37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 146-155 din 28 august 2011 – 16 septembrie 2011

MO nr. 146-155 din 28 august 2011 – 16 septembrie 2011

19.09.20112.619 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 8 din 19 septembrie 2011

 

Monitorul Oficial nr. 146 din 28 august 2011

 

- Legea nr. 140 din 28.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică şi se completează unele legi care vizează protecţia dreptului consumatorului, cele mai importante fiind:

 - Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecţia consumatorului, care se completează cu articole noi referitor la practicile comerciale incorecte, răspunderea şi sancţiunile pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte.

 - Codul Contravenţional al Republicii Moldova, în care se stabileşte amenda pentru utilizarea de către comerciant a practicilor comerciale incorecte în mărime de la 50 la 100 unităţi convenţionale aplicată persoanei de răspundere şi de la 100 la 200 unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Prezenta lege intră în vigoare la 01.01.2012

 

- Legea nr. 163 din 22.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Modificările şi completările operate prin această lege se referă la legislaţia din domeniul judecătoresc.

În particular se referă la lichidarea instanţelor judecătoreşti economice. Modificările aduse prin această lege intră în vigoare la data de 12.09.2011, cu excepţia prevederilor care se referă la funcţionarea instanţelor judecătoreşti economice care se pun în aplicare din 12.03.2012.

Astfel, începînd cu 12 septembrie cererile civile şi cauzele penale care ţineau de competenţa Curţii de Apel economice şi a Judecătoriei Economice de Circumscripţie se vor depune la instanţele judecătoreşti de drept comun.

Cererile depuse la instanţele judecătoreşti economice pînă la intrarea în vigoare a Legii nr. 163(12.09.2011), vor fi examinate şi soluţionate în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. În cazul în care aceste cereri nu au fost soluţionate în termenii stabiliţi, ele vor fi transmise în 10 zile spre examinare instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Din 12.03.2012 Curtea de Apel Economică, Judecătoria Economică de Circumscripţie îşi încetează activitatea şi Legea nr. 970-XIII din 24.07.1996 cu privire la instanţele judecătoreşti economice se abrogă.

Conform altor modificări la Codul de procedură civilă al RM din 12 septembrie 2011 reclamantul care intentează acţiunea ce ţine de încasarea datoriei scadente din contractul încheiat între agenţii economici poate alege între instanţa de la sediul său şi instanţa de la sediul pîrîtului.

 

- Legea nr. 184 din 27.08.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Prin prezenta lege se modifică Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995 precum şi alte acte legislative care se aduc în concordanţă cu noile modificări.

Potrivit noilor modificări aduse la Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, transferul unei cote de participare la capitalul băncii se efectuează exclusiv cu permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naţionale.

După cum rezultă din noul cuprins al art. 15 alin. (1) din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, permisiunea dată este necesară dacă:

- în rezultatul transferului cotei de participare orice persoană sau orice persoane care acţionează în comun vor deţine o cotă substanţială (reprezintă echivalentul de 5 la sută sau mai mult din capitalul unităţii economice sau din dreptul de vot), de asemenea dacă în urma majorării cotei se vor atinge şi se vor depăşi limitele de 25%, 30% şi 50%;

- transferul este efectuat în baza hotărîrilor judecătoreşti irevocabile sau în baza tranzacţiilor ca urmare a acestor hotărîri;

- transferul se efectuează prin tranzacţii în care sunt implicate persoane rezidente ale ţărilor şi/sau zonelor off-shore, indiferent de mărimea cotei ce constituie obiectul tranzacţiei.

Deasemeanea este de menţionat faptul că dreptul de vot este suspendat pentru cotele deţinute fără permisiunea prealabilă a BNM. Persoanele cărora le-a fost suspendat dreptul de vot, în termen de 3 luni, de la data avizării de către Banca Naţională pot să obţină această permisiune sau să-şi vîndă acţiunile suspendate unei persoane care a obţinut permisiunea prealabilă a Băncii Naţionale.

După 3 luni dacă nu a fost întreprinsă nici o măsură din cele enumerate mai sus banca anulează acţiunile respective, emite altele noi în acelaşi număr şi de aceeaşi clasă pe care le vinde iar suma obţinută este transmisă deţinătorului iniţial.

 

Monitorul Oficial nr. 147 din 6 septembrie 2011

 

- Ordinul IFPS nr. 698 din 22.08.2011 cu privire la stabilirea formei şi modului de prezentare a dărilor de seamă fiscale prin metode automatizate de raportare electronică

În baza acestui ordin se stabileşte că începînd cu 01.01.2012 vor prezenta dările de seamă fiscale exclusiv în formă electronică prin serviciul „Declaraţie Electronică”, următorii subiecţi impozabili cu TVA, care se deservesc de:

- Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Direcţia Marilor Contribuabili);

- Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Chişinău;

- Inspectoratul fiscal de stat pe municipiul Bălţi;

- Direcţia administrare fiscala Comrat din cadrul Inspectoratului Fiscal de Stat pe unitatea teritoriala autonoma Găgăuzia.

Conectarea contribuabililor menţionaţi, la serviciul „Declaraţie Electronică”, se va asigura în perioada septembrie-decembrie 2011, conform graficului de programare stabilit.

În baza graficului de programare Inspectoratele vizate, vor înştiinţa contribuabilii despre necesitatea prezentării la oficiile ÎS „Fiscservinform”, în vederea semnării acordului de conectare şi ridicării semnăturii electronice de autentificare aferente utilizării serviciului „Declaraţie Electronică”.

 

- Hotărîrea BNM nr. 180 din 25.08.2011 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 9.0 pînă la 10.0 la sută anual.

Se majorează ratele de dobîndă:

a) la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 12.0 pînă la 13.0 la sută anual;

b) la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 6.0 pînă la 7.0 la sută anual.

Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

 

Monitorul Oficial nr. 148-151 din 9 septembrie 2011

 

- Hotătîrea Guvernului nr. 643 din 26.08.2011 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr. 1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010

În Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte” se modifică şi se completează: Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora şi anexa nr. 2 care se referă la scutirea de aceste taxe şi impozite a bunurilor importante pentru realizarea proiectelor de asistenţă investiţională.

 

- Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de desfăşurare a concursului de selectare a rezidenţilor şi a proiectelor investiţionale pentru parcul industrial, precum şi Raportului-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial

Se aprobă prezentul Regulament, precum şi, raportul-model privind activitatea desfăşurată în cadrul parcului industrial.

Regulamentul dat stabileşte modalitatea şi principalele condiţii de desfăşurare a concursului pentru selectarea rezidenţelor şi a proiectelor investiţionale pentru realizare în cadrul parcului industrial, creat în baza bunurilor proprietate publică sau pe principii de parteneriat public-privat

 

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 153 din 01.09.2011 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Se completează lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul RM solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 24/19 din 24.06.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea activităţii simultane a asigurătorilor/ reasigurătorilor

Prezentul Regulament stabileşte modul de desfăşurare de către asigurători/reasigurători a activităţii de asigurare/reasigurare simultan în categoria „asigurări de viaţă” şi categoria „asigurări generale”.

Ideea de bază este că companiile de asigurări ce au o astfel de activitate trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru a separa cele 2 activităţi în subdiviziuni operaţionale distincte.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 25/4 din 30.06.2011 cu privire la stabilirea criteriilor de calificare a administratorului unui asigurator în proces de insolvabilitate

Se stabilesc criteriile de calificare pentru desemnarea persoanei în calitate de administrator al unui asigurator în procesul de insolvabilitate.

 

Monitorul Oficial nr. 152-155 din 16 septembrie 2011

 

- Hotătîrea Guvernului nr. 656 din 10.09.2011 pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 369 din 24.05.2011

Se modifică şi se completează Hotărîriea Guvernului nr. 369 din 24.05.2011 „Cu privire la aprobarea modului de utilizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2011”.

Aceste modificări se referă la modul de creditare a producătorilor agricoli de către băncile comerciale. De asemenea este stabilită mărimea subvenţiei destinată producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor energetice la irigare şi desecare.

- Hotărîrea Guvernului nr. 676 din 12.09.2011 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului

Se modifică şi se completează:

- Hotărîrea Guvernului nr. 862 din 14.07.2003 „Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forţei de muncă”, modificările se referă la procedura de înregistrare şi soluţionare a cererilor de la locul de muncă şi ajutor de şomaj.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1080 din 05.09.2003 „Despre aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a forării profesionale a şomerilor”, modificările se referă la organizarea şi dirijarea procesului de formare profesională a şomerilor etc.

 

Pregătitde OptimAudit SRL

tel.270103,272086.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...