37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.171-187 din 02 noiembrie – 30 noiembrie 2007

MO nr.171-187 din 02 noiembrie – 30 noiembrie 2007

30.11.20071.814 views

Monitorul Oficial Nr. 171-174 din 02 noiembrie 2007

- Hotărîrea Guvernului nr.1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova” RT DSE 1.01-2005 (pag.40)

Reglementarea tehnică stabileşte condiţiile speciale de apărare împotriva incendiilor, precum si măsuri de prevenire, conform legislaţiei în vigoare şi este obligatorie atît pentru autorităţile publice, persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate, cît şi pentru persoanele fizice.

- Hotărîrea nr.1167 din 29 octombrie 2007 cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor pentru serviciile de transportare a călătorilor (pasagerilor) şi bagajelor cu transportul auto. (pag.73)

- Ordinul Ministerului Industriei şi Infrastructurii al Republicii Moldova nr. 147 din 26.10.2007 cu privire la Reglementarea tehnică „Stabilirea condiţiilor de etichetare a materialelor utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vînzării către consumatori”.(pag. 86)

Această reglementare este obligatorie pentru toţi agenţii economici care produc, importă, ambalează sau comercializează materiale utilizate la producerea principalelor componente ale articolelor de încălţăminte destinate vînzării către consumatori.

- Ordinul Agenţiei „Apele Moldovei” nr.01-C/613 din 31 octombrie 2007 cu privire la tariful de realizare a apei potabile. (pag. 89)

S-a aprobat tariful la realizarea apei potabile consumatorilor angro în mărime de 2,67 pentru 1m² (fără TVA) care se va aplica din momentul publicării în Monitorul Oficial.

Monitorul Oficial Nr. 175-177 din 09 noiembrie 2007

- Hotărîrea nr.1136 din 18. 10.2007 cu privire la unele măsuri de executare a Legii nr. 419-XVI din 22.12.2006 cu privire la datoria publică, garanţiile de stat şi recreditarea de stat. (pag 13).

Prin această hotărîre se aprobă:

1. Regulamentul privind raportarea datoriei publice

2. Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind datoria de stat

3. Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind garanţiile de stat

4. Regulamentul cu privire la Registrul de stat privind recreditarea de stat

5. Regulamentul privind recreditarea de stat

6. Regulamentul privind determinarea cuantumului plăţii de risc la acordarea garanţiei de stat

7. regulamentul privind procedura de contractare şi debursare a împrumuturilor de stat externe şi interne.  

- Hotărîrea Guvernului nr. 1188 din 02.11.2007 cu privirea la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1465. (pag. 45)

 Anexa nr.1 la această hotărîre se completează la punctul1 cu două aliniate care avantajează consumatorul la cumpărarea produselor nealimentare şi care au următorul cuprins:

  „Transportarea produselor de mare gabarit de peste 10 kg către vînzător/producător pentru reparaţie, reducerea preţului, înlocuirea sau returnarea acestor mărfuri către consumatori se efectuează cu forţele şi mijloacele vînzătorului/producătorului, căruia i s-a adresat consumatorul.

  În cazul în care vînzătorul/producătorul nu îndeplineşte această prevedere, precum şi în cazul  în care sediul vînzătorului/producătorului nu se află în localitatea de reşedinţă a consumatorului, transportarea şi returnarea mărfurilor le poate efectua consumatorul pe contul vînzătorului/producătorului. ”

Monitorul Oficial Nr. 178-179 din 16 noiembrie 2007

- La capitolul acte ale Curţii de Conturi a Republicii Moldova este publicatăHotărîrea nr.70 din 16.10.2007 despre aprobarea Standardelor de audit aplicabile etapei de planificare şi Standardelor de audit aplicabile la etapa procedurilor de audit”. ( pag 9)

 

Monitorul Oficial Nr. 180-183 din 23 noiembrie 2007

- Legea nr.231-XVI din 02.11.2007 aduce modificări legii nr.845-XII din 03.01.1992 „cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi”. Astfel, la art.36 care se referă la executarea creanţelor creditorilor faţă de întreprinderea care se lichidează la aliniatul (1) se introduce după litera c litera c¹.

Astfel după această modificare creanţele creditorilor faţă de întreprinderea care se lichidează se execută din contul bunurilor acestei întreprinderi în următoarea ordine:

  a)creanţe.le cetăţenilor faţă de care debitorul este răspunzător prejudicierea sănătăţii lor, sau în legătură cu moartea, pe calea capitalizării plăţilor respective pe unitate de timp;

  b)creanţe.le lucrătorilor din întreprinderea care se lichidează privind plata salariului pentru perioada de pînă la 6 luni precedente hotărîrii de lichidare

  c). achitarea cu bugetul public naţional pentru perioada de pînă la un an precedent luării hotărîrii de lichidare; 

  c¹)creanţe.le Ministerului Finanţelor pentru împrumuturile acordate sub garanţia statului.  

  d). achitarea cu bugetul public naţional pentru perioada de pînă la un an precedent luării hotărîrii de lichidare.

Următoarea modificare a fost făcută legii Instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21.07.1995, Codului fiscal, Legii nr.1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale codului fiscal, Legii nr.199-XIV din 18.11.1998 cu privire la piaţa valorilor  mobiliare, codului penal. Astfel conform modificării în textul acestor legi cuvintele „hîrtii de valoare”  se înlocuiesc cu cuvintele „valori mobiliare”.

- se modifică legea insolvabilităţii nr. 632-XV din 14.11.2001 la art. 84 care se referă la efectele pe care le are intentarea unui proces de insolvabilitate.Astfel aliniatul (5) va avea următorul conţinut:

 „(5) Calcularea plăţilor aferente (dobînda, comisionul de angajament, fondul de risc şi penalitatea) creditelor acordate debitorului de către Ministerul Finanţelor, precum şi a plăţilor aferente sumelor dezafectate din bugetul de stat întru onoarea garanţiilor de stat, se suspendă

Art. 193 care se referă la „supravegherea realizării planului” se modifică la alin.(5) care va avea următorul conţinut:

„(5) Creditorii de stat în comun cu administratorul şi ministerul de ramură ori autoritatea administrativă centrală respectivă, în anumite cazuri, în funcţie de importanţa vitală a debitorilor pentru economia naţională, sunt în drept să solicite Guvernului şi Parlamentului scutirea parţială sau totală a debitorului de plata penalităţilor, altor sancţiuni la bugetul public naţional şi a plăţilor aferente (dobînda, comisionul de angajament, fondul de risc şi penalitatea) sumelor dezafectate din bugetul de stat întru onoarea garanţiilor de stat, precum şi a plăţilor aferente creditelor recreditate de către Ministerul Finanţelor agenţilor economici din surse externe şi interne, care sunt incluse în tabelul creanţelor şi sunt confirmate de instanţa de judecată, cu condiţia onorării de către debitor a măsurilor prevăzute de plan.”

 - Hotărîrea nr.1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică care are ca scop protecţia consumatorilor.  Anexa nr. 1 a acestei hotărîri cuprinde Regulile specifice de prestare serviciilor de alimentaţie publică, care stabilesc cerinţele de bază faţă de activitatea tuturor agenţilor economici care prestează servicii de alimentaţie publică pe teritoriul Republicii Moldova.

La capitolul acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Ordinul nr.566 din 07.11.2007 cu privire la aprobarea formularului tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) şi Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia.

Prin acest Ordin la anexa nr1 a fost aprobat formularul tipizat al dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08). Anexa nr.2 cuprinde Instrucţiunea prind modul de completare şi prezentare a dării de seamă la taxa pentru apă (Forma TA-08) Acest formular se va prezenta numai pentru perioadele fiscale începînd cu 2008.

Monitorul Oficial Nr. 184-187 din 30 noiembrie 2007

- Legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. (pag.7)

Această lege va intra în vigoare la 6 luni de la data publicării ei. Odată cu intrarea în vigoare a acestei legi va fi abrogată legea nr. 1265-XIV din 05.10.2007 cu privire la înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.

La înregistrarea de stat a unei persoane juridice se depun aceleaşi acte specificate şi în legea nr. 1265-XVI din 05.10.2000, cu excepţia documentului, eliberat de organul fiscal teritorial, ce confirmă că fondatorii întreprinderii sau organizaţiei nu au datorii la bugetul public naţional, care conform noii legi nu mai trebuie prezentat.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, pe lîngă actele pe care le prezintă pentru înregistrare oricare persoană juridică, acestea mai prezintă:

-          extrasul din registrul naţional din ţara de origine a investitorului;

-          actele de constituire ale persoanelor juridice străine;

-          cazierul judiciar al administratorului persoană fizică străină, eliberat de organul competent din ţara sa de origine şi din Republica Moldova.

În cazul schimbării sediului legea noua este mai blîndă, procedura de modificare a sediului, devenind mai simplă. Astfel, la articolul 10 prevede că în cazul schimbării sediului persoana juridică este obligată în termen de 30 zile (7 zile prevedea legea veche) să solicite organului înregistrării de stat efectuarea înscrierii respective în Registrul de stat. Apoi organul înregistrării publică pe site-ul său oficial un aviz despre modificarea sediului şi solicită de la persoana juridică publicare în Monitorul Oficial în acest sens a unui aviz, sub sancţiunea plăţii de daune-interese.  

Această lege modifică termenul de înregistrare. Astfel, conform art. 11 registratorul în termen de 5 zile (15 zile prevedea legea veche) de la data depunerii întregului set de acte prevăzute de lege pentru înregistrare este obligat să adopte decizia de înregistrare sau de a refuza înregistrarea.

Această lege la art. 19 conţine prevederi legate de înregistrarea din oficiu a persoanei juridice pasive. Ca persoană juridică pasivă (termen care nu era prevăzut în legea veche) este calificată persoana juridică care a activat însă, în decursul a 12 luni de zile nu a prezentat dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie. Registratorul, în cazul constatării acestor indicii, din oficiu, adoptă decizia de înregistrare a persoanei juridice active, şi în Registrul de stat înscrie menţiunea: pasivă.

Conform noii legi pentru radierea persoanei juridice din registrul de stat persoana juridică nu mai este obligată să prezinte:

-          actul de confirmare a închiderii contului bancar eliberat de banca deserventă;

-          actul de predare spre nimicire a ştampilelor persoanei juridice, eliberat de organul de poliţie în a cărei rază persoana juridică îşi are sediul;

-          documentul eliberat de arhiva de stat, privind predarea spre păstrare a documentelor ce fac parte din Fondul Arhivistic de stat, conform nomenclatorului.

-          Extrasul din registru de sta care confirmă că persoana juridică nu este fondator la o altă persoană juridică, şi nu are filiale sau reprezentanţe

Legea nouă prevede la art. 24 alin (2) că:

„pînă la depunerea documentelor  privind radierea din Registrul de stat, persoana juridică este obligată, pe propria răspundere, să închidă contul (conturile) bancar şi să predea ştampila pentru distrugere organului abilitat”

De asemenea cu titlu de noutate legea prevede la art. 26 radierea din oficiu a persoanei juridice din Registrul de stat.

Astfel, dacă persoana juridică în decurs de 12 luni de la data înregistrării nu na depus dările de seamă fiscale prevăzute de legislaţie şi nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar este calificată ca fiind inactivă. Dacă persoana juridică inactivă nu are datorii la bugetul public naţional, nu este fondator al unei alte persoane juridice şi nu are filiale şi reprezentanţe atunci organul înregistrării de stat din oficiu poate iniţia procedura de radiere a persoanei juridice inactive.

- Legea 1383.IV din 22.11.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali în capitolul 5 reglementează detaliat procedura de înregistrare de stat a întreprinzătorilor individuali.

-  Legea nr.245-XVI din 16.11.2007 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XII din 24.04.1997.

Astfel, după art. 103 alin (1), care se referă la scutirea de TVA, după punctul 25) se introduce un punct nou 25¹) cu următorul cuprins:

25¹) mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte, conform listei aprobate de Guvern. Lista tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte  şi a proiectelor de asistenţă tehnică, precum şi modul de aplicare a scutirii de TVA la livrarea pe teritoriul ţării a mărfurilor ţi a serviciilor destinate proiectelor de asistenţă tehnică se stabilesc de Guvern”

Astfel, aceste categorii de mărfuri şi servicii sunt scutite de TVA.

La articolul 104, care se referă la livrările impozabile la cota zero se exclude litera d).

La litera d) erau prevăzute mărfurile şi serviciile care sunt prevăzute la litera 25¹) al articolului 103. Astfel, conform acestor modificări care vor intra în vigoare de la 01.01.2008 mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică, realizate pe teritoriul Republica Moldova de către organizaţiile internaţionale şi ţările donatoare în limita tratatelor la care aceasta este parte, de la 01 ianuarie 2008 vor fi scutite de TVA.

- La capitolul Acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova este publicat Ordinul nr.438-0 din 19.11.2007 prin care au fost aprobate „Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Aceste norme conţine instrucţiuni privind modul de utilizare şi completare a declaraţiei vamale.

Odată cu publicarea acestor norme a fost abrogat Ordinul Serviciului Vamal nr.296-0 din 28.12.2005.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...