37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.165-179 din 02 septembrie – 30 septembrie 2008

MO nr.165-179 din 02 septembrie – 30 septembrie 2008

30.09.20081.567 views

Monitorul Oficial nr.165-166 din 2 septembrie 2008

- Legea cu privire la ipotecă nr.142-XVI din 26 iunie 2008.

Legea are ca scop stabilirea principiilor fundamentale şi a regulilor care reglementează piaţa ipotecară primară, precum şi crearea de condiţii pentru dezvoltarea pieţii ipotecare secundare.

Sfera de reglementare – raporturile juridice ce apar în procesul şi în legătură cu instituirea, valabilitatea şi încetarea ipotecii.

Ipotecă – drept real în al cărui temei creditorul este în drept să ceară satisfacerea cerinţelor sale, cu preferinţă faţă de ceilalţi creditori, din valoarea bunurilor imobile depuse în ipotecă.

Ipoteca se înregistrează la oficiul cadastral teritorial în a cărui rază se află bunul imobil ipotecat. Debitorul ipotecar este obligat să asigure obiectul ipotecii în beneficiul creditorului ipotecar, la valoarea de înlocuire.

- Lege cu privire la parteneriatul public-privat nr.179-XVI din 10 iulie 2008.

Legea a fost elaborată în scopul contribuirii la atragerea investiţiilor private pentru realizarea proiectelor de interes public. Parteneriatul public-privat se bazează pe cooperarea între partenerul public (persoană juridică de drept public) şi partenerul privat (persoană juridică de drept privat sau persoană fizică) avînd ca scop sporirea eficienţei patrimoniului public, fiecare partener asumîndu-şi riscuri şi responsabilităţi concrete.

Parteneriatul public-privat se realizează prin următoarele forme:

- contract de antrepriză/prestări servicii;

- contract de administrare fiduciară;

- contract de locaţiune/arendă;

- contract de concesiune;

- contract de societate civilă.

Această lege deschide noi forme şi posibilităţi de conlucrare a agenţilor economici cu instituţiile de stat în realizarea scopurilor comune (antreprenori – cîştig de beneficiu; instituţie de stat – gestionare eficientă a proprietăţii de stat).

- Informaţia Ministerului Economiei şi Comerţului privind Balanţa timpului de lucru pe anul 2009.

Monitorul Oficial nr.167-168 din  5 septembrie 2008

- Hotărîrea Guvernului cu privire la constituirea parcului industrial „Căinari” nr.988 din 26 august 2008.

A fost aprobat Regulamentul parcului industrial „Căinari” (sediul or. Căinari, str. Costachi Negraia, 8), elaborat în baza legii nr.164-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la parcurile industriale.

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind metodologia de calcul al venitului în scopul acordării asistenţei juridice calificate garantate de stat.

Se stabileşte că asistenţa juridică calificată garantată de stat se acordă persoanelor a căror venit mediu lunar este mai mic decît nivelul minim de existenţă pe cap de locuitor pe ţară. Valoarea minimului de existenţă se stabileşte de Biroul Naţional de Statistică, în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de calculare a minimului de existenţă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.902 din 28 august 2000.

La calcularea venitului mediu lunar se ia în consideraţie venitul pentru 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea.

Monitorul Oficial nr.169-170 din  9 septembrie 2008

- Ordinul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru despre aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat „Cadastrul bunurilor imobile”.

Prezenta concepţie stabileşte destinaţia/scopul şi obiectele sistemului, funcţiile sistemului, structura resurselor informaţionale, infrastructura informaţională a sistemului, cerinţele cu privire la protecţia şi securitatea informaţiilor.

Monitorul Oficial nr.171-173 din 12 septembrie 2008

                                                                                       

- Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr.2212-EC din 11 ianuarie 2008 privind aprobarea Regulilor generale de examinare de tip a produselor în contextul reglementărilor tehnice.

Regulile aprobate stabilesc criteriile generale şi modul de examinare de tip a produselor, conform modulului B, prevăzut în Hotărîrea Guvernului nr.395 din 17.04.2006 cu privire la regulile referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii produselor industriale din domeniul reglementat şi de utilizare a mărcii naţionale de conformitate SM.

- Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr.2213-EC din 14 ianuarie 2008 privind aprobarea Regulilor generale de certificare a sistemelor de management al calităţii în contextul reglementărilor tehnice.

Regulile stabilesc modul de certificare în Sistemul Naţional de Evaluare a Conformităţii a sistemelor de management al calităţii ale întreprinderilor, indiferent de tip, mărime şi produsul furnizat.

- Hotărîrea Serviciului Standardizare şi Metrologie nr.2214-EC din 15 ianuarie 2008 privind aprobarea Regulilor generale de declarare a conformităţii produselor de către producător în cadrul Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii.

Regulile stabilesc criteriile generale pentru întocmirea declaraţiei de conformitate a producătorului privind conformitatea privind conformitatea produselor în domeniul reglementat cu cerinţele în vigoare.

Monitorul oficial nr.174 din 16 septembrie 2008

- Hotărîrea Consiliului de Administrare al Băncii Naţionale a Moldovei nr.141 din 31 iulie 2008 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la operaţiunile cu numerar în băncile din RM.

Modificările propuse au un caracter de redacţie şi nu modifică ordinea stabilită.

- Hotărîrea Consiliului de Administrare al Băncii Naţionale a Moldovei nr.145 din 31 iulie 2008 cu privire la modificarea unor acte normative.

Se modifică Regulamentul privind deschiderea, modificarea şi închiderea conturilor la băncile autorizate din RM. Modificările propuse au un caracter de redacţie şi nu modifică ordinea stabilită.

Se modifică Standardul Naţional de Contabilitate 30 „Dezvăluirea în rapoartele financiare ale băncilor şi altor instituţii financiare”. Modificările propuse au un caracter de redacţie.

- Hotărîrea Consiliului de Administrare al Băncii Naţionale a Moldovei nr.150 din 31 iulie 2008 cu privire la modificarea şi completarea Planului de conturi al evidenţei contabile în bănci şi alte instituţii financiare din RM.

Se modifică şi se completează Planul de conturi al evidenţei  contabile în bănci.

Monitorul Oficial nr.175-176 din 19 septembrie 2008

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.301 din 1 august 2008 cu privire la modificarea şi completarea Metodologiei de calculare a tarifelor la energia electrică livrată consumatorilor.

Monitorul Oficial nr.177 din 23 septembrie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr.1036 din 9 septembrie 2008 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.688 din 20 iunie 2006 Cu privire la expertiza medicală a vitalităţii.

- Hotărîrea Guvernului nr.1064 din 18 septembrie 2008 cu privire la modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Modificările propuse se referă la Regulamentul cu privire la modul de calculare a perioadei de muncă în vederea acordării sporului pentru vechime în muncă funcţionarilor publici, modul de salarizare a personalului din unităţile bugetare.

- Hotărîrea Guvernului cu privire la crearea Întreprinderii de Stat „Fiscservinform”

Prin această hotărîre se transmite funcţia de fondator al ÎS Centrul de evidenţă a circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu schimbarea denumirii în ÎS Fiscservinform.

Monitorul oficial nr.178 din 26 septembrie 2008

- Hotărîrea Guvernului nr. 1073 din 19 .09.2008 cu privire la  optimizarea modului de trecere a frontierei de stat de către mijloacele de transport auto cu mărfuri şi pasageri, modificarea şi abrogarea unor acte normative.

Se permite trecerea (introducerea şi scoaterea) mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare prin următoarele puncte de trecere auto a frontierei de stat:

Sculeni – Sculeni;                                                      Tudora – Starokazacie;

Leuşeni – Albiţa;                                                        Otaci – Moghiliov – Podolsk;

Giurgiuleşti – Galaţi;                                                  Briceni – Rosoşeni;

Giurgiuleşti – Reni;                                                    Criva – Mamaliga.

Anexa nr. 2 la această hotărîre cuprinde Regulamentul cu privire la modul de colaborare între Agenţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Produselor de Origine Animală, Agenţia Fitosanitară şi Serviciul Vamal în procesul controlului de stat al importului, exportului şi tranzitului mărfurilor supuse controlului sanitar-veterinar sau carantinei fitosanitare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1078 din 22.09.2008 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Producţia agroalimentară ecologică şi etichetarea produselor agroalimentare ecologice”.

Reglementarea tehnică stabileşte cerinţele aplicabile producţiei agroalimentare ecologice.

Monitorul oficial nr.179 din 30 septembrie 2008

- Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social.

Legea stabileşte cadrul legal privind garantarea posibilităţilor egale pentru familiile defavorizate prin acordarea unui ajutor social la un nivel garantat de stat.  Ajutorul social se stabileşte în baza cererii de acordare a acestuia depusă de unul din membrii familiei. Plata ajutorului social se efectuează lunar, de către Casa Naţională de Asigurări Sociale prin intermediul instituţiei financiare selectate prin concurs.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.187 din 25.09.2008 cu privire la modificarea normei rezervelor obligatorii.

Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă, începînd cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase (6 octombrie – 20 octombrie 2008) se stabileşte în mărime de 20,5 la sută din baza de calcul.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 188 din 25.09.2008 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Prin această hotărîre se stabileşte rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 17,0 la sută anual.

Se stabilesc ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 18.0 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 2,00 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 10.5 la sută anual.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...