37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 160-185 din 3 august 2012 – 31 august 2012

MO nr. 160-185 din 3 august 2012 – 31 august 2012

16.11.20122.140 views
false false false MicrosoftInternetExplorer4 false false false MicrosoftInternetExplorer4

BULETIN INFORMATIV

Nr. 8 din 16 noiembrie 2012

 

Monitorul Oficial nr. 160-164 din 3 august 2012

 

- Legea nr. 169 din 11.07.2012 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se completează Codul Muncii cu articolul 71 cu următorul cuprins:

Articolul 71. Interzicerea muncii nedeclarate

(1) Munca nedeclarată este interzisă.

(2) Prin muncă nedeclarată se înţelege orice muncă prestată de o persoană fizică pentru şi sub autoritatea unui angajator fără a fi respectate prevederile prezentului cod referitoare la încheierea contractului individual de muncă.”

Totodată se introduc sancţiuni în Codul Contravenţional cu privire la utilizarea muncii nedeclarate.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 553 din 26.07.2012 cu privire la mediatizarea aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice în anul 2012

Se aprobă planul de acţiuni privind mediatizarea aplicării metodelor şi surselor indirecte de estimare a venitului impozabil al persoanelor fizice în anul 2012.

 

Monitorul Oficial nr. 165 din 7 august 2012

 

- Legea nr. 152 din 05.07.2012 cu privire la minimul de existenţă

Prezenta lege stabileşte cadrul legal privind reglementarea garanţiilor minime de stat în domeniul veniturilor populaţiei, în procesul de implementare a politicilor statului în domeniul social, proporţional costului de trai, pentru asigurarea unui standard de viaţă adecvat.

Mărimea minimului de existenţă de calculează semestrial şi anual de către Biroul Naţonal de Statistică şi se publică în ediţiile sale periodice.

 

- Ordinul IFPS nr. 532 din 20.07.2012 cu privire la completarea listei agenţilor economici care beneficiază în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

Se aprobă lista suplimentară a agenţilor economici care vor beneficia în anul 2012 de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale :

1. Cariba Agro SRL

2. C.C. Vita SRL

3. Î.S. Editura de Imprimare Statistica

 

Monitorul Oficial nr. 166-169 din 10 august 2012

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea Regulamentului privind inventarierea

Se aprobă Regulamentul privind inventarierea.

Se abrogă Regulamentul privind inventarierea, aprobat prin Ordinul MF nr. 27 din 28.04.2004.

 

Monitorul Oficial nr. 166-169a din 16 august 2012

 

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

 

Monitorul Oficial nr. 170-174 din 17 august 2012

 

 - Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 privind declaraţia cu privire la impozitul pe venit

În scopul realizării prevederilor art. 83 alin. (4) din Codul fiscal se aprobă formularul-tip “Declaraţia cu privire la impozitului pe venit”, precum şi modul de completare a acesteia.

Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr. 1498 din 29.12.2008 ‘’Privind declaraţia persoanei juridice cu privire la impozitul pe venit’’.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 9/9 din 1.03.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare

Instrucţiunea privind modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare (în continuare – Instrucţiunea) stabileşte modul de înregistrare de stat a valorilor mobiliare, modul de ţinere a Registrului de stat al valorilor mobiliare (în continuare – RSVM), precum şi modalitatea introducerii modificărilor în RSVM, inclusiv în cazul emisiunilor restructurate, modificării datelor de identificare a emitentului sau anulării valorilor mobiliare plasate anterior. De asemenea, Instrucţiunea prevede modul de înregistrare a ofertei publice pe piaţa primară, precum şi modalitatea şi termenele retragerii din circulaţie a valorilor mobiliare plasate anterior.

 

Monitorul Oficial nr. 175-176 din 21 august 2012

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 13.08.2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţii de supraveghere a pieţii de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor

Prin acest regulament este descris modul de efectuare a controlului privind respectarea prevederilor legislaţiei, reglementărilor tehnice, conformităţii produselor şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv cu reglementările de metrologie legală, a normelor şi regulilor de desfăşurare a activităţilor de comerţ.

 

Monitorul Oficial nr. 175-176a din 23 august 2012

 

- Ordinul IFPS nr. 758 din 23.08.2012 privind privarea de dreptul imprimării de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială cu însemne de protecţie

Se retrage dreptul imprimării de sine stătător a formularelor tipizate de document primar cu regim special “Factura fiscală” următorilor agenţi economici:

ÎCS “Renaissance-Perfect” SRL, cod fiscal 1002600042915;

ÎCS “Varda” SRL, cod fiscal 1002600037724.

 

Monitorul Oficial nr. 177-180 din 24 august 2012

 

- Lege nr. 127 din 8.06.2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Modificările se referă la licenţierea activităţii de încadrarea/înscriere a studenţilor în programe de schimb educaţional-cultural care prevăd angajarea remunerată pe o perioadă determinată de timp, în perioada vacanţei de vară. Sunt descrise condiţiile obligatorii care trebuie îndeplinite pentru ca activitatea sa fie licenţiată, precum şi care sunt situaţiile de suspendare, retragere a licenţei.

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 33 din 23.07.2012 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011

Raportul privind executarea BASS pe anul 2011 oferă o imagine fidelă şi reală sub toate aspectele semnificative. Totodată, rezultatele auditului denotă rezerve şi deficienţe atît la capitolul planificarea veniturilor BASS, cît şi la executarea acestora.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 64 din 14.06.2012 privind acceptarea şi publicarea Standardelor de audit şi Codul etic

Se acceptă pentru auditul rapoartelor financiare ce cuprind perioadele începînd cu 1 ianuarie 2012 aplicarea pe teritoriul Republicii Moldova a Standardelor Internaţionale de Audit şi Codul etic al profesioniştilor contabili.

 

Monitorul Oficial nr. 181-184 din 31 august 2012

 

- Legea nr. 129 din 08.06.2012 privind acreditarea prestatorilor de servicii sociale

Prezenta lege stabileşte cadrul general privind crearea şi funcţionarea sistemului naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale, de asemenea principiile de bază, criteriile generale, modul şi condiţiile de acreditare a prestatorilor de servicii sociale.

Legea intră în vigoare în termen de 6 luni din data de 31.08.2012

 

- Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător

Prezenta lege reglementează:

- organizarea şi desfăşurarea controlului;

- stabilirea principiilor fundamentale ale controlului;

- stabilirea procedurii de efectuare a controlului.

În anexă este prezentată lista oraganelor abilitate cu dreptul de a iniţia controale şi de a acorda mandate de control în domeniile aferente.

Legea intră în vigoare în termen de 6 luni din data de 31.08.2012

 

Monitorul Oficial nr. 185 din 31 august 2012

 

Nu a fost aprobat, modificat nici un act legislativ semnificativ pentru profesia contabilă.

 

Pregătit de OptimAuditSRL

tel.270103, 272086.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...