37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.15-50 din 2 februarie 2010 – 7 aprilie 2010

MO nr.15-50 din 2 februarie 2010 – 7 aprilie 2010

09.04.20102.560 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 3  din 07 aprilie  2010                                                                            

Monitorul Oficial nr. 15-17 din 2 februarie 2010

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 19 din 28.01.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se majorează rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, pînă la 6,0 la sută anual.

Se majorează ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 9,0 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 3,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 6,0 la sută anual.

Ratele nominalizate la punctele 1, 2 şi 3 se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Monitorul Oficial nr. 18-19 din 5 februarie  2010

- Hotărîrea Guvernului nr.37 din 02.02.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1167 din 16.10.2008 „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire a ajutorului social”.

Conform completărilor aduse la punctul 21 „veniturile obţinute din activitatea agricolă a gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) şi în gospodăriile casnice auxiliare sunt excluse la calcularea venitului global al familiei, pentru familiile formate doar din membri inapţi de muncă:

a)       copii;

b)      persoanele încadrate în grade de invaliditate;

c)       persoane care au împlinit vîrsta de 75 ani.”

Un nou temei de încetare a achitării plăţii ajutorului social încetează dacă familia nu a depus o cerere repetată în termen de 10 zile, dacă prin ancheta socială s-au identificat schimbări în datele indicate în cerere.

- Hotărîrea Guvernului nr. 38 din 02.02.2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre s-au făcut modificări la o serie de acte normative referitoare la salarizarea personalului funcţionarilor publici din unităţile bugetare.

- Convenţia colectivă (nivel naţional) nr. 9 din 28.01.2010 privind Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Conform convenţiei colective începînd cu 1 februarie 2010, cuantumul minim garantat al salariului real (la întreprinderi, organizaţii, instituţii cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică,) – va constitui 6,51 lei pe oră sau 1100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.

    Pentru personalul de bază din unităţile ramurii agriculturii şi silviculturii cuantumul minim garantat al salariului se va aplica în cuantum de 90% din mărimea nominală (5, 86 lei pe oră sau 990 lei pe lună) iar pentru personalul auxiliar din aceste ramuri salariul de bază se va stabili în cuantum de cel puţin 3,35 lei pe oră sau de cel puţin 600 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună.

   Se acordă dreptul unităţilor economice să implementeze treptat cuantumul minim garantat, în funcţie de posibilităţile financiare, dar nu mai tîrziu de 1 mai 2010.

Referitor la sistemul de salarizare în sectorul bugetar, menţionăm că acesta este reglementat prin Legea nr.355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare din sistemul bugetar, care prevede că salariile de bază ale salariaţilor din învăţămînt, ştiinţă, unităţi sanitare şi de asistenţă socială, din cultură, artă şi sport, precum şi din alte unităţi finanţate de la bugetul public naţional sunt stabilite reieşind din salariul minim pe ţară – 600 lei, care a fost stabilit prin Hotărîrea nr.15 din 19.01.2009 cu începere de la 1 ianuarie.  

Monitorul Oficial nr. 20-22 din 9 februarie  2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 59 din 04.02.2010 privind neaplicarea sancţiunilor pecuniare asupra mijloacelor băneşti nerepatriate, provenite din exportul producţiei alcoolice în Federaţia Rusă în perioada 1 aprilie 2005 - 1 aprilie 2006.

În conformitate cu această hotărîre nu vor fi supuse sancţiunilor pecuniare mijloacele băneşti nerepatriate, provenite din exportul producţiei alcoolice în federaţia Rusă în perioada 1 aprilie 2005 - 1 aprilie 2006, înregistrate conform situaţiei la data de 17 octombrie 2008

    Amintim că, agenţii economici rezidenţi ai Republicii Moldova, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, în conformitate cu legea nr.1466-XIII din 29 ianuarie 1988 cu privire la reglementarea repatrierii de mijloace băneşti, mărfuri şi servicii provenite din tranzacţiile economice externe, sunt obligaţi să înregistreze în conturile lor din băncile autorizate ale republicii Moldova încasările de la export, sumele transferate în avans pentru importul neefectuat, să efectueze importul de mărfuri şi servicii în urma plăţilor pentru import sau să repatrieze mijloacele băneşti şi/sau materiale în urma altor tranzacţii economice externe în termenele stabilite în contractele de vînzare - cumpărare, (barter, de export în regim de consignaţie) - în termenul stabilit în contract, dar nu mai mult de un an de la data expedierii mărfurilor respective sau efectuării plăţii pentru marfă.

- La capitolul acte ale Ministerului Sănătăţii  a fost publicat Ordinul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină nr.545/215 din 30.12.2009 cu privire la medicamentele compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală.

                                                  

Monitorul Oficial nr. 23-24 din 12 februarie  2010

- Legea nr.123-XVIII din 23.12.2009 cu privire la gazele naturale.

- Legea nr.124-XVIII din 23.12.2009 cu privire la energia electrică.

- Legea nr.131-XVIII din 23.12.2009 privind modificarea şi completarea unor acte legislative.

Această lege aduce mai modificări de redactare mai multor legi.

1. A fost completat Codul Vamal cu articolele 229¹ care prevede că prescripţia răspunderii contravenţionale este prevăzută la art.30 din Codul contravenţional al Republicii Moldova, şi art. 229² care stabileşte că:

(1) Prescripţia înlătură răspunderea materială,

(2) Termenul de prescripţie a răspunderii materiale este de 1 an.

(3) Termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii contravenţiei.

(4) În cazul contravenţiei continue şi contravenţiei prelungite, termenul de prescripţie curge de la data săvîrşirii ultimei acţiuni sau inacţiuni.

De asemenea, conform modificărilor s-a stabilit că procesul contravenţional, citarea părţilor, drepturile şi obligaţiile contravenientului sunt prevăzute de normele codului contravenţional.

  2. Conform modificărilor aduse Codului Muncii la art. 374 alin (2) lit. b) Inspecţia Muncii a fost limitată în atribuţii, fiind în drept să constate contravenţiile prevăzute la art.55-61 din codul contravenţional al Republicii Moldova. Pînă la modificări Inspecţia muncii avea atribuţii mai  mari (aplica, în modul stabilit de lege, sancţiuni administrative, inclusiv amenzi).

  3. S-a modificat Legea contabilităţii nr.113-XVI din 27.04.2007 la art. 43 alin (6). Astfel  în cazul pierderii, sustragerii sau distrugerii documentelor contabile, conducătorul entităţii este obligat să le restabilească în termen de pînă la 2 luni (pînă la modificare era termenul de 3 luni), începînd cu data constatării faptului respectiv.

- Hotîrîrea Guvernului nr. 64 din 04.02.2010 privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară pentru anul 2010 – în sumă de 295 lei.

Monitorul Oficial nr. 25-26 din 16 februarie  2010

 - La capitolul Acte ale Ministerului Economiei al Republicii Moldova, a fost publicat „Registrul de Stat al Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii”.

Registrul conţine lista tuturor Organismelor de evaluare a conformităţii desemnate pentru activitate în domeniul reglementat în cadrul Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţii. Lista  conţine denumirea organismului de certificare care deţine autorizaţie şi domeniul de competenţă a acestuia.                         

                              

  Monitorul Oficial nr. 27-28 din 19 februarie  2010

 -  Ordin cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota 0.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.12 din 01.02.2010 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Modificările s-au introdus în:

- clasificaţia funcţională a cheltuielilor - anexei nr.2

- clasificaţia programelor şi subprogramelor - anexei nr.6;

- indicaţiile metodice privind aplicarea clasificaţiei funcţionale a cheltuielilor bugetare - anexa nr.8;

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 297 din 30.12.2009 cu privire la aprobarea, modificarea şi abrogarea unor acte normative ale Băncii Naţionale a Moldovei.

Hotărîrea a aprobat un nou regulament (cel vechi a fost abrogat) privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate care stabileşte cerinţele privind încheierea, aprobarea, înregistrarea, realizarea şi raportarea tranzacţiilor cu persoanele afiliate, expunerile aferente acestor tranzacţii.                                                                                                                                                                                              

  Monitorul Oficial nr. 29 din 23 februarie  2010

- A fost publicat Extrasul din registrul de stat al auditorilor care deţin certificatele de calificare pentru auditul general (AG), auditul companiilor de asigurare (AA), auditul instituţiilor financiare (AIF), conform situaţiei la 1 februarie 2010.

Monitorul Oficial nr. 30-31din 26 februarie  2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 116 din 19.02.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexele nr.3,4, şi 5 la Hotărîrea Guvernului nr. 474 din 28.04.1998.

     Conform modificărilor, din lista genurilor de activitate al căror specific permite efectuarea decontărilor băneşti în numerar fără aplicarea maşinilor de casă şi control, a fost exclus pct. 12 care prevedea: „comerţul cu amănuntul efectuat de întreprinzători  individuali (întreprinderi individuale),  care nu au angajaţi, nu sunt plătitori ai taxei pe valoarea adăugată şi anterior au activat în baza patentelor de întreprinzător, pe parcursul a doi ani din momentul înregistrării de stat.”

Totodată, menţionăm că lista a fost completată cu pct. 15 şi 16 cu următorul cuprins:

„15. Asigurarea alimentaţiei elevilor şi personalului din instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general pe durata anului de studii. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea tranzacţiilor comerciale efectuate.

16. Comercializarea către populaţie a bunurilor şi serviciilor de alimentaţie publică, în perioada desfăşurării iarmaroacelor, expoziţiilor, festivalurilor şi diverselor măsuri cultural-sportive – în parcuri şi străzi, precum şi în alte locuri publice, autorizate de autorităţile publice locale şi/sau centrale cu informarea organului fiscal respectiv. La finele gestiunii zilnice se întocmeşte documentul primar cu regim special – bonul de plată, care conţine totalitatea tranzacţiilor comerciale efectuate”.

- Hotărîrea Guvernului nr.128 din 22.02.2010 cu privire la monitorizarea tranzacţiilor comerciale de import şi a lanţului valoric în comerţul interior.

Conform hotărîrii vor fi monitorizate şi supravegheate de către Serviciul Vamal şi Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice şi a Corupţiei, tranzacţiile comerciale de import care  corespund următoarelor criterii:

a)       valoarea în vamă a mărfurilor constituie mai puţin de 40% din nivelul preţurilor medii de referinţă pe piaţa internă stabilite de Comisia de Monitorizare, sau

b)       ponderea tranzacţiilor comerciale pe agent economic importator în categoria de marfă supusă monitorizării depăşeşte 35% din volumul totalului de import pe produs în anul precedent.

Monitorul Oficial nr. 32 din 2 martie  2010

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.79 din 23.02.2010 privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru amenajarea localităţilor din zona de frontieră care au birouri (posturi) vamale de trecere a frontierei de stat şi Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.

- Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 80 din 23.02.2010 privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova şi Instrucţiunii privind modul de completare şi de prezentare a acesteia.

Reieşind din modificările la Titlul IX al Codului fiscal (în vigoare de la 01.01.2010) se aprobă un nou formular tipizat al dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova (forma TED 10).

Modificările ţin numai de compartimentul: Microbuze şi autobuze cu capacitatea: .

- Ordinul IFPS nr.81 din 23.02.2010 privind unele modificări ce se operează în Ordinele IFPS nr.21 din 02.02.2006 (Privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale), nr.79 din 28.04.2006 (Privind aprobarea instrucţiunii despre modul de întocmire şi prezentare a dărilor de seamă fiscale pe taxele locale prevăzute de Titlul VII al Codului fiscal), nr.177 din 23.06.2008 (Privind aprobarea formularului dării de seamă pentru taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei) şi a Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia) şi nr.22 din 31.01.2009 (Privind aprobarea formularului dării de seamă la taxa pentru parcare şi Instrucţiunii privind modul de completare şi prezentare a acesteia).

Modificările operate în actele normative enumerate mai sus reiese din modificările operate în Codul fiscal (Titlul VII Taxele locale). Cea mai mare atenţie atrageţi la modificările ce ţin de Taxa de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei). Serviciile de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor TV, internet, radio, presei periodice, prin tipărituri etc. sunt obiect al impunerii cu această taxă.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 41 din 25.02.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, pînă la 6,0 la sută anual.

Se majorează ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 9,0 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 3,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 6,0 la sută anual.

Ratele nominalizate la punctele 1,2 şi 3 se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Monitorul Oficial nr. 33 din 5 martie  2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 145 din 25.02.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Regulamentul cu privire la regulile de origine a mărfurilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1599 din 13.12.2002.

Conform completărilor  serviciul vamal va aplica preferinţe tarifare pentru mărfurile originare din zonele economice libere amplasate pe teritoriul ţării.

Monitorul Oficial nr. 34 din 9 martie  2010

- Hotărîrea Guvernului nr.159 din 04.03.2010 pentru modificarea Regulamentului cu privire la detaşarea salariaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Guvernului nr. 836 din 24.06.2002.

Modificările sunt făcute în baza hotărîrii Curţii Constituţionale nr.22 din 18.12.2008 care prevede neconstituţională prevederea conform căreia „detaşarea în străinătate a conducătorilor autorităţilor publice locale de nivelul al doilea se va efectua după coordonarea prealabilă cu Prim-ministrul Republicii Moldova”. În acest sens, cuvintele „conducătorilor autorităţilor publice locale de nivelul al doilea” au fost excluse de pct.9 al regulamentului.

 Monitorul Oficial nr. 35 din 12 martie  2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 165 din 09.03.2010 cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real.

Conform Hotărîrii, începînd cu 1 februarie 2010, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real – se stabileşte în mărime de 6,51 lei pe oră sau 1100 lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru de 169 ore în medie pe lună. Pentru personalul de bază din agricultură cuantumul minim garantat al salariului este de – 5,86 lei pe oră sau cel puţin 900 lei pe lună, iar pentru personalul auxiliar din această ramură – 3,55 lei pe oră sau cel puţin 600 lei pe lună.

Se acordă unităţilor dreptul să implementeze treptat cuantumul minim garantat, în funcţiie de posibilităţile financiare, dar nu mai tîrziu de 1 mai 2010.

- Hotărîrea Guvernului nr.167 din 09.03.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli.

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 36 din 03.03.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Monitorul Oficial nr. 36 din 16 martie  2010

Monitorul Oficial nr. 37-38 din 19 martie  2010

- Comunicatul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei cu privire la salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2009.

Salariul mediu lunar pe ţară pentru anul 2009 constituie 2747,60 lei. Mărimea indicată a salariului mediu se va aplica în mod obligatoriu la recalcularea sumelor de compensare a pagubei suportate de cetăţeni în legătură cu pierderea capacităţii de muncă sau a unei afecţiuni profesionale, cu începere de la 1 aprilie 2010.

Recalculării sunt pasibile sumele iniţiale de compensare a daunei pricinuite lucrătorilor sau funcţionarilor în urma mutilării sau vătămării în alt mod a sănătăţii în legătură cu exercitarea de către ei a obligaţiunilor de muncă şi plăţilor de către agenţii economici

Monitorul Oficial nr. 39 - 40 din 23 martie  2010

- Legea nr. 14 din 26.02.2010 pentru completarea art. 409 din Codul contravenţional al Republicii Moldova nr.218 – XVI din 24.10.2008

     Conform completărilor, „sînt în drept să constate contravenţii (în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă) şi să încheie procese-verbale inspectorul general de stat al muncii şi adjuncţii lui, şefii inspectoratelor teritoriale de muncă, adjuncţii lor, şi inspectorii de muncă”.

- Legea nr. 26 din 04.03.2010 privind Zona Economică Liberă „Bălţi”.

Pe teritoriul municipiului Bălţi se înfiinţează Zona Economică Liberă „Bălţi” (str.Dovator nr.86 (S=1,50 ha); str.Industrială nr.4 (S=10,35 ha)).

Monitorul Oficial nr. 41 - 43 din 26 martie  2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 202 din 19.03.2010 cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat.

Conform hotărîrii de la 1 aprilie 2010 cuantumul pensiei minime indexate constituie:

 529,37 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă pentru lucrătorii din agricultură;

 594,62 lei – mărimea pensiei pentru limită de vîrstă a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vîrstă;

 423,02 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul I;

 408,50 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II;

 287,64 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul III.

- ORDIN nr.34 din 26 februarie 2010 al Ministerului Economiei al Republicii Moldova.

Întru executarea prevederilor Legii nr.590-XII din 22.09.1995 cu privire la standardizare, Legii nr.422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor se aprobă listele standardelor naţionale conform anexelor nr.1, 2 şi 3 la prezentul ordin, în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice respective, se va efectua evaluarea conformităţii şi supravegherea produselor autohtone şi celor de import pe piaţa internă.

- Ordin comun al Ministerului Finanţelor al RM şi Biroului Naţional de Statistică nr.28 din 22.03.2010 (nr.19 din 10.03.2010).

În legătură cu modificările operate în art.20 alin.(1) lit.(b) al Legii contabilităţii nr.113-XVI din 27-04-2007 se abrogă ordinul comun al Ministerului Finanţelor şi Biroului Naţional de Statistică cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special „Extrasul din contul bancar – factura” nr.141/131 din 25.12.2008.

Comentarii:

În conformitate cu modificările operate formularele tipizate cu regim special se utilizează în cazurile: …

b) prestării serviciilor, cu excepţia serviciilor financiare prestate de către instituţiile financiare, organizaţiile de microfinanţare, asociaţiile de economii şi împrumut …”  .

Serviciile instituţiilor financiare (bănci) nu se mai documentează prin eliberarea documentelor cu regim special.

- Baroul Avocaţilor al Republicii Moldova publica Lista avocaţilor care au dreptul de exercita profesia de avocat pentru anul 2010.

Lista este de compusă din 1500 de avocaţi cu drept de activitate (pag.31).

- Comunicatul Informativ al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. (26-2/2-02/1/880)15 din 18.02.2010 privind unele aspecte ce ţin de aplicarea TVA, eliberarea facturilor fiscale şi modalitatea de completare a Registrelor de procurări şi vînzări la efectuarea livrărilor de mărfuri şi servicii în cadrul contractelor de comision sau administrarea fiduciară.

  Contractul de comision.

       În conformitate cu alin. (1) al art. 107 din codul fiscal transmiterea mărfurilor de către comitent comisionarului şi invers, precum şi transmiterea mărfurilor de către comisionar cumpărătorului şi de către furnizor comisionarului în cadrul realizării contractului de comision constituie livrări de mărfuri.Astfel, transmiterea mărfurilor de la comitent la comisionar se documentează prin eliberarea facturii fiscale. La comitent obligaţia fiscală se apreciază reieşind din întreaga valoare a mărfii livrate în adresa comisionarului cu indicarea în factură fiscală a valorii totale a mărfurilor, destinate realizării de către comisionar cumpărătorului, inclusiv TVA pe livrarea dată de mărfuri.Pentru mărfurile livrate la export comitentul eliberează comisionarului factura fiscală, reflectînd după caz TVA la cotele corespunzătoare.

  Comisionarul la livrarea mărfii cumpărătorului eliberează factura fiscală din nume propriu, reflectînd în ea valoarea totală a mărfii livrate, specificată în contractul încheiat cu cumpărătorul şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. Pentru mărfurile livrate la export comisionarul nu eliberează factură fiscală.

La executarea de către comisionar a însărcinării comitentului de a procura marfa, primul eliberează factura fiscală în adresa comitentului cu reflectarea valorii totale a mărfii, realizată de către furnizor comisionarului, inclusiv TVA aferentă livrării respective. Pe măsura executării de către comisionar a însărcinării comitentului, comisionarul eliberează comitentului factura fiscală pe suma recompensei. Obligaţia fiscală la comisionar se apreciază reieşind din valoarea serviciilor acordate. Atît comitentul cît şi comisionarul au dreptul la trecerea în cont a sumelor TVA, reflectate în facturile fiscale primite

În Registrul de vînzări al comitentului trebuie de reflectat factura fiscală, eliberată pe livrarea de marfă, iar în Registrul de procurări se reflectă factura fiscală primită de la comisionar pe serviciul acordat de către el, precum şi în cazul executării de către comisionar a comenzii de a procura marfa – factura fiscală pe marfa primită.

În Registrul de vînzări al comisionarului va reflectă factura fiscală pe serviciul livrat, precum şi factura fiscală pe marfa livrată cumpărătorului, iar în Registrul de procurări va reflecta factura fiscală primită de la comitent pe marfa procurată, precum şi în cazul executării de către comisionar a comenzii de a procura marfa – factura fiscală pe marfa procurată de la furnizor.

Contractul de administrare fiduciară.

Prin contract de administrare fiduciară, o parte – fondator al administrării, predă bunuri în administrare fiduciară celeilalte părţi administrator fiduciar, iar aceasta se obligă să administreze patrimoniul în interesul fondatorului administrării.

În registrul de vînzări fondatorul administrării reflectă factura fiscală eliberată pe numele administratorului fiduciar, iar în Registrul de procurări se reflectă factura fiscală, primită de la acesta.

În registrul de vînzări administratorul va reflecta factura fiscală pe livrarea de serviciu fondatorului administrării, precum şi factura fiscală eliberată din numele propriu pe serviciul acordat consumatorului final de serviciu, iar în Registrul de procurări al administratorului se reflectă factura fiscală, primită de la fondatorul administrării.

Inspectoratul Fiscal principal de Stat referitor la modalitatea de documentare după data intrării în vigoare a modificărilor în art.107 din Codul fiscal a livrărilor de mărfuri, înregistrate în stoc la comisionar la situaţia de 21.12.2009 şi a serviciilor de comision, prestate de comisionar în cadrul executării contractului de comision, indică că ea se va efectua conform prevederilor art.117¹ din Codul fiscal, pînă la epuizarea stocului de marfă primit la realizare de către comisionar. În cazul în care transmiterea la comisie a mărfurilor de către comitent are loc după 1 ianuarie 2010 documentarea se va efectua conform prevederilor Comunicatului.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.8 din 28.01.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a operaţiunilor valutare.

Prezentul Regulament stabileşte regimurile conturilor rezidenţilor şi nerezidenţilor deschise la băncile licenţiate, utilizate în cadrul operaţiunilor valutare, regulile de primire/efectuare de către rezidenţi şi nerezidenţi prin băncile licenţiate a plăţilor/transferurilor fără numerar, cerinţele faţă de documentele care se prezintă la bănci.

Hotărîrea cuprinde o anexa care stabileşte mecanismul aferent efectuării de către persoanele juridice rezidente a operaţiunilor de cumpărare a valutei străine contra monedei naţionale de la băncile licenţiate. Persoanele juridice pot cumpăra valută străină contra monedei naţionale în scopul:

 - efectuării operaţiunilor valutare curente, a operaţiunilor valutare de capital permise, precum şi pentru efectuarea plăţilor/ transferurilor în străinătate în favoarea rezidenţilor în cazurile în care legislaţia valutară permite efectuarea acestor operaţiuni.

- achitării cheltuielilor ce ţin de deplasare în favoarea salariaţilor detaşaţi în străinătate, prevăzute de legislaţie;

- rambursării creditelor în valută străină primite de la băncile licenţiate şi efectuării plăţilor ce ţin de achitarea dobînzilor şi a altor sume aferente, prevăzute de contractele de credit încheiate cu băncile licenţiate;

- efectuării de către casele de schimb valutar a operaţiunilor de schimb valutar în numerar cu persoanele fizice;

- donării valutei străine şi a instrumentelor de plată exprimate în valută străină în scopuri filantropice şi de sponsorizare, precum şi în cazul donării valorilor menţionate între persoane fizice, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova;

Conform regulamentului valuta străină cumpărată de la banca licenţiată  de către persoana juridică contra monedei naţionale în scopurile indicate mai sus, se înregistrează în contul curent al persoanei juridice rezidente respective şi poate fi păstrată în acest cont în decurs de 7 zile lucrătoare (excepţie fac  casele de schimb valutar). În decursul a 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în contul curent al persoanei juridice rezidente a valutei străine cumpărate contra monedei naţionale, persoana juridică rezidentă este obligată:

-          să utilizeze, inclusiv prin intermediul cardurilor, valuta străină în scopul pentru care aceasta a fost cumpărată; sau

-          să înregistreze valuta străină în contul său curent aferent cardului, dacă valuta străină a fost procurată pentru achitarea cu utilizarea cardurilor a cheltuielilor ce ţin de deplasarea în străinătate a salariaţilor; sau

-          să vîndă valuta străină contra monedei naţionale băncilor licenţiate.

Valuta străină cumpărată de către persoana juridică rezidentă, în scopul efectuării plăţilor / transferurilor cu utilizarea cardurilor şi înregistrată în contul de card al persoanei juridice respective urmează a fi utilizată în termen de :

a)       30 zile calendaristice de la data înregistrării valutei străine cumpărate în contul de card – în cazul în care valuta străină a fost cumpărată pentru achitarea cu utilizarea cardurilor a cheltuielilor ce ţin de deplasarea în străinătate a salariaţilor şi / sau

b)      30 zile calendaristice de la data efectuării operaţiunii cu utilizarea cardului – pentru mijloace băneşti blocate în contul de card la operaţiunile efectuate, dar nedecontate.

În cazul nerespectării a termenelor de păstrare de 7 şi respectiv 30 zile a valute străine, banca licenţiată urmează să cumpere / să vîndă valuta străină pe piaţa valutară internă, iar echivalentul acesteia să-l înregistreze în contul persoanei juridice.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 9 din 28.01.2010 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind autorizarea unor operaţiuni valutare de către Banca Naţională a Moldovei.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.47 din 11 martie 2010 cu privire la modificare şi completarea Hotărîrii Consiliului de Administraţie al BNM nr.207 din 15.08.2007 „Cu privire la unele particularităţi ale activităţii instituţiilor financiare aferente procesului de legalizare a capitalului şi transferării/scoaterii din RM de către persoanele fizice a mijloacelor băneşti legalizate”.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.49 din 11.03.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la modul de eliberare de către BNM a acordului pentru comercializarea mărfurilor contra valută străină liber convertibilă în magazinele duty-free.

Monitorul Oficial nr. 44 - 46 din 30 martie  2010

- Legea nr. 56 din 25.03.2010 pentru modificarea unor acte legislative.

 Prin această lege, a fost abrogată lit. b) de la  alin. (3) din Legea nr.1569 –XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova care stabilea că „la contul bancar al Serviciului Vamal, deschis în banca autorizată de Serviciul Vamal, la momentul traversării frontierei Republicii Moldova trebuie să fie depusă o sumă de garanţie (în valută naţională şi/sau străină) în cuantum egal cu drepturile de import prevăzute în cazul plasării mijlocului de transport auto în regimul vamal de import”. Această era una dintre  condiţiile pe care trebuiau să o îndeplinească persoanele fizice rezidente, pentru a beneficia de dreptul de a introduce pe teritoriul ţării mijloace de transport auto cu termen de exploatare de peste 10 ani, sau mijloacele de transport auto şi autovehicule concepute pentru transportul de maximum 20 de persoane - cu termen de exploatare de peste 7 ani - pe un termen de pînă la 180 de zile, în regim vamal de admitere temporară.

Litera c) va următorul cuprins: „mijloacele de transport auto trebuie să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat conform regimului vamal de admitere temporară. Nerespectarea acestor prevederi se sancţionează conform legislaţiei în vigoare”.

- Modificări şi Completări ce se operează în Convenţia colectivă (nivel ramură) pe anii 2009-2010.

Conform modificărilor, salariul tarifar pentru categoria I de calificare se stabileşte în agricultură, alimentaţie şi ramurile conexe în conformitate cu coeficienţii de complexitate după cum urmează:

Domeniul de activitate

Salariul tarifar I categorie (lei)

Coeficientul

agricultura

990

1,0

Pentru mecanizatori din agricultura şi sectorul zootehnic

1188

1,2

Industria prelucrătoare, inclusiv alimentară

1265

1,15

Poligrafia şi reproducerea materialelor tipărite

1210

1,1

Industria extractivă şi exploatarea carierelor

1650

1,5

construcţii

1430

1,3

transport

1210

1,1

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei  nr. 55 din 25.03.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se majorează rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt, pînă la 7,0 la sută anual.

Se majorează ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 10,0 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 4,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 7,0 la sută anual.

Ratele nominalizate la punctele 1, 2 şi 3 se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Monitorul Oficial nr. 47 - 49 din 2 aprilie  2010

Monitorul Oficial nr. 50 din 7 aprilie  2010

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii.

Legislaţia muncii conţine numeroase prevederi care stipulează că temei al unor drepturi şi obligaţii este cererea depusă de salariat.În continuare vom enumera care sînt situaţiile cele mai frecvente cînd trebuie să existe cererea salariatului în mod obligatoriu:

-          la acordarea concediul anual plătit;

-          la acordarea ajutorului material;

-          la acordarea concediului neplătit;

-          la acordarea concediului pentru îngrijirea copilului;

-          la întocmirea ordinului pentru primirea la serviciu;

-          în cazul participării la o formare profesională cu scoatere din activitate, dacă iniţiativa vine din partea salariatului (art. 214 CM);

-          în cazul acordării unei zile libere care nu va fi retribuit, ca urmare a prestării muncii în zilele de repaus şi în cele de sărbătoare nelucrătoare;

-          în cazul eliberării unui certificat de salariu;

-          în cazul desfacerii contractului individul de muncă din iniţiativa salariatului art. 85 din codul muncii, sau în cazul concedierii salariatului conform art. 86 alin (1) lit. u) din codul muncii care prevede transferarea salariatului la o altă unitate cu acordul celui transferat şi al ambilor angajatori

 Procedura de concediere a salariatului, în baza art.86 alin (1) lit. h) - absenţa fără motive întemeiate de la lucru mai mult de 4 ore consecutive în timpul zilei de muncă;

Concedierea în baza acestui articol este sancţiunea disciplinară cea mai aspră, de aceea la aplicare ei, trebuie de respectat o procedură.  

          Pînă la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă – lipsa nemotivată de la serviciu. Refuzul de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi un reprezentant al salariaţilor. În cazul în care salariatul nu se prezintă de fel la serviciu, angajatorul trebuie să folosească toate metodele posibile de a-l găsi (telefon, e-mail, scrisori recomandate la domiciliu, etc.) În funcţie de gravitatea faptei comise de salariat, angajatorul este în drept să organizeze şi o anchetă de serviciu. În cadrul anchetei, salariatul are dreptul să-şi explice atitudinea şi să prezinte persoanei abilitate cu efectuarea anchetei toate probele şi justificările pe care le consideră necesare. Dacă explicaţia salariatului nu este una temeinică (refuzul salariatului de a prezenta explicaţii scrise de asemenea se consemnează într-un proces verbal) angajatorul este în drept să emită ordinul de concediere, care de asemenea trebuie adus la cunoştinţa salariatului.

         În cazul lipsei îndelungate de la serviciu, angajatorul trebuie să cunoască faptul că încetarea contractului individual de muncă cu un asemenea salariat are loc din prima zi cînd acesta a lipsit nemotivat de la serviciu.

Compensaţia pentru munca prestată în de sărbătoare nelucrătoare.

Conform codului muncii la art. 111 sînt prevăzute următoarele zile de sărbătoare nelucrătoare:

         a) 1 ianuarie - Anul Nou;

b) 7 şi 8 ianuarie - Naşterea lui Isus Hristos (Crăciunul);  

c) 8 martie - Ziua internaţională a femeii;

d) prima şi a doua zi de Paşte conform calendarului bisericesc;

e) ziua de luni la o săptămînă după Paşte (Paştele Blajinilor);

f) 1 mai - Ziua internaţională a solidarităţii oamenilor muncii;

g) 9 mai - Ziua Victoriei şi a comemorării eroilor căzuţi pentru independenţa Patriei;

h) 27 august - Ziua Republicii;

i) 31 august - sărbătoarea "Limba noastră";

j) ziua Hramului bisericii din localitatea respectivă, declarată în modul stabilit de consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, satului.

 Comentariului oficial al Codului Muncii, prevede că în conformitate cu art.111 şi art. 158 din Codul Muncii zilele de sărbătoare nelucrătoare se acordă salariaţilor cu menţinerea salariul mediu. Acest drept este prevăzut în art. 7 pct. d), din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, adoptat de ONU (ratificat prin Hotărîrea Parlamentului nr.217/1990), ce garantează remunerarea pentru zilele de sărbătoare, şi în art.2 pct.2 din Carta Socială Europeană, adoptată de Consiliul Europei (ratificată prin Legea nr.484/2001), potrivit căreia statul nostru şi-a asumat angajamentul să asigure zilele de sărbătoare plătite. La acest capitol necesită de remarcat că, reieşind din art.4 alin (2) al Constituţiei şi art. 13 CM în cazul existenţei neconcordanţelor dintre actele internaţionale şi legislaţia ţării - prioritate au reglementările internaţionale.

   Astfel, toţi salariaţii fără excepţie beneficiază de dreptul la zilele de sărbătoare nelucrătoare plătite, indiferent de funcţia ocupată, munca prestată ori sistemul de retribuire a muncii, (inclusiv şi salariaţii care primesc salariile lunare fixe).

Pentru aceste zile, salariaţilor li se calculează salariu mediu conform Hotărîrii Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind Modul de calculare a salariului mediu, adică în baza salariului mediu pentru o zi calendaristică (se calculează salariul mediu pentru o zi de muncă apoi se calculează salariul pentru o zi calendaristică prin înmulţirea salariului pentru o zi de muncă cu coeficientul obţinut în urma raportării zilelor grafic către zilele calendaristice ).

În cazul în care angajatul a lucrat în una din zilele de sărbătoare nelucrătoare, atunci conform art. 158 din Codul muncii, pe lîngă faptul că acestuia i se păstrează indemnizaţia pentru zilele de sărbătoare calculată, această zi va fi remunerată în felul următor:

a) salariaţii care lucrează în acord - cel puţin în mărime dublă a tarifului în acord;

b) salariaţii a căror muncă este retribuită în baza salariilor tarifare pe oră sau pe zi - cel puţin în mărimea dublă a salariului pe oră sau pe zi;

c) salariaţii a căror muncă este retribuită cu salariu lunar - cel puţin în mărimea unui salariu pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu, dacă munca în ziua de repaus sau cea de sărbătoare nelucrătoare a fost prestată în limitele normei lunare a timpului de muncă şi cel puţin în mărime dublă a salariului pe unitate de timp sau a remuneraţiei de o zi peste salariu, dacă munca a fost prestată peste norma lunară.

    Indemnizaţia pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare se calculează pentru toţi angajaţii, indiferent de sistemul tarifar de salarizare (Comentariu oficial Codul muncii).

    În cazul în care zilele de sărbătoare nelucrătoare coincid cu zilele de repaus săptămînal, salariul mediu pentru aceste zile nu se menţine.

   Referitor la achitarea compensaţiei pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare pentru salariaţii care primesc salariu lunar fix, trebuie să menţionăm că nu există o practică univocă, şi există păreri diverse. În scrisoarea Comisiei protecţiei sociale, sănătate şi familiale a Parlamentului Republicii Moldova CPS-9 nr. 572 din 14 decembrie 2009 se spune: „în perioada zilelor de sărbătoare nelucrătoare salariatul nu va activa, însă angajatorul îi va menţine salariul mediu pentru aceste zile nelucrătoare. Prin urmare, achitarea de către angajator salariatului pe lîngă salariul lunar fix, suplimentar şi a salariului mediu pentru ziua de sărbătoare nelucrătoare – nu este corectă, deoarece pentru ziua de sărbătoare nelucrătoare salariatului i-a fost menţinut salariul mediu, fiindu-i achitat salariul lunar integral. Astfel, pentru mai puţine zile lucrate efectiv (inclusiv cu ziua de sărbătoare nelucrătoare) salariatul va fi remunerat cu acelaşi salariu lunar. Achitarea dublă pentru zilele de sărbătoare nelucrătoare se permite doar în cazul prestării muncii de către salariat în aceste zile”.

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

  1. timur spune:

    Excelente şi argumentate explicaţii privitor la plata zilelor de sărbătoare nelucrătoare!!!Rămîn cititorul fidel al publicaţiei DVS electronice…

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...