37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.18-38 din 3 februarie 2011 – 11 martie 2011

MO nr.18-38 din 3 februarie 2011 – 11 martie 2011

15.03.20113.294 views

BULETIN INFORMATIV

 

Nr. 2 din 15 martie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 18-21a din 03 februarie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la sistarea temporară a exportului de grîu nr. 52 din 02.02.2011

Se sistează temporar exportul din Republica Moldova a grîului clasificat la poziţia tarifară 1001, cu excepţia poziţiei tarifare 100190910 – grîu comun şi meslin destinat însămînţării.

Exportul grîului, în baza contractelor de vînzare - cumpărare aflate în proces de derulare, a cărui plată deplină, pentru producţia ce urmează a fi livrată, s-a efectuat pînă la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri, precum şi grîul plasat, pînă la data nominalizată, în destinaţia vamală “zona economică liberă”, nu cad sub incidenţa prezentei hotărîri.

 

- Hotărîre BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei nr. 8 din 27.01.2011

Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 8.0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 11.0 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 5.0 la sută anual.

 

- Hotărîrea BNM cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii nr. 10 din 27.01.2011

Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, începînd cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase 8 februarie 2011 – 7 martie 2011 se stabileşte în mărime de 11 la sută din baza de calcul.

 

Monitorul Oficial nr. 22-24 din 04 februarie 2011

 

- Hotărîrea CC privind aprobarea Standardelor auditului performanţei nr. 11 din 03.04.2009

Se aprobă standardele auditului performanţei aplicabile în cadrul misiunilor de audit al performanţei realizate de către Curtea de Conturi, elaborate în baza Standardelor de audit ale Organizaţiei Internaţionale a Instituţiilor Supreme de Audit (INTOSAI).

Potrivit Legii Curţii de Conturi, auditul performanţei reprezintă evaluarea independentă a activităţii entităţii auditate şi/sau a unui program în baza principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate.

 

- Hotărîrea CC despre aprobarea Standardelor de audit al tehnologiilor informaţionale nr. 54 din 22.12.2009

Se aprobă standardele auditului tehnologiilor informaţionale aplicabile în cadrul misiunilor de audit al performanţei realizate de către Curtea de Conturi, elaborate în baza Standardelor internaţionale de audit.

Auditul tehnologiilor informaţionale este definit ca un audit ce cuprinde examinarea şi evaluarea sub toate aspectele (sau a unei părţi din ele) a sistemelor de prelucrare automatizată a informaţiei, inclusiv procedeele conexe neautomatizate şi interfaţa care le întruneşte.

Auditul TI reprezintă activitatea de colectare şi evaluare a unor probe pentru a determina dacă sistemul informatic este securizat, menţine integritatea datelor prelucrate şi stocate, permite atingerea obiectivelor strategice ale entităţii şi utilizează eficient resursele informaţionale.

 

- Hotărîrea CC despre aprobarea Standardelor generale de audit şi Standardelor auditului regularităţii nr. 58 din 28.12.2009

Se aprobă Standardele generale de audit ale Curţii de Conturi, elaborate în baza normelor de audit ale INTOSAI.

Scopul acestor standarde este de a stabili principiile generale aplicabile tuturor tipurilor de audit efectuate de către Curtea de Conturi: independenţa şi obiectivitatea, evitarea conflictul de interese cu entităţile auditate, deţinerea competenţelor profesionale necesare, exercitarea atribuţiile respectînd standardele de audit ale Curţii de Conturi şi pe cele internaţionale.

Se aprobă Standardele auditului regularităţii ale Curţii de Conturi, elaborate în baza standardelor internaţionale de audit SIA 300 “Planificarea auditului situaţiilor financiare”, SIA 315 “Identificarea şi evaluarea riscului de denaturare semnificativă”, SIA 320 “Pragul de semnificaţie în planificarea şi desfăşurarea unui audit”, SIA 530 “Eşantionarea”.

Scopul Standardelor auditului regularităţii aplicabile etapei de planificare este de a stabili cerinţe specifice în vederea planificării auditului într-un mod eficient şi eficace, cu asigurarea realizării acestuia într-o perioadă de timp şi într-un domeniu bine determinate, ceea ce va garanta obţinerea rezultatelor propuse cu minimum de resurse, costuri şi efort.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenţie nr. 8 din 21.01.2011

Se aprobă formularul Procesului-verbal cu privire la contravenţie întocmit în conformitate cu prevederile art.443 al Codului contravenţional al Republicii Moldova nr.218-XVI din 24 octombrie 2008 cu modificările ulterioare (conform anexei nr.1 la prezentul ordin).

 

- Ordinul comun al Ministerului Finanţelor, Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi Ministerului Economiei cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele la montarea, exploatarea, deservirea tehnică şi metrologică a contoarelor de evidenţă cu memorie fiscală şi efectuarea verificării operative la agenţii economici producători de alcool etilic, distilate şi băuturi alcoolice tari nr. 172/245/216 din 28.12.2010

Prezentul regulament prevede modul de montare, exploatare şi deservire tehnică a contoarelor de evidenţă a cantităţii alcoolului etilic, distilatelor şi băuturilor alcoolice tari produse, instalate la întreprinderile producătoare în vederea calculării corecte şi achitării accizelor. Organele fiscale teritoriale efectuează controlul fiscal la faţa locului prin verificare operativă.

 

- Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor cu privire la transportul de mărfuri periculoase nr. 26 din 27.01.2011

Se aprobă cerinţele tehnice şi modelul de certificat de competenţă profesională pentru conducătorii auto care sînt implicaţi în transportul naţional şi internaţional de mărfuri periculoase

 

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi TI cu privire la Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice nr. 57 din 21.12.2010

Prezentul Regulament stabileşte tipurile de reţele şi servicii de comunicaţii electronice (TV, radio, internet, telefonie, etc), condiţiile de furnizare a acestora, procedura de autorizare generală şi licenţiere, formularele-tip ale licenţei, notificării şi declaraţiei informative tip.

 

 Monitorul Oficial nr. 25-27 din 11 februarie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 63 din 04.02.2011 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice nr.603 din 02.07.1997

În lumina ultimelor modificări în HG nr.547 din 04.08.1995 „Cu privire la măsurile de coordonare şi de reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” se modifică şi HG nr.603 din 02.07.1997 „Despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice”, prin care se reglementează adaosul comercial maxim la producerea şi comercializarea produselor farmaceutice. Schimbările ţin de introducerea noţiunilor de „preţ de achiziţie” şi „preţ de livrare” la care se aplică adaosul comercial limitat, care au acelaşi sens ca în HG nr.547 din 04.08.1995.

Noul mod de formare a preţurilor la produsele farmaceutice se prezintă în felul următor:

- Producătorii autohtoni comercializează pe teritoriul Republicii Moldova medicamentele fabricate la preţuri de livrare cu luarea în calcul a normativului de rentabilitate pe entitate de pînă la 15 la sută din costul vînzărilor, cheltuielile comerciale, cheltuielile generale şi administrative, alte cheltuieli operaţionale, aferente producerii şi comercializării medicamentelor, în conformitate cu prevederile Standardului Naţional de Contabilitate 3 “Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii”, cu un total cumulativ de la începutul perioadei de gestiune.

- La comercializarea medicamentelor se admite aplicarea unui adaos comercial de pînă la 40 la sută la preţul de livrare sau la preţul de achiziţie, din care:

pînă la 15 la sută – pentru întreprinderile care importă şi/sau distribuie cu ridicata medicamente, atît de import, cît şi autohtone (comerţ cu ridicata);

pînă la 25 la sută – pentru farmacii şi filialele acestora (comerţ cu amănuntul).

Preţul de achiziţia a medicamentelor de import nu poate fi mai mare decît preţul indicat în Catalogul naţional de preţuri de producător la medicamente.

La comercializarea medicamentelor, întreprinderile farmaceutice indică în documentele primare cu regim special preţul de livrare al medicamentelor autohtone sau preţul de achiziţie al medicamentelor din import, mărimea adaosului comercial aplicat, numărul de serie al produsului, numărul şi data documentului ce-i atestă calitatea, eliberat de Agenţia Medicamentului.

Comentarii: La punctul 12 din Regulament, s-a omis modificarea formulei de calcul Prd = (Pac x Kacd x Ktva), care a devenit eronată odată cu modificarea indicatorului Kacd într-o mărime subunitară.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 71 din 04.02.2011 privind modificarea Listei organizaţiilor şi întreprinderilor societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, scutite de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie

Se modifică HG nr.1085 din 22.11.2010 prin excluderea din lista organizaţiilor scutite de TVA a întreprinderii specializate “Sadacus” S.A., c/f 1004602003123.

 

- Hotărîrea Guvernului privind stabilirea cotei de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2011 nr. 74 din 04.02.2011

Se aprobă cota de imigrare în scop de muncă în Republica Moldova pentru anul 2011 în număr de 1300 de persoane.

Comentarii: Conform art.13 din Legea nr.180-XVI din 10.07.2008, cetăţenii străini şi apatrizii pot imigra în Republica Moldova în scop de muncă în limita acestei cote! Cetăţenii străini şi apatrizi din domeniul sportului, sau care administratori de întreprinderi care au efectuat investiţii în mărime de cel puţin 10 mii USD, se angajează în muncă în afara cotei.

 

Monitorul Oficial nr. 28-30 din 18 februarie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2011 nr. 81 din 15.02.2011

În anul 2011 statul va finanţa proiectul de ocupare a forţei de muncă prin diverse măsuri descrise în plan, în sumă de 1,86 mln lei.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de achitare şi evidenţă a taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor lunare de membru de sindicat nr. 15 din 04.02.2011

Obiectivul prezentei Instrucţiuni este reglementarea mărimii taxelor de înscriere şi a cotizaţiilor lunare de membru de sindicat; modul de stabilire a veniturilor lunare şi a tipurilor de salarii, prime şi alte recompense, din care sînt achitate cotizaţiile lunare de membru de sindicat; stabilirea modului de achitare a cotizaţiilor lunare de membru de sindicat.

Taxa de înscriere în sindicat se achită în cuantum de 1% din venitul mediu lunar (bursă) al membrului de sindicat, calculat în luna precedentă a înscrierii în sindicat.

Cotizaţiile lunare de membru de sindicat se achită de către membrul de sindicat în cuantumul stabilit în Statutul centrului sindical naţional-ramural.

Venitul lunar al membrului de sindicat din care se calculează cotizaţiile de membru se determină în conformitate cu “Modul de calculare a salariului mediu”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.426 din 26 aprilie 2004, se iau în calcul veniturile specificate în punctul 3 din acest regulament, şi nu se iau în calcul sumele din punctul 4 (analogic cu baza de calcul pentru concediul de odihnă).

Reţinerea cotizaţiilor din venitul obţinut la locul de muncă de bază al membrilor de sindicat se efectuează de către contabilitatea entităţii, indiferent de tipul de proprietate, în baza informaţiei prezentate de către comitetul sindical al organizaţiei sindicale primare. Cotizaţiile reţinute se vor transfera prin virament de către entitate în ziua achitării salariilor.

Cotizaţiile din veniturile suplimentare, calculate membrilor de sindicat în afara locului de muncă de bază (pentru cumul, muncă temporară în construcţii şi agricultură, pentru lucrările în domeniul literaturii, muzicii, artelor plastice şi sculpturii, pentru activitatea pedagogică etc.) se achită lunar de sine stătător de către membrul de sindicat în casieria comitetului sindical la locul de muncă de bază.

 

Monitorul Oficial nr. 31 din 22 februarie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la ziua de odihnă din luna martie 2011 nr. 88 din 18.02.2011

Se consideră ziua de luni, 7 martie 2011, zi de odihnă, iar ziua de sîmbătă, 12 martie 2011 – zi lucrătoare.

Monitorul Oficial nr. 32-33 din 25 februarie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr.94 din 18.02.2011 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HG nr.547 din 04.08.1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)”

În primul rînd au fost date definiţiile termenilor folosiţi în hotărîre:

unitate comercială (distribuitor)subiect al lanţului de circulaţie a mărfurilor de la producător pînă la consumator;

procesareactivitate suplimentară a procesului tehnologic de producere a mărfurilor, care nu modifică caracteristicile iniţiale ale produsului şi care se efectuează în cadrul unităţii comerciale (calibrare, sortare, mărunţire, uscare, tranşare, porţionare, ambalare, reambalare, marcare);

rabat comercial (discount) – reducere din preţul producătorului/ unităţii comerciale, convenit anterior între părţi, conform clauzelor prevăzute în contract;

preţ de achiziţie preţul producătorului de peste hotare/ reprezentantului oficial al acestuia, diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, a cheltuielilor de transport (după caz, în funcţie de condiţiile de livrare), recalculat în moneda naţională (lei), conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire;

preţ de livrare – preţul producătorului autohton diminuat cu suma rabatului comercial acordat, indicat în documentele primare;

preţ cu ridicata – preţul unităţii comerciale care efectuează comerţ cu ridicata;

preţ cu amănuntul – preţul unităţii comerciale care efectuează comerţ cu amănuntul;

adaos comercial component al preţului cu ridicata sau cu amănuntul, care reprezintă diferenţa dintre acesta şi preţul de achiziţie/ livrare a mărfurilor, indicat în documentele primare.”;

Mai importanţi sunt termenii „preţ de achiziţie” (se utilizează pentru mărfurile din import) şi „preţ de livrare” (se utilizează pentru mărfurile de producţie autohtonă). Anume la aceste preţuri se aplică adaosul comercial limitat.

- Pentru întreprinderile de alimentaţie publică adaosul se stabileşte în raport cu „preţul de achiziţie/livrare a produsului” (pînă la schimbare a fost („preţul liber cu amănuntul”).

- Pentru mărfurile supuse procesării în unităţile comerciale, suma adaosului comercial cumulativ a fost majorat la 40 la sută de la preţul de achiziţie (pînă la schimbări a fost 20%).

- Ca şi pînă la schimbare, noţiunea „preţ de livrare” şi „preţ de achiziţie” include şi TVA, cît pentru mărfurile de producţie autohtonă, atît şi pentru cele importate, adaosul comercial limitat calculîndu-se de la valoarea totală.

Atenţie: Totuşi, aici din text nu este pînă la urmă clar dacă se include TVA în preţul din care se calculează adaosul comercial sau nu. În sensul contabil, adaosul comercial este diferenţa dintre venitul de la vînzarea mărfii şi costul acestuia. TVA, fiind o impozit recuperabil, nu intră în costul mărfii, deci, considerăm că adaosul comercial limitat ar trebui să fie calculat de la preţul de achiziţie/livrare a mărfii, fără TVA. Urmează să fie actualizat şi Ordinul IFS nr.115 din 06.09.2010, în sensul modificării regulilor de indicare a preţului de achiziţie/livrare în factura fiscală (cu, sau fără TVA) precum şi indicarea unui element nou – adaosul comercial cumulativ.

- Cheltuielile operaţionale, inclusiv cheltuielile de procesare şi alte cheltuieli legate de procurarea şi comercializarea mărfurilor se acoperă din contul adaosului comercial pentru toate tipurile de mărfuri (pînă la schimbare materialele de construcţie făceau excepţie – cheltuielile de transport de la furnizor pînă la locul de vînzare se includeau în „preţul liber cu amănuntul” căruia i se aplica adaosul limitat, însă, ca o compensare pentru condiţiile noi mai puţin avantajoase, a fost majorat adaosul limitat pentru materialele de construcţie de la 20 la 30%).

- A fost exclusă posibilitatea reevaluării mărfurilor procurate anterior, în cazul apariţiei în vînzare pe piaţa republicii a unor partide de mărfuri omogene (la un preţ mai mare), excluzînd astfel orice posibilitate de modificare a preţului de achiziţie/preţului de livrare de la care se calculează adaosul comercial limitat. Astfel pot apărea situaţii cînd preţul mărfii pe piaţa internaţională se va mări într-atît încît la vînzarea aceluiaşi tip de marfă, însă procurată mai devreme, la preţurile vechi-mai mici, cu respectarea adaosului comercial limitat, banii încasaţi să nu fie de ajuns pentru procurarea aceleiaşi cantităţi de marfă, pentru înnoire stocului, la preţuri internaţionale noi. În acelaşi timp unitatea comercială nu are dreptul să reevalueze (să schimbe) preţul de achiziţie a mărfii avută în stoc la preţuri vechi.

Atenţie: Considerăm absurdă privarea de posibilitatea reevaluării mărfii, în scopul calculării preţului nou de realizare în cazul scumpirii tipului dat de marfă pe piaţa internaţională. În acest caz, distribuitorii devin foarte sensibili la variaţiile preţului de achiziţie a mărfurilor cît pe piaţa externă atît şi pe piaţa internă, în unele cazuri fiind nevoiţi să activeze în pierdere. Nu este exclus că legislatorul a lăsat posibilitatea reevaluării mărfii la dispoziţia distribuitorului (ca un principiu fără de care schema de limitare a preţului de vînzare la produsele social-importante este una apriori nefuncţională), fără să mai evidenţieze această posibilitate în textul hotărîrii. Posibil că anume prin expresiile preţul producătorului de peste hotare din definiţia preţului de achiziţie şi preţul producătorului autohton din definiţia preţului de livrare, se are în vedere preţul curent la acest tip de marfă la data vînzării acesteia de către distribuitor, şi nu preţul istoric, din data în care a fost procurata partida dată de marfă de la producător.

- A fost exclusă formularea de prisos din punctul 3 al Hotărîrii „şi la amestecurile pentru alimentarea copiilor” (care pînă la vigoare crea probleme contribuabililor). Însă oricum, ca produse social importante au rămas a fi

1. Concentrate din lapte pentru alimentaţia copiilor (0402)

2. Conserve şi preparate din carne pentru alimentaţia copiilor (1602)

3. Conserve şi preparate din legume şi fructe pentru alimentaţia copiilor (2007)

4. Sucuri pentru alimentaţia copiilor (2009)

5. Concentrate făinoase din crupe, legume şi carne pentru alimentaţia copiilor (1602),

- A fost modificat şi modul completării facturilor pentru livrarea produselor social-importante, în factură se va indica „preţul de achiziţie/livrare şi adaosul comercial cumulativ” (pînă la schimbări trebuia de indicat „preţul liber de livrare sau preţul de procurare şi mărimea adaosului comercial” – nu era stabilit că se indică anume adaosul cumulativ).

- Prevederea precum că suma rabatului comercial acordat se scade din preţul de achiziţie/livrare pentru calcularea adaosului comercial limitat rămîne în vigoare şi este inclusă deja direct în definiţia preţului de achiziţie/livrare.

Atenţie: Rămîne problema cu rabatul comercial, acordat după momentul procurării mărfurilor (lunar sau anual). Pe motiv că nu este cunoscut la momentul procurării mărfurilor, acest rabat nu va diminua preţul de achiziţie/livrare.

- Chiar în definiţia preţului de achiziţie pentru mărfurile importate este prevăzut că acesta se determină conform cursului de schimb valutar oficial stabilit de Banca Naţională a Moldovei la data efectuării operaţiunii de vămuire. Aceasta corespunde cu practica determinării valorii în vamă a mărfurilor pentru calcularea drepturilor de import, cînd se foloseşte cursul BNM din data vămuirii (indicată în declaraţia de import). Însă contravine principiilor contabile de reflectare în evidenţă a mărfii importate – astfel, conform standardelor naţionale de contabilitate, valoarea mărfurilor importate se va calcula cu utilizarea cursului BNM la data trecerii dreptului de proprietate la importator (conform condiţiilor contractuale) şi această dată poate să difere semnificativ de data vămuirii.

Schimbările intră în vigoare din 25.02.2011 – data publicării lor în Monitorul Oficial.

Redacţia contabilsef.md va monitoriza modalitatea de implementare a prevederilor HG nr.547 din 04.08.1995 “Cu privire la măsurile de coordonare şi reglementare de către stat a preţurilor (tarifelor)” şi va informa cititorii suplimentar referitor la momentele rămase neclare.

 

- Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind cerinţele la importul şi plasarea pe piaţă a unor produse de acvacultură nr. 103 din 18.02.2011

 

Prezenta Normă sanitar-veterinară stabileşte cerinţe la importul şi plasarea pe piaţă a peşte marin, crustacee, crab comun, cefalopode, în special sepia, scoica Saint-Jacques şi alte nevertebrate acvatice.

Produsele de acvacultură se admit spre comercializare numai în ambalaje pe care se indică clar şi lizibil:

a) ţara de origine, scrisă în caractere latine de minimum 20 mm înălţime;

b) denumirea ştiinţifică a produsului, precum şi cea comercială;

c) prezentarea;

d) categoriile de prospeţime şi dimensiune;

e) greutatea netă de produs din ambalaj, exprimată în kilograme;

f) data clasificării şi cea a expedierii;

g) numele şi adresa expeditorului.

Se interzice plasarea pe piaţă a produselor de acvacultură categoria de prospeţime a cărora este improprie pentru consum uman. Indicatorii de prospeţime pentru fiecare grup de produs se conţin în anexa la prezenta hotărîre.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 21.02.2011 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

 

Monitorul Oficial nr. 34-36 din 04 martie 2011

 

- Legea nr. 7 din 10.02.2011 pentru modificarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale

 

Cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului, majorat pentru anul 2010 de la 20% la 30%, dar nu mai puţin de 300 lei pentru fiecare copil, va rămîne majorat şi pentru anii viitori.

 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 5 din 18.02.2011 pentru controlul constituţionalităţii unor prevederi din Legea nr.175 din 9 iulie 2010, Legea nr.176 din 15 iulie 2010 şi Legea nr.193 din 15 iulie 2010

Curtea Constituţională a declarat Legea nr.193 din 15.07.2010, conform cărei „livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional) sunt scutite de TVA”, ca fiind neconstituţională.

Legea nr.193 din 15.07.2010, care nu mai are putere din data de 04.03.2011, mai prevedea că „La punerea în liberă circulaţie a unui obiect al leasingului, ca urmare a realizării de către locator al opţiunii de procurare a acestui bun la expirarea contractului de leasing şi a achitării integrale a plăţilor de leasing, drepturile de import nu se calculează şi nu se achită.”

Tot neconstituţionale au fost declarate:

- art.1(3) din Legea nr.175 din 09.07.2010 pentru modificarea Legii nr.440-XV din 27.07.2001 „Cu privire la zonele economice libere”, conform căruia a fost introdus alineatul (101) la art.6 „Prin derogare de la prevederile alineatului (10) lit. a), rezidenţii care, la data punerii în aplicare a prevederilor menţionate, implementau proiecte investiţionale legate de producerea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice sunt în drept să continue realizarea acestora în condiţiile prevăzute de contractul încheiat cu Administraţia, în vigoare la momentul punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi

şi a fost abrogat alineatul 12 „Volumul mărfurilor (serviciilor) importate anterior sau produse în zona liberă, pe care rezidentul le realizează pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, nu poate depăşi 30 la sută din volumul total de realizare a mărfurilor (serviciilor) timp de un an, cu excepţia celor de substituire a mărfurilor de import”.

- punctul 1 (e) din Anexa la Legea nr.451-XV din 30.07.2001 „Privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător” în redacţia Legii nr.176 din 15.07.2010, conform căruia a fost diminuată taxa de licenţă de la 360000 lei la 180000 lei pentru fiecare masă de joc pentru cazinourile cu 6 mese de joc şi mai puţine, cazinourilor cu mai mult de 7 mese de joc aplicîndu-se taxa de 360000 lei.

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la unele aspecte ce ţin de repartizarea profitului net anual al societăţilor pe acţiuni cu cotă de participare a statului şi al întreprinderilor de stat nr. 110 din 23.02.2011

Se măreşte cota-parte minimă a profitului net îndreptat spre plata dividendelor de la 30% la 50% din valoarea totală a acestuia – pentru societăţile pe acţiuni cu capital de stat şi întreprinderile de stat pasibile de privatizare, şi scade la 25% - pentru societăţile pe acţiuni cu capital de stat şi întreprinderile de stat incluse în Lista bunurilor nepasibile de privatizare – anexă la Legea nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice.

Înteprinderile nu vor plăti dividendelor/ efectua defalcări în bugetul de stat, în cazul în care:

a) întreprinderea este insolvabilă sau plata dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat va conduce la insolvabilitatea ei;

b) valoarea activelor nete, conform ultimului bilanţ al întreprinderii, este mai mică decît capitalul ei social sau va deveni mai mică în urma plăţii dividendelor/defalcărilor în bugetul de stat;

c) profitul net, în totalitate, a fost obţinut în urma casării datoriilor întreprinderii şi/sau din subvenţii de stat. În caz contrar, se va distribui valoarea obţinută din diferenţa profitului net şi valoarea datoriilor casate şi/sau subvenţiilor de stat;

d) întreprinderea este subiect al unor hotărîri de Guvern sau al unor acorduri în vigoare ale Republicii Moldova, care prevăd scutirea de plata dividendelor sau defalcărilor în bugetul de stat.

Pentru întreprinderile de stat, adoptarea deciziilor cu privire la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net urmează a fi efectuată pînă la 30 aprilie a anului următor celui de gestiune, iar efectuarea transferului în bugetul de stat, şi prezentarea dării de seamă (Forma DIS08) inspectoratului fiscal teritorial – pînă la 1 iulie. În caz de neonorare în termen a obligaţiilor aferente profitului net, Serviciul Fiscal de Stat va aplica majorarea de întîrziere, conform legislaţiei în vigoare.

- Hotărîre BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei nr. 27 din 24.02.2011

Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 8.0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 11.0 la sută anual;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 5.0 la sută anual.

 

Monitorul Oficial nr. 37-38 din 11 martie 2011

 

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 28 din 02.03.2011 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr.66 din 04.05.2010.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 52/12 din 18.11.2010 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.45/5 din 16.10.2009 “Cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări”

Se schimbă forma Raportului privind activitatea de bază a intermediarului în asigurări şi/sau reasigurări.

 

- Hotărîrea CNPF cu privire la aprobarea Regulamentului privind rezervele tehnice de asigurare nr. 1/5 din 11.01.2011

Prezentul Regulament stabileşte modul de formare a rezervelor tehnice pentru asigurările generale şi de viaţă. Toate entităţile care desfăşoară activităţi de asigurare şi/sau reasigurare sunt obligate să formeze şi să menţină suficiente rezerve tehnice, valoarea cărora trebuie să-i permită, în orice moment, să-şi onoreze obligaţiile ce rezultă din contractele de asigurare.

Asigurătorul care desfăşoară activitate în categoria “asigurare generală” are obligaţia să constituie şi să menţină următoarele rezerve tehnice:

1) Rezerva de prime necîştigate;

2) Rezerva de daune nesoluţionate, care include:

a) Rezerva de daune declarate, dar nesoluţionate;

b) Rezerva de daune neavizate;

3) Rezerva riscurilor neexpirate.

Asigurătorul care desfăşoară activitate în categoria “asigurare de viaţă” are obligaţia să constituie şi se menţină următoarele rezerve tehnice:

1) Rezerva matematică;

2) Rezerva matematică adiţională;

3) Rezerva pentru beneficii suplimentare;

Mărimea rezervelor tehnice constituite şi menţinute de către asigurător nu poate fi mai mică decît mărimea obţinută prin calculul acestor rezerve potrivit metodelor stabilite de prezentul Regulament.

 

- Hotărîrea Fondului de Garanţie a Depozitelor în Sistemul Bancar nr. 118/2 din 18.02.2011 privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

Se schimbă baza de calcul a contribuţiei iniţiale unice de la „1% de la baza de calcul, determinată conform pct.2.2.4. din prezentul Regulament” la “0,1% din capitalul iniţial al băncii”.

Optimaudit.jpg 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...