37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.184-206 din 01 decembrie – 31 decembrie 2006

MO nr.184-206 din 01 decembrie – 31 decembrie 2006

31.12.20062.257 views

Monitorul Oficial  nr.184-185 din 1 decembrie 2006

- Ordinul nr.224 din 24.11.2006 privind modificarea Ordinului IFPS “Privind aprobarea formularului-tip al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a nerezidentului şi al Raportului privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului” nr. 207 din 22 decembrie 2005

Ordinul conţine formularul-tip al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit a nerezidentului în anexa nr.1 şi modul de completare a Declaraţiei în anexa nr 2.

Monitorul Oficial  nr.189-192 din 15 decembrie 2006

Monitorul Oficial  nr.189-194 din 16 decembrie 2006

- Hotărîrea nr.370-XVI din 07.12.2006 asupra proiectului de Lege privind anularea majorărilor de întîrziere (penalităţilor) şi amenzilor.

Proiectul de Lege a fost aprobat în prima lectură.

- Convenţia Colectivă (nivel de ramură) pe anii 2007-2008.

Convenţia a fost încheiată de Ministerul Culturii şi Turismului al republicii Moldova şi Consiliul republican al Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură, în scopul aplicării unor raporturi de muncă echitabile pentru asigurarea protecţiei social-economice a salariaţilor. La anexa nr.6 a aceste convenţii găsim un model de contract individual de muncă.

Monitorul Oficial  nr.195-198 din 22 decembrie 2006

- Legea nr. 375-XVI din 07.12.2006 pentru modificarea art.5 din Legea nr.1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoanele fizice.

- Legea nr.382-XVI din 07.12.2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei.

- Legea nr.389-XVI din 08.12.2006 privind anularea majorărilor de întîrziere şi a amenzilor.

Conform Legii se anulează 100% din majorarea de întîrziere şi 100 % din amenda contribuabilului care, la situaţia din 31 decembrie 2006, nu va avea înregistrate restanţe în sistemele de evidenţă ale organelor cu atribuţii de administrare fiscală.

- Legea nr.390-XVI din 08 12.2006 pentru anularea majorărilor de întîrziere şi a amenzilor.

Conform Legii se anulează 100% din majorarea de întîrziere şi 50% din amenda contribuabilului care, la situaţia din 31.12.2006 nu are restanţe la plata contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii.

- Hotărîrea Guvernului nr.1419 din 15.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare şi plată a concediului suplimentar pentru unele categorii de persoane.

Regulamentul se referă la modul de acordare şi plată a concediului suplimentar de 14 zile, cu păstrarea salariului, persoanelor care s-au îmbolnăvit şi au suferit de boală actinică cauzată de avaria de la C.A.E. Cernobîl.

- Hotărîrea Guvernului nr.1435 din 19.12.2006 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează  în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 09.003.2005.

Completările sunt în anexa nr.1 care conţine lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- Ordinul Ministrului finanţelor nr.82 din 06.12.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare ale bugetului de stat.

- Ordinul Ministrului finanţelor nr.83 din 06 12.2006 privind modificarea Regulamentului cu privire la gestionarea mijloacelor speciale ale instituţiilor publice finanţate de la buget.

- La capitolul acte ale Băncii Naţionale a Moldovei este publicată Hotărîrea nr.330 din 07.12.2006 cu privire la rectificarea Politicii monetare şi valutare a Băncii Naţionale a Moldovei pe anul 2006     şi

- Hotărîrea nr.331 din 07.12.2006 cu privire la Politica monetară şi valutară a Băncii Naţionale a Moldovei pentru anul 2007.

Monitorul Oficial  nr.199-202 din 29 decembrie 2006

- Decret nr.901- IV din 22.12.2006 pentru promulgarea Codului fiscal, Titlul IX (Taxele rutiere)

La titlul IX al Codului fiscal care s-a pus în aplicare de la 1 ianuarie 2007, în Monitorul Oficial găsim şi 4 anexe. În anexa nr.1 sunt stabilite taxele pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova. Anexa nr. 2 – taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în R. Moldova. Anexa nr.3 cuprinde taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule înmatriculate în R. Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, iar anexa nr.4 – taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehicule neînmatriculate în R. Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise.

- Legea nr. 318-XVI din 02.11.2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Această lege organică se referă la modificarea Legii fondului rutier nr.720-XII din 02.02.1996.

- Hotărîrea Guvernului  nr.1441 din 19.12.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului

Acest  Registru de stat reprezintă un ansamblu sistematizat de date despre producţia alcoolică şi alcoolul etilic produs şi importat, despre agenţii economici care deţin licenţe pentru import, fabricare, păstrare, comercializare a producţiei alcoolice şi alcoolului etilic, despre mărcile comerciale de stat şi timbrele de acciz, produse şi utilizate, despre documentele care însoţesc fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi producţiei alcoolice.

- Hotărîrea Guvernului nr.1442 din 19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces.

Acest  Regulament determină condiţiile, modul de acordare şi plată a ajutorului de deces, stabilit de organele teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale.

- Hotărîrea nr.1481 din 26.12.2006 cu privire la marcarea producţiei alcoolice.

Anexa nr.1 a acestei hotărîri cuprinde Regulamentul privind modalitatea de marcare cu “Timbru de acciz”. Marcă comercială de stat” a producţiei alcoolice supuse accizelor.  Anexa nr.2 cuprinde Regulamentul privind modalitatea de marcare cu “Marcă comercială de stat” a producţiei alcoolice destinate exportului.

- Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu  prin procedee informatice.

Metodologia  intră în vigoare  de la 01.ianuarie 2007.

- La capitolul Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat găsim Ordinul nr.244 din 25.12.1997 privind modificarea Ordinului IFPS “Privind aprobarea formularului tip a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” nr.240 din 30.12.2004.

A fost aprobat un nou supliment privind nomenclatorul facilităţilor la impozitul pe venit care este cuprins în anexa nr.1 al Ordinului.

Monitorul Oficial  nr.203-206 din 31 decembrie 2006

- Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2007, nr.405-XVI din 15.12.2006 

- Legea Fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007

- Legea nr.417-XVI din 22.12.2006 cu privire la anularea unor datorii istorice incluse în obiectul acordului-memorandum ale întreprinderilor care implementează planuri de  restructurare.

 

- Legea nr. 441-XVI din 28.12.2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Conform acestei legi organice au fost modificate articolele 8,133, 254, 288 din Codul fiscal.

- Legea 448-XVI din 28.12.2006 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Conform acestei legi organice au fost modificate articolele 41,278,280,281,282,283,285,286,287. Titlul VI se completează cu anexa care prevede valoarea bunurilor imobiliare cu destinaţie locativă din municipii şi oraşe, inclusiv din localităţile aflate în componenţa acestora, cu excepţia satelor (comunelor), valoare în limitele căreia se acordă scutire la plata impozitului pe bunurile imobiliare, conform art.283 alin(2) din Codul fiscal.

- Hotărîrea nr.1433 din 19.12.2006 cu privire la extinderea Strategiei de Creştere Economică şi reducere a sărăciei pentru anul 2007.

- Hotărîrea Guvernului nr.1460 din 22.12.2006 privind aprobarea tarifelor pentru lucrările de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării.

Hotărîrea cuprinde trei anexe. Anexa nr. 1 cuprinde tarifele pentru lucrările de evaluare a bunurilor imobile comerciale (gradul de complexitate 1 şi 2) în scopul impozitării. Anexa nr.2 cuprinde tarifele pentru lucrările de evaluare a bunurilor imobile industriale (gradul de complexitate 1 şi 2) în scopul impozitării. Anexa nr.3 stabileşte care sunt tarifele pentru lucrările de evaluare a bunurilor imobile cu destinaţie locativă (garaje pentru transportul individual al persoanelor fizice, cu excepţia celor amplasate pe loturile de lîngă casă, şi case sezoniere).

- Hotărîrea Guvernului nr.1461 din 22.12.2006 cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2007.

- Hotărîrea Guvernului nr.1479 din 25.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la producerea şi comercializarea vinului ţărănesc.

 Regulamentul stabileşte care sunt condiţiile de producere şi modul şi particularităţile de comercializare a vinului ţărănesc.

- Hotărîrea Guvernului nr.1480 din 25.12.2006 cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2007.

- Ministerul Finanţelor a emis Ordinul nr.81 din 04.12.2006 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evidenţa specială a obligaţiei fiscale.

- La capitolul acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Ordinul nr.247 din 27.12.2006 cu privire la lista agenţilor economici care pot beneficia în anul 2007 de posibilitatea imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtia specială cu însemne de protecţie.

- Ordinul nr.250 din 28.12.2006 privind modificarea Listei agenţilor economici-contribuabili mari.

Comentarii

  1. Lucia Medvetcaia spune:

    Unde as putea gasi traducerea in engleza art 5 conform legii nr.1569 din 20.12.2002.

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...