37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 174 – 216 din 1 iulie 2014 – 31 iulie 2014

MO nr. 174 – 216 din 1 iulie 2014 – 31 iulie 2014

29.07.20147.830 views

Monitorul Oficial nr. 209-216 din 25.07.2014

Legea pentru completarea unor acte legislative

Potrivit Legii nr. 117 din 03.07.2014 pentru completarea unor acte legislative, au fost făcute modificări în Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forţei de muncă şi protecţia socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, prin introducerea articolului 211 în această lege, autorităţile publice, instituţiile publice şi întreprinderile de stat vor oferi anual locuri pentru stagii de practică în număr de cel puţin 10% din efectivul de personal. În cazul în care pentru un loc de stagiu de practică pretind mai mulţi candidaţi, se va organiza concurs de selectare.

Totodată, la angajarea în cîmpul muncii a unui candidat sau la atestarea şi promovarea unui angajat, stagiul de practică va fi considerat de angajator ca experienţă de muncă. Respectiv, în paralel cu această lege, s-a modificat și Codul Contravențional al RM, astfel încît neoferirea de către autoritatea publică, instituţia publică sau întreprinderea de stat a locurilor planificate  pentru stagii de practică de cel puţin 10% din efectivul de personal se va sancţiona cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere. Legea intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmită la Valletta la 10 aprilie 2014

Conform Hotărîrii nr. 559 din 16.07.2014,  se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilorce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Prin Hotărîrea nr. 569 din 16.07.2014 s-au operat modificări în Hotărîrea nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică. Astfel în anexa nr.1 a prezentei hotărîri, punctul 39 va avea următorul cuprins:
Unităţile de alimentaţie publică formează preţurile la produsele fabricate şi comercializate în baza preţurilor de achiziţie a produselor, inclusiv a materiei prime, cu aplicarea adaosului comercial la totalul cheltuielilor activităţii operaţionale a unităţii de alimentaţie publică. Cheltuielile de servire a produselor se acoperă din contul adaosului comercial. Mărimea adaosului comercial se aprobă prin ordinul conducătorului unităţii de alimentaţie publică. Celelalte modificări sunt de redacție.

Modificări au fost făcute și în Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 931 din 8 decembrie 2011 „Cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul”, în care au fost modificate noțiunile: magazin specializat, pavilion, tarabă, aparat automat pentru vînzări.

Hotărîrea Guvernului privind modificarea şi completareaunor hotărîri ale Guvernului

Prin Hotărîrea nr. 609 din 21.07.2014 , au fost făcute modificări în Hotărîrea nr. 381 din 13.04.2006 cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare, astfel cadrele didactice din instituțiile din stînga Nistrului subordonate Ministerului Educației RM vor primi un supliment la salariu de 1000 lei (anterior era 400 lei) din 1 septembrie 2014.

Totodată în Hotărîrea nr. 195 din 13.03.2013 privind condiţiile de salarizare a personalului din instituţiile de învăţămînt superior de stat cu autonomie financiară este introdus un nou punct. Astfel, Pentru importanţa şi specificul activităţii de perfecţionare a funcţionarilor publici, corpului profesoral didactic al Academiei de Administrare Publică i se stabileşte un spor lunar în cuantum de 1000 lei.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului nr. 128 din 18.07.2014 se operează modificări în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010, prin completarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero. Astfel sunt introduși în această listă 6 agenţi economici noi.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 98 din 11.07.2014, au fost efectuate modificări și completări a Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010.

Astfel, în Capitolul I „Mijloace fixe”, Alineatul zece va avea următoarea redacţie: „În cazul, cînd autoritatea publică alocă mijloace pentru reparaţia capitală a obiectelor transmise în gestiune (comodat) altor entităţi, în baza deciziei fondatorului, cu suma volumelor de lucrări de reparaţie capitală sau investiţii, se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul social al acestora.” Totodată, în conținutul textului ordinului au loc modificări de redacție prin înlocuirea cuvîntului „structuri” cu „entități”. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010

Potrivit Ordinului nr. 99 din 11.07.2014, au fost efectuate modificări și completări a Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010.

Astfel, în capitolul III ”Evidenţa operaţiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituţiilor finanţate din bugetul satului (comunei), oraşului”, secţiunea ”Mijloace fixe”, Alineatul şapte va avea următoarea redacţie: „În cazul, cînd autoritatea publică alocă mijloace pentru reparaţia capitală a obiectelor transmise în gestiune (comodat) altor entităţi, în baza deciziei fondatorului, cu suma volumelor de lucrări de reparaţie capitală sau investiţii, se măreşte cota de participare a autorităţilor publice respective în capitalul social al acestora.” Totodată, în conținutul textului ordinului au loc modificări de redacție prin înlocuirea cuvîntului „structuri” cu „entități”. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

În temeiul Ordinului nr. 100 din 11.07.2014, s-a modificat şi completat Clasificaţia bugetară, aprobată prin Ordinul nr. 91 din  20.10.2008.

Astfel, în anexa nr.3 “Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare”, articolul 251.00 “Crearea rezervelor de stat” se modifică şi se expune astfel: 251.00 “Crearea rezervelor materiale de stat şi de mobilizare”, după articolul 252.00 “Crearea tezaurului de stat” se introduce un nou articol: 253.00 “Păstrarea şi deservirea rezervelor materiale de stat şi de mobilizare”.În anexa nr.9 “Indicaţii metodice privind aplicarea clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare”, va fi expusă descrierea acestor articole.

Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, şi se pune în aplicare începînd cu etapa de elaborare a proiectului de buget pe anul 2015.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public

Conform Ordinului nr. 103 din 15.07.2014, au fost a efectuate modificări în Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.97 din 1 iulie 2013. Acesta a fost expus în redacție nouă. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la operarea unor modificări şi completări la Ordinul IFPS nr. 299 din 02.05.2012

Prin Ordinul nr. 998 din 10.07.2014 au fost operate modificări şi completări la Ordinul IFPS nr. 299 din 02.05.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor.

Astfel, modificările operate în documentele iniţial declarate se înscriu în Registrul fiscal de stat în temeiul cererii contribuabilului, depuse la organul fiscal de stat teritorial unde se află la evidenţă, în termen de 60 zile (anterior era 30 de zile) de la data dobîndirii dreptului de proprietate (posesie, locaţiune), schimbarea sediului său şi/sau a informaţiilor iniţiale, cît şi modificările ulterioare cu privire la sediul subdiviziunii sale, precum şi despre sistarea temporară a activităţii subdiviziunii.

Totodată, în inspectoratele fiscale de stat teritoriale la deschiderea dosarelor pentru persoanele juridice, întreprinderile cu statut de persoană fizică înregistrate de către entitea abilitată cu dreptul de înregistrare de stat, pentru îndosariere nu va fi nevoie de a fi prezentată copia de pe documentul care confirmă înregistrarea de stat. Prezentul ordin se pune în aplicare din data semnării.

Monitorul Oficial nr. 206-208 din 21.07.2014

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013

Conform Hotărîrii nr. 614 din 21.07.2014, Guvernul își angajează răspunderea asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013. Astfel sunt modificate suma veniturilor din buget, suma fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum și bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, Ministerului Culturii, transferurile către fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală etc. La fel se modifică și anexele 1-6 ale acestei legi. Această hotărîre intră în vigoare la momentul publicării.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013

Prin Hotărîrea nr. 615 din 21.07.2014, Guvernul își angajează răspunderea asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 329 din  23.12.2013 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014. Astfel se modifică sumele veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv și anexele acestei legi sunt aduse în concordanță cu aceste modificări.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectuluide lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013

Conform Hotărîrii nr. 616 din 21.07.2014, Guvernul își angajează răspunderea asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 330 din 23.12.2013 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014. Astfel sunt modificate sumele veniturilor şi cheltuielilor bugetului  acestor fonduri, totodată și anexele acestei legi sunt aduse în concordanță cu aceste modificări.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Hotărîrii nr. 621 din 21.07.2014, Guvernul își angajează răspunderea asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor legi după cum urmează.

Au fost făcute modificări la Legea instituţiilor financiare nr. 550 din 21.07.1995, prin care se modifică noțiunea de „achizitor potențial”. Totodată au fost adoptate restricții mai dure privind cotele de participare în capitalul social al băncii, astfel fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale nici un achizitor potenţial nu poate să dobîndească, prin nici o modalitate, o cotă substanţială în capitalul social al băncii ori să îşi majoreze cota substanţială astfel încît proporţia drepturilor sale de vot sau a cotei de participare în capitalul social să atingă ori să depăşească nivelul de 5%, 10%, 20%, 33% sau 50% (anterior 20%, 33%, 50%) ori astfel încît banca să devină o sucursală a sa. Totodată nici o persoană nu poate să dobîndească, individual sau concertat, prin nici o modalitate, o cotă în capitalul social al băncii asupra căreia au devenit incidente după cum prevede legea, nici un deţinător de cotă în capitalul social al băncii nu poate aduce ca aport la capitalul social al unei societăţi comerciale acţiunile băncii.

S-a modificat și Legea nr. 449 din  30.07.2001 cu privire la gaj, prin completarea dispozițiilor generale cu următoarea propoziție: „Cota substanţială de acţiuni ale băncilor din Republica Moldova poate constitui obiect al gajului doar cu permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale a Moldovei”.

Totodată a fost completat Codul penal al RM cu următoarele articole: Articolul 13413 „Administrator al băncii”, Articolul 238 „Dobîndirea creditului, împrumutului sau despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare prin înşelăciune”, Articolul 239 „Încălcarea regulilor de creditare, politicilor de acordare a împrumuturilor sau  regulilor de acordare a despăgubirii/indemnizaţiei de asigurare” etc.

Au mai fost modificate și Legea nr. 407 din 21.12.2006 cu privire la asigurări, Legea nr. 414 din 22.12.2006 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Codul contravențional al RM și Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale

Prin Hotărîrea nr. 622 din 21.07.2014, Guvernul își angajează răspunderea asupra proiectului de lege pentru aprobarea Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale.

Această lege determină cadrul juridic general în domeniul finanţelor publice, în special:
    a) stabileşte principiile şi regulile bugetar-fiscale;
    b) determină componentele bugetului public naţional şi reglementează relaţiile interbugetare;
    c) reglementează calendarul bugetar şi procedurile generale privind procesul bugetar;
    d) delimitează competenţele şi responsabilităţile în domeniul finanţelor publice. 

Actele legislative ce reglementează domenii specifice şi/sau activitatea unor autorităţi/instituţii bugetare, nu vor cuprinde prevederi ce ţin de elaborarea, aprobarea şi executarea bugetelor, precum şi alte proceduri aferente procesului bugetar, acestea fiind obiectul exclusiv al prezentei legi.

Dispoziţiile prezentei legi se aplică la elaborarea, aprobarea, executarea, raportarea şi controlul bugetelor şi fondurilor  (în continuare – bugete) componente ale bugetului public naţional, precum şi la asigurarea monitoringului financiar al activităţii  autorităţilor/instituţiilor publice la autogestiune, a întreprinderilor de stat/municipale şi a societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar public.

Prezenta lege întră în vigoare la 1 ianuarie 2015, cu excepţia unor articole care se pun în aplicare de la 1 ianuarie 2016.

Monitorul Oficial nr. 200-205 din 21.07.2014

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor

Prin Hotărîrea nr. 613 din 21.07.2014 Guvernul și-a angajat răspunderea politică asupra aprobării proiectului de lege privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor.

Totodată, au fost făcute modificări în Legea nr. 1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal, și în Codul vamal al RM. Pentru a cunoaște mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Potrivit Hotărîrii nr. 617 din 21.07.2014 privind angajarea răspunderii asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, au fost modificări cu privire la gajare în mai multe acte legislative.

În Codul fiscal al RM, Articolul 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate”, la alin. 6 în care este indicat că subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a T.V.A. achitate sau care urmează a fi achitată, se completează cu un aliniat nou: „Dacă, după vînzarea bunurilor gajate de către creditorul gajist sau de către persoana desemnată de acesta, debitorul gajist nu emite factura fiscală în termen de 15 zile de la vînzare, subiectul impozabil are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA achitate sau care urmează a fi achitate, în baza contractului de vînzare a bunurilor gajate.”

Au fost făcute modificări la Legea nr. 449 din  30.07.2001 cu privire la gaj, astfel gajul se constituie asupra unui bun mobil ori asupra unei universalităţi de bunuri mobile, anterior gaj puteau sa constituie și bunurile imobile. Totodată au fost modificate cuprinsul la unele articole, cum ar fi: Articolul 9 „Bunuri de înlocuire şi despăgubiri”, Articolul 25. „Gajul asupra drepturilor patrimoniale”, Articolul 26. „Gajul valorilor mobiliare transferabile”, Articolul 29. „Executarea gajului asupra întreprinderii”, etc.

De asemenea sunt aduse în concordanță cu legea dată și alte acte normative, precum Legea nr. 59 din 28.04.2005 cu privire la leasing, Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, Legea nr. 171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital etc.

Prezenta lege intră în vigoare peste 3 luni după publicare.

Monitorul Oficial nr. 185-199 din 18.07.2014

Legea pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013

Parlamentul a adoptat Legea nr. 106 din 19.06.2014 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23 decembrie 2013. Astfel, în Legea bugetului de stat pentru anul 2014 au fost efectuate modificări de sume pentru mai multe poziții și compartimente, cum ar fi: 121. Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, protecției Sociale și Familiei ș.a. De asemenea, conform anexei nr. 1, au fost alocate de la bugetul de stat pentru autoritățile publice locale, mijloace bănești destinate finanțării cheltuielilor capitale, precum și bugetelor raionale și municipale, potrivit anexei nr. 2 și anexei nr.3.

Legea pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte

A fost publicată Legea nr. 112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, prin care s-a ratificat acest Acord. Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului menţionat.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase la care este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani şi a Normelor de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor

Conform Hotărîrii Guvernului nr. 541 din 07.07.2014, a fost aprobat Nomenclatorul lucrărilor cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase  la  care  este interzisă aplicarea muncii persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani și Normele de solicitare maximă admise pentru persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani la ridicarea şi transportarea manuală a greutăţilor.

S-a stabilit că angajarea persoanelor în vîrstă de pînă la 18 ani la lucrările cu condiţii de muncă grele, vătămătoare şi/sau periculoase incluse în Nomenclatorul aprobat prin prezenta hotărîre este interzisă. Totodată s-a stabilit că, în cadrul practicii în producţie (instruirii în producţie), persoanele în vîrstă de pînă la 18 ani care îşi fac studiile în colegii, şcoli profesionale şi şcoli de meserii, precum şi elevii din clasele superioare ale gimnaziilor, liceelor pot fi admişi la lucrările incluse în Nomenclatorul aprobat prin prezenta hotărîre doar cu condiţia că la locurile respective de muncă sînt respectate cu stricteţe cerinţele de securitate şi sănătate în muncă, iar durata lucrărilor nu va depăşi 4 ore pe zi.

Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 7 septembrie 1993 „Privind aprobarea Nomenclatorului de industrii, profesii şi lucrări cu condiţii grele şi nocive, proscrise persoanelor mai tinere de optsprezece ani”.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005

În Monitorul Oficial din 18 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrea Guvernului nr. 544 din 08.08.2014 cu privire la aprobarea modificărilor ce au fost operate în Hotărîrea Guvernului nr.108 din 3 februarie 2005. Astfel, Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă va avea un nou cuprins, aceste modificării fiind făcute pentru a aduce în concordanță prezentul regulament cu ultimele schimbări din Legea nr. 289 din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale.

În conținutul Regulamentului, au fost efectuate modificări semnificative. Pentru a lua cunoștință cu aceste modificări, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului-model al întreprinderii municipale

Potrivit Hotărîrii nr. 549 din 09.07.2014, a fost modificat și completat Regulamentul-model al întreprinderii municipale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.387 din 6 iunie 1994. Acest regulament a suferit modificări de noțiuni, precum și modificarea procedurilor de constituire a unei întreprinderi municipale.

Hotărîrea Guvernului privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară

Prin Hotărîrea nr. 550 din 09.07.2014 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară, s-a stabilit ca salariul minim pe ţară în cuantum de 1000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 169 de ore (în medie pe lună), ceea ce reprezintă 5,92 lei pe oră să fie introdus cu începere de la 1 octombrie 2014,

În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 40 de ore pe săptămînă, salariul minim orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim lunar, prevăzut în prezentul punct, la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat.

Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 15 din 19 ianuarie 2009 „Privind stabilirea cuantumului salariului minim pe ţară”.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare

Potrivit Ordinului nr. 73 din 06.06.2014 a fost modificat şi completat Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.49 din 26 aprilie 2012. Astfel, Formularul de autoevaluare a sistemului de management financiar și control, va avea un nou cuprins, iar regulamentul v-a avea un capitol nou, iar mai multe sintagme vor fi înlocuite cu altele noi.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

Conform Ordinului nr. 90 din 04.07.2014 au fost efectuate modificări și completări la Ordinul nr. 98 din 28.11.2005 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor.

Au fost introduse conturi noi la Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, din punctul 7.2.7 a acestui ordin, de asemenea au fost introduse înscrieri contabile noi în punctul 7.4.1 „Corespondenţa conturilor evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor”.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Potrivit Ordinului nr. 92 din 07.07.2014, au fost operate completări la Ordinul nr. 91 din 20.10.2008 privind clasificaţia bugetară. Astfel, în anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget””, au fost introduse tipurile 935 şi 936 cu următoarele denumiri:
    935 Inventarierea transfrontalieră a solurilor degradate – CRING,
    936 Instrumentul transfrontalier de management al deşeurilor pentru localităţile rurale – CBCRurWaste”.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Prin Ordinului nr. 280 din 24.06.2014 au fost făcute modificări și completări la anexa nr.11 al Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009„Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”. Astfel se va abroga scutirea aplicată la importul de către UTM a unui tractor model HTZ7, scutirea aplicată la importul de către AO “Prezicere Divină” din s.Ciuciuleni, raionul Hînceşti a unui tractor de marca DEUTZ D4006, scutirea aplicată la importul de către Federaţia de Caiac-Canoe din RM a unor bunuri, scutirea aplicată la importul de către Mănăstirea “Sfîntul Mare Mucenic Gheorghe” din s.Suruceni, r-l Ialoveni a 47 ferestre şi 4 uşi din lemn de stejar, scutiri aplicate la importul de valori materiale, folosite pentru fabricarea articolelor pentru export.

Totodată a fost introdusă o nouă scutire aplicată la importul tractoarelor agricole de la poziţia tarifară 8701 90 şi tehnicii agricole de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353 şi 843359, 8436, 8437. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

Indicii Biroul Naţional de Statistică privind preţurilor de consum

Au fost publicați Indicii nr. 963 din 18.07.2014 ai preţurilor de consum pe ţară (fără datele raioanelor din partea stîngă a Nistrului şi mun. Bender) în ianuarie – iunie 2014 faţă de decembrie 2013 de către Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova. Aceștia sunt:
    Ianuarie 2014 – 100,8%
    Ianuarie-februarie 2014 – 101,3%
    Ianuarie-martie 2014 – 101,6%
    Ianuarie-aprilie 2014 – 102,1%
    Ianuarie-mai 2014 – 102,3%
    Ianuarie-iunie 2014 – 102,2%.

Hotărîrea BNM cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unor monede comemorative

Potrivit Hotărîrii BNM nr. 134 din 10.07.2014, se pun în circulaţie, la data de 21 iulie 2014, ca mijloc de plată şi în scop numismatic, trei monede comemorative, conform anexei, cu următoarele tematici:
    - Seria „Evenimente istorice”: 20 de ani de la adoptarea Constituţiei Republicii Moldova și125 de ani de la fondarea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală.
    - Seria „Monumentele Moldovei”: Lumînarea Recunoştinţei.

Comercializarea monedelor comemorative se va efectua prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei şi  băncilor licenţiate.Băncile licenţiate stabilesc independent preţul de vânzare al monedelor comemorative, care nu va depăşi cu trei la sută preţul stabilit de Banca Naţională a Moldovei. Monedele comemorative sînt acceptate ca mijloc de plată în economia naţională, la valoarea lor nominală. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Monitorul Oficial nr. 178-184 din 11.07.2014

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

A fost publicată Legea nr. 110 din 19.06.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost operate modificări în legislație cu privire la TVA și operațiuni în vamă.

Astfel, au fost operate modificări în Codul fiscal al RM. Din Articolul 1011 „Restituirea T.V.A. la investiţii (cheltuieli) capitale”, alin.2 s-a eliminat cuvîntul furnizor, ce nu a creat o schimbare esențială. În art. 102 „Trecerea în cont a T.V.A. pe valorile materiale, serviciile procurate” alin. 8, potrivit căreia, pentru livrările de mărfuri, în scopul confirmării dreptului la restituirea T.V.A. pe valorile materiale şi serviciile procurate, subiectul impozabil nu trebuie să prezinte declaraţia vamală de export al mărfurilor. Articolul 125 „Trecerea la cont şi restituirea accizelor achitate”, alin. 4, litera c, va avea un nou cuprins.

Potrivit modificărilor din Codul vamal al RM, au fost adăugate 2 noțiuni noi: coridor verde sau „nimic de declarat” și coridor roşu.La Articolul 73 „Punerea în liberă circulaţie a mărfurilor şi a mijloacelor de transport”, Articolul 176 „Termenul de depunere a declaraţiei vamale”, Articolul 179 „Documentele şi informaţiile suplimentare necesare vămuirii”, alin (11) au fost completate cu aliniate noi.

Au fost efectuate completări în Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară, astfel art. 24. „Circulaţia produselor şi subproduselor” și art. 33 „Intrarea şi ieşirea mărfurilor”, au fost completate cu următoarele documente electronice:Certificatul sanitar-veterinar, respectiv Avizul de liberă trecere .

Hotărîrea cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova

Potrivit Hotărîrii nr. 516 din 02.07.2014, au fost efectuate modificări şi completări la Regulamentului de aplicare a destinaţiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 2 noiembrie 2005.

Astfel, capitolul II, secţiunea 5 „Perfecţionarea activă” va avea un nou cuprins. Aceasta va cuprinde subsecțiuni ca: Dispoziții generale, Autorizarea regimului de perfecţionare activă, Compensarea prin echivalenţă în sistemul cu suspendare şi sistemul cu restituire, Încheierea regimului de perfecţionare activă, Dispoziţii legate de transferul şi cesionarea mărfurilor.

Serviciul Vamal va conlucra cu autorităţile publice responsabile de administrarea şi gestionarea bazelor de date cu privire la mărfurile produse în Republica Moldova în vederea asigurării mecanismului de verificare a condiţiilor economice la eliberarea autorizaţiilor de perfecţionare activă.

Hotărîrea cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate

A fost aprobată Hotărîre nr. 519 din  02.07.2014 cu privire la delegarea funcţiilor de administrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate.

Conform acesteia, se deleagă funcţiile de administrare a proprietăţii de stat autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate şi stabileşte atribuțiile acestora. Agenţia Proprietăţii Publice subordonată Ministerului Economiei, care, în numele Guvernului, exercită funcţiile de deţinător de acţiuni în societăţile pe acţiuni cu capital integral sau parţial de stat, va cesiona (transmite) autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate exercitarea drepturilor de acţionar în societăţile pe acţiuni din ramura respectivă, inclusiv a obligaţiilor şi drepturilor de reprezentare a intereselor statului, în bază de contract.

A fost aprobat Contractul-model de cesionare (transmitere) a exercitării drepturilor de acţionar şi de administrare  a proprietăţii de stat, conform anexei nr.1. Totodata s-au abrogat unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2 la această hotărîre.

Hotărîrea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA  la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

A fost publicată Hotărîrii Nr. 543 din 08.07.2014 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA şi de restituire a sumelor TVA  la livrările stabilite de art.104 lit. c) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997.

Acest regulament a suferit în mare parte modificări de redacție, prin folosire de terminologii noi, însă sunt și deosebiri mai semnificative. Astfel, în regulamentul nou este indicat termenul de restituire a TVA care nu va depăși 27 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de restituire, în cel vechi nefiind indicat acest termen.

Restituirea sumelor TVA se va efectua în baza cererii prezentate de către misiunea diplomatică, oficiul consular, reprezentanţa organizaţiei internaţionale la Inspectoratul Fiscal de Stat pe mun.Chişinău

La cererea de solicitare a restituirii sumei TVA,  se va  anexa următoarele documente:
    a) lista mărfurilor, serviciilor procurate în luna de referinţă, întocmită potrivit formularului din anexa la prezentul Regulament;
    b) originalul facturii fiscale primite de la subiectul impozitării cu TVA.

Suma TVA pasibilă restituirii se determină reieşind din sumele TVA indicate în facturile fiscale prezentate de către solicitant la organul fiscal.

Totodată a fost abrogată Hotărîrea nr. 985 din  03.09.2004 cu vechiul Regulament.

Hotărîrea cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 545 din 09.07.2014 au fost modificate şi completate anexa nr.1 şi anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Astfel, au fost introduse noi întreprinderi care vor beneficia de facilități fiscale și vamale.

Hotărîrea cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.1117 din 22 august 2002

Conform Hotărîrii Nr. 546 din 09.07.2014 s-au efectuat modificări şi completări la Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22 august 2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere.

Astfel, atribuțiile Departamentului Standardizare și Metrologie de acordare a licenţelor pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale sau a gazelor lichefiate, de soluționare a unor conflicte, de primire a examenelor de cunoaştere a Normelor şi Regulilor de securitate tehnică, de verificarea cerințelor tehnice trec la Ministerul Economiei.

Conform modificărilor din regulament, vînzătorul ce comercializează produse petroliere cu amănuntul este obligat să achiziţioneze cu ridicata produse petroliere numai de la titularii de licenţă pentru genul de activitate – importul şi comercializarea cu ridicata a produselor petroliere (anterior se putea procura numai de la importatori).

Totodată se specifică că preţurile indicate pe panourile informative trebuie să corespundă, în mod obligatoriu, preţurilor fixate în aparatul de casă şi control cu memorie fiscală.

Potrivit textului nou de la punctul 21 din regulament, Decontările pentru produsele petroliere procurate de consumator se efectuează în numerar (în valută naţională), prin transfer bancar, în baza cardurilor bancare sau a cardurilor corporative valorice.
La staţiile de alimentare toate decontările cu cumpărătorii (în numerar, cu carduri bancare sau carduri corporative valorice) se efectuează în incinta staţiei de alimentare la aparatele de casă şi control cu memorie fiscală, conectate la distribuitor şi înregistrate la organele fiscale teritoriale respective, cu eliberarea obligatorie către cumpărător a bonului de casă, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Pe întreg textul hotărîrii, a fost modificată sintagma „factură de expediție” cu „factură”, iar cuvintele „Talon (tichet), card de combustibil” se substituie cu cuvintele „Card corporativ valoric”.

Comercializarea şi livrarea cu amănuntul a produselor petroliere cu utilizarea tichetelor (taloanelor) sau a cartelelor volumetrice (cantitative) se efectuează pînă la 30 septembrie 2014, cu excepţia procurărilor efectuate prin intermediul Agenţiei Achiziţii Publice, care se efectuează pînă la 31 decembrie 2014.

Persoanele fizice şi juridice care dispun de tichete (taloane) sau cartele volumetrice (cantitative) pot solicita, pînă la data de 30 septembrie 2014, restituirea contravalorii/valorii reziduale a cantităţilor indicate, acestea fiind raportate la preţul produsului petrolier respectiv la momentul solicitării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la  evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate  din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Potrivit Ordinului nr. 87 din 30.06.2014 a fost modificată şi completată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Astfel, în capitolul I „Organizarea evidenţei contabile”, se introduce capitolul XI1 „Decontări între bugete”, cu contul 62 „Decontări cu bugetul de stat”. În capitolul XII „Mijloace transmise şi primite”, se introduce contul 72 „Mijloace primite şi transmise” cu subcontul 720. În capitolul II „Evidenţa operaţiilor privind executarea bugetului şi devizului de cheltuieli pe mijloace şi fonduri speciale”.
În punctul 28, după subcontul 550 „Recreditarea altor nivele de buget” se introduc subconturi noi, cu următorul conţinut: 620 „Decontări cu bugetul de stat”; 720 „Mijloace primite şi transmise”.

Totodată, după punctul 56, se introduc secţiunile „Decontări cu bugetul de stat” şi „Mijloace primite şi transmise”, cu conţinutul: „Decontări cu bugetul de stat”, cu descrierea acestor subconturi.

În Anexa nr.5 „Corespondenţa subconturilor privind operaţiunile contabile de bază”, secţiunea „Operaţii privind împrumuturile şi decontările bugetare, care apar în procesul executării bugetului” se completează cu puncte noi.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Conform Ordinului nr. 89 din 03.07.2014 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare, s-au operat completări în Ordinul nr. 91 din 20.10.2008 privind clasificaţia bugetară.

Astfel, în anexa nr.5 „Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget””, se introduc tipurile 934 şi 935 cu următoarele denumiri:
934 Instrumentul transfrontalier de management al deşeurilor pentru localităţile rurale – CBCRurWaste;
935 Inventarierea transfrontalieră a solurilor degradate - CRING.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea unor ordine ale IFPS

Conform Ordinului nr. 992 din 04.07.2014 privind modificarea unor ordine ale IFPS, au fost modificări în mai multe ordine ale IFPS după cum urmează.

În cuprinsul Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-13), Calculul impozitului funciar (Forma FUNJ-13) şi în instrucţiunile privind modul de completare a acestora, aprobate prin Ordinul IFPS nr. 751 din 3 iunie 2013, termenul de „pînă la 1 iulie” se substituie cu „pînă la 25 iulie”, iar termenul „pînă la 31 martie” - cu „pînă la 25 martie”. Modificări au fost făcute și în anexa nr.5 la acest Ordin, prin modificarea denumirilor la mai multe tipuri de înlesniri, cum ar fi: nr.107, nr.111, nr. 114,și adăugarea unei noi înlesniri cu nr. 1141.

Modificări de schimbare a termenelor de prezentare au fost făcute în mai multe dări de seamă. Astfel sintagma „ultima zi” s-a substituit cu sintagma „la data de 25”, în ordinele:
1. ORDIN Nr. 1603 din 20.12.2012 privind aprobarea formularelor  tipizate ale Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL 13) şi Dării de seamă pe taxele locale (Forma TL APL 13), precum şi a instrucţiunilor privind modul de completare a acestora;
2. ORDIN Nr. 22 din 03.02.2006 privind  aprobarea  formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru  resursele  naturale;
3. ORDIN Nr. 74 din 26.04.2006 privind aprobarea Instrucţiunii despre modul de completare şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele pentru resursele naturale prevăzute de Titlul VIII al Codului fiscal;
4. ORDIN Nr. 566 din 07.11.2007 cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) şi Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia;
5. ORDIN Nr. 289 din 07.06.2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere;
6. ORDIN Nr. 317 din 27.11.2009 cu privire la aprobarea formularului tipizat al Informaţiei privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele a căror masă totală, sarcină masică pe osie sau ale căror gabarite depăşesc limitele admise, calculată în conformitate cu art. 352 alin. (5) al CF;
7. ORDIN Nr. 34 din 21.02.2005 cu privire la aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe impozitul privat, dividende şi pe impozitele funciar şi pe bunurile imobiliare;
8. ORDIN Nr. 514 din 07.09.2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar şi instrucţiunilor cu privire la modul de completare şi prezentare a lor.

Potrivit Ordin nr. 993 din 07.07.2014 privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele rutiere, a fost abrogat pct. 1.7. şi Anexa nr. 7 - Darea de seamă privind calculul sumei taxei de eliberare a autorizaţiilor pentru transporturi rutiere internaţionale (Forma ATRI-07) din Ordinul IFPS nr. 289 din 07.06.2007. Prezentul Ordin întră în vigoare din data de 1 ianuarie 2014.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modul de acordare a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea

A fost publicat Ordinul nr. 995 din 07.07.2014 emis de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, potrivit căruia s-a aprobat Regulamentul privind modul de acordare a seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea formularelor de documente primare cu regim special pe hârtie fără însemne de protecţie altele decât factura, factura fiscală şi anexele la acestea.

Acest Regulament se va folosi pentru imprimarea următoarelor documente cu regim special:
a) Foaie de parcurs pentru autoturisme;
b) Foaie de parcurs pentru autocamioane;
c) Foaie de parcurs pentru autobuze;
d) Chitanţă de recepţie a plăţilor fiscale (1-SF);
e) Chitanţă de recepţie a plăţilor nefiscale (2-SF);
f) Act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
g) Act de achiziţie a mărfurilor;
h) Bon de plată;
i) Borderou de achiziţie a laptelui.

Atribuirea seriei şi diapazonului de numere se va efectua în mod electronic şi  gratuit. Comanda privind eliberarea seriei şi diapazonului de numere pentru imprimarea de sine stătător de către entităţi a formularelor documentelor primare enumerate mai sus, se prezintă organului fiscal prin accesarea pe portalul www.servicii.fisc.md a Sistemului informatic „Comandarea o -line a formularelor tipizate” . Pentru efectuarea comenzii, entitatea indică  tipul  documentului, pentru care se solicită  serie şi diapazon de numere, şi cantitate necesară.

Imprimarea acestor documente se va face conform condiţiilor stabilite în instrucţiunile privind completarea documentelor primare cu regim special, de Ministerul Finanţelor, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte autorităţi centrale de specialitate care elaborează şi promovează formulare de documente primare cu regim special. Entitățile nu vor avea voie să modifice conținutul formularelor, iar autoritățile vor aplica ulterior seria și numărul pe aceste formulare. Formularele primite pînă la intrarea în vigoare a acestui ordin, se vor folosi pînă la epuizarea lor.

Prezentul ordin a intrat în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al RM.

Monitorul Oficial nr. 174-177 din 04.07.2014

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 419-XVI din 22 decembrie 2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat

În baza Legii nr. 89 din  29.05.2014, au fost efectuate modificări și completări la Legea nr. 419 din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat.

Potrivit acesteia, au avut loc diferite modificări ce țin de noțiuni generale (termen scurt, termen lung depozit etc.) ce țin de sectorul public, precum și modificarea noțiunilor cu caracter redacțional.

Legea a fost completată cu mai multe articole noi, cum ar fi: Articolul 31 „Administrarea datoriei sectorului public, a garanţiilor de stat  şi a unităţilor administrativ-teritoriale”, Articolul 41 „Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu””, Articolul 51 „Instrumentele generatoare de datorie a sectorului public”, de asemenea au fost modificat conținutul altor articole mai vechi: Articolul 6 „Plafoanele datoriei de stat şi ale garanţiilor de stat”, Articolul 8 „Rapoartele privind datoria de stat, garanţiile de stat şi recreditarea de stat”, Articolul 9 „Raportarea şi monitorizarea datoriei sectorului public, garanţiilor de stat şi a recreditării de stat” etc.

Prezenta lege intră în vigoare după expirarea a 6 luni de la data publicării.

Legea privind semnătura electronică şi documentul electronic

Parlamentul a adoptat Legea nr. 91 din 27.06.2014 privind semnătura electronică şi documentul electronic, care stabileşte regimul juridic al semnăturii electronice şi al documentului electronic, inclusiv cerinţele principale faţă de valabilitatea acestora şi cerinţele principale faţă de serviciile de certificare.

Această lege conține noțiuni generale, în sensul prezentei legi, de asemenea și aspecte cu privire la regimul juridic al semnăturii electronice, cum ar fi: principiile de utilizare a semnăturii electronice, tipuri de semnături, creare semnăturilor electronice etc.

Pe capitole este expusă informația cu privire la regimul juridic al documentului electronic și circulația electronică a documentelor (domeniul și scopul de utilizare, păstrarea și protecția documentului etc.), serviciile de certificare, monitorizare și control, răspunderea, protecția datelor cu caracter personal.

Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicării. La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 264-XV din 15 iulie 2004 cu privire la documentul electronic şi semnătura digitală.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

În Monitorul Oficial din 4 iulie 2014, a fost publicată Legea nr. 93 din 29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. În baza acesteia,  au fost făcute completări în Codul muncii al RM, la Articolul 124 „Concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului”.

Astfel, a fost introdus un nou subpunct, conform căruia concediul parţial plătit pentru îngrijirea copiilor născuţi dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi se acordă, la cerere scrisă, ambilor părinţi sau altor persoane asigurate(bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi de tutore).

De asemenea, conform acestei legi au fost efectuate modificări în legislație, ce ține de pensiile de asigurări sociale și sistemul public de asigurări sociale pentru militari, precum și a legislației ce ține de statutul militarilor.

În Legea nr. 162-XVI din 22 iulie 2005 cu privire la statutul militarilor au loc modificări în Art. 14. „Timpul de serviciu şi dreptul la odihnă”, astfel dreptul militarilor la odihnă se asigură prin:
 - acordarea concediului de maternitate – pentru femeile care îndeplinesc serviciul militar prin contract;”
 - acordarea concediului parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani – pentru militarii prin contract;
 - acordarea concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani – pentru militarii prin contract.
De asemenea, aliniatul 7 se completează cu noi aliniate ce țin de: concediul de maternitate, inclusiv pentru soţia militarului prin contract, baza de calcul şi cuantumul indemnizaţiilor acordate pentru perioada aflării în concediile, indemnizaţiile acordate pentru perioada aflării în concediu, rechemarea militarilor din concediu, zilele de concediu neutilizate.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013

Potrivit Legii nr. 95 din 12.06.2014 au fost efectuate modificări şi completări în Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2014 nr. 330 din 23 decembrie 2013.

Astfel, a fost modificat art.4, punctual 6 cu privire la salariul tarifar pentru categoria I de calificare pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul 2014, care constituie 1000 de lei, cu începere de la 1 iulie 2014.

Totodată, calcularea salariului tarifar se va realiza în baza coeficienţilor de multiplicare stabiliţi pînă la data de 31 decembrie 2013.Compania Naţională de Asigurări în Medicină va asigura mecanismul de ajustare a cheltuielilor financiare necesare pentru realizarea prevederilor alin. (6).

De asemnea au fost modificate Anexa nr. 1 „Sinteza fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare” și Anexa nr. 2 „Lista fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, structurate pe programe şi subprogram”, modificîndu-se sumele din aceste anexe.

Hotărîre cu privire la aprobarea stemei, drapelului şi Regulamentului de utilizare a stemei şi a drapelului Serviciului Fiscal de Stat

Conform Hotărîrii nr. 500 din  01.07.2014 cu privire la aprobarea stemei, drapelului şi Regulamentului de utilizare a stemei şi a drapelului Serviciului Fiscal de Stat, a fost aprobată noua stemă și noul drapel al Serviciului Fiscal de Stat, precum și Regulamentul de utilizare a acestora.

Hotărîrea cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin.(18) lit. a) şi lit. b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal

În Monitorul Oficial din 4 iulie 2014, a fost publicată Hotărîrea nr. 512 din 02.07.2014 cu privire la modificarea punctului 4 din Regulamentul cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA și art. 4 alin.(18) lit. a) şi lit. b) din Legea nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal1.

Potrivit acesteia, au fost modificate cîteva criterii de beneficiere scutirea de TVA la importul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor necesare procesului propriu de producţie şi/sau de scutirea de vărsarea la buget a TVA la livrarea mărfurilor produse şi la prestarea serviciilor, întreprinderile şi organizaţiile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi/sau societăţilor invalizilor.

Astfel, întreprinderile sau organizaţiile menționate mai sus, care desfăşoară activitate de producere/prestare a serviciilor pe o perioadă de cel puţin un trimestru de raportare premergător datei depunerii cererii, au fost excluse din acest regulament și nu vor mai putea beneficia de aceste scutiri.

Au fost modificate și unele condiții de beneficiere a scutirilor privind taxa pe valoarea adăugată. Conform acestora, beneficiari vor fi:
      - societățile în care salariul mediu lunar calculat salariaţilor cu dizabilităţi constituie cel puţin cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real stabilit de Guvern (actualmente-1650lei), calculat luîndu-se în consideraţie programul complet de lucru (anterior figura 1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune (actualmente-4225 lei));
      - întreprinderile producătoare, costul materiei prime, materialelor, articolelor de completare şi accesoriilor autohtone şi/sau importate, utilizate în procesul propriu de producţie, nu depăşeşte 90% (anterior 80%) din consumurile de producţie. În componenţa consumurilor de producţie intră următoarele elemente: consumuri directe de materiale, consumuri directe privind retribuirea muncii şi consumuri indirecte de producţie cu excepţia pierderilor de materii prime şi materiale.

În baza raportului de expertiză eliberat de Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova, se va confirma că, în rezultatul procesului tehnologic, materia primă, materialele, articolele de completare şi accesoriile importate destinate în exclusivitate procesului propriu de producere de provenienţă străină şi autohtonă este transformată în produs finit, căpătînd o nouă prioritate şi destinaţie, criteriu obligatoriu doar pentru scutirea prevăzută la art.103 alin.(7) din Codul fiscal2.

Notă:1 Articolul 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal:
Se scutesc de vărsarea la buget a taxei pe valoarea adăugată:
    a) mărfurile produse şi serviciile prestate de întreprinderile penitenciarelor, conform listei întreprinderilor aprobată de Guvern;
    b) mărfurile produse şi serviciile prestate de organizaţiile şi întreprinderile societăţilor orbilor, societăţilor surzilor şi societăţilor invalizilor, conform listei organizaţiilor/ întreprinderilor aprobată de Guvern.
2Articolul 103. Scutirea de T.V.A.
7) serviciile legate de operaţiunile de acordare de licenţe şi eliberare de brevete (cu excepţia celor de intermediere), referitoare la obiectele proprietăţii industriale, precum şi cele referitoare la obiectele  dreptului de autor şi ale drepturilor conexe.

Ordinele Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Au fost publicate Ordinului nr. 79 din 20.06.2014 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare și a Ordinului nr. 83 din 25.06.2014 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare, în baza cărora au fost facute modificări în Ordinul nr. 91 din 20.10.2008 privind clasificaţia bugetară.

Conform Ordinului nr. 79 din 20.06.2014, au fost efectuate modificări în clasificația bugetară ce țin de bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pentru şcolile sportive. Prezentul ordin intră în vigoare începînd cu etapa de elaborare a proiectului de buget 2015.

Iar potrivit Ordinului nr. 79 din 20.06.2014, au fost efectuate modificate următoarele capitole:
    - 111.00 „Impozite pe venit”, a fost redenumit în „111.20 „Impozitul pe venit reţinut la sursa de plată”.
    - 115. 41 - Bugetele unităților administrative-teritoriale – „Taxa de amplasare a publicităţii”  va avea următoarea denumire: 115. 41 “Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)”.
    - 122.30 - Bugetele unităților administrative-teritoriale – „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii de deservire socială” se va numi 122.30 „Taxa pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii”
    - 122.68 - Bugetele unităților administrative-teritoriale – „Taxa pentru evacuarea deşeurilor” va avea denumirea 122.68 „Taxa pentru salubrizare”.
    - 122. 67 - Bugetele unităților administrative-teritoriale – „Taxa pentru unităţile stradale de comerţ şi/sau de prestare a serviciilor” a fost exclus.

De asemenea au fost întroduse noi coduri în subcapitolul „Autorităţi publice centrale”, precum și noi tipuri de instituţii, organizaţii.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 119 din  26.06.2014 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii, BNM anunță că se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.

Totodată, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind modificarea Ordinului IFPS nr. 289 din 07.06.2007

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...