37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 186-207 din 7 septembrie 2012 – 28 septembrie 2012

MO nr. 186-207 din 7 septembrie 2012 – 28 septembrie 2012

16.11.20121.600 views
false false false MicrosoftInternetExplorer4 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BULETIN INFORMATIV

Nr. 9 din 16 noiembrie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 186-189 din 7 septembrie 2012

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 43 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2011

Auditul a constatat că că execuţia de ansamblu a bugetului de stat pe 2011 atît la venituri, cît şi la cheltuieli a fost sub nivelul prevederilor bugetare, înregistrînd un grad de realizare de 97,8% (18639,0 mil.lei) la venituri şi de 98,2% (20004,1 mil.lei) – la cheltuieli.

Prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat şi Serviciului Vamal, n-au fost asigurate măsurile de rigoare pentru redresarea situaţiei în vederea reducerii restanţelor la obligaţiile fiscale, care, la 31.12.2011, constituiau în total 410,3 mil.lei, acestea fiind în creştere cu 60,4 mil.lei faţă de anul 2010.

 

- Scrisoarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al RM nr. 11-09/1 din 29.08.2012 cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcţii începînd cu 1 septembrie 2012

Începînd cu 1 septembrie 2012 determinarea valorii de deviz a obiectivelor de construcţii prin metoda de resurse se efectuează reieşind din mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură – 28,71 lei/oră.

Salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură include toate sporurile, suplimentele, adaosurile, plăţile de stimulare şi indemnizaţiile obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.

Prevederile prezentei scrisori se aplică la determinarea valorii obiectivelor de construcţii pentru realizarea cărora încă nu sînt încheiate contractele de antrepriză.

 

- Hotărîrea BNM nr. 200 din 30.08.2012 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii

- Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 4.5 la sută anual.

- Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 7.5 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 1.5 la sută anual.

- Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

Monitorul Oficial nr. 190-192 din 14 septembrie 2012

 

- Legea nr. 164 din 11.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică art.32 “acordarea de credite” din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 cu un conţinut mai amplu.

La articolul 103 din Codul Fiscal se modifică punctul 6 şi se completează cu serviciile acordate de administratori ai proceselor de insolvabilitate, de restructurare judiciară, de faliment şi de lichidare ca fiind scutite de TVA.

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 6 luni din data de 14.09.2012

 

- Legea nr. 178 din 11.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Cele mai importante modificări ţin de Codul Fiscal şi alte acte legislative ce reglementează activitatea de întreprinzător. Sinteza acestor modificări este expusă în articolul: “Sinteza modificărilor în legislaţia fiscală operate prin Legea nr. 178 din 11 iulie 2012

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 96 din 20.08.2012 privind aprobarea Formularului-tip şi Modului de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti

Se aprobă Formularul-tip al Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012.

Se aprobă Modul de completare a Declaraţiei persoanei fizice cu privire la disponibilul de mijloace băneşti la situaţia din 1 ianuarie 2012.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 673 din 07.09.2012 cu privire la modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 10 din 05.01.2012

Modificările se referă la Regulamentul cu privire la delegarea salariaţilor entităţilor din Republica Moldova, acestea în esenţă au un caracter de precizare şi concretizare fără a modifica în esenţă Regulamentul.

 

Monitorul Oficial nr. 193-197 din 14 septembrie 2012

 

- Legea nr. 114 din 18.05.2012 cu privire la serviciile de plată şi monedă electronică

Prezenta lege reglementează activitatea prestatorilor de servicii de plată şi a emitenţilor de monedă electronică.

Societăţile de plată pot fi constituite sub formă de societate pe acţiuni sau de societate cu răspundere limitată. Eliberarea licenţei de activitate se face de către Banca Naţională. La momentul depunerii declaraţiei de eliberare a licenţei societatea trebuie sa dispună de un capital propriu prestabilit în Lege în dependenţă de şirul de activităţi ce urmează a fi prestate, cuantumul minim fiind de 350000 lei.

Societăţile de plată sunt obligate să organizeze şi să ţină evidenţa contabilă în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii. De asemenea, acestea trebuie să prezinte unele rapoarte către Banca Naţională.

Intră în vigoare la 14 septembrie 2013, cu excepţia art. 13 care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2015.

 

- Legea insolvabilităţii nr. 149 din 29.06.2012

Legea se aplică tuturor persoanelor juridice declarate insolvabile, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, întreprinzătorilor individuali, titularilor de patentă de întreprinzător, societăţilor de asigurări, fondurilor de investiţii, companiilor fiduciare, organizaţiilor necomerciale. Legea nu se aplică băncilor.

Intră în vigoare la expirarea a 180 de zile de la data publicării (14.09.2012).

 

- Legea privind piaţa de capital nr. 171 din 11.07.2012

Legea este aprobată în conformitate cu directivele Uniunii Europene şi reglementează orice activitate pe piaţa de capital.

Intră în vigoare la 14 septembrie 2013.

 

- Legea concurenţii nr. 183 din 11.07.2012

Scopul prezentei Legi constă în reglementarea relaţiilor ce ţin de protecţia, menţinerea şi stimularea concurenţei în vederea promovării intereselor legitime ale consumatorilor.

Intră in vigoare la 14 septembrie 2012, cu excepţia angajamentelor propuse de întreprinderi, care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2015.

 

Monitorul Oficial nr. 198-204 din 21 septembrie 2012

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 41 din 9.08.2012 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Fiscal de Stat în anul 2011

În urma auditului s-au depistat mai multe neajunsuri şi rezerve printre care:

- rezerve la conformitatea ţinerii Registrului fiscal, evidenţei obligaţiilor fiscale, înregistrării subiecţilor impunerii cu TVA, radierii contribuabililor din Registrul fiscal şi anulării înregistrării subiecţilor impunerii cu TVA. Astfel, unele IFS teritoriale n-au asigurat înregistrarea integrală a contribuabililor, fiind constatate diferenţe între datele Registrului fiscal şi datele altor instituţii deţinătoare de informaţia respectivă.

- unele IFS teritoriale au înregistrat un grad redus de examinare în termene legale a cererilor de solicitare a restituirii, au respins neregulamentar cererile de restituire, n-au respectat termenul legal de 45 de zile privind efectuarea restituirii, au efectuat restituiri la conturile bancare ale contribuabililor în prezenţa restanţelor.

- neefectuarea inventarierilor în procesul controalelor, prevăzută de actele normative, încălcarea procedurii de adoptare şi examinare a deciziilor, aplicarea incorectă a sancţiunilor, acordarea neîntemeiată a reducerilor, nereflectarea în actele de control a situaţiilor privind decontările cu bugetul, necalcularea majorărilor de întîrziere pentru neachitarea în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13.09.2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020

Această strategie include planul de acţiuni concrete ce vor trebui implementate în perioada anilor 2012-2020.

În Republica Moldova, IMM-urile deţin circa 97,7% din numărul total al întreprinderilor din ţară.

 

Monitorul Oficial nr. 205-207 din 28 septembrie 2012

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 100 din 29.08.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public

Certificarea auditorilor din sectorul public constă din doua probe una teoretică şi alta practică.

Pretendentului i se acordă:

- certificat de calificare al auditorului din sectorul public dacă acesta a răspuns corect la cel puţin 70% din întrebările testului-grilă şi a acumulat cel puţin 20 puncte la proba practică;

- certificat de calificare al auditorului din sectorul public şi certificat de calificare în domeniul specializat al auditorului din sectorul public dacă acesta a răspuns corect la cel puţin 90% din întrebările testului-grilă şi a acumulat cel puţin 35 puncte la proba practică.

 

- Ordinul IFPS nr. 931 din 14.09.2012 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 65 din 12.04.2006 privind executarea art. 229 din titlul V al Codului Fiscal

Se aprobă formularul Informaţiei privind disponibilul mijloacelor băneşti în cont.

Ordinul se completează cu punctul 61 cu următorul conţinut “Informaţia se va prezenta de către instituţia financiară (sucursală, filială) doar în cazurile care, operaţiunile la contul (rile) bancare ale contribuabililor au fost suspendate pentru admiterea restanţei la buget sau în cazul urmăririi datoriei debitoare”.

 

Pregătitde OptimAuditSRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...