37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.180-196 din 03 octombrie – 31 octombrie 2008

MO nr.180-196 din 03 octombrie – 31 octombrie 2008

31.10.20081.948 views

Monitorul oficial nr.180-181 din 3 octombrie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr.1099 din 29.09.2008 cu privire la normele sanitar-veterinare privind controalele sanitar-veterinare la importul animalelor.

Normele stabilesc regulile de organizare  a controalelor sanitar-veterinare la importul animalelor precum şi procedura de organizare şi efectuare a controalelor sanitar-veterinare ale animalelor importate.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1105 din 30.09.2008 pentru aprobarea Planului de activitate a Guvernului pe trimestrul IV al anului 2008.

Monitorul Oficial nr.186  din 14 octombrie 2008

- Legea nr.196-XVI din 26.09.2008 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Federale Germania privind colaborarea financiară 2006.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1124 din 06.10.2008 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre s-a modificat Hotărîrea Guvernului nr. 1015 din 05.05.2006 „cu privire la aprobarea unor acte normative” Conform modificărilor, poliţa de asigurare se va elibera „persoanelor angajate prin contract individual de muncă sau prin contracte pentru desfăşurarea unor activităţi sau prestarea unor servicii permise de legislaţie, indiferent de termenul de angajare şi forma de retribuire a muncii.” Anterior, poliţa de asigurare medicală se  elibera  numai persoanelor angajate prin contractul individual de muncă.

- Dispoziţia Guvernului nr. 90-d din 07.10.2008

Conform acestei dispoziţii şi în temeiul punc.2 al Hotărîrii Guvernului nr.1396 din 12.12.2007 „cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al întreprinderilor de stat şi al societăţilor pe acţiuni cu cota de participare a statului” se acceptă direcţionarea sumei de 97919,2 mii lei, ceea ce constituie 100% din valoarea profitului net obţinut de entităţile subordonate Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva” în anul 2007, pentru investirea acestuia în dezvoltarea producţiei ramurii silvice şi piscicole, cu majorarea obligatorie a capitalului social, conform anexei.

- Ordinul Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale nr.34 din 16.09.2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind cuantumul plăţii pentru prejudiciul cauzat spaţiilor verzi ale localităţilor urbane şi rurale.

Monitorul Oficial nr.187-188 din 17 octombrie 2008

- Prin Hotărîrea Guvernului nr.1150 din 10.10.2008 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 251 din 09.03.2005 s-a completat cu 15 poziţii lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către  aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 178 din 18.10.2008 cu privire la modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul reglementării valutare.

Prin această Hotărîre se modifică:

1)       Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova aprobat prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 13.01.1994.;

2)       Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul R.M. a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lîngă hoteluri.

3)       Instrucţiunea nr.8/1001 privind ordinea de acordare a creditelor în valută străină aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei din 02.02.1996;

4)       Instrucţiunea privind angajamentele externe, aprobată prin hotărîrea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldove nr.185 din 13.07.2006;

Modificările au caracter de redacţie.

Monitorul Oficial nr.189 din 21 octombrie 2008

- Din punctul 1, din denumirea capitolului III şi din punctul 12 al Hotărîrii Guvernului nr. 435 din 23.04.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile se exclud cuvintele „rezidenţiat, secundariat, cursuri de specializare şi perfecţionare.” Astfel, doar salariaţii care îmbină munca cu învăţămîntul postuniversitar specializat şi anume, studii la masterat, vor beneficii de garanţiile şi compensaţiile prevăzute de această Hotărîre.   

- Hotărîrea Guvernului nr.792 din 08.07.2004 „despre aprobarea Regulamentului privind transportarea mărfurilor prin posturilor vamale interne şi de control” se modifică şi se completează cu anexa nr. 2 care cuprinde lista localităţilor limitrofe frontierei administrative, ale căror locuitori beneficiază de scutiri de drepturi de import la introducerea mărfurilor de consum personal. Modificările au caracter de redacţie.

- Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social.

Regulamentul prevede modalitatea de stabilire şi de plată a ajutorului social familiilor defavorizate prevăzute de Legea nr.133-XVI din 13.06.2008.

- Ordinul comun al Ministerului Finanţelor al R.M şi Biroului Naţional de Statistică nr.88/106 din 06.10.2008 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente.”  Ordinul cuprinde şi Instrucţiunea privind completarea acestui formulat tipizat.

Monitorul Oficial nr.190-192 din 24 octombrie 2008

- Se modifică Hotărîrea Guvernului nr. 1175 din 17.10.2008 pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul privind pregătirea procesului de convertire în acţiuni a datoriilor faţă de stat, aprobat prin Hot. Guv. nr.95 din 31.01.2005.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1183 din 20.10.2008 privind instituirea Agenţiei Sanitar – Veterinare şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului – limită a acesteia.

- Hotărîrea Guvernului nr.1185 din 20.10.2008 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hot. Guvern nr. 294 din 17.03.1998 „cu privire la executarea Decretului Preşedintelui R.M nr.406-II din 23.12.1997”.

În anexa nr.1:

punctul „1.Factura de expediţie” se substituie cu punctul „Factura”;

punctul „2.Anexă la factura de expediţie” se substituie cu punctul „2.Anexă la factură”;

punctul „4.Factura taxei pe valoarea adăugată” se substituie cu punctul „4.Factura fiscală” (şi alte modificări).

După punctul 13 se completează cu un nou punct 14 cu următorul cuprins „14) formularul de strictă evidenţă al instituţiilor financiare (bancare):

Extrasul din contul bancar – factură.”.

Comentarii: Prin aceste modificări formularul tipizat Factura de expediţie (Anexa la factura de expediţie) se substituie cu formularul tipizat Factura (Anexă la factură), care va avea un spectru mai larg de întrebuinţare inclusiv la livrarea serviciilor. Se introduce pentru utilizarea un nou tip de formular tipizat pentru documentarea operaţiunilor bancare – Extrasul din contul bancar – factura.

Se admite utilizarea de către entităţi a stocurilor de formulare a facturilor de expediţie şi anexei la acestea  pînă la epuizarea deplină a acestora.

În anexa 2 la Hot. nr.294 se specifică la p.2 alineatul 2, într-o formă mai detaliată  cazurile cînd se utilizează formularele tipizate de documente primare cu regim special, şi anume în cazul:

- înstrăinării  activelor cu transmiterea dreptului de proprietate;

- prestării serviciilor;

- transportării activelor în cadrul entităţii dezintegrate din punct de vedere teritorial;

achiziţionării activelor de la furnizori – cetăţeni;

- transmiterii activelor în leasing, arendă, locaţiune.

După alineatul 2 se introduc 2 alineate cu următorul cuprins:

„Documentele primare cu regim special se întocmesc în timpul efectuării operaţiunii, iar dacă aceasta este imposibil – nemijlocit după efectuarea operaţiunii sau după producerea evenimentului, sau la sfîrşitul perioadei de gestiune, ţinînd cont de  concordanţa între venituri şi cheltuieli, care conduce la constatarea concomitentă a veniturilor şi cheltuielilor şi constituie rezultatul nemijlocit al unora şi aceloraşi fapte economice.

Factura fiscală se întocmeşte la momentul apariţiei obligaţiei fiscale stabilit prin III al Codului fiscal.”

   Se stabileşte că completarea formularelor documentelor primare cu regim special se poate efectua:

-          manual (citeţ cu cerneală sau pix);

-          la maşina de dactilografiat sau computerizat;

-          combinat.

La livrarea serviciilor semnătura şi aplicarea ştampilei beneficiarului pe primul exemplar al facturii şi/sau al facturii fiscale, în baza cărora sunt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. Pe exemplarul doi al facturii beneficiarului, în baza căruia sunt înregistrate cheltuielile, consumurile, semnătura persoanei responsabile şi aplicarea ştampilei acestuia sunt obligatorii.

- Ordinul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Teritoriului al R.M. nr. 50 din 18.09.2008 pentru aprobarea Listei standardelor conexe la Reglementarea tehnică cu privire la produsele pentru construcţii.        

- Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control nr. 17-6/3-22/03-2008 din 13.10.2008. Conform deciziei se confirmă modelele „DATECS MP-500 SV-GPRS” şi „DATECS FP-260 SV”.    

Monitorul Oficial nr.195-196 din 31 octombrie 2008

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.91 din 20.10.2008 privind clasificaţia bugetară.

Ordinul cuprinde:

-          Clasificaţia veniturilor (anexa 1);

-          Clasificaţia funcţională a cheltuielilor (anexa nr.2);

-          Clasificaţia economică a cheltuielilor (anexa nr.3);

-          Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor;

A.       Autorităţi publice centrale şi locale şi alţi beneficiari de alocaţii (anexa 4);

B.       Instituţii, activităţi, măsuri finanţate de la buget (anexa 5);

-          Clasificaţia programelor (anexa 6);

-          Clasificaţia categoriilor de mijloace speciale (anexa 7);

-          Indicaţiile metodice privind aplicarea clasificaţiei funcţionale (anexa8);

-          Indicaţiile metodice privind aplicarea clasificaţiei economice (anexa 9).

La data intrării în vigoare al prezentului ordin (data publicării), ordinele ministrului finanţelor vizînd aprobarea şi modificarea clasificaţiei bugetare, emise anterior, se consideră nule.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.388 din 10.10.2008 referitor la actualizarea Anexei nr.1 la Ordinul IFPS nr.65 din 12.04.2006.

Ordinul aprobă versiunea actualizată a Anexei nr.1 la Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului, aprobată prin Ordinul IFPS nr.65 din 12.04.2006.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...