37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.157-169 din 02 octombrie – 27 octombrie 2006

MO nr.157-169 din 02 octombrie – 27 octombrie 2006

27.10.20061.514 views

Monitorul Oficial  nr.157 din 02 octombrie 2006

- Hotărîrea Guvernului nr.1123 din 28.09.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor.

Aceste Regulament stabileşte modul de restituire a accizelor conform prevederilor titlului IV al  Codului fiscal  şi al  Codului  vamal.

- Hotărîrea  Guvernului  nr.1124  din 28.09.2006. pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată.

Regulamentul  stabileşte modul de restituire a sumelor taxei pe valoarea adăugată conform Titlului III  al  Codului fiscal. Regulamentul are două anexe, prima cuprinzînd modelul de cerere de scutire a taxei pe valoarea adăugată, iar cea de a doua stabilind modalitatea determinării sumei TVA spre restituire pentru subiecţii impozabili, înregistraţi ca plătitori de TVA.

- Hotărîrea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat  nr. 172 din 15.09.2006 privind aprobarea modificărilor la Ordinul nr.128 din 29.06.2006. „Despre aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA” cu modificările ulterioare.

Conform modificărilor la declaraţia privind TVA se prezintă obligatoriu anexa, care va conţine informaţia despre facturile fiscale, primite în perioada fiscală pentru care se prezintă declaraţia. Hotărîrea cuprinde o nouă formă a anexei la Declaraţia privind TVA.

Monitorul Oficial  nr.158-160 din 06 octombrie 2006

- Hotărîrea Guvernului nr. 1218 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Regulamentul Ministerului Finanţelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1138 din 01.11.2005.

Conform noilor Hotărîrii a fost modificat punctul 5 subpunctul 45 din Regulament fiind enumerate cinci atribuţii ale Ministerului Finanţelor, cum ar fi: efectuarea analizei rezultatelor financiare anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor de acţiuni cu cota statului în capitalul social; actualizarea bazei de date cu indicatorii din rapoartele financiare trimestriale şi anuale ale întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni cu cota statului în capitalul social; efectuarea analizei stării financiare a unor agenţi economici şi unităţi administrativ-teritoriale.

- La capitolul acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat găsim publicat Ordinul  nr.165 din 06.09.2006 privind asigurarea înregistrării şi evidenţei subdiviziunilor contribuabililor.

Prezentul Ordin a fost aprobat în scopul asigurării unui control riguros asupra corectitudinii declarării veniturilor de către contribuabilii ce gestionează obiecte de comerţ şi prestări servicii, precum şi în scopul eficientizării administrării fiscale şi evidenţei subdiviziunilor contribuabililor. Pentru realizarea scopurilor Ordinul conţine la anexa nr.1 - Clasificatorul tipurilor subdiviziunilor, iar la anexa nr.2 – Ordinea de recodificare a tipurilor subdiviziunilor.

Monitorul Oficial  nr.162-163 din 13 octombrie 2006

- Hotărîrea Parlamentului nr.283-XVI din 05.10.2006, asupra proiectului de lege pentru punerea în aplicare a titlului IX al Codului fiscal.

Acest proiect de lege a fost aprobat în primă lectură  şi urmează a fi îmbunătăţit pentru a fi examinat în a doua lectură.

- La capitolul Acte ale Ministerului Finanţelor găsim publicat “Ordinul nr.71 din 06.10.2006. cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Regulamentului privind practica de audit”.

Ordinul a fost aprobat cu scopul de a executa prevederile Legii nr.729-XIII din 15.02.1996 cu privire la activitatea de audit şi se pune în aplicare pe teritoriul republicii Moldova pentru relaţiile dintre organele ce reglementează activitatea bancară şi auditorii externi, pentru auditul rapoartelor financiare ce cuprind perioadele începînd cu 01.01.2007.

- La capitolul Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat găsim Ordinul nr.187. din 27.09.2006 privind modul de administrare a procurărilor de energie electrică, energie termică, gazele naturale şi apă, efectuate de agenţii economici din ţară care au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al Republicii Moldova  de la agenţii economici ce nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar.

Conform Ordinului agenţii economici din republică, în scopul aprecierii bazei impozabile determină valoarea mărfii procurate. TVA aferentă bugetului se determină prin aplicarea cotei TVA, stabilite conform art.96 din titlul III al Codului fiscal de la valoarea respectivă. Suma TVA trebuie achitată la buget nu mai tîrziu de una din date ce avut loc mai devreme: fie data primirii documentelor, care confirmă procurarea acestor mărfuri; fie data achitării plăţii în avans pentru ele.

 

- Ordinul nr.195 din 05.10.2006 referitor la actualizarea unor anexe ale ordinului IFPS nr. 65 din 12.04.2006.

Acest Ordin cuprinde anexa nr.3 unde puteţi găsi “Denumirea încălcărilor fiscale pentru care se emite Dispoziţia privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului” şi anexa nr.4 unde găsiţi “Denumirea motivelor aferent cărora se emite Comunicatul privind anularea Dispoziţiei privind suspendarea operaţiunilor la conturile bancare ale contribuabilului”.

Monitorul Oficial  nr.164-167 din 20 octombrie 2006

- Hotărîrea guvernului nr.1149 din 05.10.2006 cu privire la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă la anul 2015.

Strategia este elaborată în conformitate cu principiile fundamentale din “Politica industrială în Europa extinsă” şi are ca obiectiv de bază formarea unui sector industrial al economiei tehnologic avansat, racordat la standardele europene.

- Hotărîrea Guvernului nr.1155 din 11.10.2006 cu privire la îndeplinirea Programului de măsuri privind implementarea noului sistem de evaluare a bunurilor imobile în scopul impozitării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  nr.670 din 09.06.2003.

Această hotărîre a fost aprobată pentru implementarea sistemului de evaluarea a bunurilor imobile în scopul impozitării. Deoarece din lipsa reglementărilor juridice privind necesitatea înregistrării de către agenţii economici a bunurilor imobile este tergiversat procesul de evaluare a bunurilor acestora, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a fost împuternicită în baza prezentei hotărîri să elaboreze modificările şi completările necesare  ale actelor normative în vigoare ce ţine de procesul de înregistrare şi evaluare a bunurilor imobile.

- La capitolul Acte ale Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale al Republicii Moldova şi ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină găsim Ordinul nr.406/229-A din 03.10.2006 cu privire la Modificarea Ordinului comun al MSPS şi CNAM din 27-XII-2005 nr.490/216-A „Cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală”.

Ordinul Cuprinde completări la lista medicamentelor compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

- La Capitolul Acte ale Băncii Naţionale a Moldovei este publicată Hotărîrea nr.269 din 12.10.2006 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii privind rapoartele anuale ce reflectă unele operaţiuni ale băncilor în valută.

Monitorul Oficial  nr.168-169 din 27 octombrie 2006

- Legea nr.291-XVI din 06.10.2006 pentru completarea articolului 18 din Legea nr. 451-XV din 30.07.2001 privind licenţierea unor genuri de activitate.

Conform modificărilor “taxa pentru reperfectarea licenţei şi/sau eliberarea copiei de pe aceasta se stabileşte în proporţie de 10 la sută, darn u mai mult de 450 lei, iar a duplicatului licenţei – de 450 lei.

- Hotărîrea nr.269-XVI din 12.10.2006 asupra proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.115-XVI din 18.05.2006 cu privire la scutirea de taxa vamală a unor mărfuri importate de către organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării.

Hotărîrea a fost aprobată în prima lectură.

- Hotărîrea nr. 1215 din 23.10.2006 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 09-03-2005.

Anexa cuprinde lista agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul R. Moldovei  solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...