37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.166-193 din 14 septembrie 2010 – 1 octombrie 2010

MO nr.166-193 din 14 septembrie 2010 – 1 octombrie 2010

05.10.20102.279 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 9 din 05 octombrie 2010

Monitorul Oficial nr. 166 - 168 din 14 septembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 801 din 06.09.2010 Pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale.

Modificările operate în Regulamentul privind evidenţa şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale au un caracter de redacţie şi/sau ţin de aducerea în corespundere cu modificările operate în Codul fiscal şi care au intrat în vigoare începînd cu 01 ianuarie 2010.

Atrageţi atenţie la modificările ce ţin de constatarea venitului (pierderii) fiscale, determinării bazei valorice a activului vîndut în cazul înstrăinării autoturismului care a fost inclus în categoria de proprietate cu valoarea stabilită la art.26 alin.(9) lit.b) din Codul Fiscal (200 000 lei).

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 26.08.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor.

 

- Biroul Naţional de Statistică comunică datele privind modificarea indicelui preţurilor de consum pe ţară în perioada ianuarie-august 2010, faţă de decembrie 2009 (august 2010 – 103,7%).

Monitorul Oficial nr. 169 - 171 din 17 septembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 834 din 13.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări.

Achiziţie publică de lucrări – achiziţionarea lucrărilor pentru construcţiile de orice categorie şi instalaţiile aferente acestora, precum şi pentru lucrările de intervenţie în timp la construcţiile existente (modificări, modernizări, reparaţii etc.), pentru necesităţile uneia sau cîtorva autorităţi contractante.

Autoritate contractantă - autorităţi ale administraţiei publice, persoane juridice de drept public, asociaţii ale acestor autorităţi sau persoane.

Procedurile de achiziţii publice de lucrări aflate în curs de desfăşurare vor fi definitivate în baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective.

- Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 13.09.2010 cu privire la acordarea indemnizaţiilor unice pentru construcţia, procurarea spaţiului locativ, sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni.

Prezentul Regulament stabileşte modul şi condiţiile de acordare a indemnizaţiilor unice pentru construcţia unei case individuale, a unei locuinţe cooperatiste, sau procurarea spaţiului locativ sau restaurarea caselor vechi unor categorii de cetăţeni.

- Hotărîrea Consiliului Administrativ al Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Concurenţei nr. CCE – 79 din 26.08.2010.

A fost aprobat Formularul de notificare privind extinderea, comasarea şi fuzionarea agenţilor economici privind crearea, extinderea, comasarea şi fuzionarea holdingurilor, corporaţiilor transnaţionale şi grupurilor industrial-financiare şi privind procurarea de acţiuni (cote în capitalul social) ale agenţilor economici.

Monitorul Oficial nr. 172 - 178 din 21 septembrie 2010

- Raportul de activitate a Curţii de Conturi pe anul 2009.

- Hotărîrea Guvernului nr. 837 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr. 6,7,8 şi 9 la Hotărîrea Guvernului nr. 9 din 19.01.2010 cu privire la aprobarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.

Au fost modificate următoarele formulare:

- Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform Convenţiei privind evitarea dublei impuneri, aferente persoanelor fizice străine cu permis de şedere în Republica Moldova;

- Certificatul privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova, conform legislaţiei în vigoare, aferent persoanelor fizice străine cu permis de şedere în Republica Moldova;

- Cererea pentru restituirea impozitului pe venit reţinut din surse aflate în Republica Moldova;

A fost modificată şi Instrucţiunea privind completarea formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 167 din 09.09.2010 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

A fost completată Lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.98 din 2 august 2010 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2008.

Se publică Raportul privind executarea bugetului de stat pe anul 2008.

- Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 184 din 16.09.2010 privind folosirea declaraţiei de conformitate pe propria răspundere.

Exportatorului de producţie alcoolică i se permite de a prezenta organului vamal o declaraţie de conformitate pe propria răspundere în cazul, în care certificatul de conformitate al alcoolului etilic şi producţiei alcoolice nu este obligatoriu conform cerinţelor ţării importatoare şi contractelor de export. Ordinul aprobă formularul acestei declaraţii de conformitate.

- Ordinul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor nr. 11 din 16.01.2010 cu privire la Instrucţiunea provizorie privind modul de eliberare şi evidenţă a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional.

Instrucţiunea stabileşte modalităţile de primire, utilizare şi eliberare a autorizaţiilor unitare pentru traficul auto internaţional, în conformitate cu Acordurile interguvernamentale în domeniul transportului auto. Autorizaţia unitară reprezintă actul permisiv al unui autovehicul înmatriculat în Republica Moldova care aparţine unui agent transportator licenţiat al Republicii Moldova, de a efectua operaţiuni de transport pe teritoriul unui alt stat emitent al autorizaţiei, cu utilizarea reţelei rutiere a acestuia din urmă. Formularele de autorizaţii unitare sînt documente de strictă evidenţă, în responsabilitatea Instituţiei Publice „Agenţia naţională Transport Auto” (ANTA).

 

Monitorul Oficial nr. 179 - 181 din 24 septembrie 2010

- Legea voluntariatului nr.121 din 18 iunie 2010.

Voluntariatul se poate desfăşura în baza unui contract în formă scrisă între voluntar şi instituţia gazdă (persoană juridică de drept public sau persoană juridică de drept privat fără scop lucrativ). Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contact individual de muncă ori a altui contract pentru efectuarea prestaţiilor respective.

Voluntarul are dreptul la rambursarea de către instituţia gazdă a cheltuielilor de transport, cazare, alimentare, de deplasare, asigurare şi a altor cheltuieli indispensabile pentru desfăşurarea activităţii de voluntariat.

- Legea nr.200 din 16.07.2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova.

Legea va intra în vigoare la data de 24.12.2010. La această dată va fi abrogată Legea nr. 1518 – XV din 06.12.2002 cu privire la migraţiune.

Articolul 4 al legii prevede care sunt obligaţiile străinilor pe timpul aflării sau şederii în Republica Moldova:

- de a respecta legislaţia Republicii Moldova şi de a se supune în condiţiile legii controlului organelor abilitate;

- de a desfăşura activitate de muncă doar cu permisiunea organelor abilitate. Acestea sunt: Agenţia naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă care eliberează străinilor permis de muncă şi Biroul de Migraţiune din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care eliberează străinilor permis de şedere.

- de a respecta scopul pentru care li s-a acordat dreptul de intrare sau după caz, dreptul de şedere pe teritoriul ţării.

- de a declara autorităţilor competente schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat, precum şi de a declara furtul sau pierderea acestora.

- Legea nr. 207 din 16.07.2010 pentru completarea anexei la Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

A fost completată anexa legii cu privire la patenta de întreprinzător, astfel pct. 1 din anexa care prevede genul de activitate – comerţ cu amănuntul, a fost completat cu subpunctul 1.2 care prevede:

1.2. Comerţul cu produse alimentare şi mărfuri uşor alterabile autohtone, cu condiţia respectării cerinţelor sanitar-epidemiologice privind depozitarea, păstrarea şi comercializarea lor”.

540

360

100

Cuantumul taxei lunare pentru acest gen de activitate practicat în baza patentei de întreprinzător constituie:

Pentru municipiile Chişinău, Bălţi, Bender, Tiraspol – 540 lei.

Pentru celelalte municipii, oraşe – 360 lei.

Pentru localităţile rurale – 100 lei.

Această modificare va rămîne în vigoare pînă la 1 ianuarie 2017.

- Legea nr. 209 din 16.07.2010 pentru modificarea articolului 39 din Codul Funciar.

 Conform modificărilor aduse alineatului 2 al articolului 39 „terenurile atribuite în proprietate ca loturi de pe lîngă casă (grădini), amplasate adiacent hotarelor intravilanului, se includ în hotarele intravilanului localităţii, se consideră terenuri destinate construcţiilor şi se utilizează pentru construcţii locative, cu condiţia includerii acestora în planul urbanistic general al localităţii.”

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 19 din 15.03.2010 cu privire la aprobarea Suplimentului la Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2008.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 118 din 08.09.2010 cu privire la modificarea şi completarea Ordinelor Ministrului Finanţelor nr. 85 din 20 septembrie 2005 şi nr. 92 din 20 decembrie 2006.

Conform modificărilor în Ordinul Ministerului Finanţelor nr.85 din 20.09.2005 „Privind aprobarea Regulilor de evidenţă şi păstrare a metalelor preţioase, pietrelor preţioase şi producţiei din ele…”, punctul 2 din anexa nr. 1 a ordinului stabileşte că „Prevederile acestor Reguli se extind asupra persoanelor fizice şi juridice indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, care practică activităţi cu metale preţioase şi pietre preţioase (comercializarea, fabricarea şi repararea (restaurarea) articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase, faţetarea pietrelor preţioase, achiziţionarea de la populaţie a metalelor preţioase şi pietrelor preţioase ce se conţin în articole şi în resturi, colectarea şi prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase, amanetarea articolelor din metale preţioase şi pietre preţioase), celor care utilizează metale preţioase şi pietre preţioase şi articole ce conţin metale preţioase şi pietre preţioase, precum şi asupra agenţilor economici, în capitalul social al cărora statul deţine cote de participaţie, întreprinderilor de stat şi municipale, instituţiilor finanţate din buget, care dispun de tehnică de calcul, dispozitive, utilaj, aparataj, piese de completare şi de schimb, armament şi tehnică militară, materiale cine -, foto -, radiografice ce conţin metale preţioase”.

A fost modificat şi Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 92 „Privind evidenţa, colectarea, păstrarea şi prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase”.

Punctul 2 a fost modificat şi prevede următoarele:

Colectarea şi prelucrarea resturilor şi deşeurilor ce conţin metale preţioase, extrase din mijloacele (fondurile) fixe casate de la agenţii economici, în capitalul social al cărora statul deţine cote de participaţie, întreprinderile de stat şi municipale, instituţiile finanţate din buget se efectuează de către persoane juridice şi fizice care practică activitatea de întreprinzător şi au obţinut licenţa privind activitatea respectivă în modul stabilit de legislaţie.

Prevederile Regulamentului se extind asupra agenţilor economici, în capitalul social al cărora statul deţine cote de participaţie, întreprinderilor de stat şi municipale, instituţiilor finanţate din buget.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 121 din 13.09.2010 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Conform modificărilor, în clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B”, se introduce tipul 465, cu următorul cuprins: „465. Adoptarea standardelor europene în calitate de standarde naţionale”. La anexa nr. 6 programul 85 „Cultura, agrement şi sport” a fost completat cu subprogramul 03: - „85.03 Sport”.

Monitorul Oficial nr. 182 - 189 din 28 septembrie 2010

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 55 din 24.12.2009 privind Raportul auditului gestiunii resurselor naturale subterane în anii 2007-2008.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 97 din 02.08.2010 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 126 din 23.09.2010 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de completare a ordinului de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar în lei moldoveneşti.

Regulamentul prevede detaliat, modul de completare a fiecărei rubrici a unui ordin de plată utilizat la efectuarea transferului bugetar. Regulamentul intră în vigoare de la 1 octombrie 2010.

Monitorul Oficial nr. 190 din 29 septembrie 2010

- Decretul Preşedintelui Interimar al Republicii Moldova nr. 536-V din 28.09.2010 privind dizolvarea Parlamentului.

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 52 din 05.07.2010 privind Raportul auditului executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2009.

La capitolul acte ale Ministerului Justiţiei au fost publicate 6 ordine ale Ministerului Justiţiei privind învestirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare. Acestea sunt:

- Ordinul nr. 346, 351, 352, 353, 357, 362 din 13.09.2010 privind investirea cu împuterniciri de exercitare a activităţii de executare.

Monitorul Oficial nr. 191-193 din 1 octombrie 2010

- Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Legea va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2011. La data intrării în vigoare a legii va fi abrogată Legea nr. 293-XIII din 23.11.1994 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

- Legea nr. 216 din 17.09.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege au fost modificate:

Codul penal. Conform modificărilor art. 182 va avea următorul cuprins:

„Articolul 182. Falsificarea rezultatelor votării

(1)     Votarea unei persoane: fără a avea acest drept, fie de două sau mai multe ori, fie prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decît are dreptul, fie prin utilizarea unui act de identitate fals sau a unui buletin de vot fals se pedepseşte cu amendă în mărime de la 200 la 400 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

(2)     Falsificarea, prin orice mijloace, a rezultatelor votării, se pedepseşte cu amendă în mărime de la 300 la 500 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.

- Legea nr. 96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice a fost completată la art. 4 cu litera m). Astfel, prevederile legii privind achiziţiile publice nu se aplică:

m) contractelor de tipărire a buletinelor de vot şi a altor documente electorale, de aprovizionare cu materiale şi echipament destinat organelor electorale în perioada electorală.

Codul contravenţional. Articolul 50 din cod a fost modificat cu următorul cuprins:

„ Articolul 50. Afişajul electoral neautorizat.

(1)     Afişarea materialului de agitaţie electorală sau a materialului de susţinere a referendumului în alt loc decît cel stabilit se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale.

(2)     Producerea şi/sau difuzarea materialelor publicitare de agitaţie electorală care nu conţin denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialelor şi denumirea tipografiei care le-a tipărit se sancţionează cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 30 la 50 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 100 la 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 la un an.”

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 58 din 09.07.2010 cu privire la aprobarea Raportului asupra administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi patrimoniului public (Raport anual 2009).

- Hotărîrea Guvernului nr. 886 din 23.09.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi a spezelor procedurii de executare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 889 din 24.09.2010 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 761 din 31.07.2000.

Hotărîrea Guvernului nr. 761 din 31.07.2000 „cu privire la compensaţiile nominative pentru unele categorii de populaţie” a fost completată cu punctul 8¹ cu următorul cuprins:

8¹ Plata compensaţiilor nominative în anul 2011 se va efectua, în baza documentelor prezentate începînd cu luna septembrie 2006”.

Punctul 16 din Regulamentul cu privire la modul de stabilire şi de plată a compensaţiilor nominative pentru unele categorii de populaţie s-a modificat în felul următor:

16. Listele de plată a compensaţiilor se păstrează în „Banca de Economii” S.A. pe parcursul a 3 ani. În cazul în care beneficiarul nu poate primi compensaţia din motive de boală sau din alte cauze şi se adresează mai tîrziu, compensaţia se plăteşte pentru perioada de 3 ani premergători datei adresării”.

- Hotărîrea Guvernului nr. 905 din 24.09.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de calculare şi transfer al cheltuielilor aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor necontributive.

În stagiul de cotizare se includ perioadele necontributive în care s-au desfăşurat activităţi realizate pînă la 1 ianuarie 1999:

a)       îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid cu vîrsta de pînă la 16 ani sau a unei persoane care a depăşit vîrsta de 75 ani;

b)      studiile în instituţiile de învăţămînt superior de zi;

c)       serviciul militar sau alt serviciu asimilat acestuia.

Regulamentul stabileşte modul de calculare a cheltuielilor aferente includerii în stagiul de cotizare a perioadelor menţionate. Aceste cheltuieli se efectuează din contul mijloacelor bugetului de stat, prin intermediul bugetului asigurărilor sociale de stat.

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

Este obligat salariatul să iasă în concediul de odihnă anual conform graficului?

Articolul 112 din Codul Muncii prevede că dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat pentru toţi salariaţii. Legislatorul, pentru a asigura o anumită ordine în cadrul unităţilor, a stipulat la articolul 116 din Codul muncii că fiecare angajator, de comun acord cu salariaţii, este obligat cu cel puţin 2 săptămîni înainte de sfîrşitul fiecărui an calendaristic să întocmească graficul concediilor anuale de odihnă pentru anul următor. La programarea concediilor de odihnă anuale se ţine cont atît de dorinţa salariaţilor, cît şi de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii. Acordul salariaţilor la întocmirea graficului concediilor de odihnă se exprimă prin semnătura salariatului pe acest grafic.

Programarea concediilor de odihnă anuale este obligatorie atît pentru angajator, cît şi pentru salariat. Salariatul trebuie să fie prevenit în formă scrisă, despre data începerii concediului cu cel puţin 2 săptămîni înainte. Astfel, salariatul trebuie să respecte graficul concediului şi să iasă în concediul anual conform programării.

Cu toate acestea, salariatul este în drept să depună către angajator o cerere în formă scrisă despre acordarea concediului anual în altă perioadă decît cea stipulată în grafic. În cazul în care angajatorul este de acord şi aprobă cererea salariatului, acesta din urmă va ieşi în concediu în altă perioadă. În cazul în care angajatorul nu aprobă cererea, pe motivul asigurării bunei funcţionări a unităţii, salariatul va fi obligat să se conforme graficului concediilor de odihnă şi să iasă în concediul anual anume în perioada stipulată în grafic.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...