37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 151 – 183 din 1 iunie 2016 – 30 iunie 2016

MO nr. 151 – 183 din 1 iunie 2016 – 30 iunie 2016

28.06.20166.885 views

Monitorul Oficial nr. 169-183 din 24.06.2016

Legea pentru modificarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 101 din 26.05.2016, alineatul 5, articolul 24 „Firma şi utilizarea ei" din Legea nr. 845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, va avea un nou cuprins, potrivit căruia, firma poate fi utilizată şi în calitate de marcă, cu condiţia înregistrării acesteia conform Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor. Anterior, în acest alineat era menționat că firma poate fi utilizată şi în calitate de emblemă comercială, cu condiţia înregistrării acesteia conform Legii privind mărcile şi denumirile de origine a produselor. Totodată, în baza acestei legi, a fost modificată Legea nr. 655-XIV din 29.10.1999 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, Legea nr. 121-XVI din 04.05.2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și altele. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Acordul privind achiziţiile publice şi la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia

Potrivit Legii nr. 125 din 02.06.2016, Republica Moldova a aderat la Acordul privind achiziţiile publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994 și la Acordul privind achiziţiile publice modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie 2012. Acordul se va aplica oricărei legi, regulament, proceduri sau practici legate de orice achiziție efectuată de către entităţi, acoperită de prezentul Acord. Totodată, prezentul Acord se va aplica achiziției prin orice mijloace contractuale, inclusiv prin astfel de metode cum ar fi procurarea sau chiria, arenda sau vânzarea în rate, cu sau fără opțiune de procurare, inclusiv orice combinație de produse și servicii.Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Curții Constituţionale privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolelor 377 alin. (5) și 3715 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995 (interzicerea transferului și retragerii mijloacelor bănești din conturile bancare ale persoanelor afiliate unei bănci comerciale) (Sesizarea nr. 9g/2016)

Prin Hotărîrea nr. 11 din 11.05.2016, a fost sesizată Curtea Constituțională privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 377 alin. (5) și 3715 din Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că prevederile legale contestate, care instituie interdicția retragerii și transferului mijloacelor bănești din conturile bancare ale persoanelor afiliate băncii, în esență încalcă articolele 16, 46 și 54 din Constituție. Curtea Constituțională a respins excepția de neconstituționalitate și a recunoscut constituționale articolele 377 alin. (5) și 3715 alin. (2) din Legea instituțiilor financiare nr. 550 din 21 iulie 1995. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 3 iunie 2008

Conform Hotărîrii nr. 769 din 17.06.2016, a fost modificat compartimentul I componenta II litera r) din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 664 din 3 iunie 2008 „Cu privire la Programul național de abilitare economică a tinerilor". Respectiv, în caz de întârzieri de plăţi în termen din partea beneficiarului cu mai mult de 30 zile lucrătoare, porţiunea de grant devine credit rambursabil cu dobândă. Anterior era indicată perioada de 5 zile lucrătoare. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri

Potrivit Hotărîrii nr. 773 din 20.06.2016, a fost aprobat Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri.Acest regulament va stabili modul de organizare a transporturilor rutiere de mărfuri pe teritoriul Republicii Moldova şi se va aplica tuturor întreprinderilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova care exercită ocupaţia de operator de transport rutier, precum şi operatorilor de transport rutier străini, în conformitate cu acordurile bilaterale, convenţiile şi acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu anumite excepţii. Regulamentul transporturilor rutiere de mărfuri intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la preţurile de comercializare a produselor social importante

Prin Hotărîrea nr. 774 din 20.06.2016, a fost aprobat Regulamentul de formare a preţurilor de comercializare a produselor social importante. Prezentul Regulament se răsfrânge asupra tuturor subiecţilor lanţului de distribuţie a produselor social importante, în cazul în care nu sunt prevăzute reglementări speciale. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea Regulamentului privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova

Conform Hotărîrii nr. 785 din 22.06.2016, au fost abrogate punctele 10-12 și anexa nr. 1 „Autorizaţia de export eliberată de Camera de Licenţiere" și anexa nr. 2 „Mecanismul de eliberare a autorizaţiilor pentru exportul unor categorii de mărfuri din Republica Moldova" la Regulamentul privind administrarea contingentelor tarifare la importul/exportul mărfurilor în/din Republica Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 971 din 17 noiembrie 2014. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la modificarea Regulamentului privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15 ianuarie 2009

Prin Hotărîrea nr. 149 din 06.06.2016, a fost modificată Anexa nr.1 la Regulamentul privind stabilirea cursului oficial al leului moldovenesc față de valutele străine, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de administrație al Băncii Naționale a Moldovei nr.3 din 15.01.2009. Prin urmare, codul numeric al rublei bieloruse „974", a fost substituit cu codul numeric „933", iar codul alfabetic al acesteia „BYR" a fost substituit cu codul alfabetic „BYN". Modificările date sunt valabile pentru perioada 1 iulie 2016 - 31 decembrie 2016. Începând cu data de 1 ianuarie 2017, pentru rubla bielorusă se va reveni la codul numeric „974" și codul alfabetic „BYR". Prezenta hotărâre intră în vigoare la 1 iulie 2016.

Monitorul Oficial nr. 163-168 din 17.06.2016

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic

Conform Hotărîrii nr. 753 din 14.06.2016, a fost aprobat Conceptul mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive, conform anexei nr. 1 și Planul de acţiuni privind optimizarea actelor permisive şi implementarea soluţiilor de ghişeu unic, conformanexei nr. 2. Mecanismul de gestionare şi eliberare a actelor permisive propus în prezentul Concept va contribui la facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât şi pentru autorităţile publice emitente. Se propune ca toate autorităţile publice care eliberează acte permisive să utilizeze un singur sistem informaţional pentru gestionarea procesului de primire a cererilor de eliberare a actelor permisive, comunicare şi schimb de informaţii între autorităţile publice implicate în eliberarea actelor permisive, standardizarea unor procese de prelucrare a cererilor şi eliberare a actelor permisive. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 180 din 12 octombrie 2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016"

Potrivit Ordinului nr. 79 din 08.06.2016, a fost completată anexa nr.1 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetului de stat" la Ordinului ministrului finanţelor nr. 180 din 12.10.2015 „Cu privire la modul de achitare şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor în anul 2016", cu 2 poziții noi: Plata lunară pentru prestarea serviciilor de telefonie mobilă și Plată suplimentară obligatorie obţinută de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare a automobilului. Totodată, a fost exclusă poziția „taxa specială pentru asigurarea stabilităţii financiare". Anexa nr. 2 „Clasificatorul codurilor economice de încasări ale bugetelor raionale, bugetelor municipale Chișinău și Bălți, bugetului central al UTA Găgăuzia și bugetelor locale" a fost completată cu 5 poziții, iar ordinul a mai fost completat cu Anexa nr.8 „Codurile IBAN pentru taxa la cumpărarea valutei străine de către persoanele fizice în casele de schimb valutar". Totodată, au mai fost efectuate și alte modificări de redacție. Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la clasificarea mașinilor prezentate în transporturi eșalonate

Prin Ordinul nr. 189 din 03.06.2016, au fost aprobate Normele metodologice privind clasificarea mașinilor prezentate în transporturi eșalonate. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în baza Nomenclaturii combinate a mărfurilor, aprobate prin Legea nr. 172 din 25.07.2014. Sub incidența prezentelor Norme metodologice cad: mașinile, aparatele, instalațiile, dispozitivele, echipamentele și materialele diverse (în continuare mașini) care se clasifică la una din pozițiile Capitolului 84, Capitolului 85 sau pozițiile 8608, 8805, 8905 și 8907 ale Nomenclaturii și concomitent sunt livrate în mod eșalonat, într-o perioadă de timp stabilită, pe părți componente ale unei mașini complete, nemontate sau demontate, pentru a răspunde unor cerințe comerciale sau legate de transport. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la clasificarea mărfurilor livrate în calitate de ajutoare umanitare

Conform Ordinului nr. 190 din 03.06.2016, au fost aprobate Normele metodologice privind clasificarea mărfurilor livrate în calitate de ajutoare umanitare. Prezentele Norme metodologice sunt elaborate în baza Nomenclaturii combinate a mărfurilor Republicii Moldova, aprobate prin Legea nr. 172 din 25.07.2014 conform Sistemului armonizat de descriere şi codificare a mărfurilor, elaborat de Organizaţia Mondială a Vămilor, la care Republica Moldova este parte. Ajutoarele umanitare reprezintă mărfuri livrate în baza autorizaţiei Comisiei interdepartamentale pentru ajutoare umanitare. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Indicii prețurilor de consum ai Biroului Naţional de Statistică

Potrivit Indicilor nr. 1051 din 17.06.2016, BNS a comunicat datele privind Indicele prețurilor de consum la nivel de țară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului și mun. Bender) în luna mai 2016 față de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%;
  • Februarie - 100,1%;
  • Martie - 100,1%;
  • Aprilie - 100,1%;
  • Mai - 100,3%.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la abrogarea Ordinului IFPS cu privire la stabilirea razei de deservire nr. 1621 din 02.09.2013

Prin Ordinul nr. 453 din 11.05.2016, a fost abrogat Ordinul IFPS cu privire la stabilirea razei de deservire nr. 1621 din 02.09.2013. Totodată, se stabilește raza de deservire a ÎS „Întreprinderea pentru Silvicultură „Tighina" , c/f 1002608000795, conformOrdinului IFPS nr. 178 din 29.03.2012 privind stabilirea razelor de deservire a inspectoratelor fiscale de stat teritoriale, a direcțiilor administrare fiscală din subordinea IFS mun. Chișinău și IFS UTA Găgăuzia, cu modificările ulterioare. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 157-162 din 10.06.2016

Legea cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei

A fost aprobată Legea nr. 77 din 21.04.2016 cu privire la parcurile pentru tehnologia informaţiei, care va reglementa procesul de creare a parcurilor pentru tehnologia informaţiei, precum şi funcţionarea acestora. Scopul prezentei legi îl constituie crearea premiselor necesare pentru impulsionarea dezvoltării industriei tehnologiei informației prin crearea locurilor de muncă cu valoare adăugată înaltă şi atragerea de investiţii autohtone şi străine. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară

Conform Legii nr. 94 din 13.05.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 62-XVI din 21 martie 2008 privind reglementarea valutară. Prin urmare, la articolul 3 au fost modificate noțiunile: instrumente de plată, rezidenţi și nerezidenţi, totodată au fost adăugate noțiuni noi precum prestatori de servicii de plată rezidenţi, prestatori de servicii de plată nebancari rezidenţi și cont de plăţi. A fost introdus un articol nou, 421 „Prevederi generale privind condiţiile de utilizare a aparatelor de schimb valutar", care va reglementa utilizarea aparatelor de schimb valutar pentru efectuarea operaţiunilor de cumpărare/vânzare a numerarului în valută străină contra numerar în lei moldoveneşti. Modificări au suferit și articolele 4, 6, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 23 etc. Prezenta lege intră în vigoare la expirarea termenului de 6 luni de la data publicării acesteia, cu excepţia articolului I punctele 1, 2, 4-14, 15 (exceptând amendamentele care vizează art. 26 alin. (1) lit. p) și alin. (11)), 16-22, 39-42, care vor intra în vigoare la data publicării legii.

Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali

Potrivit Legii nr. 96 din 13.05.2016, a fost modificată Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali. Prin urmare, articolul 7 alineatul (4), litera a) va avea un nou cuprins, conform căruia, pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, se va depune extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică cu investiţii străine, tradus și legalizat notarial și actele de constituire ale persoanei juridice străine. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Parlamentului pentru completarea punctului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova

Prin Hotărîrea nr. 114 din 27.05.2016, la punctul 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 433-XII din 26 decembrie 1990 cu privire la zilele comemorative, zilele de sărbătoare şi la zilele de odihnă în Republica Moldova, a fost introdusă o nouă zi de odihnă: 1 iunie - Ziua Ocrotirii Copilului. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea anexelor nr.1 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13 septembrie 2012

Conform Hotărîrii nr. 709 din 03.06.2016, au fost modificate și completate anexele nr.1 şi nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr. 685 din 13.09.2012 „Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii pentru anii 2012-2020". Prin urmare, au fost introduse două direcții prioritare și anume: dezvoltarea  antreprenoriatului feminin în Republica Moldova și dezvoltarea economiei verzi pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului nr. 108 din 02.06.2016, a fost completată Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA, aprobată prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 66 din 04.05.2010, cu 11 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr. 412-O din 23.09.2014 "Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor"

Prin Ordinul nr. 183 din 31.05.2016, a fost modificate Normele tehnice privind completarea certificatelor de origine preferenţială a mărfurilor, aprobate prin Ordinul Serviciului Vamal nr.412-O din 23.09.2014. Prin urmare, a fost modificat modul de completare a certificatelor de circulaţie a mărfurilor EUR.1, a certificatelor de origine Forma A și a certificatelor de origine a mărfurilor Forma CT-1. Completarea certificatelor de transport EUR.1 se exclude. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Monitorul Oficial nr. 156 din 07.06.2016

Hotărîrea Guvernului privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1021 din 16 decembrie 2013

Potrivit Hotărîrii nr. 671 din 30.05.2016, conform căreia, a fost modificată Hotărîrea Guvernului nr. 1021 din 16.12.2013 cu privire la aprobarea Strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2013-2015. Prin urmare, Planului de acţiuni pentru implementarea strategiei reformei cadrului de reglementare a activităţii de întreprinzător pentru anii 2013-2020 a fost prelungit până în anul 2017, și acesta va cuprinde noi acțiuni pentru reformarea mai multor domenii. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 151-155 din 03.06.2016

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 30g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 1593-XV din 26 decembrie 2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţa medicală și din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 (prima de asigurare obligatorie de asistență medicală achitată de avocați)

Conform Deciziei nr. 23 din 29.04.2016, Consiliul a emis o decizie, prin care a constatat discriminarea în baza statutului profesional și de avere la determinarea costului polițelor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru avocați și discriminarea femeilor avocate, care sunt obligate să prezinte dovada suspendării licenței de avocat pentru a beneficia de asigurarea medicală gratuită pe perioada maternității și îngrijirii copilului până la vârsta de 3 ani. De asemenea, Consiliul a solicitat Ministerului Sănătăţii şi CNAM revizuirea politicilor și actelor normative în domeniul asigurării obligatorii în medicină. Ministerul Sănătăţii şi CNAM au contestat în instanța de judecată Decizia Consiliului. Respectiv, un avocat a înaintat instanţei de judecată cererea de ridicare a excepţiei de neconstituţionalitate, motivând poziţia prin faptul că în procesul examinării cauzei s-a constatat că instanţa de judecată urmează să aplice prevederile articolului 22 alin. (1) şi (2) şi punctului 2 al Anexei nr. 2 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002, articolului 4 alin. (4) lit. h) din Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 şi punctului 171 din Regulamentul privind modul de completare, eliberare şi evidenţă a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1015 din 05.09.2006. Curtea a declarat inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor menționate, decizie fiind definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la ziua de odihnă din luna iunie 2016

Potrivit Hotărîrii nr. 674 din 31.05.2016, s-a hotărât să se considere ziua de miercuri, 1 iunie 2016 - Ziua ocrotirii copilului, zi de odihnă, iar ziua de sâmbătă, 25 iunie 2016, zi lucrătoare. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Prin Hotărîrea nr. 687 din 31.05.2016, a fost completată Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidență tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum și aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile și serviciile destinate acestora, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, cu 29 proiecte noi. Totodată, Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA, aprobată prin aceeași hotărâre, a fost completată cu 2 poziții noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Convenţia Ministerului Tehnologiei Informaţiei și Comunicaţiilor colectivă la nivelul ramurii Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţii pentru anii 2016-2019

A fost aprobată Convenția colectivă la nivel de ramură nr. 992 din 18.04.2016. Sub incidenţa prezentei Convenţii colective cad salariații-membri de sindicat și angajatorii care au împuternicit reprezentanţii lor să participe la negocierile colective, să elaboreze şi să încheie Convenţia colectivă în numele lor, autorităţile publice în limitele angajamentelor asumate, precum şi salariații și angajatorii din alte întreprinderi care au aderat la Convenţie după încheierea acesteia. Contractele colective de muncă din unităţile din ramura TIC nu pot prevedea drepturi și garanţii sub nivelul prezentei Convenţii colective. Prezenta Convenţie colectivă intră în vigoare la momentul semnării de către părți.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea anexei nr.11 al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi  completarea  declaraţiei vamale în detaliu"

Conform Ordinului nr. 169 din 24.05.2016, a fost completată anexa nr.11 compartimentul „Codurile facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislaţiei în vigoare" în cadrul procedurii vamale „42" al Ordinului nr.346-O din 24.12.2009, cu codul scutirii 039, privind scutirile aplicate la importul mărfurilor, utilajelor, echipamentelor, mobilierului, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Acord Adiţional pentru completarea şi modificarea Convenţiei Colective de Muncă nivel municipal (mun. Chişinău) pentru anii 2016 - 2020

Potrivit Acordului adițional nr. 1 din 25.05.2016, a fost modificată și completată Convenţia Colectivă de Muncă nivel municipal (mun.Chişinău) pentru anii 2016 - 2020. Pe lângă modificările de redacție, a mai fost adăugat un capitol nou ce conține Lista - tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de grele, vătămătoare şi deosebit de vătămătoare din instituţiile de învăţământ din mun. Chişinău, pentru care salariaţilor li se stabilesc sporuri de compensare, durate reduse a zilei de muncă şi concedii suplimentare plătite exprimare în zile calendaristice. Prezentul Acord adiţional intră în vigoare de la data semnării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naționale a Moldovei

Conform Hotărîrii nr. 141 din 26.05.2016, a fost diminuată rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 15.0 până la 13.0 la sută anual. De asemenea, au fost diminuate ratele de dobândă la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 18.0 până la 16.0 la sută anual și la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 12.0 până la 10.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...