de muncă, regimul de odihnă, condiţiile de retribuire a muncii, inclusiv salariul funcţiei, compensaţiile, inclusiv pentru munca prestată în condiţii grele, locul de muncă.

3. Sunt obligaţi salariaţii care în prima jumătate a lunii ianuarie s-au aflat în concediu anual de odihnă sau în concediul medical, să iasă la lucru în zilele de 16 ianuarie, 13 februarie, 13 martie prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.749 din 25.11.2009 cu privire la zilele de muncă şi de odihnă din luna decembrie 2009 şi din lunile ianuarie - martie 2010?

La aceasta întrebare, pe paginile revistei Contabilitate şi Audit nr.12 răspunde dl Tudor Capşa, care precizează că regimul juridic al timpului aflării salariatului în concediul de odihnă sau medical nu este legat de regimul de muncă şi de odihnă lunar (sau săptămînal) stabilit la întreprindere, atît pe perioada concediilor menţionate mai sus cît şi după finisarea acestora. Cu alte cuvinte, salariatul după finisarea concediilor este obligat să respecte regimul de muncă al întreprinderii, astfel el fiind obligat să iasă la lucru în zilele de 16 ianuarie, 13 februarie, 13 martie, prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.749.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

  1. Cojocaru Alina spune:

    Cu ce produse putem asocia produsele fabricate in gospodarii individuale?

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...