37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 167-190 din 1 august 2013 – 31 august 2013

MO nr. 167-190 din 1 august 2013 – 31 august 2013

02.09.20132.440 views

Monitorul Oficial nr. 167-172 din 02.08.2013

Hotărîrea BNM nr. 140 din  25.07.2013 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii.

Conform acesteia se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
   Totodată se menţin ratele de dobândă: 
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărîrea BNM nr. 141 din  25.07.2013 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei  la creditele pe termen lung.

Conform acesteia se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 4.0 la sută anual.

Hotărîrea Guvernului  nr. 570 din  29.07.2013 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1387 din 10 decembrie 2007 „Cu privire la aprobarea Programului unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.

Conform modificărilor operate a fost completată lista   investigaţiilor   care se vor efectua gratuit deţinătorilor de poliţe de asistenţă medical.

Hotărîrea Guvernului nr. 565  din  29.07.2013 cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010   „Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

După modificările operate lista proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare va avea un astfel de conţinut.

Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei  Ordinul nr. 122 din  24.07.2013 cu privire la modificările şi completărilece se operează în Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CRM 006-97).

A fost aprobată Lista modificărilor şi completărilor ce se operează în Clasificatorul Ocupaţiilor din Republica Moldova (CRM 006-97).

Legea  nr. 190 din  12.07.2013 privind ratificarea Contractului de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova.

Conform acesteia se ratifică Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii pentru realizarea lucrărilor de construcţie şi reabilitare a drumurilor în Republica Moldova în sumă de 150,0 milioane de euro, semnat la Luxembourg la 25 iunie 2013.

Legea nr. 174  din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Conform acesteia au fost modificate unele aspecte ce ţin de salarizare în sectorul bugetar.

Legea nr. 194 din  12.07.2013 privind importul unui autovehicul

Conform acesteia Misiunea  Biblică de Binefacere din Moldova, cu sediul în oraşul Chişinău, i se permite introducerea în ţară şi plasarea sub regim vamal de import a unui autovehicul model Ford (D) Transit FT 350 L, cu numărul de identificare WF0AXXGBFA2J09870, anul fabricaţiei 1999, clasificat la poziţia tarifară 8704, acordat cu titlu gratuit (donaţie) de către Bibel-Mission e.V. din comuna Niedernberg, Germania, cu scutire de la plata drepturilor de import şi fără drept de înstrăinare.

Legea nr. 215 din  12.07.2013 privind importul unui autovehicul

Conform acesteia Asociaţiei obşteşti „Flacăra Speranţei” din oraşul Chişinău, i se permite introducerea în ţară şi plasarea sub regim vamal de import a unui autovehicul model Opel Vectra SW, cu numărul de identificare W0L0ZCF3541086809, anul fabricaţiei 2004, clasificat la poziţia tarifară 8703, acordat cu titlu gratuit (donaţie) de către cetăţenii români Sîrbu-Voicu Lucian şi Cărbunescu Gheorghe, domiciliaţi în oraşul Râmnicu Vâlcea, România, cu scutire de la plata drepturilor de import şi fără drept de înstrăinare.

Ordinul Serviciului Vamal nr. 346 din  19.07.2013 cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea  şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Acest ordin are un aspect tehnic şi ţine de modificările necesare în Sistemele Informaţionale ale Serviciului Vamal.

Monitorul Oficial nr. 173-176 din  09.08.2013

HotărîreaBNM nr. 123 din  27.06.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică  şi prestatorilor de servicii de plată nebancari.

Acest act normativ  aprobă Regulamentul cu privire la activitatea emitenţilor de monedă electronică şi prestatorilor de servicii de plată nebancari  şi se  va aplica prestatorilor de servicii de plată nebancari, precum şi emitenţilor de monedă electronică nebancari, avînd ca obiect reglementarea activităţii de prestare a serviciilor de plată şi/sau de emitere a monedei electronice.

Regulamentul stipulează următoarele aspecte:

Cerinţe generale cu privire la declaraţia pentru eliberarea licenţei

Cerinţe faţă de mărimea capitalului minim

Exigenţe faţă de administratori

Participaţiuni calificate şi legături strînse

Eliberarea licenţei şi copiilor autorizate de pe licenţă, licenţei reperfectate şi copiilor autorizate de pe licenţa reperfectată, 
duplicatului licenţei şi copiilor autorizate de pe duplicatul licenţei

Externalizarea funcţiilor operaţionale,cerinţele de raportare şi de evidenţă contabilă

Utilizarea contului de plăţi  şi protejarea fondurilor 

Gestionarea riscurilor în sistemele de control intern

Hotărîrea Guvernului nr. 573 din  06.08.2013  privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020.

A fost aprobătă  Strategia de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020. Conform acseteia  Ministerul Finanţelor va elabora, anual, Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a managementului finanţelor publice 2013-2020.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din  29.07.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 114 din  29.07.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Legea nr. 172 din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin intermediul acestei legi se introduc următoarele modificări în Codul fiscal:

     În cazul în care furnizorul mărfurilor, serviciilor nu a înregistrat factura fiscală eliberată în Registrul general electronic al facturilor fiscale sau a înregistrat-o cu depăşirea termenului stabilit la art. 1181alin. (11), cumpărătorul va avea dreptul la trecerea în cont a sumei T.V.A. în condiţiile stabilite de articolul 102 din Codul fiscal, cu informarea organului fiscal, în modul şi în termenul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, despre nerespectarea de către furnizor a prevederilor art. 1181. Atragem atenţie că această prevedere intră în vigoare din 14 septembrie 2012.

     Din data de 9 august 2013 factura fiscală eliberată se supune înregistrării obligatorii de către furnizorul subiect al impunerii cu T.V.A. în Registrul general electronic al facturilor fiscale, în forma şi în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100000 lei.
     Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registrul general electronic al facturilor fiscale în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării.

     Au fost introduse modificări în nomenclatorul mărfurilor supuse accizelor. De astăzi cota accizului pentru ţigaretele care conţin tutun (poziţia tarifară 240220) se calculează astfel: „45 lei + 24%” pentru 1000 de bucăţi/valoarea în lei.

     Ţinând cont de modificările introduse de prezenta lege, conform articolului 283, alineatul (4), de impozitul pe bunurile imobiliare sunt scutiţi proprietarii şi beneficiarii ale căror terenuri şi loturi de pământ  sunt destinate fondului silvic; sunt destinate fondului apelor în cazul în care nu sînt antrenate în activitatea de întreprinzător.

     Articolul 4 din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal se completează cu alineatul (134), cu următorul cuprins:
     (134) Mărfurile (cu excepţia produselor petroliere) şi serviciile destinate realizării Programului „Compact”, stipulate în secţiunea 2.8 şi în anexa VI din Acordul „Compact”:
    a) se livrează pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero;
    b) se importă cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată.”

     Articolul 4 din Legea nr. 408-XV din 26 iulie 2001 pentru punerea în aplicare a titlului V din Codul fiscal se completează cu alineatul (131), cu următorul cuprins:
     (131) Prin derogare de la prevederile art. 188 alin. (4) din Codul fiscal, declaraţiile privind taxa pe valoarea adăugată depuse pentru perioadele fiscale începînd cu septembrie 2012 pînă la, inclusiv, perioada fiscală în care a fost pus în aplicare prezentul alineat vor putea fi corectate exclusiv în partea ce ţine de realizarea dreptului la trecere în cont a taxei pe valoarea adăugată  conform art. 102 alin.(10) din Codul fiscal.

Legea nr. 199 din  12.07.2013 privind scutirea de plata unor impozite, contribuţii, prime şi defalcări, precum şi privind anularea majorărilor de întîrziere şi a amenzilor aferente acestora.

Conform acestei legi Societatea cu Răspundere Limitată „Glorinal” din municipiul Chişinău, cod fiscal 1002600015739, se scuteşte de plata impozitului pe venit, a contribuţiilor de asigurări sociale, contribuţiilor individuale de asigurări sociale, primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, defalcărilor pentru elaborarea documentelor normative în construcţii, calculate şi neachitate la bugetul public naţional în sumă de 12 milioane lei, în contul datoriilor formate în procesul de executare a lucrărilor de reconstrucţie şi restaurare a Complexului Monastic „Curchi” din satul Curchi, raionul Orhei.
Totodată se anulează penalităţile şi sancţiunile fiscale (amenzile), calculate Societăţii cu Răspundere Limitată „Glorinal” conform situaţiei la data intrării în vigoare a prezentei legi, pentru nevărsarea în termen a plăţilor la bugetele respective.

Ordinul Serviciului Vamal nr. 357 din  25.07.2013 cu privire la completarea anexei nr.11 la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea  declaraţiei vamale în detaliu.

Acesta modifică unele aspecte tehnice ce ţin de completarea datelor  în Sistemul Informaţional „Asycuda World” (utilizat de serviciul vamal la întocmirea declaraţiilor vamale).

Monitorul Oficial nr. 177-181 din 16.08.2013

Hotărîre BNM nr. 161 din  08.08.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare

Actul normativ aprobă  Regulamentului cu privire la gestionarea riscurilor aferente Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare (în continuare Regulament)

Regulamentul stabileşte cadrul normativ general cu privire la politicile, procedurile şi mecanismele de gestionare a riscurilor în cadrul Sistemului de înscrieri în conturi ale valorilor mobiliare, denumit în continuare SIC.

Prevederile regulamentului se aplică participanţilor la SIC atît pentru primul nivel al SIC, organizat la Banca Naţională, cît şi pentru al doilea nivel, organizat la participanţi.

Regulamentul stabileşte următoarele aspecte:

Categorii de riscuri aferente SIC

Gestionarea riscurilor aferente SIC 

Ordinul IFPS nr. 1018 din  29.07.2013 privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizatede documente primare cu regim special prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.                                                

Conform acestuia formulare tipizate de documente primare cu regim special care pot fi comandate de către contribuabili prin intermediul serviciului electronic „Comandă on-line” sînt

a) actul de achiziţie a mărfurilor; 
    b) actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    c) bonul de plată;
    d) 1-SF – chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale;
    e) 2-SF – chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale;
    f) factura şi anexa la factură;
    g) factura fiscală şi anexa la factura fiscală;
    h) foaia de parcurs.

Pentru avea posibilitate de a utliza  serviciului electronic „Comandă on-line”, contribuabilul trebuie să solicite Operatorului conectarea la serviciul electronic „Comandă on-line”. Conectarea contribuabilului la serviciul electronic „Comandă on-line” se asigură de către Operator cu titlu gratuit, în baza acordului de conectare la serviciile fiscale electronice. 
Contribuabilul conectat deja la serviciul „Declaraţie electronică”, inclusiv subiectul impozabil cu TVA, va putea accesa serviciul electronic „Comandă on-line” în mod gratuit, în baza acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”.  

Comanda electronică se consideră recepţionată de organul fiscal dacă contribuabilul primeşte recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia. Prin intermediul recipisei electronice, contribuabilul este notificat despre data şi ora programării la organul fiscal la care este deservit pentru ridicarea comenzii depuse. 

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 120 din  07.08.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 121 din  09.08.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

 Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din  06.08.2013 privind aprobarea Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Ordinul nr. 119  din  06.08.2013 privind  aprobarea Planului general de conturi contabile.

Menţionăm că publicarea conţinutului Standardelor Naţionale de Contabilitate şi Planului general de conturi contabile va fi efectuată în Ediţie Specială a Monitorului Oficial al Republicii Moldova şi plasate pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor.

Pagina contabilsef.md va publica conţinutul acestora cînd vor fi publicate pe pagina oficială a Ministerului Finanţelor.

Standardele Naţionale de Contabilitate şi Planului general de conturi contabile, aprobate prin ordinele sus menţionate vor fi aplicate începînd cu 1 ianuarie 2014.

Decretul Preşedintelui RM nr. 768  din  14.08.2013 privind revocarea domnului Veaceslav NEGRUŢA din funcţia de ministru al finanţelor

Decretul Preşedintelui RM  nr. 769 din  14.08.2013 privind numirea domnului Anatol ARAPUîn funcţia de ministru al finanţelor

Monitorul Oficial nr.182- 185 din 23.08.2013

Hotărîrea BNM nr. 162  din  08.08.2013 cu privire la modificarea şi completarea  Regulamentului cu privire la sistemul  automatizat de plăţi interbancare.

Conform modificărilor operate Centrul de Guvernare Electronică, în calitate de participant mandatat, care nu are deschis cont în sistemul  automatizat de plăţi interbancare (în continuare SAPI)  şi participă în SAPI în baza contractului încheiat cu Banca Naţională.

Totodată, pentru fiecare participant la SAPI se deschide un cont de decontare şi se atribuie un cod de identificare. Centrului de Guvernare Electronică i se atribuie cod de identificare şi nu i se deschide cont bancar.Informaţia cu privire la conturile de decontare şi codurile de identificare sînt puse la dispoziţia participanţilor prin intermediul facilităţilor SAPI.

Hotărîrea Guvernului  nr. 593  din  12.08.2013 pentru modificarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2013.

Conform acesteia  au crescut cheltuielile fondului rutier de la 1079,780 mil. lei pînă la 1159,780 mil. lei, adică cu 7 %.

Ordinul IFPS nr. 1290 din  08.08.2013 cu privire la modificarea şi completareaOrdinului IFPS nr. 284 din 19.04.2012 „Cu privire la expedierea şi recepţionarea documentelor electronice prin sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Serviciul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare”.

Conform completărilor operate au fost stabilite procedurile de asigurare a continuităţii funcţionalităţii sistemului automatizat de creare şi circulaţie a documentelor electronice între Servicul Fiscal de Stat şi instituţiile financiare.  

Ordinul IFPS nr. 1317  din  14.08.2013 privind modificarea anexei la ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 446 din 21 iunie 2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare a facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale.

Au fost efectuate modificări conform cărora se  vor înregistra în RGFF facturile fiscale emise de  toţi subiecţii impunerii cu TVA în care totalul valorii impozabile depăşeşte suma de 100000 lei.

Prevedere valabilă începînd cu 9 august 2013.

 Factura fiscală eliberată urmează să fie înregistrată în Registru în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării care se determină, începînd cu ziua lucrătoare următoare celei în care a fost eliberată factura fiscală.

 Termenul expiră la ora 24.00 a ultimei zile a termenului. Momentul înregistrării facturii fiscale în Registru se consideră momentul acceptării acesteia în Registru. 
 Faptul acceptării înregistrării facturii fiscale în Registru se aduce la cunoştinţa furnizorului prin notificarea de acceptare a facturii fiscale prin recipisa electronică de confirmare a acceptării acesteia în Registru care conţine data şi ora exactă de acceptare.
Verificarea înregistrării facturilor fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale de către cumpărător se efectuează prin accesarea serviciului electronic „Verificarea facturii fiscale în RGEFF”, disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md.

Ordinul Ministerului Economiei nr. 148 din  19.08.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010  cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 37 din  10.07.2013 privind Raportul auditului administrării veniturilor publice de către Serviciul Vamal în anul 2012.

Conform acestuia veniturile colectate în anul 2012 la bugetul de stat de către Serviciul Vamal au fost executate în sumă de 12612,3 mil.lei, sau 96,4% din veniturile aprobate (13078,5 mil.lei), care în raport cu Produsul Intern Brut constituie 14,4%. Sistemul de management al administrării veniturilor vamale dispune de unele carenţe la etapa de planificare, veniturile vamale nefiind executate în sumă de 466,2 mil.lei, faţă de indicii stabiliţi.

La 31.12.2012 datoriile agenţilor economici faţă de bugetul de stat au constituit suma de 257,6 mil.lei, înregistrînd o creştere cu 133,8 mil.lei (de 2,1 ori) faţă de anul precedent, ceea ce denotă rezerve la disciplina de plată în aspectul acumulării restanţelor

Tranzacţiile de import al produselor medicamentoase, motorinei şi bitumului de petrol pentru reparaţia drumurilor, inclusiv cele efectuate prin intermediul companiilor din alte ţări decît ţara de expediere a mărfii, au ca scop direct majorarea valorii facturate (36,4 mil.lei), ceea ce se răsfrînge asupra preţurilor de realizare a mărfurilor respective pe piaţa internă, implică riscuri de evaziune fiscală şi costuri suplimentare pentru buget şi populaţie.
Nerespectarea regimurilor vamale a condiţionat plasarea neregulamentară în antrepozitele vamale a unor mărfuri supuse accizelor în sumă de 0,9 mil. lei, fapt care a determinat acordarea de vacanţe fiscale de la 1 lună pînă la 4 luni agenţilor economici importatori şi achitarea întîrziată a obligaţiilor vamale.
Serviciul Vamal, în comun cu Ministerul Finanţelor, au convenit asupra mecanismului de stingere a sumelor plătite în plus cu termenul de prescripţie expirat, aprobînd 18 decizii de stingere pentru 5091 agenţi economici, în sumă de 1,5 mil.lei, real fiind transferate la buget 374,0 mii lei pentru 1186 agenţi economici.

 Monitorul Oficial nr. 186  din 24.08.2013

Nu au fost publicate acte normative ce ţin de domeniul fiscal şi contabil

Monitorul oficial nr. 187-190 din 30.08.2013

Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 42 din  18.07.2013  privind Raportul auditului datoriei publice, garanţiilor de stat şi recreditării de stat pe anul 2012

Conform acestuia se atestă o tendință de creștere a datoriei publice raportate pentru exercițiul bugetar 2012, atît în aspectul componentelor structurale, cît și ca pondere în produsul intern brut.

Situația datoriei de stat pe anul 2012 a înregistrat o majorare atît față de perioada precedentă - cu 10,2 p.p., cît și ca pondere în PIB - cu 0,7 p.p.

La angajarea surselor externe a fost respectată limita stabilită prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, totodată asigurîndu-se onorarea în termen a obligațiunilor privind deservirea datoriei de stat externe.

Soldul datoriei de stat interne nu a depășit plafonul stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul 2012, totodată, înregistrîndu-se o ușoară tendință de mobilizare a surselor interne, fiind emise, în special, valori mobiliare de stat (în continuare - VMS) pe piața primară pentru finanțarea deficitului bugetar.

Totodată, rezultatele auditului denotă:

(i)                        raportarea incompletă a soldului datoriei publice, situație condiționată de lipsa responsabilității în ce privește prezentarea veridică și în termen Ministerului Finanțelor de către întreprinderile din sectorul public și UAT a informației privind soldul datoriei;

(ii)                      neintroducerea cu regularitate în fișele împrumuturilor a modificărilor survenite la creditele contractate, ceea ce nu asigură conformitatea datelor privind împrumuturile de stat externe, situație condiționată de monitorizarea insuficientă;

(iii)                    prezența soldurilor considerabile ale datoriei debitorilor garantați pentru împrumuturile interne și externe și a beneficiarilor recreditați;

(iv)                     imposibilitatea rambursării de către agenții economici a mijloacelor recreditate condiționează anulări anuale ale acestor datorii și suportarea unor cheltuieli neprevăzute din contul bugetului de stat, ceea ce prezintă un risc înalt de nerecuperare a mijloacelor dezafectate de la bugetul de stat pentru onorarea obligațiunilor statale;

(v)                      proiectele recreditate prin intermediul Ministerului Finanțelor înregistrează un nivel redus al ratei de recuperare a resurselor, datorită gradului scăzut de evaluare și selectare a beneficiarilor recreditați din partea unităților de implementare și a ministerelor responsabile de implementarea proiectelor;

(vi)                    versiunea existentă a S.I. „DMFAS”, nu permite valorificarea deplină a tuturor oportunităților.

 Ordinul IFPS  nr. 1388 din 20.08.2013 privind modul de prezentare a informaţiei despre facturile fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale, care n-au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea  termenului stabilit în art.118 1 al Codului fiscal.

Conform completărilor  operate la Codul Fiscal în data de 09.08.2013 (alin. 10, art.102), contribuabilii înregistraţi în calitate de plătitori ai TVA au dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA în baza facturilor fiscale pasibile înregistrării în Registrul general electronic al facturilor fiscale (în continuare RGEFF), dar care nu au fost înregistrate în acesta sau au fost înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal (adica în termen de 10 zile lucrătoare de la data eliberării), cu condiţiaprezentării la organul fiscal a informaţiei despre aceste facturi fiscale nu mai tîrziu de ziua lucrătoare următoare celei în care a expirat termenul stabilit pentru înregistrare.
Astfel,  a fost stabilit următorul mod de informare a organului fiscal despre facturile fiscale pasibile înregistrării în RGEFF, dar care nu au fost înregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal:   

    a) Contribuabilul informează organul fiscal despre facturile fiscale neînregistrate sau înregistrate cu depăşirea termenului, prin accesarea serviciului electronic „Verificarea facturii fiscale în RGEFF” (în continuare – serviciu electronic), disponibil pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md. 
    b) La accesarea serviciului electronic contribuabilul va introduce seria, numărul şi data eliberării facturii fiscale. 
    c) În cazul în care în rezultatul verificărilor, s-a stabilit că factura fiscală este înregistrată în termen în RGEFF, serviciul electronic va genera informaţia: „Factura fiscală seria, nr., data eliberării  este înregistrată în RGEFF în conformitate cu art.1181 din Codul fiscal”.
    d) În cazul în care în rezultatul verificărilor, s-a stabilit că factura fiscală nu este înregistrată în RGEFF sau este înregistrată cu depăşirea termenului, serviciul electronic va genera fişa de informare a organului fiscal.
    e) Fişa de informare a organului fiscal o constituie notificarea electronică generată automat la finalizarea procesului de verificare, ce va avea următorul conţinut: 
    „Factura fiscală seria, nr., data eliberării nu este înregistrată în RGEFF în conformitate cu art.1181 din Codul fiscal”.
    f) Semnarea notificării electronice se realizează prin utilizarea semnăturii electronice emise în condiţiile legislaţiei în vigoare.
    g) Drept confirmare a acceptării de către organul fiscal a notificării electronice serveşte recipisa electronică generată automat contribuabilului de serviciul electronic care conţine data recepţionării.

Acest mod de informare a organului fiscal despre facturilor fiscale care nu au fost înregistrate în RGEFF sau înregistrate cu depăşirea termenului stabilit în art.1181 al Codului fiscal  se aplică facturilor fiscale eliberate de furnizori, începînd cu 1 septembrie 2013.

    În cazul neprezentării organului fiscal a informaţiei despre facturile fiscale neînregistrate sau înregistrate în RGEFF cu depăşirea termenului stabilit, nu se acceptă dreptul la trecerea în cont a TVA în baza facturilor fiscale în cauză.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...