37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 184 – 246 din 1 iulie 2016 – 31 iulie 2016

MO nr. 184 – 246 din 1 iulie 2016 – 31 iulie 2016

02.08.20169.796 views

Monitorul Oficial nr. 232-244 din 29.07.2016

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului

Conform Ordinului nr. 94 din 13.07.2016, a fost retras certificatul de calificare al auditorului a patru persoane care au încălcat prevederile art. 15 lit. f) din Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit.Acest articol prevede că auditorul este obligat în fiecare an, începând cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare (nu mai puţin de 40 de ore academice) în organizaţiile, instituţiile cu instruire profesională continuă, conform modului stabilit de Guvern. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul nr. 61 din 12 mai 2014

Potrivit Ordinului nr. 96 din 18.07.2016, din anexa la Ordinul ministrului finanţelor nr.61 din 12.05.2014 cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului a fost exclusă poziţia 5. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016"

Prin Ordinul nr. 98 din 19.07.2016, punctul 8.11 „Plăți administrate de către Agenția Proprietății Publice" din capitolul 8 „Stingerea obligațiilor bugetului public național prin compensare, trecerea plăților de la un tip de plată la altul și restituirea plăților la conturile curente ale contribuabililor" din Ordinul ministrului finanțelor nr. 180 din 12.10.2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016" va avea o nouă redacție. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea anexei nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Conform Ordinului nr. 232 din 01.07.2016, a fost modificată și completată Anexa nr. 11 la Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare în cadrul procedurii vamale „42", aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009. Prin urmare, se vor scuti de taxa pentru procedurile vamale și/ sau TVA utilajului, echipamentului şi atributele de gratificaţie, primite ca donaţii de Comitetul Naţional Olimpic şi Sportiv şi federaţiile sportive naţionale de profil de la Comitetul Internaţional Olimpic, de la federaţiile sportive europene şi internaţionale, fără drept de comercializare, materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului de producţie de către organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform listei şi în modul stabilit de Guvern etc. Prezentul Ordin întră în vigoare din 01.07.2016.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice și Tehnologia Informaţiei cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale

Potrivit Hotărîrii nr. 16 din 21.07.2016, a fost aprobată Instrucţiunea privind plata de reglementare şi monitorizare în domeniul comunicațiilor poștale. Prezenta Instrucţiune reglementează procedura de raportare a veniturilor provenite din activitatea în domeniul comunicațiilor poștale, modul de calcul şi termenele de achitare către Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei a plăţilor de reglementare şi monitorizare. Subiecţii reglementării sunt persoane autorizate cu dreptul de furnizare a serviciilor poștale. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 455 din 17 mai 2016

Prin Ordinul nr. 654 din 21.07.2016, au fost modificate anexele nr. 1, 2 și 4 din Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 455 din 17 mai 2016 cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni şi defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale. Prin urmare, au fost modificate formulele de calcul de la rândul 5.2, 5.3, 7.2 și 7.3 din Darea de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societăţile pe acţiuni.Totodată a fost modificat termenul de prezentare a formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni, care se vor prezenta până la 1 iulie a anului următor anului de gestiune. Anterior era indicată data de 30 iunie a anului următor anului de gestiune. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unei monede comemorative

Conform Hotărîrii nr. 7 din 21.07.2016, a fost pusă în circulaţie, la data de 15 august 2016, ca mijloc de plată şi în scop numismatic una monedă comemorativă, cu tematica Seria „Evenimente istorice": „25 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova". Comercializarea monedei comemorative se va efectua prin intermediul BNM şi băncilor licenţiate. Băncile licenţiate vor stabili independent preţul de vânzare al monedei comemorative, care nu va depăşi cu trei la sută preţul stabilit de BNM. Moneda comemorativă va fi acceptată ca mijloc de plată în economia naţională, la valoarea ei nominală. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 230-231 din 26.07.2016

Legea bugetului de stat pe anul 2016

Conform Legii nr. 154 din 01.07.2016, a fost aprobat bugetul de stat pe anul 2016. Bugetul de stat pe anul 2016 a fost aprobat la venituri în sumă de 31378944,8 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 35561744,8 mii de lei, cu un deficit în sumă de 4182800,0 mii de lei. Totodată, au fost aprobați și indicatorii generali și sursele de finanțare ale bugetului de stat, componența veniturilor bugetului de stat și bugetele autorităților publice centrale. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Potrivit Legii nr. 156 din 01.07.2016, a fost aprobat bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Prin urmare, entitățile care la situaţia de 1 ianuarie 2016, au 5 şi mai multe persoane angajate prin contract individual de muncă, persoane aflate în raporturi de serviciu în baza actului administrativ ori prin alte tipuri de contracte civile în vederea executării de lucrări sau prestării de servicii, vor trebui să prezinte BASS și REV 5 prin metoda automatizată de raportare electronică cu aplicarea semnăturii electronice. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 217-229 din 22.07.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult  de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014

Conform Hotărîrii nr. 874 din 18.07.2016, a fost completată Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26.05.2014, cu 2 entități noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 893 din 20.07.2016, la poziția 125, coloana 3 din anexa nr.1 „Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora", aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, a fost modificată denumirea proiectului din „USAID / Moldova Creșterea competitivității prin capital uman şi inovație (CE-WIN)" în „Proiectul de competitivitate al USAID Moldova". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 215-216 din 19.07.2016

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 153 din 01.07.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior. Prin urmare, au fost introduse noțiuni noi precum: „comerţ cash and carry", „comerţ ambulant", „unitate de alimentaţie publică", „loc de vânzare", „unităţi mobile și resursă informaţională în domeniul comerțului". Totodată, au fost excluse noțiunile „comerţ combinat", „serviciu de alimentaţie publică" şi „autorizaţie de funcţionare". Noțiunile „ghişeu unic", „activitate de comerţ" și „comerciant", au suferit modificări și vor avea un nou cuprins. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016

A fost aprobată Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2016 nr. 157 din 01.07.2016. Astfel, prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense, calculată pentru categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistentă medicală, se stabileşte la 9,0% (cîte 4,5% pentru fiecare categorie de plătitori), adică rămâne aceeași ca și în anul 2015, iar prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală calculată în sumă fixă în valoare absolută va fi la fel ca și în anul 2015, în mărime de 4056 lei pentru categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 206-214 din 15.07.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010

Conform Hotărîrii nr. 853 din 08.07.2016, a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr. 1026 din 02.11.2010 „Privind organizarea activităţii de inspectare financiară". Prin urmare, la punctul 3 din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei financiare din subordinea Ministerului Finanţelor, textul „art.13 din Legea nr.847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar", a fost substituit cu textul „art.78 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014". Astfel, Inspecţia financiară, în temeiul art.78 din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr. 181 din 25 iulie 2014, art.12 din Legea 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, art.38 din Legea 837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, art.22 din Legea 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, şi procesul bugetar, îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, cu actele legislative, hotărîrile Parlamentului, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului şi alte acte normative, precum şi cu prezentul Regulament. În acest sens, a fost abrogat și preambulul la această hotărâre, deoarece în el se făcea trimitere la Legii nr. 847-XIII din 24 mai 1996 privind sistemul bugetar şi procesul bugetar, lege abrogată anterior. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului nr. 144 din 08.07.2016, a fost completată lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul nr. 66 din 04.05.2010, cu 5 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Prin Ordinul nr. 75 din 31.05.2016, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară". Prin urmare, modificări a suferit codul 0244 din anexa nr.2 „Clasificația organizațională - A. Organe ale autorităţilor publice centrale", codurile 3703 și 9030 din anexa nr.7 „Clasificația programelor - A. Programe și subprograme", codurile 14342, 41521, 415210, 41523 etc. din anexa nr.11 „Clasificaţia economică". Totodată, în anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități", au fost introduse activități noi, cum ar fi: 00446 Servicii de consultanță și formare"; 00447 Susținerea financiară a producătorilor de fructe, în scopul diminuării impactului negativ ca urmare a restricțiilor impuse de Federația Rusă etc. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Indicii prețurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Conform Indicilor nr. 1184 din 15.07.2016, Biroul Național de Statistică a comunicat datele privind Indicele Prețurilor de Consum la nivel de țară (fără datele raioanelor din partea stingă a Nistrului și mun. Bender) în luna iunie 2016 față de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%;
  • Februarie - 100,1%;
  • Martie - 100,1%;
  • Aprilie - 100,1%;
  • Mai - 100,3%;
  • Iunie - 100,0%.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 187 din 27 septembrie 2006

Potrivit Ordinului nr. 618 din 06.07.2016, a fost modificat Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 187 din 27.09.2006 „Privind modul de administrare a procurărilor de energie electrică, energie termică, gazele naturale şi apă, efectuate de agenţii economici din ţară care au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova de la agenţii economici ce nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar". Prin urmare, la punctul 4 din ordin au fost modificate rechizite bancare privind virarea sumei TVA la bugetul de stat,. Totodată, Serviciul Fiscal de Stat în cadrul controalelor documentare va efectua verificarea corectitudinii calculării şi achitării TVA de către agenţii economici ce au efectuat procurări de energie electrică, energie termică, gazele naturale şi apă de la agenţii economici ce nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova. Anterior această verificare era efectuată de către IFS teritoriale (DACM). Ordinul nr.166 din 30 mai 2008 „Privind modificarea ordinului IFPS nr.187 din 27.09.2006 a fost abrogat. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 204-205 din 12.07.2016

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 109 din 27.05.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Respectiv, prin completarea articolului 8, alineat (1), litera a), cu punctul 391), se supune reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere, genul de activitate producerea combustibilului regenerabil. Totodată punctul 40) și 41) va avea un nou cuprins: 40) producerea energiei electrice; operarea pieţei energiei electrice; transportul energiei electrice; conducerea centralizată a sistemului electroenergetic; distribuţia energiei electrice; furnizarea energiei electrice; 41) producerea gazelor naturale; transportul gazelor naturale; distribuţia gazelor naturale; stocarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale; furnizarea gazelor naturale comprimate pentru vehicule la stațiile de alimentare. Articolul 20 a fost completat cu alineatul (21) conform căruia licenţa se suspendă şi în alte cazuri prevăzute expres de legile care reglementează genul de activitate licenţiat. A fost modificat și Compartimentul Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică din Anexa la Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător, la fel și Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24 octombrie 2008. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală

Potrivit Hotărîrii nr. 837 din 06.07.2016, a fost aprobat Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. Prevederile prezentului regulament stabilesc modul, mărimea şi condiţiile de remunerare a muncii angajaţilor încadraţi în instituţiile medico-sanitare, a colaboratorilor catedrelor clinice ale Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", în raport cu răspunderea şi complexitatea sarcinilor, volumul şi calitatea muncii, competenţa profesională, riscul profesional, precum şi nivelul de realizare a indicatorilor de performanţă. Prezentul regulament este orientat spre asigurarea funcţiei salariului ca principala sursă de venit, precum şi ca formă de stimulare a muncii. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 193-203 din 08.07.2016

Legea cu privire la energia electrică

A fost publicată Legea nr. 107 din 27.05.2016 cu privire la energia electrică. Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic general pentru organizarea, reglementarea, asigurarea funcţionării eficiente şi monitorizarea sectorului electroenergetic menit să aprovizioneze consumatorii cu energie electrică în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă; asigurarea accesului liber la piaţa energiei electrice; promovarea producerii energiei electrice; asigurarea echilibrului adecvat între ofertă şi cerere, a nivelului corespunzător al capacităţii interconexiunilor pentru facilitarea schimburilor transfrontaliere de energie electrică; dezvoltarea pieţei energiei electrice şi integrarea într-o piaţă de energie electrică competitivă; stabilirea măsurilor menite să garanteze securitatea aprovizionării cu energie electrică; îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu public; asigurarea respectării drepturilor  consumatorilor, precum şi a normelor privind protecţia mediului. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării, totodată se abrogă Legea nr. 124-XVIII din 23.12.2009 cu privire la energia electrică.

Legea cu privire la gazele naturale

A fost publicată Legea nr. 108 din 27.05.2016 cu privire la gazele naturale. Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru juridic general pentru organizarea, reglementarea, asigurarea funcţionării eficiente şi monitorizarea sectorului gazelor naturale menit să aprovizioneze consumatorii cu gaze naturale în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, calitate şi transparenţă; asigurarea accesului liber la piaţa gazelor naturale; asigurarea echilibrului adecvat între ofertă şi cerere, a nivelului corespunzător al capacităţii reţelelor de gaze naturale, inclusiv a interconexiunilor; dezvoltarea pieţei gazelor naturale şi integrarea într-o piaţă de gaze naturale competitivă, stabilirea măsurilor menite să garanteze securitatea aprovizionării cu gaze naturale, îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor de serviciu public, asigurarea respectării drepturilor consumatorilor, precum şi a normelor privind protecţia mediului. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării, totodată se abrogă Legea nr. 123-XVIII din 23 decembrie 2009 cu privire la gazele naturale.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Conform Legii nr. 127 din 09.06.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător. Prin urmare, din lista genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere de către Camera de Licenţiere, de la articolul 8, alineatul (1) litera a), a fost abrogat punctul 3) activitatea burselor de mărfuri; 18) confecţionarea şi distrugerea ştampilelor și punctul 30) activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale, iar lista a fost completată cu punctul 111) activitatea de autogară. Totodată, au fost efectuate unele completări privind cererea de reperfectare a licenţei depusă prin intermediul serviciului e-licențiere, precum și unele modificări de redacție. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru acceptarea Protocolului de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului

Potrivit Legii nr. 129 din 09.06.2016, a fost acceptat Protocolul de amendare a Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului, întocmit la Geneva la 27 noiembrie 2014. Părţile la prezentul Acord, recunosc că raporturile lor în domeniul comercial şi economic trebuie să fie orientate spre ridicarea nivelului de trai, realizarea folosirii integrale a forţei de muncă şi a unui nivel ridicat şi în continuă creştere a venitului real şi al creşterii efective şi spre creşterea producţiei şi a comerţului cu bunuri şi servicii, permiţând în acelaşi timp utilizarea optimă a resurselor mondiale în conformitate cu obiectivul de dezvoltare durabilă, în vederea protejării şi prezervării mediului înconjurător şi, totodată, a întăririi mijloacelor de realizare a acesteia într-o manieră care să fie compatibilă cu necesităţile şi preocupările respective la diferite niveluri de dezvoltare economică. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind modificarea capitolului 3 din Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova

Prin Hotărîrea nr. 806 din 29.06.2016, capitolul 3 din anexa la Hotărîrea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014 „Cu privire la aprobarea Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii Republicii Moldova", va avea un nou cuprins. Respectiv, în Componenta VII „Facilitarea comerţului", ca obiectiv se menționează perfecţionarea legislaţiei vamale şi comerciale în vederea asigurării unui cadru legal stabil, comprehensiv, transparent şi modern, bazat pe standardele internaţionale, fluidizarea traficului, simplificarea procedurilor vamale pentru minimizarea costurilor şi timpului necesar vămuirii etc. Totodată, în Componenta VIII. „Impozitarea şi administrarea fiscală", se menționează ca obiectiv asigurarea echităţii, stabilităţii şi transparenţei fiscale, îmbunătăţirea şi simplificarea sistemelor fiscale naţionale, orientarea politicii fiscale spre crearea de stimulente pentru dezvoltarea economică etc. Prezenta hotărâre întră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor

Conform Hotărîrii nr. 819 din 01.07.2016, au fost aprobate Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor. Prin urmare, angajatorii sunt obligaţi să efectueze analiza posturilor de lucru pentru a evalua condiţiile de securitate şi sănătate în muncă pe care aceştia le creează lucrătorilor, în special cu privire la posibilele riscuri pentru vedere, probleme fizice şi probleme de tensiune nervoasă. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004

Potrivit Hotărîrii nr. 826 din 04.07.2016, a fost completat alineatul al patrulea din compartimentul I din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.449 din 29 aprilie 2004 „Despre aprobarea Nomenclatoarelor funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală sau colectivă (de brigadă) deplină, precum şi a contractelor-tip cu privire la răspunderea materială deplină". Astfel, în Nomenclatorul funcţiilor deţinute şi lucrărilor executate de către salariaţii cu care angajatorul poate încheia contracte scrise cu privire la răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor transmise, au fost incluşi șoferii de autoturisme și camionete, de mașini de mare tonaj și autobuze, care efectuează transportarea valorilor. Prezenta hotărâre întră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind aprobarea formularului-tip aferent activității şi veniturilor nerezidenţilor şi a modului de completare a acestuia

Prin Hotărîrea nr. 836 din 05.06.2016, a fost aprobat formularul-tip Forma NER-16 „Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia" și modul de completare a acesteia. Această dare de seamă se va prezenta de către reprezentanțele persoanelor juridice nerezidente și persoanele juridice nerezidente, care obțin venit din activitatea desfășurată în Republica Moldova de la alte persoane decât cele specificate la art.90 din Codul fiscal, dacă asemenea venituri nu sunt cheltuieli ale reprezentanței permanente. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public

Conform Ordinul nr. 90 din 25.06.2016, a fost modificat Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.97 din 1 iulie 2013. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la aprobarea standardului ocupațional "732006 Constructor de acoperișuri"

Potrivit Ordinului nr. 85 din 30.06.2016, a fost aprobat standardul ocupațional pentru profesia muncitorească "732006 Constructor de acoperișuri". Profesia Constructor de acoperişuri se exercită în sectorul/ramura construcţiilor, pe şantierele de construcţii în cadrul companiilor de diferite dimensiuni (mari, mici sau mijlocii), care execută lucrări de construcţii civile, industriale etc. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la clasificarea lemnului plastifiat WPC

Prin Ordinului nr. 216 din 23.06.2016, au fost aprobate Normele metodologice privind clasificarea lemnului plastifiat WPC. Prezentele norme metodologice au fost elaborate în baza Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25.07.2014. Lemnul plastifiat WPC (Wood Polymer Composite) este un produs compozit, ce constă din făina de lemn (50-55%), materiale plastice (40-45%), stabilizatori, substanţe colorante etc. Lemnul plastifiat este produs prin procedeu de extruziune. Datorită rezistenţei excepţionale la condiţiile atmosferice, produsele din WPC sunt soluţia ideală pentru mobilierul urban (bănci şi mese în parcuri, coşuri de gunoi, ghivece pentru plante ornamentale, garduri şi împrejmuiri, foişoare etc.). Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Conform Hotărîrii nr. 175 din 04.07.2016, a fost diminuată rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 3.0 puncte procentuale, de la 13.0 până la 10.0 la sută anual. Totodată, au fost diminuate ratele de dobîndă la creditele overnight cu 3.0 puncte procentuale, de la 16.0 până la 13.0 la sută anual și la depozitele overnight cu 3.0 puncte procentuale, de la 10.0 până la 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 184-192 din 01.07.2016

Legea privind modificarea și completarea Codului penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18 aprilie 2002

Conform Legii nr. 105 din 26.05.2016, a fost completat Codul penal al Republicii Moldova nr. 985-XV din 18.04.2002, cu articolul 1261 „Mijloace din fonduri externe", potrivit căruia, prin mijloace din fonduri externe se înţeleg resursele financiare şi materiale alocate în calitate de granturi, subvenţii, credite, donaţii, împrumuturi, ajutor umanitar de către alte state, Comunitatea Europeană sau instituţii, organizaţii şi asociaţii internaţionale, persoane fizice sau juridice străine, garantate sau contractate de către stat, precum şi cele nerambursabile. Totodată, au fost introduse articolele 3321 „Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe" și 3322 „Delapidarea mijloacelor din fondurile externe", iar articolul 240 „Utilizarea contrar destinaţiei a mijloacelor din împrumuturile interne sau din fondurile externe" va avea un nou cuprins. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 138 din 17.06.2016, a fost aprobată politica bugetar-fiscală pentru anul 2016. Prin urmare, au fost modificate și completate: Legea nr. 146-XIII din 16.06.1994 cu privire la întreprinderea de stat (vezi aici mai multe detalii), Legea nr. 837-XIII din 17.05.1996 cu privire la asociațiile obștești, Regulamentul cu privire la constituirea și utilizarea fondului rutier, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 893-XIII din 26.06.1996Legea nr. 1134-XIII din 2.04.1997 privind societățile pe acțiuni, Codul fiscal(vezi aiciaici și aici câteva detalii), Codul vamal, etc. Prin derogare de la prevederile articolului 7 alineatul (11) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la 1 iulie 2016, cu excepția articolului V punctele 2 și 78, articolului XVII punctul 2 referitor la articolul 26 alineatul (9), punctele 3 și 4, articolului XXVII punctul 2, care se pun în aplicare la 1 ianuarie 2016, articolului V punctul 77 și articolului VIII, care se pune în aplicare la 1 ianuarie 2017. Restricția prevăzută la articolul 25 alineatul (6) din Legea nr. 278-XVI din 14.12.2007 privind controlul tutunului nu se aplică pentru unitățile comerciale date în exploatare până la data intrării în vigoare a prezentei legi, pe durata de funcționare utilă care să nu depășească data de 1 ianuarie 2019.

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 48g/2016 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 și Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013 (condițiile de achitare de către avocați a primei de asigurare obligatorie de asistență medicală)

Prin Decizia nr. 28 din 29.04.2016, Curtea a fost sesizată privind excepţia de neconstituţionalitate a sintagmelor „pct.1 lit. b), c), d) şi e) şi la pct.3" de la alin. (3) al articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 și „pct.1 lit. b), c), d) şi e), pct.3 şi la pct.4" de la alin. (3) al articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23.12.2013. Curtea a declarat inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a sintagmelor „pct.1 lit. b), c), d) şi e) şi la pct.3" de la alin. (3) al articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2013 nr. 251 din 8 noiembrie 2012 și „pct.1 lit. b), c), d) şi e), pct.3 şi la pct.4" de la alin. (3) al articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013, ridicată de autor. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Conform Hotărîrii nr. 775 din 20.06.2016, a fost aprobată Metodologia de analiză a impactului de reglementare și de monitorizare a actului de reglementare. Sub incidenţa prezentei Metodologii cad proiectele de acte normative de reglementare a activităţii de întreprinzător care includ stabilirea drepturilor, obligaţiilor, cerinţelor şi interdicţiilor pentru întreprinzători pe toată durata activităţii (de la iniţierea pînă la lichidarea afacerii), precum şi reglementarea relaţiilor dintre autorităţile administraţiei publice, alte instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi de control şi întreprinzători. Totodată, au fost efectuate modificări și completări la unele hotărâri ale Guvernului. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova

Potrivit Hotărîrii nr. 805 din 28.06.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la susţinerea brevetării în străinătate a invențiilor și a soiurilor de plante create în Republica Moldova. Acest regulament stabileşte procedura şi condiţiile de susținere financiară a persoanelor juridice din Republica Moldova, menţionate în pct. 5, care doresc să-şi breveteze în străinătate invențiile și soiurile de plante (în continuare - invențiile/soiurile de plante). Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2016.

Hotărîrea Guvernului cu privire la prelungirea moratoriului asupra controlului de stat

Prin Hotărîrea nr. 810 din 29.06.2016, a fost prelungit moratoriul asupra controlului de stat, în condiţiile stabilite de Legea nr. 18 din 4 martie 2016 privind moratoriul asupra controlului de stat, pentru o perioadă de trei luni, începând cu 1 iulie 2016. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 127 din 27.06.2016Lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, a fost completată cu 11 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016"

Potrivit Ordinului nr. 87 din 22.06.2016, Capitolul 8 „Stingerea obligațiilor bugetului public național prin compensare, trecerea plăților de la un tip de plată la altul și restituirea plăților la conturile curente ale contribuabililor" din Ordinul ministrului finanțelor nr. 180 din 12.10.2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016" a fost completat cu punctul 8.11 „Plățile încasate din vânzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării". Prin urmare, mijloacele din vânzarea pachetului de acțiuni în rezultatul privatizării (cod ECO 415210), încasate la bugetul de stat, se vor restitui în baza solicitărilor ce se depun de către plătitori la Agenția Proprietății Publice, cu anexarea documentelor justificative. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind aprobarea Instrucțiunii cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare

Prin Hotărîrea nr. 52/6 din 24.09.2015, a fost aprobată Instrucțiunea cu privire la raportarea organizațiilor de microfinanțare. Această instrucțiune stabilește forme și reguli de întocmire și prezentare a rapoartelor specifice și se aplică organizațiilor de microfinanțare, înregistrate conform legislației. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr.402 din 13.05.2015

Conform Ordinului nr. 557 din 25.06.2016, a fost modificat Ordinul IFPS nr. 402 din 13.05.2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reţinut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, şi a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere. Prin urmare, în Cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, sintagma „se va restitui la contul bancar personal" a fost substituită cu sintagma „se va restitui la codul IBAN". Totodată, a fost exclusă sintagma „(rechizitele bancare: denumirea băncii, codul fiscal al băncii, filiala, codul băncii, contul bancar personal)". Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 158 din 16.06.2016, au fost efectuate modificări de redacție în mai multe hotărâri BNM, cum ar fi: Regulamentul cu privire la transferul de credit, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 157 din 1.08.2013; Regulamentul cu privire la sistemul automatizat de plăți interbancare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 53 din 2.03.2006 și Regulamentul cu privire la activitatea prestatorilor de servicii de plată în sistemele de remitere de bani, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr. 204 din 15.10.2010. Astfel, noțiunea de cont bancar a fost substituită cu noțiunea codul IBAN pe intreg textul acestor regulamente, totodată au fost modificate și completate și alte noțiuni. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 august 2016.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...