37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 171 – 228 din 1 iunie 2017 – 30 iunie 2017

MO nr. 171 – 228 din 1 iunie 2017 – 30 iunie 2017

04.07.20175.839 views

Monitorul Oficial Nr. 216 - 228 din 30.06.2017

Legea cu privire la statistica oficială

Legea nr.93 din 26.05.2017 cu privire la statistica oficială se aplică producătorilor de statistici oficiale şi utilizatorilor de informații statistice oficiale, respondenţilor care prezintă date individuale, generalizate şi administrative pentru scopuri statistice. Producătorii de statistici oficiale au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație statistică de la toate persoanele fizice și juridice care cad sub incidenţa prezentei legi. Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, conform legislației în vigoare. Mai multe detalii despre aplicarea sancțiunilor vedeți aici. De menționat că odată cu intrarea în vigoare a prezentei legi a fost abrogată Legea nr. 412 din 9 decembrie 2004, cu privire la statistica oficială.

Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare

Conform Hotărârii Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 24/3 din 9 iunie 2017 a fost modificat și completat Regulamentul privind gradualizarea sancţiunilor aplicate asigurătorului (reasigurătorului) sau brokerului de asigurare şi/sau reasigurare, aprobat prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.60/5 din 20.12.2013. Astfel dacă entitatea își va recunoaște expres săvârșirea încălcărilor constatate, aceasta va servi drept o circumstanță atenuantă în cadrul procedurii de examinare a rezultatelor controlului/inspecției în teren sau ale analizei din oficiu și va determina diminuarea amenzii cu un procent cuprins între 10% și 50% din amenda determinată. Recunoasterea parțială a încălcărilor precum și admiterea repetată a lor poate să nu favorizeze micșorarea amenzii.

Raportul de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2016

În cadrul controalelor efectuate în anul 2016 de către ISM la 3706 unităţi din țară au fost depistate mai multe nereguli în ceea ce privește plățile salariale, angajarea persoanelor la muncă fără perfectarea contractelor de muncă, în unele cazuri fiind vizați chiar și minori, respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă, etc. Totodată pe parcursul anului 2016 ISM a examinat 2537 petiţii de la cetăţeni şi 950 sesizări din partea autorităţilor publice centrale şi locale. Mai multe detalii despre abaterile depistate citiți aici.

Monitorul Oficial Nr. 210 - 213 din 23.06.2017

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea articolului 31 din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă

Conform Legii Parlamentului nr. 95 din 2 iunie 2017 a fost modificat și completat articolul 31 din Legea nr. 142/2008 cu privire la ipotecă. Acestea prevăd că notificarea trebuie expediată la adresa debitorului ipotecar prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Notificarea se va considera recepționată la data înmânării scrisorii recomandate cu confirmare de primire. Dacă debitorul ipotecar/debitorul refuză primirea trimiterii de corespondență înregistrate sosite pe adresa lui, angajatul poștal cere să se facă mențiunea „Refuz primirea" confirmată prin depunerea semnăturii pe formularul confirmării de primire, iar dacă debitorul nu vrea să facă mențiunea atunci angajatul poștal înscrie mențiunea „Refuzată. Destinatarul refuză să facă mențiunea", după care semnează și scrie data. Chiar și în condițiile de refuz de mai sus debitorul ipotecar/debitorul se consideră notificat de către creditor și pe formularul confirmării de primire este aplicată de către creditorul ipotecar (expeditorul) mențiunea „Notificarea debitorului ipotecar/debitorului". Alte detalii despre subiect găsiți aici.

Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

Curtea de Conturi, a examinat Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016.
În urma examinării rezultatele auditului și audiind Rapoartele prezentate, precum şi motivațiile persoanelor cu funcții de răspundere prezente în ședința publică, Curtea de Conturi a constatat o serie de nereguli în ceea ce privește înregistrarea plătitorilor de contribuții la BASS sau excluderea din evidență a unor plătitori și a obligațiilor acestora,precum și gestionarea de către CNAS a sistemului informational. Netransferarea de către plătitori a contribuțiilor în mărimea cuvenită și în termenele stabilite a determinat formarea restanțelor la BASS (358,8 mil.lei), iar în 3 cazuri - în sume semnificative (de peste 10,0 mil.lei). În contextul celor relatate, prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 18 din 18.05.2017 au fost aprobate Rapoartele auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 conform Anexei nr.1 și Anexei nr.2 a prezentei hotărâri.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Clasificația bugetară a fost modificată și completată conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 87 din 08.06.2017. Astfel:
1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programe lor: B. Activități" se completează cu cod nou: „00458 - Plăți aferente hotărîrilor și deciziilor Сurții Europene a Drepturilor Omului"
2. Anexa nr. 11 „Clasificaţia economică" se introduc coduri noi: 3193 Micșorarea activelor nemateriale în curs de execuție; 31931 Realizarea activelor nemateriale în curs de execuție; 319310 Realizarea activelor nemateriale în curs de execuție; 3194 Micșorarea activelor materiale în curs de execuție; 31941 Realizarea clădirilor în curs de execuție; 319410 Realizarea clădirilor în curs de execuție; 31942 Realizarea construcțiilor speciale în curs de execuție; 319420 Realizarea construcțiilor speciale în curs de execuție; 31943 Realizarea instalațiilor de transmisie în curs de execuție; 319430 Realizarea instalațiilor de transmisie în curs de execuție; 31949 Realizarea altor active materiale în curs de execuție; 319490 Realizarea altor active materiale în curs de execuție".
3. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice" se introduc coduri noi: 319300 Micșorarea activelor nemateriale în curs de execuție; 319310 Realizarea activelor nemateriale în curs de execuție; 319400 Micșorarea activelor materiale în curs de execuție; 319410 Realizarea clădirilor în curs de execuție; 319420 Realizarea construcțiilor speciale în curs de execuție; 319430 Realizarea instalațiilor de transmisie în curs de execuție; 319490 Realizarea altor active materiale în curs de execuție".
Alte modificări țin de ordin redacțional. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr.158 din 23 decembrie 2016

Ordinul ministrului finanțelor nr.158 din 23 decembrie 2016 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2017 a fost modificat și completat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 90 din 14.06.2017. Astfel "Clasificatorul codurilor economice de încasări ale fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală" se completează cu următoarea poziție: 143325 - Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Pozițiile 143241 și 143242, privind amenzile aplicate pentru încălcarea traficului rutier constatate cu ajutorul mijloacelor foto-video se exclud, iar coloana a III din anexa nr. 4 ce contine codurile IBAN pentru virarea la bugetele locale a acestor amenzi la fel se exclude. La punctul 3.3 codul ECO 114535 va avea următorul conținut: Plăți pentru poluarea mediului în limitele/cu depășirea normativelor stabilite. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Serviciului Vamal al RM cu privire la completarea anexei nr. 11 la Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009

Prin Ordinul Serviciului Vamal nr. 230-O din 16.06.2017, anexa nr.11 „Codurile procedurilor vamale" la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 cu privire la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu a fost completat cu codul procedurilor vamale: 4871 - Introducere de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului vamal "perfecționare pasivă", anterior plasate în regimul vamal "antrepozit vamal". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Biroului Naţional de Statistică cu privire la aprobarea formularului Procesului-verbal cu privire la contravenție și a Instrucțiunii cu privire la contravențiile constatate de Biroul Național de Statistică

Conform Ordinului Biroului Naţional de Statistică nr. 45 din 19.06.2017 a fost aprobat formularul Procesului-verbal cu privire la contravenție, întocmit în conformitate cu prevederile art.443 al Codului contravențional al Republicii Moldova, conform anexei nr.1 și Instrucțiunea cu privire la contravențiile constatate de Biroul Național de Statistică, conform anexei nr.2 a prezentului ordin.
Formularul "Procesul verbal cu privire la contravenție", va constitui un formular tipizat cu serie și număr de strictă evidență. Citiți aici despre măsurile ce vor fi aplicate de către BNS în cazul neraportării datelor statistice.

Monitorul Oficial Nr. 190 - 200 din 16.06.2017

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr.1 și nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Conform Hotărârii Guvernului nr. 437 din 14 iunie 2017 au fost aprobate modificările şi completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Ordinul SFS cu privire la eliberarea confirmării veniturilor obținute în Republica Moldova de cetățenii Republicii Moldova pentru a fi prezentată organelor abilitate peste hotarele țării.

Ordinul SFS nr. 129 din 29 mai 2017 stabilește că Subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat vor elibera confirmări despre veniturile obținute în Republica Moldova pentru cetățenii cu domiciliul aflat în raza de deservire a subdiviziunii SFS conform modelelor stabilite prin anexele nr. 1 și nr.2. pentru alte detalii accesați aici.

Hotărârea Consiliului Executiv al BNM cu privire la modificarea și completarea unor acte normative ale Băncii Naționale a Moldovei

Conform Hotărârii Consiliului Executiv al BNM nr. 134 din 24.05.2017 a fost modificat și completat Regulamentul privind condițiile și modul de efectuare a operațiunilor valutare, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al BNM nr.8 din 28 ianuarie 2010. Potrivit Regulamentului la efectuarea operațiunilor valutare conform punctelor 27, 64 și 126 se va prezenta actul de identitate în scopul determinării statutului de rezident sau nerezident al persoanei fizice. De menționat că în acest sens, recent autoritățile a venit cu propunearea ca operațiunile de schimb valutar ce conțin sume mari de bani să fie efectuate doar la prezentarea actului de identitate.

Monitorul Oficial Nr. 181 - 198 din 09.06.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat

Conform Hotărârii Guvernului nr. 395 din 5 iunie 2017 a fost aprobat Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei nr. 1 a prezentei hotărâri. Acest Regulament reglementează statutul juridic, misiunea, funcţiile de bază, atribuţiile principale și drepturile generale ale Serviciului Fiscal de Stat, locul lui în structura administraţiei publice, precum şi modul de organizare a activităţii acestuia.
Efectivul limită de personal pentru Serviciul fiscal de Stat, a fost stabilit în mărime de 1892 de unități. Totodată , prin prezentul au fost abrogate o serie de Hotărâri ale Guvernului, conform anexei nr. 2 a prezentei hotărâri.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 84 din 31 mai 2017 a fost aprobată lista agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero. Conform listei se operează completările în anexa Ordinului nr 66 din 04.05.2010.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 83 din 26 mai 2017 au fost introduse coduri noi în anexele Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 208 din 24.12.2015.
1. Anexa nr. 8 „Clasificaţia programelor: B. Activități":
    - 70191 Proiectul „Îmbunătățirea și reabilitarea Nodului Hidrotehnic Costești - Stînca, etapa I";
    - 70196 Proiectul „Consolidarea guvernanței parlamentare în Republica Moldova".
2. Anexa nr. 11 „Clasificaţia economică":
    - 143325 Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medical;
    - 193116 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor;
    - 293116 Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor.
3. Anexa nr.12 „Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice":
    - 143325 Amenzi contravenționale aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistență medical;
    - 193116 Transferuri curente primite cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor;
    - 293116 Transferuri curente acordate cu destinaţie specială între bugetul central al unităţii teritoriale autonome cu statut juridic special şi bugetele locale de nivelul I pentru infrastructura drumurilor";
    - 143322 „Amenzi aplicate de către organele Serviciul Fiscal de Stat, încasate în bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală" se completează cu textul în următoarea redacție: „La acest element se reflectă amenzile încasate în fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, aplicate de către Serviciul Fiscal de Stat, conform prevederilor Codului fiscal.";
    - 142247 Acest cod se exclude.
Prezentul ordin intră în vigoare din data de 09.06.2017.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11
la Ordinul Serviciului Vamal nr. 346-O din 24.12.2009

Prin Ordinul Serviciului Serviciului Vamal nr. 197-O din 2 iunie 2017, au fost efectuate completări în anexa nr. 11 a Ordinului Serviciului Vamal nr.346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu. Completările au caracter redacțional.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la modificarea
Ordinului IFPS nr. 1387 din 14 decembrie 2016

Ordinul IFPS nr. 1387 din 14 decembrie 2016 cu privire la organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mari a fost modificat și completat prin Ordinul IFPS nr. 538 din 31 martie 2017. Modificările și completările au un caracter redacțional în conformitate cu reorganizarea autorității fiscale a Republicii Moldova. Prezentul ordin a intrat în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul SFS cu privire la modificarea Ordinului IFPS nr. 1390 din 15 decembrie 2016

Conform Ordinului SFS nr. 113 din 22 mai 2017 a fost modificat și completat Ordinul IFPS nr. 1390 din 15 decembrie 2016 cu privire la aprobarea Listei agenților economici contribuabili mari (persoane juridice) pentru anul 2017. Modificările au caracter redacțional și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2017.

Ordinul SFS cu privire la modificarea Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 429 din 16 aprilie 2013

Ordinul IFPS nr. 429 din 16 aprilie 2013 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului și a Modului de completare și prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în Fondul Viei și Vinului a fost modificat prin Ordinul SFS nr. 118 din 24.05.2017. Modificările au un caracter redacțional. Totodată punctul 6 al ordinului a fost abrogat.

Ordinul SFS cu privire la aprobarea Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate

Prin Ordinul SFS nr. 131 din 29.05.2017 a fost aprobat formularul Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate conform anexei nr.1 şi Solicitarea de eliberare a Certificatului menţionat conform anexei nr.2 la prezentul ordin. Solicitarea de eliberare a Certificatului privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate urmează a se depune:
    - la DGAF din raza de deservire a contribuabilului, cu excepţia contribuabililor din raza de deservire DGAF Chişinău;
    - la Direcţia generală administrare contribuabili mari, în cazul contribuabililor deserviţi de aceasta;
    - la Direcţia control fiscal postoperaţional din cadrul DGAF Chişinău, în cazul contribuabililor din raza de deservire DGAF Chişinău.
Certificatul privind sumele TVA nerestituite pentru mărfurile exportate se aprobă în nu mai mult de 3 zile lucrătoare din data depunerii solicitării. Conform aceluiași ordin a fost abrogat Ordinul Serviciului Fiscal de Stat nr.46 din 19 aprilie 2017.

Ordinul SFS cu privire la aprobarea cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător,
și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere

Conform Ordinului SFS nr. 134 din 30 mai 2017:
*A fost  aprobat modelul cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform anexei nr.1. a prezentului ordin.
* A fost aprobată lista documentelor care confirmă dreptul la scutiri ce urmează a fi anexate (atașate) de către persoana fizică la cererea privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, conform anexei nr.2.
* A fost aprobată lista documentelor ce confirmă reținerea în plus a impozitului pe venit din sursele menționate la art.901 din Codul fiscal, conform anexei nr.3.
* A fost aprobată lista documentelor ce confirmă reținerea/ achitarea în plus a impozitului pe venit din unele surse de venituri, conform anexei nr.4.
* Se abrogă Ordinul IFPS nr.402 din 13 mai 2015 cu privire la aprobarea modelului cererii privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de la persoana fizică rezidentă a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, și a listei documentelor ce urmează a fi anexate la cerere.
Prezentul ordin intră în vigoare la data de 09.06.2017.

Monitorul Oficial Nr. 171 - 180 din 02.06.2017

Legea Parlamentului privind modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii Parlamentului nr. 81 din 5 mai 2017 au fost modificate și completate o serie de acte legislative.
1) Legea nr. 625/1995 cu privire la Zona Antreprenoriatului Liber „Expo-Business-Chișinău" Termenul de înființare a Zonei Antreprenoriatului Liber "Expo-Business-Chişinău",se extinde pînă la 28 decembrie 2035 (actualmente 2025);
2) Articolul 104 din Codul fiscal nr. 1163/1997 a fost completat cu litera f1;
3) Legea nr. 440/2001 cu privire la zonele economice libere și altele.
Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997

În baza Hotărârii Guvernului nr 331 din 25 mai 2017 a fost aprobat și prezentat Parlamentului, Avizul la proiectul de lege privind modificarea Legii nr.1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public

Prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 78 din 18 mai 2017 Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.97 din 1 iulie 2013 a fost modificat și completat conform anexei. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Conform Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 82 din 23 mai 2017 au fost operate modificări în Planul de conturi contabile în sistemul bugetar şi Normele metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţlor nr.216 din 28 decembrie 2015.
Important! Capitolul II „PLANUL DE CONTURI CONTABILE ÎN SISTEMUL BUGETAR" se completează cu subconturi de nivelul II, cu următoarele denumiri:
- 811460 - Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru achitat sub formă de „paid-in";
- 812460 - Valoarea capitalului subscris în organizațiile internaționale în care Republica Moldova este membru.
Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării.

Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor

Conform Ordinului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 50 din 19 mai 2017 a fost modificată și completată Instrucţiunea cu privire la înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor, aprobată prin Ordinul Directorului Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru nr. 112 din 22 iunie 2005. Potrivit modificărilor chioşcurile, gheretele, împrejmuirile, pereţii, bornele de hotar, stratul asfaltic, macaralele, construcţii şi instalaţii ale căror funcţii sînt legate direct de teren sau de construcţia principală şi care nu pot fi formate ca obiecte independente (Legea nr. 354-XV din 28 octombrie 2004) nu reprezintă obiecte ale înregistrării în Registrul bunurilor imobile. Registratorul va verifica dacă bunul sau dreptul solicitat pentru înregistrare este susceptibil de înscriere în registrul bunurilor imobile. Cererea de înregistrare a ipotecii poate fi depusă de debitorul ipotecar sau creditorul ipotecar, iar în cazul în care executarea obligaţiei de către debitor este garantată prin ipotecă de către garantul ipotecar, cererea de înregistrare va fi depusă de către garantul ipotecar sau creditor. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunului imobil este înregistrat pe cote-părţi cererea de înregistrare a ipotecii se va perfecta pentru fiecare cotă-parte.
Reamintim că un proiect de lege ce vizeză modificarea Legii cu privire la ipotecă a fost votat în lectură finală în cadrul ședinței Parlamentului. Legea a fost completată cu prevederi ce se referă la procedura de completare a notificării de către debitorul ipotecar. Detalii găsiți aici.

Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat

Prin Hotărârea Comisiei Naționale a Pieței Financiare nr. 17/7 din 21 aprilie 2017 a fost aprobată Instrucţiunea privind modul de vânzare a valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat, și totodată a fost abrogată Instrucţiunea privind organizarea și efectuarea tranzacțiilor la Bursa de Valori a Moldovei cu valorile mobiliare sechestrate de către organele fiscale, aprobată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 32/5 din 25 decembrie 2003. Detalii despre vânzarea valorilor mobiliare sechestrate de către Serviciul Fiscal de Stat citiți aici.

Hotărârea Comitetului Executiv al BNM cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei
și norma rezervelor obligatorii

Conform Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr. 130 din 24 mai 2017 rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt se menține la nivelul actual de 9.0 la sută anual. Ratele de dobîndă se mențin la:
*creditele overnight - nivelul actual de 12.0 la sută anual;
*depozitele overnight - nivelul actual de 6.0 la sută anual.
Se menține norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă la nivelul actual de 40.0 la sută din baza de calcul, precum și norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivelul actual de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...