37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.153-165 din 24 august 2010 – 10 septembrie 2010

MO nr.153-165 din 24 august 2010 – 10 septembrie 2010

15.09.20103.358 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 8 din 14 septembrie 2010

Monitorul Oficial nr. 153-154 din 24 august 2010

- Hotărîrea Guvernului nr.743 din 18 august 2010 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Se operează modificări şi completări în unele hotărîri ale Guvernului. Se modifică şi/sau se completează următoarele acte normative:

- Statutul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (HG nr.156 din 11.02.2002);

- Regulamentul cu privire la modul de constituire şi administrare a fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (HG nr.594 din 14.02.2002);

- HG nr.1636 din 16.12.2002 Cu privire la aprobarea contractului-tip de acordare a asistenţei medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

- Hotărîrea Guvernului nr.744 din 18 august 2010 privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr.476 din 17 aprilie 2002.

Se operează modificări în Hotărîrea Guvernului nr.476 din 17.04.2002 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate”.

Anexă la Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.476 din 17 aprilie 2002 (include modificările operate):

Lista punctelor vamale de trecere a produselor petroliere importate

Întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.1027 din 1 octombrie 2001, se stabilesc următoarele puncte de trecere (pe calea ferată) la introducerea în teritoriul vamal al Republicii Moldova a produselor petroliere:

1. Ocniţa;

2. Cuciurgan;

3. Etulia;

4. Giurgiuleşti;

5. Ungheni.

Pentru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.435 din 10 aprilie 2002, mijloacele de transport auto vor trece prin punctele de trecere a frontierei Leuşeni–Albiţa, Tudora–Starokazacie şi Otaci–Moghiliov-Podolski (a fost adăugat).

- Hotărîrea Guvernului nr.765 din 20.08.2010 privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010.

Regulamentul cu privire la modul de aplicare a facilităţilor pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010 este elaborat în baza prevederilor Legii nr.191 din 15.07.2010 şi ţine de următoarele facilităţi fiscale:

- Scutirea de TVA a mărfurilor, lucrărilor şi serviciilor destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010;

- Scutirea de TVA, de taxa vamală, acciz şi taxa pentru proceduri vamale de vămuire a mărfurilor importate, destinate lichidării consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010.

- Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 226 din 16.08.2010 cu privire la aprobarea designului cartelelor tahografice.

Ordinul aprobă modelele cartelelor tahografice (cartela de control, cartela conducătorului auto, cartela de atelier, cartela operatorului de transport).

Monitorul Oficial nr. 155-158 din 3 septembrie 2010

- Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale.

Legea stabileşte cadrul legal de creare şi funcţionare a sistemului integrat de servicii sociale, determinînd sarcinile şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi ale altor persoane juridice şi fizice abilitate cu asigurarea şi prestarea serviciilor sociale. Prin servicii sociale se înţelege ansamblu de măsuri şi activităţi realizate pentru a satisface necesităţile sociale ale persoanei / familiei în vederea depăşirii unor situaţii de dificultate, de prevenire a marginalizării şi excluziunii sociale.

Prestatori de servicii sociale pot fi persoane fizice sau persoane juridice publice (instituţii de asistenţă socială, autorităţile administraţiei publice centrale, locale) ori private (asociaţiile obşteşti, fundaţiile, instituţiile private fără scop lucrativ - toate cu domeniul de activitate în sfera socială).

- Legea nr. 127 din 18.06.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege s-au adus modificări:

1 – articolului 10 din Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Conform modificărilor, asiguratul „în cazul unităţilor şi al persoanelor fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, al notarilor publici şi al avocaţilor, este obligat să se înregistreze ca plătitor de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la agenţia teritorială a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină în termen de o lună de la data obţinerii certificatului de înregistrare, a licenţei de notar sau de avocat;

2 – articolului 26 din Legea nr. 489-XIV din 08.07.1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Conform modificărilor, „unităţile şi persoanele fizice care nu cad sub incidenţa Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali sînt obligate să se înregistreze, în termen de 10 zile lucrătoare de la data obţinerii dreptului de a desfăşura o anumită activitate, ca plătitori de contribuţii de asigurări sociale de stat la subdiviziunea teritorială a Casei Naţionale unde îşi au adresa juridică.”

3. Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali a fost completată la art. 9 cu alineatele (2¹) şi (2²) care prevăd următoarele:

(2¹) Denumirea persoanei juridice radiate din Registrul de stat poate fi utilizată de o altă persoană juridică după expirarea a 2 ani de la radiere.

(2²) La cererea fondatorului, denumirea persoanei juridice poate fi rezervată de către organul înregistrării de stat pe un termen de pînă la 6 luni.

Articolul 25 a fost completat cu alineatele (4) şi (5) cu următorul cuprins:

 (4) În cazul în care, după radierea persoanei juridice din Registrul de stat, la organul înregistrării de stat a parvenit hotărîrea instanţei de judecată privind redeschiderea procedurii de lichidare a persoanei juridice, organul înregistrării de stat adoptă, din oficiu, decizia de restabilire a datelor din Registrul de stat potrivit situaţiei de pînă la radierea persoanei juridice. Dacă instanţa de judecată desemnează un nou lichidator, în Registrul de stat se vor înscrie datele lichidatorului desemnat.

 (5) Radierea din Registrul de stat a persoanei juridice în privinţa căreia a fost redeschisă procedura de lichidare se efectuează în baza hotărîrii instanţei de judecată.

La articolul 2 se introduce noţiunea „principiul ghişeului unic” (ce ţine de înregistrarea întreprinderilor).

 - Legea nr. 142 din 02.07.2010 cu privire la eficienţa energetică.

Legea reglementează activităţile menite să reducă intensitatea energetică în economia naţională, să diminueze impactul negativ al sectorului energetic asupra mediului, şi se aplică furnizorilor de servicii energetice prin care se realizează măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice, distribuitorilor de energie, operatorilor din sistemul de distribuţie, furnizorilor de energie, consumatorilor finali.

- Legea nr. 152 din 08.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

A fost modificată Legea nr. 544-XII din 20.07.1995 cu privire la statutul judecătorului. Conform modificărilor:

- va fi calificată ca abatere disciplinară a judecătorului – emiterea unei hotărîri care ulterior a fost recunoscută de Curtea Europeană a Drepturilor Omului drept hotărîre prin care au fost încălcate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului. (art. 22, alin (1) punctul p)).

- eliberarea din funcţie a judecătorilor se aplică în cazul comiterii de către judecător a unei abateri disciplinare ce afectează imaginea sistemului judecătoresc sau în cazul comiterii repetate a abaterilor disciplinare specificate la art. 22.

- sancţiunea disciplinară se aplică în termen de 6 luni de la data constatării abaterii disciplinare, dar nu mai tîrziu de un an de la data comiterii ei. În cazul în care dintr-o hotărîre definitivă a unei instanţe judecătoreşti naţionale sau internaţionale rezultă comiterea de către judecător a unei abateri disciplinare, sancţiunea disciplinară se aplică în termen de un an de la data devenirii definitive a hotărîrii instanţei judecătoreşti naţionale sau internaţionale.

- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie.

Legea cuprinde norme care reglementează modul de autorizare, avizare şi verificare a lucrărilor de proiectare, executare sau desfiinţare a construcţiilor şi amenajărilor în conformitate cu documentaţia de urbanism şi de amenajare a teritoriului prin aplicarea sistemului de documente normative în construcţii în scopul asigurării transparenţei şi publicităţii la emiterea actelor administrative şi al creării unor condiţii favorabile mediului de afaceri. Prevederile legii sunt obligatorii pentru autorizarea executării construcţiilor de orice gen, categorie, destinaţie şi tip de proprietate, cu excepţia obiectelor cu caracter militar sau secret care se autorizează în mod special. Certificatul de urbanism pentru proiectare se elaborează în baza documentaţiei de urbanism şi de amenajare a teritoriului de către organele locale de arhitectură şi urbanism din cadrul administraţiei publice locale. Sunt stabilite condiţiile de eliberare a autorizaţiei pentru construcţie etc.

- Legea nr. 173 din 09.07.2010 pentru modificarea unor acte legislative.

Prin această lege a fost modificat Codul penal şi Codul contravenţional. Modificările poartă caracter de redactare (sancţiuni pentru neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată).

- Legea nr. 177 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 113-XV din 13.03.2003 cu privire la măsurile de redresare a situaţiei economico-financiare a întreprinderilor zootehnice.

 Legea a fost completată cu art. 4¹ care prevede că se anulează, conform situaţiei de la 1 ianuarie 2010, dobînzile aferente, penalităţile şi alte sancţiuni calculate/aplicate pentru creditele externe şi interne acordate de Ministerul Finanţelor în cadrul Programului PL-480 (tranşele I–V) şi de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) întreprinderilor zootehnice specificate în anexele nr. 1 şi nr. 4. Dobînzile, începînd cu 1 ianuarie 2011, se calculează şi se achită trimestrial, conform cotei procentuale egale ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei.

Suma dobînzilor aferente, a penalităţilor şi a altor sancţiuni anulate conform art. 4¹ se va reflecta în rapoartele financiare ale întreprinderilor zootehnice, specificate în anexe, ca venit neimpozabil (art. 7¹).

- Legea nr.180 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social.

Se stabilesc ajutoare sociale adăugătoare pentru familii defavorizate. Se completează cu un articol nou 15¹ : Ajutor pentru perioada rece a anului.

- Legea nr. 181 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

1. Prin această lege s-au adus modificări şi completări Legii nr. 534-XII din 13. 07.1995 cu privire la concesiuni. Conform modificărilor:

- sfera şi obiectul concesiunii o pot constitui lucrările şi serviciile de interes public naţional sau local (art. 3 alin.(2) lit. c)).

- s-a stabilit care sunt competenţele şi atribuţiile Guvernului (art.7 alin (1)), a Ministerului Economiei (art.7 alin (2)), a Agenţiei Proprietăţii Publice (art.7 alin (3)), precum şi a organelor de specialitate a administraţiei publice centrale, a consiliului local sau raional, şi a primarului.

2. A fost completată şi modificată Legea nr. 81-XV din 18.03.2004 cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător. Conform modificărilor:

- ca formă a investiţiilor sunt calificate şi alte drepturi contractuale, inclusiv cele rezultate din parteneriatul public-privat.

- articolul 7 care conţine norme referitoare la transparenţă a fost completat cu alineatul (4) care prevede că „comunicatele informative privind concursurile investiţionale, inclusiv cele organizate în cadrul parteneriatului public-privat, sînt publicate din timp în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi/sau în alte surse de informare în masă, conform legii”.

- Activitatea de investiţii nu poate fi întreruptă silit decît în următoarele condiţii:

a) întreruperea se operează din motive de utilitate publică, cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire, şi nu este discriminatorie;

b) întreruperea se datorează condiţiilor contractuale stabilite în cadrul parteneriatului public-privat.

Se operează modificări în Legea nr.435-XVI din 29.12.2006 privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 436-XVI din 26.12.2006 privind administrarea publică locală, Legea nr.96-XVI din 13.04.2007 privind achiziţiile publice, Legea nr.121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, Legea nr.179-XVI din 10.08.2008 cu privire la parteneriatul public-privat. În scopul realizării cu succes a intereselor publice, autorităţile administraţiei publice vor dezvolta cooperarea cu sectorul privat în baza contractelor de parteneriat public-privat.

- Legea nr. 182 din 24.08.2010 cu privire la parcurile industriale.

A intrat în vigoare o nouă lege cu privire la parcurile industriale.

- Legea nr. 185 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

A fost modificată Legea nr. 73-XV din 12.04.2001 privind cooperativele de întreprinzător. Conform modificărilor:

- „la introducerea în capitalul social al cooperativei a bunurilor imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole nu este obligatorie modificarea statutului cooperativei(art. 17 alin (7)).

- „drept aport în capitalul social al cooperativei pot servi bunurile imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole, fără înregistrarea în prealabil în registrul bunurilor imobile( art. 38 alin. (7¹)).

În acest sens a fost modificată şi Legea nr. 1007-XV din 25.04.2002 privind cooperativele de producţie.

A fost modificat art. 37 din Legea nr. 1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat. Conform modificărilor, de competenţa persoanelor cu funcţie de răspundere abilitate ale autorităţilor administraţiei publice locale este „autentificarea procurilor pentru primirea pensiilor, indemnizaţiilor, mijloacelor băneşti repartizate acţionarilor fondurilor de investiţii nemutuale în proces de lichidare, fondurilor de investiţii pentru privatizare în proces de lichidare, pentru primirea sumelor indexate la depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii, precum şi pentru dreptul de înregistrare, transmitere în folosinţă şi înstrăinare a dreptului de proprietate asupra cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole.”

Pentru autentificarea a astfel de procuri nu se percepe plată, iar la autentificarea tranzacţiilor (vînzare-cumpărare, donaţie, schimb) care au ca obiect bunurile imobile transmise în contul cotelor valorice din bunurile întreprinderilor agricole, plata pentru serviciile notariale se reduce cu 50%. Aceste modificări au fost introduse în art. 12 din Legea nr. 271-XV din 27.06.2003 cu privire la metodologia calculării plăţii pentru servicii notariale.

- Ordinul Ministerului Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale nr. 81 din 23.08.2010 cu privire la salariul mediu pe oră pentru calculul costului lucrărilor de construcţie – montaj la proiectele de execuţie pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010.

A fost aprobat salariul mediu pe oră al muncitorilor – constructori pentru calcularea costului lucrărilor de construcţie – montaj la proiectele de execuţie pentru lichidarea consecinţelor inundaţiilor din vara anului 2010 în mărime de 33 lei/oră, echivalent categoriei medie 6,5 din reţeaua tarifară în vigoare.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 395 din 16.08.2010 cu privire la operarea modificărilor în Anexa nr.2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 128 din 29.06.2006.

 Conform modificărilor:

- textul de la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 128 din 29.06.2006 care prevede că în subboxele 1.1 şi 2.1 se indică respectiv valoarea livrărilor de bunuri sau servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing financiar şi/sau operaţional şi suma TVA calculată de la valoarea acestor livrări” – a fost exclus. Această modificare va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2011, atunci cînd vor intra în vigoare şi modificările legate de scutirea de TVA pentru livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional).

- în boxa 22 sintagma „pentru perioada fiscală” se substituie prin sintagma „în perioada fiscală”. Astfel, în boxa 22 se indică suma TVA solicitată spre restituire şi stipulată în cererea de restituire. Completarea boxei se efectuează în Declaraţia privind TVA prezentată pentru perioada fiscală în care a fost depusă cererea.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie a Băncii Naţionale a Moldovei nr.172 din 26.08.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor BNM.

Conform hotărîrii, se menţin ratele de bază aplicate la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, pînă la 7,0 la sută anual.

Ratele de dobîndă:

- la creditele overnight în mărime de 10,0 la sută anual;

- la depozitele overnight în mărime de 4,0 la sută anual.

Monitorul Oficial nr. 159 din 4 septembrie 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 772 din 26.08.2010 cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2010-2012.

Documentul unic de program este un document de programare pe termen scurt a implementării politicii de dezvoltare regională, ce cuprinde programele şi proiectele prioritare de dezvoltare regională care urmează a fi realizate de către Republica Moldova în perioada 2010-2012.

Monitorul Oficial nr. 160 - 162 din 7 septembrie 2010

- Legea nr. 143 din 02.07.2010 pentru modificarea şi completarea Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24.12.2004.

- Legea nr. 168 din 09.07.2010 pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al Republicii Moldova.

Conform modificărilor:

- S-a introdus la noţiuni principale aşa termen ca tînăr specialist – absolvent al instituţiei de învăţămînt superior, mediu de specialitate sau secundar profesional în primii trei ani după absolvirea acesteia. Amintim că nu pot fi încheiate contracte individuale de muncă cu perioadă de probă cu tinerii specialişti.

- Au fost introduse la art. 9 alin (2) două obligaţii suplimentare a salariatului, şi anume:

d¹) să manifeste un comportament nediscriminatoriu în raport cu ceilalţi salariaţi şi cu angajatorul;

d²) să respecte dreptul la demnitate în muncă al celorlalţi salariaţi.

- Pentru angajator au fost introduse obligaţiuni noi printre care:

f4) să asigure condiţii egale, pentru femei şi bărbaţi, de îmbinare a obligaţiilor de serviciu cu cele familiale.

f5) să introducă în regulamentul intern al unităţii dispoziţii privind interzicerea discriminărilor după oricare criteriu şi a hărţuirii sexuale.

f6) să asigure respectarea demnităţii în muncă a salariaţilor.

- Părţile se obligă ca, pe toată durata contractului individual de muncă şi timp de un an (anterior era termenul de 3 luni pentru salariaţii fără funcţii de răspundere) după încetarea acestuia, să nu divulge date sau informaţii de care au luat cunoştinţă în perioada executării contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv sau de cel individual de muncă.

- În caz de reorganizare sau de schimbare a proprietarului unităţii, succesorul acestuia poate concedia salariaţii numai cu condiţia reducerii numărului de personal sau a statelor de personal din unitate (art. 64 alin (3)).

- Contractul individual de muncă se suspendă prin acordul părţilor, exprimat în formă scrisă, în caz de îngrijire a copilului bolnav în vîrstă de pînă la 10 ani (anterior era prevăzut vîrsta de 7 ani), precum şi în caz de îngrijire a copilului invalid (vîrsta de 16 ani a copilului invalid fiind exclusă).

- Durata şomajului tehnic nu poate depăşi 6 luni în decursul unui an calendaristic, anterior fiind prevăzut termenul de 3 luni.

- Demisia poate avea loc şi în cazul în care contractul individual de muncă este încheiat pe perioada determinată.

- Concedierea salariaţilor membri de sindicat în cazurile stipulate la art.86 alin.(1) lit.c), d), e), g) şi h) poate avea loc doar cu acordul preliminar scris al organului sindical din unitate.

- Părinţii care au copii în vîrstă de pînă la 6 ani sau copii invalizi pot fi atraşi la muncă suplimentară, la muncă în tură continuă, la muncă în zilele de repaus sau în zilele de sărbătoare nelucrătoare doar cu acordul lor în scris.

- Plata salariului mediu pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare prevăzute la art. 111 din Codul muncii se menţine pentru salariaţii care sînt remuneraţi în acord sau pe unitate de timp. Este o modificare aşteptată care pune capăt (??) (aşteptăm interpretarea acestei noi norme juridice de către organele abilitate) numeroaselor şi contradictoriilor păreri a organelor statale (Ministerul muncii, Inspecţia Muncii, Comisia parlamentară pentru protecţie socială, sănătate şi familie) referitoare la faptul dacă pentru salariaţii care au salarii lunare fixe (de exemplu 3000 lei lunar) trebuie de calculat sau nu indemnizaţia pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare.

- Concediul de odihnă pentru primul an de muncă poate fi acordat salariatului şi înainte de expirarea a 6 luni de muncă la unitate.

- Pentru perioada concediului de odihnă anual, salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decît valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă.

Comentarii: Nu este clar sensul noţiunii salariu mediu lunar, care se foloseşte în acest alineat. Indemnizaţia pentru concediul de odihnă se determină în conformitate cu Modul de calculare al salariului mediu, aprobat de Hotărîrea Guvernului nr.426/2004. Ce înseamnă că indemnizaţia de concediu, care se calculează în baza salariului mediu pentru ultimele trei luni, nu poate fi mai mică decît salariul mediu lunar pentru această perioadă? Despre investigaţiile noastre, vă informăm adăugător.

- Concediul parţial plătit pentru îngrijirea copilului poate fi folosit opţional, în baza unei cereri scrise, şi de tatăl copilului, bunică, bunel sau altă rudă care se ocupă nemijlocit de îngrijirea copilului, precum şi de tutore.

- Alineatul (3) al articolului 145 care prevede că compensarea pierderilor cauzate de neachitarea la timp a salariului se efectuează în cazul în care coeficientul inflaţiei în perioada de neachitare a salariului depăşeşte cota de 2 la sută” – se exclude.

- În cazul unei egale calificări şi productivităţi a muncii, de dreptul preferenţial de a fi lăsaţi la lucru beneficiază – salariaţii care întreţin un invalid.

- Alineatul (2) al articolului 214 care prevede că „salariatul care a beneficiat de un curs sau stagiu de formare profesională în condiţiile prezentului cod nu poate demisiona în perioada stabilită de contractul de formare profesională decît în cazurile prevăzute de acestea” – se abrogă.

- Invalizii de gradul I şi II, femeile gravide, femeile aflate în concediu postnatal, părinţii singuri care au copii în vîrstă de pînă la 14 ani, salariaţii care au copii pînă la 6 ani sau copii invalizi, pot fi trimişi în deplasare numai cu acordul lor scris.

- A fost micşorat termenul de prescripţie pentru depunerea cererii în instanţa de judecată privitor la soluţionarea unui litigiu de muncă. Astfel, cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată în termen de 3 luni (anterior - un an de zile) de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său.

- Legea nr. 171 din 09.07.2010 cu privire la asociaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii.

Legea reglementează relaţiile ce ţin de constituirea, activitatea, reorganizarea şi lichidarea asociaţiilor utilizatorilor de apă pentru irigaţii, transmiterea în folosinţă gratuită (prin încheierea unui contract de comodat) a sistemelor de irigare, precum şi relaţiile ce apar între asociaţiile menţionate şi autoritatea publică, care exercită dreptul de proprietate de stat în procesul şi după transmiterea sistemelor de irigare în folosinţa asociaţiilor.

- Legea nr.195 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege a fost modificat art. 22 din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, care în redacţia actuală conţine reglementări detaliate referitoare la secretul bancar şi obligaţiile fiduciare. Informaţia ce constituie secret bancar urmează a fi furnizată de bancă numai în măsură în care furnizarea informaţiei este justificată (la solicitarea clientului, organului de urmărire penală, instanţei de judecată, organului fiscal, organului vamal, Curţii de Conturi, Serviciului de Informaţii şi Securitate, centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, organului de executare.)

 În acest sens, au fost modificată Legea nr. 416-XII din 18.12.1990 cu privire la poliţie, Legea nr. 1104 - XV din 06.06.2002 cu privire la Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, Legea nr. 294 - XVI din 25.12.2008 cu privire la Procuratură. Conform modificărilor, aceste organe au dreptul să solicite şi să primească de la persoanele juridice şi fizice informaţii, materiale şi date ce constituie secret comercial şi bancar, necesare pentru exercitarea atribuţiilor sale.

- Legea nr. 198 din 15.07.2010 pentru modificarea articolului 27 din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Conform modificărilor aduse alineatului (1) art. 27 „alcoolul etilic şi producţia alcoolică destinate exportului sînt supuse evaluării conformităţii de către organismele de certificare din sistemul naţional de certificare, cu excepţia cazului în care certificatul de conformitate al alcoolului etilic şi producţiei alcoolice nu este obligatoriu conform cerinţelor ţării importatoare şi contractelor de export. În acest caz, exportatorul prezintă organului vamal o declaraţie de conformitate pe propria răspundere, conform modelului aprobat de organul de reglementare în domeniu.”

- Legea nr. 208 din 16.072010 privind aplicarea prevederilor articolelor 12 şi 18 alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.

Legea prevede că la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari care nu s-au conformat prevederilor art. 12 şi 18 alineatele (1) şi (2) din Legea nr. 1100 cu privire la fabricarea alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice se instituie şi activează, pînă la 31.12.2010 posturi fiscale permanente. Agenţilor economici licenţiaţi care nu se vor conforma prevederilor art. 12 şi 18 alineatele (1) şi (2) din lege pînă la expirarea termenului de activitate a posturilor fiscale permanente li se va retrage licenţa de activitate respectivă.

Amintim că art. 12 prevede că la întreprinderile producătoare de alcool etilic şi băuturi alcoolice tari se efectuează control fiscal prin verificarea operativă iar organele fiscale extrag lunar datele privind consumul de alcool etilic prin contoare de evidenţă cu memorie fiscală”, iar art. 18 alineatele (1) şi (2) prevăd că „la fabricarea alcoolului etilic şi a băuturilor alcoolice tari este folosit numai utilaj tehnologic testat, dotat cu aparate pentru măsuratul cantităţii producţiei fabricate şi cu aparate pentru măsuratul concentraţiei de alcool. Evidenţa cantităţii producţiei fabricate şi concentraţiei alcoolului se efectuează prin sistemul de măsurare, înregistrare şi control cu memorie fiscală, legalizat, verificat metrologic.”

 

- Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 10 din 10.08 2010 despre modificarea şi completarea Convenţiei colective (nivel naţional) nr. 2 din 09.07.2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă”.

Conform modificărilor, s-a stabilit că la prezentarea actelor respective, salariaţii beneficiază de concediu suplimentar plătit de o zi calendaristică pe motive familiale, în cazul decesul fratelui/surorii; bunicului/bunicii. Anterior exista sintagma „rudelor de gradul II” .

Anexa la Convenţia colectivă care cuprinde lista profesiilor pentru care se permite durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore a fost completată cu noi poziţii ale profesiilor pentru care se permite timpul de muncă de 12 ore.

Monitorul Oficial nr. 163 - 165 din 10 septembrie 2010

- Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 21 din 02.09.2010 asupra excepţiei de neconstituţionalitate a unei prevederi din Legea nr. 1164-XIII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal în redacţia Legii nr. 111-XVI din 27.04.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această hotărîre a sa, Curtea Constituţională declară ca fiind constituţională sintagma „restanţele reflectate în sistemul de evidenţă al Serviciului Fiscal de Stat, al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, inclusiv în sistemul de evidenţă specială, la situaţia din 1 ianuarie 2007” din art. 27, art.28 alin. (3), art. 29 alin (2) şi art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1164-XII din 24.04.1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale Codului fiscal în redacţia Legii nr. 111-XVI din 27.04.2007 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative. Astfel, Curtea constituţională declară că normele Legii nr. 111, cunoscută sub denumirea de „Legea amnistiei fiscale” sunt în strictă conformitate cu normele Constituţiei şi cu art. 14 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale.

- Hotărîrea Guvernului nr. 786 din 02.09.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 167 din 09.03.2010 cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.

Conform modificărilor:

- s-a modificat raportul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli în sumă de 300,0 mil. lei indicat la punctul 1 din hotărîre.

- prevederile Regulamentului se extind şi asupra investiţiilor efectuate de persoane fizice, în perioada 1 ianuarie – 1 iulie 2010, în baza facturilor de expediţie (cu anexarea bonului de plată), cu condiţia că, la data prezentării dosarului pentru accesarea sprijinului financiar Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, bunurile, obiect al investiţiei, vor constitui proprietatea gospodăriei ţărăneşti ai cărei fondator este persoana fizică respectivă.

- mărimea sprijinului acordat producătorilor agricoli se calculează sub formă de compensaţie în rate procentuale, după cum urmează – în proporţie de 40% din costul modulelor de sere, al echipamentului şi al utilajului, materialelor de acoperire şi construcţie procurate, necesare producerii legumelor pe teren protejat. Valoarea maximă a sprijinului pentru fiecare beneficiar nu va depăşi suma de 400000 lei pentru fiecare participant asociat la proiect.

- A fost introdusă măsura nr. 11 care prevede subvenţionarea utilizatorilor de produse de uz fitosanitar (pesticide) şi de fertilizanţi (îngrăşăminte naturale).

- Hotărîrea Guvernului nr. 790 din 03.09.2010 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2010-2012.

Obiectivul de bază al Strategiei este identificarea şi reducerea vulnerabilităţii sectoarelor financiar bancar şi nebancar faţă de abuzul spălării banilor şi finanţării terorismului. Responsabile de realizarea acestui obiectiv sunt: Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Ministerul Justiţiei, Ministerul Finanţelor şi Serviciul vamal. Anexa la Strategie conţine Planul de acţiuni privind implementarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2010-2012.

- Hotărîrea Guvernului nr. 800 din 03.09.2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la vînzarea - cumpărarea terenurilor aferente, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1428 din 16.12.2008.

A fost modificat şi redactat regulamentul care stabileşte condiţiile şi modul de vînzare-cumpărare a terenurilor aferente domeniului privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, inclusiv a construcţiilor nefinalizate, precum şi a terenurilor aferente imobililor private. Conform modificărilor:

- Regulamentul nu se va aplica în cazul în care terenurile menţionate în pct. 4 constituie părţi integrante ale terenurilor aferente, formarea acestora efectuîndu-se la cererea persoanei interesate în conformitate cu legea cu privire la formarea bunurilor imobile.

- a fost exclusă norma care prevedea că „dacă amplasarea încăperilor într-o construcţie permite separarea sectoarelor de teren aferente fiecărei încăperi şi formarea unor bunuri independente de drept, proprietarii acestora, după înregistrarea lor în Registrul bunurilor imobile, pot cumpăra sectoarele de teren respective”.

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 36/3 din 26.08.2010 cu privire la abrogarea unui act normativ.

A fost abrogată Instrucţiunea cu privire la componenţa, modul de întocmire, prezentare şi publicare a dării de seamă specializate anuale a societăţilor pe acţiuni de tip deschis, aprobată prin Hotărîrea Comisiei naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 17/6 din 28.06.2001.

Amintim ca există Hotărîrea Comisiei naţionale a Pieţei financiare nr. 18/10 din 14.05.2010 „cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni”.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...