37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 156-163 din 23 septembrie 2011 – 30 septembrie 2011

MO nr. 156-163 din 23 septembrie 2011 – 30 septembrie 2011

05.10.20111.686 views

BULETIN INFORMATIV

Nr.9 din 5 octombrie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 156-159 din 23 septembrie 2011

 

- Hotătîrea Guvernului nr. 686 din 20.09.2011 cu privire la completarea unor hotărîri ale Guvernului

Se completează Hotărîrea Guvernului nr. 910 din 27.09.2010 „Cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat” şi Hotărîrea Guvernului nr. 113 din 02.03.2011 „Cu privire la eliberarea grîului alimentar din rezervele materiale de stat”.

Potrivit acestor completări termenul de restituire a griului alimentar eliberat beneficiarilor din mun. Chişinău şi mun. Bălţi se extinde pînă la data de 1 decembrie 2011.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 704 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea actelor legislative şi normative care vor fi monitorizate de către organele centrale de specialitate ale administraţiei publice în semestrul II al anului 2011

Conform acestei liste Ministerul Economiei va avea de monitorizat: Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior şi Legea nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

În vizorul Ministerului Finanţelor este Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice şi Legea nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit.

Pînă la 01.01.2012 aceste organe centrale vor prezenta Ministerului Justiţiei raportul de monitorizare a procesului de implementare a legislaţiei.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 111 din 12.09.2011 privind aprobarea completărilor în Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţilor teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 51 din 16.08.2004

Planul de conturi al evidenţei contabile specific acestor instituţii se completează cu subcontul 086 „Mijloace temporare împrumutate şi restituite din disponibilul mijloacelor speciale pentru efectuarea cheltuielilor la componenta de bază a bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special”.

Se modifică denumirea subcontului 088 în „Mijloace temporar primite şi rambursate de la componenta de bază a bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetul central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special”.

De asemenea este descrisă corespondenţa acestor doua subconturi pe operaţiunile principale ale evidenţei execuţiei bugetelor.

 

- Ordinul IFPS nr. 770 din 14.09.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind restituirea persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a sumelor aferente impozitului pe venit achitate/reţinute în plus

Regulamentul stabileşte mecanismul de restituire a impozitului pe venit persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător.În acest sens persoana fizică prezintă organului fiscal cererea cu solicitarea restituirii sumei impozitului pe venit achitate/reţinute în plus. Totodată la cerere se anexează documentele care justifică plata sau reţinerea în plus a impozitului pe venit.

Decizia privind restituirea impozitului pe venit se adoptă fără efectuare controlului daca:

- persoana fizică care a depus cererea solicită spre restituire o sumă de pînă la 1000 lei, inclusiv cumulativ pe toţi anii solicitaţi. În acest caz restituirea sumei achitate în plus se va efectua în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

- suma supraplăţii indicate in cerere coincide cu suma calculată de organul fiscal în baza informaţiei disponibile. În acest caz restituirea sumei achitate în plus se va efectua în decurs de 37 de zile de la data primirii cererii.

 

Monitorul Oficial nr. 160-163 din 30 septembrie 2011

 

- Decretul Preşedintelui interimar al RM nr. 290-VI din 23.09.2011 privind conferirea „Ordinul de onoare” Academiei de Studii Economice din Moldova

În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar economic, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi pentru activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Academia de Studii Economice din Moldova i se conferă „Ordinul de onoare”.

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 49 din 06.09.2011 privind Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2010

În urma verificărilor efectuate în cadrul auditului s-a constatat că indicatorii privind executarea de casa a bugetului de stat pe anul 2010 la partea de venituri şi cheltuieli, sub toate aspectele semnificative, prezintă o imagine fidelă.

Totodată, au fost depistate careva nereguli, printre care:

- Ministerul Finanţelor nu a întreprins măsurile necesare pentru colectarea de la întreprinderile de stat, de la societăţile comerciale cu capital public a veniturilor din dividende şi defalcări din profitul net în sumă de 19,4 mil. lei. De asemenea, nu s-a asigurat o planificare conformă a venitului bugetului de stat, în unele cazuri fiind admise depăşiri, în altele-nerealizări.

- Serviciul Fiscal de Stat şi Serviciul Vamal a înregistrat restanţe la măsurile întreprinse pentru a reduce datoria agenţilor economici faţă de bugetului de stat în sumă de 349,9 mil. lei, ceea ce denotă un nivel necorespunzător al administrării fiscale şi vamale.

- Organele centrale de specialitate nu au utilizat pe deplin limitele de alocaţii aprobate prin legea bugetară, unele dintre ele nu au prezentat rapoartele privind executarea bugetului de stat în termenii stabiliţi, au admis formarea în sume semnificative a datoriilor debitoare şi creditoare.

 

- Hotărîrea BNM nr. 18.08.2011 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la investiţiile băncilor în active materiale pe termen lung

Se substituie noţiunea de „materiale pe termen lung” în titlul şi textul regulamentului cu noţiunea de „imobilizări corporale”.

Celelalte modificări,completări ţin de modul de recunoaştere, evaluare, înregistrare a imobilizărilor corporale transmise în schimbul rambursării creditelor.

Aceste imobilizări corporale se clasifică de către banca ca active deţinute spre vînzare şi se recunosc în bilanţul contabil numai în cazul existenţei unei probabilităţi înalte a vînzării acestora în conformitate cu prevederile SIRF 5.

În contabilitate imobilizările corporale transmise în schimbul rambursării creditelor se reflectă la suma cea mai mică dintre valoarea totală a datoriei debitorului şi valorarea de piaţă a acestora cu scăderea eventualelor costuri de vînzare.

În bilanţul contabil imobilizările corporale date pot fi clasificate ca active deţinute spre vînzare în decurs de 12 luni din data recunoaşterii în evidenţa contabilă. Dacă aceste bunuri nu au fost realizate pe parcursul acestei perioade se poate de solicitat la BNM prelungirea perioadei cu maximum încă 12 luni. Imobilizările corporale nevîndute chiar şi după prelungirea perioadei se trec în categoria activelor cu termenul de vînzare depăşit şi se efectuează testarea privind deprecierea acestora, ulterior cu periodicitate semestrială.

Modificările din prezenta hotărîre intră în vigoare la 01.01.2012

 

- Hotărîrea BNM nr. 196 din 22.09.2011 cu privire la aprobarea Conceptului privind optimizarea transferurilor internaţionale şi a cadrului de supraveghere aplicabil

Acest concept presupune punerea în aplicare a Codului IBAN în cadrul transferurilor internaţionale şi a serviciului SWIFT FINInform începînd cu 01.01.2013

Codul IBAN este este un instrument care realizează prelucrarea automatizată a tranzacţiilor financiare interbancare de la emitere pînă la decontare, el reprezintă un şir de caractere ce identifică, în mod unic la nivel internaţional, contul unui client la o instituţie financiară prin recunoaşterea de orice sistem bancar operant în reţeaua SWIFT, fără necesitatea conversiei manuale a datelor.

Serviciul SWIFT FINInform va permite monitorizarea, supravegherea riscurilor legate de spălarea banilor, scoaterea capitalului din ţară fără avizul autorităţii de supraveghere, finanţarea terorismului etc., la etapa actuală BNM nu dispune de pîrghii eficiente destinate supravegherii participanţilor SWIFT.

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...