37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 164-186 din 4 octombrie 2011 – 28 octombrie 2011

MO nr. 164-186 din 4 octombrie 2011 – 28 octombrie 2011

01.11.20111.407 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 10 din 1 noiembrie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 164-165 din 4 octombrie 2011

 

Nu a fost aprobat, modificat, completat nici un act legislativ semnificativ.

 

Monitorul Oficial nr. 166-169 din 7 octombrie 2011

 

- Hotărîrea Parlamentului nr. 154 din 21.07.2011 pentru aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe anii 2011-2015

Scopul strategiei constă în reducerea nivelului corupţiei în sectorul public şi privat. Se urmăreşte realizarea următoarelor obiective generale:

- transformarea corupţiei din activitate avantajoasă şi puţin riscantă în activitate dezavantajoasă şi foarte riscantă;

- contribuirea la crearea climatului „zero toleranţă” faţă de corupţie.

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 43 din 25.08.2011 privind auditul Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010

În urma executării auditului BASS au fost depistate mai multe deficienţe, printre care:

- deficienţe în administrarea veniturilor care se manifestă prin creşterea constantă a restanţelor la BASS. Astfel, la situaţia din 31.12.2010 restanţele au atins cifra de 739,9 mil. lei, cu o creştere de 101,3 mii lei de la începutul anului;

- deficienţe la capitolul raportare, circa 50% din contribuabili nu au prezentat declaraţiile privind calcularea şi achitarea contribuţiilor de asigurări sociale, dintre care 625 nu au prezentat nici declaraţia anuală ale persoanelor asigurate;

- deficienţe la capitolul control intern. Datorită controlului insuficient în ceea ce ţine de cheltuielile, înaintate de contribuabili pentru indemnizaţiile de incapacitate temporară de muncă, a dus la majorarea nejustificată a cheltuielilor pentru acest tip de indemnizaţie cu 170,9 mii lei etc.

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 44 din 25.08.2011 privind Raportul auitului Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în exerciţiul bugetar 2010

În opinia auditului, gestionarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2010, sub toate aspectele semnificative, au fost efectuate legal şi regulamentar, cu excepţia efectelor posibile asupra situaţiilor ce ţin de:

- nereglementarea mărimii admisibile a mijloacelor IMS (instituţii medico-sanitare publice) la conturile prestatorilor ca solduri neutilizate la finele perioadei de raportare;

- lipsa reglementărilor exhaustive de stabilire a indicatorilor măsurabili şi valorici pentru distribuirea mijloacelor FAOAM (fondul asigurării obligatorii de asistenţă medicală) prin „metoda buget global”;

- necorelarea dintre actele normative, ce reglementează modul de formare şi de renovare a bazei tehnico-materiale a IMSP.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 113 din 15.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activităţii de audit intern în sectorul public

Obiectivul prezentului regulament constă în reglementarea modului de întocmire, termenului şi periodicităţii, prezentării de către unităţile de audit intern din sectorul public a Raportului.

Regulamentul dat se aplică de unităţile de audit intern din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloacele ale bugetului public naţional, cu excepţia unităţilor de audit intern care se subordonează şi raportează direct Parlamentului.

 

- Hotărîrea BNM nr. 207 din 29.09.2011 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii

Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 10,0 %

Se menţin ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight la nivelul actual de 13,0 %;

b) la depozitele overnight la nivelul actual de 7,0 %.

Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liberă convertibiă în mărime de 14,0 %.

 

Monitorul Oficial nr. 170-175 din 14 octombrie 2011

 

- Legea privind reglementarea prin autorizaţie a activităţii de întreprinzător nr. 160 din 22.07.2011

Prezenta lege stabileşte cadrul juridic de reglementare prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Justificarea acordării autorizaţiei se face în baza actului permisiv eliberat de organele competente. Pentru obţinerea actului permisiv solicitantul depune la autoritatea emitentă personal, prin reprezentat, prin scrisoare recomandată sau prin poşta electronică, actele necesare, prevăzute în legislaţie ce reglementează activitatea respectivă. De asemenea, solicitantul poate opta pentru o altă metoda, şi anume: depune doar o cerere însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea condiţiilor din actele legislative pentru activitatea la care are nevoie de act permisiv.

Lista actelor permisive, precum şi organele publice care eliberează aceste acte sunt descifrate în anexă la această Lege.

Prezenta Lege intră în vigoare peste 6 luni de la publicare (la 14 aprilie 2012), cu excepţia art.13 alin (1) şi art. 11 alin. (6).

 

- Legea privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător nr. 161 din 22.07.2011

Ghişeul unic reprezintă un mecanism care va da posibilitate părţilor implicate în activitatea de afaceri să acorde informaţie şi documente standardizate printr-un singur punct de recepţionare.

Ghişeul unic potrivit legii se va institui obligatoriu în următoarele cazuri:

- dacă procedura de obţinere a actului permisiv necesită mai mult de 2 vizite, în afară de vizita finală de recepţionare a actului permisiv.

- costurile atît pentru solicitant cît şi pentru autoritate, precum şi timpul necesar procedurii va fi mai mare în cazul neutilizării ghişeului unic decît dacă s-ar folosi acesta.

În lege sunt prevăzute şi alte detalii privind activitatea prin intermediul ghişeului unic.

 

- Legea nr. 162 din 22.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se produc mai multe modificări în legislaţie, printre care:

- în Codul Fiscal la art. 492 alin. (1) şi (2) se exclude textul: „începînd cu perioada fiscală în care cu organul fiscal a fost încheiat acordul de scutire de impozit pe venit”. Astfel, pentru a beneficia de scutiri în baza acestor puncte va fi necesar de respectat numai cerinţele Regulamentului aprobat de Guvern.

- în Codul Contravenţional se introduc sancţiuni în cazul aplicării excesului de putere privind actele permisive.

 

- Hotărîrea Guvernului nr.756 din 07.10.2011 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale guvernului

Se produc un şir de modificări la nivel de sintagme la Regulamentul cu privire la modul de calculare a pensiilor de asigurări sociale de stat, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 328 din 19.03.2008, precum şi se completează cu un capitolul VI1 care se referă la calcularea pensiei unor categorii de angajaţi din domeniul culturii

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 117 din 03.10.2011 cu privire la aprobarea Indicaţiilor metodice privind modul de determinare a costului mineralelor utile extrase în scopul impozitării

Se stabileşte modul de determinare a costurilor mineralelor utile extrase în conformitate cu Standardele Naţionale şi Internaţionale de Contabilitate. Costul acestora se formează din:

- consumurile directe de materiale (combustibil, lubrifianţi, material explozibil etc.) utilizate la extragerea mineralelor utile;

- energie electrică consumată la extragerea mineralelor;

- salariile, CAS, PAM muncitorilor care participă direct la extragerea mineralelor;

- consumurile legate de reparaţia mijloacelor fixe implicate la extragere;

- epuizarea resurselor naturale;

- uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale implicate în procesul de extragere a mineralelor utile;

- costul serviciilor (lucrări de forare, explozia masei miniere etc.) legate nemijlocit de extragerea mineralelor utile;

- alte consumuri indirecte (consumurile de pază, retribuirea muncii inginerilor, mecanicilor etc.) care se repartizează după coeficient pe etape extracţie şi prelucrare.

 

- Hotărîrea BNM nr. 172 din 04.08.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea băncilor în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului

Prezentul Regulament este emis în vederea executării prevederilor Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

 

Monitorul Oficial nr. 176-181 din 21 octombrie 2011

 

- Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor

Republicată în temeiul Legii nr. 140 din 28.07.2011 publicată în MO nr. 146 din 28.08.2011.

Completările aduse se referă preponderent la practicile comerciale incorecte efectuate de agenţii economici

Prezenta lege în forma nouă intră în vigoare de la expirarea a 4 luni de la data publicării (21.10.2011).

 

- Legea nr. 190 din 30.09.2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare

Legea stabileşte măsurile suplimentare ce urmează a fi întreprinse de stat, bănci şi Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar în scop de menţinere a stabilităţii financiare prin minimizarea riscurilor în sectorul bancar şi de repartizare a riscurilor între participanţi la piaţa bancară.

În urma acestei legi pentru bănci se stabileşte o taxă specială anuală pentru perioada 2011-2014 cu scopul asigurării stabilităţii financiare pînă la acumularea unei sume de 100 mln. Lei. Mărimea taxei este:

- pentru anii 2011-2013 în mărime de 0,12 % din suma totală a depozitelor persoanelor înregistrate în bilanţurile băncilor la 31 decembrie a fiecărui an

- pentru anul 2014 taxa va fi calculată ca diferenţa dintre 100 mln. lei şi taxa specială acumulată în perioada 2011-2013

 

Monitorul Oficial nr. 182-186 din 28 octombrie 2011

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 110 din 12.09.2011 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „A-2/bi Bonul de comandă

Se aprobă Formularul şi Instrucţiunea de completare a formularului tipizat de document primar cu regim special „A-2/bi bonul de comandă”.

Formularul dat se foloseşte de entităţile care confecţionează, repară şi restaurează a articolelor din metale şi pietre preţioase la comanda clienţilor.

 

- Regulament cu privire la experţii-evaluatori şi consultanţii Sistemului „Expertul CCI a Republicii Moldova”

CCI – Camera de Comerţ şi Industrie

Regulamentul dat stabileşte cerinţele înaintate fată de experţii-evaluatori şi consultanţii Sistemului „Expertul CCI a RM”, drepturile, obligaţiile, răspunderea experţilor-evaluatori şi a consultanţilor, modalitatea atestării lor, precum şi autorizarea acestora privind expertiza/evaluarea obiectelor, produselor şi mărfurilor

 

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103,272086.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...