37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 166 – 205 din 1 iulie 2015 – 31 iulie 2015

MO nr. 166 – 205 din 1 iulie 2015 – 31 iulie 2015

04.08.20158.974 views

Monitorul Oficial nr. 197-205 din 31.07.2015

Legea privind achiziţiile publice

A fost adoptată Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achiziţiile publice. Prezenta lege se va aplica contractelor de achiziţii publice, cu excepţia celor specificate la art. 4 „Excepţii", a căror valoare estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, este egală cu sau mai mare decât următoarele praguri:
    a) pentru contractele de achiziţii publice de bunuri şi servicii - 80 000 de lei;
    b) pentru contractele de achiziţii publice de lucrări - 100 000 de lei.

Totodată, prezenta lege se va aplica şi de către o entitate juridică fără calitate de autoritate contractantă în cazul atribuirii unui contract de achiziții publice de lucrări sau servicii finanţat/subvenţionat cu peste 50% direct de către autorităţile contractante şi care nu se referă la excepţiile specificate în lege. De menționat că în această lege este specificat că valoarea estimată a achizițiilor publice va fi fără TVA. Prezenta lege intră în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării, iar unele prevederi ale ei intră în vigoare la data de 31 decembrie 2020. La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare, se abrogă.

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin Legea nr. 136 din 03.07.2015, a fost modificată şi completată Legea nr. 192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare. Astfel, art. 22, alin. (3), va avea un nou cuprins, potrivit căruia Hotărîrile Comisiei Naționale cu privire la procedura de remediere financiară, la emiterea de prescripţii și interdicții, la înregistrarea emisiunilor de valori mobiliare ale emitenţilor, la suspendarea sau retragerea licenţei participanţilor profesionişti, precum şi ordonanţele Comisiei Naţionale intră în vigoare la data emiterii acestora și se comunică destinatarilor contra semnătură sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Dacă comunicarea actului nu este posibilă prin niciuna dintre modalitățile prevăzute de prezentul alineat, inclusiv în cazul în care destinatarul refuză luarea de cunoștință, actul se consideră comunicat din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale. Anterior la acest punct era specificat doar că ordonanţele Comisiei Naţionale intră în vigoare la data emiterii.

Totodată, articolul 23 va avea un nou cuprins, în care se va specifica mai detaliat procedura de control a actelor CNPF, suspendare executării actelor CNPF etc. În acest sens au fost modificată și Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, precum și Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Curții de Conturi cu privire la misiunile de audit asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 și asupra datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014

Potrivit Hotărârii nr. 20 din 25.06.2015, a fost publicat Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2014 și Raportul auditului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2014.

Hotărîrea Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998

Conform Hotărârii nr. 455 din 24.07.2015, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998 „Cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997". Prin urmare, conform completării aliniatului 8 de la punctul 3, în cazul subiecţilor pentru care nu a fost asigurată interconexiunea dintre sistemele lor de evidenţă contabilă şi SIA „e-Factura", precum şi pentru situaţiile în care, din motive obiective, nu este posibilă eliberarea facturilor/facturilor fiscale electronice generate în SIA „e-Factura", se admite utilizarea formularelor menţionate imprimate pe suport de hârtie, cu respectarea cerinţelor stabilite pentru modalitatea respectivă de documentare. Totodată, au fost efectuate modificări de redacție pe întreg textul hotărârii, ce țin de înlocuirea noțiunilor învechite cu altele noi conform SNC și legislației în vigoare. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 456 din 24.07.2015, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 1 iulie 2014 „Cu privire la aprobarea stemei, drapelului și Regulamentului de utilizare a stemei și a drapelului Serviciului Fiscal de Stat". Astfel, a fost aprobată culoarea corporativă a serviciului fiscal de stat - culoarea albastru, nuanța: albastru-azuriu. Totodată a fost aprobat un nou Regulament de utilizare a stemei, drapelului şi culorii corporative a Serviciului Fiscal de Stat. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind acceptarea, publicarea și modificarea Standardelor Internaționale de Raportare Financiară

Prin Ordinul nr. 105 din 17.07.2015, au fost acceptate, în baza Acordului de renunțare la dreptul de autor pe un teritoriu limitat semnat cu IFRS Foundation la 15 iulie 2008, aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova, a Interpretărilor la Standardele Internaționale de Raportare Financiară. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la energia electrică

Conform Hotărîrii nr. 153 din 18.07.2015, au fost aprobate tarifele pentru serviciul de distribuție a energiei electrice prestat de către Î.C.S. „RED Union Fenosa" S.A., „RED Nord" S.A. şi „RED Nord-Vest" S.A., diferențiate în funcție de nivelul tensiunii rețelelor electrice de distribuție, precum și tarifele reglementate de furnizare a energiei electrice de către Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie" S.R.L., „RED Nord" S.A. şi „RED Nord-Vest" S.A., diferențiate în funcție de punctele de delimitare sau locurile de consum ale consumatorilor finali. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind tarifele la gazele naturale

Potrivit Hotărîrii nr. 154 din 18.07.2015, au fost aprobate tarifele la gazele naturale. Prin urmare,tarifele finale la gazele naturale furnizate consumatorilor casnici pentru volumul până la 30 m3 (inclusiv) lunar la un apartament (casă) va fi de 6 887 lei/ 1000 m3 fără TVA, iar pentru volumul ce depășește 30 m3 lunar la un apartament (casă) - de 7 175 lei/ 1000 m3 fără TVA. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 190-196 din 24.07.2015

Legea pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri

Conform Legii nr. 139 din 03.07.2015, a fost rectificat Acordul dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind transporturile internaționale rutiere de pasageri și de mărfuri, încheiat la Lisabona la 28 mai 2014. Acest acord se va aplica la transporturile internaționale rutiere de pasageri și mărfuri și împuternicește transportatorii stabiliți pe teritoriul uneia din Părți să efectueze transporturi rutiere de pasageri și mărfuri între teritoriile Părților sau tranzit prin acestea. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Potrivit Hotărîrii nr. 436 din 17.07.2015, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19 septembrie 2008 „Cu privire la optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative". Astfel, au fost efectuate mai multe modificări de redacție privind control sanitar-veterinar şi fitosanitar la frontieră. A fost aprobat Nomenclatorul mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar (anexa nr. 1) și Nomenclatorul mărfurilor supuse controlului fitosanitar (anexa nr. 2).

Totodată, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 558 din 22 iulie 2011 „Privind măsurile de urgenţă din domeniul fitosanitar pentru a preveni introducerea și răspândirea în Republica Moldova a unor organisme de carantină". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical

Prin Hotărîrea nr. 437 din 17.07.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului de concediu medical, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.469 din 24 mai 2005. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilitățile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), orașelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010

Conform Ordinului nr. 101 din 14.07.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea "Cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010. Astfel, modificări și completări au suferit capitolul I „Organizarea evidenței contabile", capitolul III „Evidența operațiilor privind executarea planului de cheltuieli ale instituțiilor finanțate din bugetul satului (comunei), orașului", secțiunea „Stocuri de materiale", Secțiunea „Obiecte de mică valoare și scurtă durată", secțiunea „Fonduri" etc. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010

Potrivit Ordinului nr. 102 din 14.07.2015, a fost modificată și completată Instrucţiunea „Cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile bugetare", aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010. Astfel, modificări și completări a suferit compartimentul „Organizarea evidenței contabile", compartimentul „Planul de conturi al evidenței contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituțiilor bugetare", compartimentul „Evidența operațiilor privind executarea planurilor de cheltuieli", capitolul II „Stocuri de materiale" etc. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare

Prin Ordinul nr. 103 din 14.07.2015, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanțelor nr. 92 din 24 iunie 2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile bugetare. Astfel, modificări și completări a suferit capitolul III „Metodele de organizare a contabilităţii, utilizate la întocmirea rapoartelor financiare" și punctul 3.4 "Stocuri de materiale". Punctul 3.5 "Obiecte de mică valoare şi scurtă durată" a fost exclus. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor rapoarte lunare, trimestriale și anuale

Conform Ordinului nr. 104 din 14.07.2015, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanțelor nr.185 din 23 decembrie 2013 cu privire la aprobarea și abrogarea unor rapoarte lunare, trimestriale și anuale. Astfel a fost modificat și expus în redacție nouă Formularul nr.1 "Bilanţul executării bugetului autorităţilor/instituţiilor bugetare" și Formularul nr.2u "Raport privind primirea și utilizarea valorilor materiale și mijloacelor bănești, primite cu titlu de ajutor umanitar". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 "Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Potrivit Ordinului nr. 250 din 01.07.2015, a fost modificată anexa nr.8 „Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale" la Ordinul nr.346-O din 24.12.2009, referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu. Prezentul ordin intră în vigoare începând cu data de 01.08.2015.

Ordinul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat cu privire la actualizarea anexei nr.1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul IFPS nr.70 din 31.03.2004

Prin Ordinul nr. 596 din 13.07.2015, a fost aprobată varianta actualizată a anexei nr.1 la Regulamentul cu privire la modul de organizare şi prelucrare centralizată a documentelor în pachete, aprobat prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.70 din 31 martie 2004. Această anexa conține lista tipurilor de documente admisibile în cadrul SISF. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 185-189 din 17.07.2015

Ordinul Ministerului Finanțelor privind completarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25 mai 2015

Conform Ordinului nr. 97 din 30.06.2015, a fost completat punctul 5 din anexa nr. 2 a Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 72 din 25.05.2015 cu privire la aprobarea Formularului-tip "Calculul impozitului pe venitul persoanelor ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc" și a modului de completare a acestuia. Astfel, la rubrica "Codul fiscal" din formular, se va indica, după caz, codul de identificare indicat în licența, ce permite practicarea activității de notar sau de executor judecătoresc sau codul fiscal atribuit și confirmat prin emiterea certificatului de atribuire a codului fiscal de către organul fiscal, ori codul fiscal al titularului de licenţă, ce permite practicarea activității profesioniste, identic numărului de identificare de  Stat (IDNP). Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la afișarea panoului informațional al șantierului de construcții

Conform Ordinului nr. 71 din 01.07.2015, la toate șantierele de construcții în mod obligatoriu va fi afișat, la un loc vizibil, la intrarea principală pe șantier, un Panou informațional al șantierului de construcții, conform anexei la prezentul ordin. Panoul informațional va fi confecționat din materiale rezistente la intemperii și consolidat respectiv, care va conține obligatoriu următoarea informație:

 • denumirea, adresa și imaginea generală a obiectului proiectat;
 • date privind beneficiarul investiției;
 • date privind organizația de proiectare, numărul și termenului de valabilitate a licenței pentru domeniul respectiv de activitate;
 • date privind organizația de construcție, numărul și termenul de valabilitate a licenței pentru domeniul respectiv de activitate;
 • date privind responsabilul tehnic, dirigintele/diriginții de șantier, numele, prenumele, numărul de telefon, numărul și termenul de valabilitate a certificatelor de atestare;
 • numărul și data eliberării Autorizației de construire/desființare, denumirea emitentului;
 • termenul de executare a construcției și a etapelor de construcție (după caz), data începerii și finalizării lucrărilor.

Panoul informațional al șantierului de construcții va fi amplasat obligatoriu de către investitor/beneficiar după obținerea Autorizației de construire/desființare, de la începerea lucrărilor de construcție până la recepția finală a obiectului. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Potrivit Ordinului nr. 260 din 07.07.2015, se suplimentează anexa nr. 12 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu "Lista codurilor contingentelor în vigoare " cu următorul rând: ETQT „Contingent import alcool etilic (HG 18 din 04.03.2015)". Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Indicii Biroului Naţional de Statistică privind preţurile de consum

Prin Indicii nr. 1293 din 17.07.2015, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă ale Nistrului şi mun. Bender) în iunie 2015 faţă de decembrie 2014:

 • Ianuarie 100,8%
 • Februarie 103,1%
 • Martie 103,9%
 • Aprilie 105,0%
 • Mai 105,6%
 • Iunie 105,7%

Monitorul Oficial nr. 177-184 din 10.07.2015

Hotărîrea Guvernului privind modificarea şi completarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere

Conform Hotărîrii nr. 422 din 03.07.2015, a fost modificat și completat Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1117 din 22.08.2002. Astfel, prin completările pct. 10, se interzice comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale şi a gazelor lichefiate în alte locuri decât la staţiile certificate de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate, precum şi recepţionarea plăţilor pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate în alte locuri decât la ghişeul de plată.

Totodată, conform modificărilor de la pct. 14, operatorii care deservesc staţiile de alimentare cu produse petroliere principale şi gaze lichefiate trebuie să posede legitimaţii speciale, obţinute în urma atestării după frecventarea cursurilor specializate. Aceştia recepţionează plata pentru produsele petroliere principale şi gazele lichefiate livrate doar la ghişeul de plată, cu eliberarea bonului de casă. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014

Potrivit Hotărîrii nr. 428 din 07.07.2015, a fost completată Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26.05.2014, cu o entitate nouă. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul nr. 115 din 07.06.2015, a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero cu 6 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerul Finanţelor cu privire la retragerea certificatului de calificare al auditorului

Conform Ordinului nr. 91 din 26.06.2015, a fost retras certificatul de calificare al unui auditor pentru încălcarea prevederilor art. 15 lit. f) al Legii nr. 61-XVI din 16 martie 2007 privind activitatea de audit, ce presupune că auditorul este obligat ca în fiecare an, începând cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare (nu mai puţin de 40 de ore academice) în organizaţiile, instituţiile cu instruire profesională continuă, conform modului stabilit de Guvern. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerul Finanţelor privind completarea Normelor metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

Potrivit Ordinului nr. 96 din 29.06.2015, au fost modificate Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28.11.2005. Astfel, În punctul 7.2.7 „Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor" se introduce un cont contabil nou 8884 „Diferenţă între cursul de schimb al surselor valutare aferentă mijloacelor cu destinaţie specială din componenta de bază inclusă în executarea de casă în baza rapoartelor". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Prin Ordinul nr. 217 din 02.06.2015, au fost excluse din anexa nr. 8 „Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale" a Ordinului Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" nr. 346-O din 24.12.2009 următoarele puncte: 2501 „CAIRACLIA - ZALIZNICINOE", 2524 „BASARABEASCA (inclusive Halta km 111) - CARABUTENI (c/f)" și 2527 „GRECENI (inclusive Halta km 208) - TABAKI". Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Conform Ordinului nr. 254 din 03.07.2015, se suplimentează anexa nr. 12 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, "Lista codurilor contingentelor în vigoare ",cu următorul rînd: „LAQT Contingent import lapte (HG400 din 16.06.2015)". Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la operarea unor modificări la Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014

Potrivit Ordinului nr. 580 din 03.07.2015, a fost modificat Ordinul IFPS nr. 1758 din 29.12.2014. Prin urmare, lista agenţilor economici care vor beneficia în anul 2015 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hârtie specială cu însemne de protecţie a fost completată cu 3 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 166-176 din 03.07.2015

Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene

Conform Legii nr. 111 din 28.05.2015, Republica Moldova aderă la Convenţia regională cu privire la regulile de origine preferenţiale pan-euro-mediteraneene, adoptată la Bruxelles la 9 decembrie 2009. Prezenta convenție stabilește dispoziții cu privire la originea mărfurilor comercializate în temeiul acordurilor relevante încheiate între părțile contractate. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012

Potrivit Hotărîrii nr. 397 din 16.06.2015, a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanțelor nr.43 din 29.03.2008 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Indicațiilor metodice privind reflectarea în evidența contabilă a veniturilor și cîștigurilor obținute de la jocurile de noroc"

Prin Ordinul nr. 90 din 26.06.2015, a fost abrogat Ordinul ministrului finanțelor nr. 43 din 29.03.2008 „Cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Indicațiilor metodice privind reflectarea în evidența contabilă a veniturilor și cîștigurilor obținute de la jocurile de noroc". Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la acordarea sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014

Conform Ordinului 120 din 17.06.2015, a fost aprobat Regulamentul privind modul de acordare a sprijinului financiar producătorilor de fructe şi struguri pentru recolta anului 2014. Acest Regulament stabileşte modul de acordare a sprijinului financiar, cerinţele faţă de persoanele care pot solicita acordarea acestuia, categoriile de produse pentru care se alocă şi procedura de plată a compensaţiei respective. Regulamentul se aplică producătorilor de fructe şi struguri, persoane fizice şi juridice, care deţin în proprietate şi/sau în folosinţă plantaţii pomicole de măr şi/sau prun şi/sau plantaţii viticole cu soiuri pentru vin pe rod, ce nu depăşesc fiecare 15 ha, confirmate în modul stabilit la punctul 12 lit. d) din prezentul Regulament. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularelor tipizate a Dării de seamă fiscale şi a Informaţiei pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor

Potrivit Ordinului nr. 521 din 23.06.2015, a fost aprobat formularul tipizat „Darea de seamă pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma TFZD 15)" și formularul tipizat „Informaţia pe taxele pentru folosirea zonei drumului public şi/sau zonelor de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor (Forma ITFZD 15)". Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularului Informaţiei cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal şi Instrucţiunea de completare a acesteia

Prin Ordinul nr. 533 din 26.06.2015, a fost aprobat Formularul Informaţiei cu privire la volumul de apă livrată în scopurile specificate la art. 306 lit. b), c), d) şi e) al Codului fiscal. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Conform Hotărîrii nr. 165 din 25.06.2015, se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 14.5 pînă la 15.5 la sută anual. Totodată, se majorează ratele de dobîndă la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 17.5 la 18.5 la sută anual și la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 11.5 la 12.5 la sută anual.

Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 4.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 26.0 la sută din baza de calcul începînd cu perioada de menţinere a rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti 8 august 2015 - 7 septembrie 2015, prevederea intră în vigoare la data de 8 august 2015. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...