37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.157-170 din 05 octombrie – 26 octombrie 2007

MO nr.157-170 din 05 octombrie – 26 octombrie 2007

26.10.20071.799 views

Monitorul Oficial Nr. 157-160 din 05 octombrie 2007

- Prin Hotărîrea Guvernului nr.1055 din 26 septembrie 2007:

1. Se modifică şi se completează Hotărîrea Guvernului nr.883 din 02.08.2006 „Cu privire la unele măsuri de protecţie a consumatorilor” (pag.41).

Punctul 1, alineatul întîi care stabileşte că „importul subproduselor comestibile de origine animală se va efectua doar în scopul prelucrării industriale, conform programelor de fabricare a unor produse din carne şi contractelor coordonate cu Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare” se completează în final  cu excepţia celor predestinate pentru comercializare cu amănuntul, ambalate şi etichetate cu informaţia despre producător şi importator, conform legislaţiei în vigoare;”

2. Se modifică şi completează Hotărîrea Guvernului nr. 1363 din 29 noiembrie 2006 „Cu privire la modalitatea eliberării autorizaţiilor pentru importul de carne, subproduse şi produse din carne, lapte şi produse lactate.”

Punctul 3 din această hotărîre va avea următorul cuprins: „3. Importul de carne, organe comestibile, produse (preparate) din carne şi produse lactate, conform poziţiilor tarifare indicate la punctul 1, este posibil numai de la întreprinderile producătoare sau furnizoare specializate, atestate de organele abilitate ale Uniunii Europene, SUA sau ale Republicii Moldova, la prezentarea autorizaţiei de import autorităţilor vamale.”

„pentru obţinerea autorizaţiei la importul mărfii, agentul economic - importator trebuie să confirme următoarele:

   a) dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra depozitului (construcţie capitală), autorizat de instituţia sanitar-veterinară, care asigură păstrarea mărfurilor de la poziţiile tarifare, indicate la punctul 1, în volumele specificate la punctul 12 al Regulamentului”. Autorizaţia pentru import se eliberează pentru un singur lot de marfă, şi care nu trebuie să depăşească mai mult de:

carne, organe comestibile                                          - 110 tone;

produse (preparate) din carne                                    -   25 tone;

produse lactate (unt, brînzeturi şi caşuri)                    -  60 tone;

Dacă importatorii au în derulare contracte de livrare cu mai mulţi parteneri externi pentru produsele  de la aceiaşi poziţie tarifară, se pot elibera mai multe autorizaţii, cu condiţia ca întreaga cantitate solicitată să nu depăşească cantităţile stabilite la punctul 12.

-  Ordinul Ministerului finanţelor nr. 81 din 26 septembrie cu privire la aprobarea Standardului Naţional de Contabilitate 22 „Combinări de întreprinderi.”  (pag.51)

Monitorul Oficial Nr. 161-164 din 12 octombrie 2007

 - Hotărîrea nr.1073 din 01.10.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea, controlul şi efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise.(pag 17)

Scopul acestui Regulament este realizarea unui sistem eficient de reglementare şi supraveghere administrativă a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise. Astfel, Regulamentul stabileşte:

-          care este tonajul maxim admisibil pentru mijloacele de transport ce efectuează transporturi pe drumurile publice precum şi care sunt erorile admisibile la cîntărire;

-          Care sunt dimensiunile de gabarit maximum admisibile ale mijloacelor de transport pentru efectuarea încărcăturilor şi care erori se admit peste limitele stabilite ;

-          norme ce se referă la eliberarea autorizaţiilor speciale de transport;

-           condiţiile de efectuare a transporturilor cu greutăţi şi/sau gabarite ce depăşesc limitele admise;

-          controlul transportărilor. Dacă instalaţiile de cîntărire nu funcţionează sau lipsesc, greutatea totală se va stabili din documentele aflate la bordul autovehiculului: CMR (contract de transport internaţional), Carnetul TIR, factura, certificatul de înmatriculare etc.

- La capitolul acte ale Serviciului Vamal al Republicii Moldova este publicat Ordinul nr.331-O din 07 septembrie 2007 referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la completarea, autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine Forma CT-1 pentru mărfurile exportate din Republica Moldova în cadrul regimului de comerţ liber cu statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ Liber în cadrul Comunităţii Statelor Independente (CSI).  (pag 43)

Acest Regulament, care va intra în vigoare de la 01 ianuarie 2008 stabileşte ca certificatul de origine a mărfurilor Forma CT-1, care se eliberează numai în cazul în care mărfurile ce urmează a fi exportate pot fi considerate produse originare şi care corespund criteriilor de origine stabilite conform prevederilor Regulilor, va fi eliberat doar pentru mărfurile originare din  republica Moldova cu condiţia transportării lor directe în unul din statele membre la Acordul de Creare a Zonei de Comerţ în cadrul Comunităţii Statelor Independente.

Regulamentul prevede:

-          care este modul de solicitare a autentificării şi eliberării certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1. Temei pentru eliberarea acestuia este cererea – declaraţie, care este cuprinsă în anexa nr.3 acestui regulament, precum si o serie de documente cuprinse la articolul 11 al acestui Regulament.   

-          care este modul de completare, autentificare şi eliberare a certificatului de origine a mărfurilor Forma CT-1 (anexa nr.4 );

-          care este procedura de control posterior al certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1 (anexa nr.5).

- Scrisoarea normativă a Agenţiei de Construcţii şi Dezvoltare a Teritoriului nr. 11-09/3462 din 14 septembrie 2007 cu privire La determinarea valorii obiectivelor de construcţii şi decontărilor pentru lucrările de antrepriză executate începînd cu 01 octombrie 2007.(pag.54)   

În această scrisoare care este adresată ministerelor, unităţilor administrative centrale, asociaţiilor, concernelor, unităţilor de proiectări, unităţilor de antrepriză, autorităţilor administraţiei publice locale, băncilor de finanţare, Agenţia în coordonare cu Ministerul Finanţelor a revizuit salariul mediu pe oră. Astfel, începînd cu 01 octombrie 2007, indiferent de sursa de finanţare a obiectivului de construcţii şi de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică, determinarea valorii de deviz şi a preţurilor contractuale (devizelor – oferte) prin metoda de resurse sau conform modului stabilit pînă la 01-01.2003, se efectuează cu includerea mijloacelor pentru salarizare în conformitate cu CP L.01.02.-2000 „Instrucţiuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea în construcţii”, dar nu mai puţin de 19,51 lei/oră, ceea ce corespunde K =25570 la salariul de bază pentru trecerea în preţurile curente în raport cu nivelul preţurilor pe 1991.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.522 din 02 octombrie 2007 privind modificarea Ordinului IFPS „Privind aprobarea formularului tip a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit nr. 240 din 30 decembrie 2004”. (pag55)

Prin acest Ordin s-a aprobat suplimentul privind nomenclatorul facilităţilor la impozitul pe venit (forma facilităţi), care se utilizează la completarea Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit (forma VENO4) aferente perioadei fiscale – anul 2007.

Monitorul Oficial Nr. 165-167 din 19 octombrie 2007

Pentru întreprinderile care practică activitate în construcţii, Serviciul Standardizare şi Metrologie al Republicii Moldova a publicat Hotărîrea nr.1957-RT din 03.07.2006 prin care se aprobă: Instrucţiunea tip pentru persoanele responsabile de efectuarea inofensivă a lucrărilor cu macarale.

În baza acestei instrucţiuni, proprietarii (deţinătorii de macarale), precum şi agenţii economici care exploatează macarale sunt obligaţi să elaboreze şi să aprobe instrucţiunea de serviciu pentru persoana responsabilă de efectuarea inofensivă a lucrărilor cu macarale. În această instrucţiune trebuie să fie prevăzute care sunt obligaţiile, drepturile si responsabilităţile persoanei responsabile de efectuarea inofensivă a lucrărilor cu macarale.

Anexa A cuprinde Ordinul tip pe întreprindere cu privire la modul de efectuare a lucrărilor cu macarale cu braţ în apropierea liniilor electrice. (pag.56)

Prin Hotărîrea nr.263 emisă de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică, este aprobat tariful pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică prestate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău” în mărime de 5,83 lei/m³. (pag.61)

Comisia Naţională a Pieţii Financiare  publică Hotărîrea nr.45/8 din 06 septembrie 2007 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de percepere a taxelor şi plăţilor de către Comisia Naţională a Pieţii Financiare (pag.62).

Monitorul Oficial Nr. 168-170 din 26 octombrie 2007

- Hotărîrea nr.1130 din 16 0ctombrie 2007 cu privire la dizolvarea Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova. (pag. 12)

Prin această hotărîre se dizolvă, iar Ministerului Justiţiei îi revine sarcina înregistrării cultelor religioase şi a părţilor componente , precum şi simbolurilor acestora, aprobării regulamentelor instanţelor de disciplină bisericească, ţinerii registrului cultelor religioase şi al părţilor lor componente. Ministerul Justiţiei dispune de competenţa acţionării în instanţa de judecată în vederea suspendării sau încetării activităţii cultelor religioase sau a părţilor lor componente, de a înainta propuneri, în modul stabilit, referitoare la încheierea acordurilor şi convenţiilor  de cooperare cu orice cult religios sau cu părţile  componente ale acestuia.

- Hotărîrea nr.1144 din 19.10.2007 cu privire la abrogarea unor hotărîri de Guvern. (pag 20)

În vederea executării prevederilor articolului 83 al Legii nr.135-XVI din 14 iunie 2007 privind societăţile pe acţiuni, care prevede că Guvernul trebuie să aducă actele sale normative în conformitate cu această lege, sun abrogate următoarele hotărîri ale Guvernului:

1)       Hot. Guvernului nr.500 din 10.09.1991 „despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice din republica Moldova”

2)       Toate Hot. de Guvern prin care s-a completat sau s-a modificat Hot. Nr. 500 „despre aprobarea Regulamentului societăţilor economice” de asemenea se abrogă.

-  La capitolul Acte ale Agenţiei Naţionale pentru reglementare în Energetică este publicată Hot. Nr.263 din 05.10.2007 privind aprobarea Metodologiei de calculare şi aplicare a preţurilor la produsele petroliere (pag 29).

 - La capitolul acte ale Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare este publicată Hot. Nr. 52/1 din 18.10.2007 pentru modificarea Regulamentului privind procedura de legalizare a capitalului pe piaţa valorilor mobiliare.( pag 36)

Astfel, articolul 2 al regulamentului care se referă la cerinţele generale faţă de procedura de legalizare a capitalului pe piaţa valorilor mobiliare se modifică la punctul 2.5 care va avea următorul conţinut:

„2.5. Pentru tranzacţiile cu valorile mobiliare supuse legalizării cumpărătorul va achita taxa percepută de C.N.P.F după cum urmează:

a)       în cazul legalizării capitalului pe piaţa extrabursieră, mărimea taxei va fi egală cu taxa pentru tranzacţiile de vînzare-cumpărare a valorilor mobiliare efectuate pe piaţa extrabursieră, stabilită în bugetul Comisiei Naţionale a Pieţei pentru anul respectiv;

b)      în cazul legalizării capitalului pe piaţa bursieră, mărimea taxei va fi egală cu taxa pentru tranzacţiile speciale conform Regulilor Bursei de valori a Moldovei, stabilită în bugetul Comisiei Naţionale Pieţei Financiare pentru anul respectiv”

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...