37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 144 – 170 din 1 mai 2017 – 31 mai 2017

MO nr. 144 – 170 din 1 mai 2017 – 31 mai 2017

02.06.20173.134 views

Monitorul Oficial Nr. 144-148 din 05.05.2017

Legea Parlamentului nr. 59 din 6 aprilie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 284/2004 privind comerţul electronic

Conform Legii Parlamentului nr.59 din 06.04.2017 a fost modificată și completată Legea nr. 284/2004 cu privire la comerțul electronic. Scopul prezentei legi este asigurarea unui cadru normativ favorabil pentru furnizarea serviciilor societăţii informaţionale.
Prezenta lege stabilește principiile de reglementare a comerţului electronic, condiţiile de furnizare a serviciilor societăţii informaţionale, răspunderea furnizorilor de servicii şi a intermediarilor, precum și principiile de susţinere a cooperării între Republica Moldova şi alte state în procesul de furnizare a serviciilor societății informaţionale. Legea se aplică furnizorilor de servicii înregistrați și/sau stabiliți în Republica Moldova şi serviciilor oferite de aceştia și intră în vigoare din 05.03.2018.

Hotărârea Guvernului pentru modificarea Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale

Conform Hotărârii Guvernului nr. 280 din 3 mai 2017, Regulamentul cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1286 din 30 noiembrie 2016 s-a modificat după cum urmează:
1) la punctele 1 și 15, textul „aferent veniturilor impozitate conform art. 88-90 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997" se exclude;
2) la punctul 21, textul „aferent veniturilor impozitate conform art.88-90 din Codul fiscal şi reflectat în darea de seamă stabilită la art. 92 alin. (4) din Codul fiscal" se exclude.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Prin Ordinul Ministerului Economiei nr. 59 din 28.04.2017, conform anexei au fost aprobate completările ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Ordinul Ministerului privind modificarea Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 103 din 9 decembrie 2005 cu privire la reglementarea înscrierilor în conturile personale ale contribuabililor

Prin Ordinul Misterului Finanțelor nr. 68 din 11 aprilie 2017 a fost modificat și completat Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierilor în conturile personale ale contribuabilului.
Serviciul Fiscal de Stat va asigura evidenţa impozitelor, taxelor, altor plăţi, majorărilor de întîrziere şi amenzilor, a căror administrare şi/sau evidenţă, în corespundere cu legislaţia în vigoare, este în competența sa. Totodată se aprobă și anexa nr. 15 la Regulament în redacție nouă, conform anexei la prezentul ordin. Prevederile ordinului intră în vigoare din 1 aprilie 2017.

Ordinul Ministerului Finanțelor privind modificarea şi completarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.216 din 28 decembrie 2015

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 70 din 20.04.2017 au fost efectuate modificări și completări asupra Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și Normelor motodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar, aprobat prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 216 din 28.12.2015.
Valoarea de intrare a mijloacelor fixe primite cu titlu gratuit este determinată în baza datelor din documentele primare. Dacă în documentele primare nu este indicată valoarea mijloacelor fixe primite, valoarea de intrare este determinată de către un evaluator independent sau o comisie creată de către autoritatea/instituția bugetară. Operațiunile de închidere anuală se efectuează în nota contabilă nr.10 „Pentru operațiunile de închidere a anului bugetar". La sfârșitul anului bugetar, în ultima zi operațională, după închiderea zilei bancare, se închid conturile claselor 1, 2, 3, 4, 5 și 6 în funcție de soldul final, în contrapartidă cu conturile respective de rezultate (clasa 7)
A fost introdus un nou punct "1.4.8 Politica de contabilitate" ce stabilește normele de elaborare și aprobare a politicilor contabile.
Rapoartele financiare prezentate pe suport de hârtie se semnează cu semnătură olografă de către conducătorul autorităţii/instituţiei bugetare şi de către contabilul-şef sau de alte persoane împuternicite. Rapoartele financiare transmise în format electronic se semnează cu semnătură electronică de către conducătorul autorității/instituției bugetare sau altă persoană împuternicită. Prezentul ordin intră în vigoare din 20.04.2017.

Ordinul Ministerului Muncii cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2017 la
Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)

Prin Ordinul Misterului Muncii, Protectiei Sociale și Familiei nr. 63 din 18.04.2017 a fost aprobată Modificarea nr. 1/2017 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014.
În grupa de bază 2423 „Specialiști în domeniul resurselor umane și de personal" a fost adaugată o nouă poziție la final: Coordonator de voluntari (codul ocupației - 242312).
Alte modificări țin de ordin redacțional.

Hotărârea comitetului executiv al BNM cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii

Conform Hotărârii Comitetului executiv al BNM nr. 87 din 6 aprilie 2017 a fost aprobată instrucțiunea privind modul de întocmire și prezentare de către băncile în proces de lichidare a rapoartelor și informațiilor în legătură cu lichidarea băncii, conform anexei prezentului ordin. Băncile în proces de lichidare vor întocmi şi vor prezenta la BNM o serie de rapoarte și informații (indicate în pct. 1 din anexă), pe suporturi de hârtie, însoțite de o scrisoare semnată de lichidatorul băncii. Toate rubricile rapoartelor prezentate trebuie să fie completate, iar dacă banca nu are nimic de reflectat referitor la anumiţi indicatori şi activități prevăzute în raport, la rubrica respectivă se înscrie cifra 0 (zero).
Banca trebuie să-şi menţină documentele financiare şi evidența contabilă într-un mod care ar asigura posibilitatea întocmirii şi prezentării rapoartelor în conformitate cu prezenta Instrucţiune. Rapoartele și informațiile se prezintă lunar, până la data de zece a lunii următoare după perioada gestionară.

Hotărârea Comitetului Executiv al BNM cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naționale a Moldovei la creditele pe termen lung

Conform Hotărârii Comitetului Executiv al BNM nr. 103 din 27.05 2017 rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) cu 1.0 punct procentual,s-a majorat de la 6.0 până la 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare din 27.04.2017.

Monitorul Oficial Nr.149-154 din 12.05.2017

Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere

Gurvernul a aprobat Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere conform Ordinului nr. 257 din 28.04.2017. Regulamentul intră în vigoare după 2 luni de la data publicării, cu excepția prevederilor capitolului II din titlul IV, care intră în vigoare la 1 septembrie 2018.
Prevederile privind obligativitatea utilizării exclusive a sistemului informațional „e-Autorizație transport" în procesul de repartizare și raportare a autorizațiilor rutiere intră în vigoare la 1 ianuarie 2018.
Mai multe detalii despre Regulament citiți aici.

Hotărârea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014

Conform Hotărârii Guvernului nr. 291 din 5 mai 2017 a fost completată Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014.
Pozițiile noi:
-„IНСЕКО" SRL (Fabricarea produselor de morărit)
-„GrupBiz-SV" SRL (Producția de panel din lemn)

Decizia Comisiei interdepartamentale pentru maşinile de casă şi control

Conform Deciziei comisiei interdepartamentale nr. 26-11/1-22/03-2017 din 28.04.2017 litera h) din anexa nr.1 se completează cu sintagma „SD card, posibilitate de conectare a modemului GPRS".
Pentru a consulta Registrul unic al mașinilor de casă și control (RUMCC) accesați aici.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea unor acte normative

Prin Ordinul SFS nr. 63 din 28.04.2017 a fost modificat Ordinul IFPS 693 din 26.12 2007 privind particularitățile administrării prevederilor art.901 alin. (34) din Codul fiscal.
În pct. 4 din Recomandările metodologice privind particularitățile administrării prevederilor art. 901 alin. (34) din Codul fiscal (anexa nr. 1 la ordin) și în Aviz (anexa nr. 2 la ordin) cifra „5%" se substituie cu cifra „7%"; Astfel mărimea impozitului reținut în prealabil din plata efectuată în folosul persoanei fizice va fi 7%, nu 5 % cum era menționat anterior.
Totodată a fost modificat și Ordinul nr.13 din 4 aprilie 2017, cu privire la modul de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special. Formularele tipizate de documente primare cu regim special se vor elibera doar entităților și persoanelor fizice care desfășoară activitate independentă. Pentru patentari aceste prevederi sunt excluse. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr. 217 din 4 aprilie 2012

Conform Ordinului SFS nr. 66 din 28.04.2017 a fost modificat Ordinul IFPS nr. 217 din 04.04.2012 cu privire la unele măsuri suplimentare de aplicare a articolelor 187 şi 188 din Codul fiscal. De menționat că în temeiul datelor oferite de raportul procesat conform modului stabilit la pct. 3, precum și în temeiul informației puse la dispoziție de către Direcțiile control fiscal din cadrul Direcțiilor generale administrare fiscală ale Serviciului Fiscal de Stat, Direcțiile deservire fiscală vor întreprinde acțiunile de rigoare în vederea anulării dărilor de seamă ce au fost prezentate cu încălcarea prevederilor art. 188 alin. (4) din Codul fiscal, utilizînd în acest scop documentul fiscal de uz intern CRDA sau CAD, după caz. Totodată se aprobă lista documentelor admisibile în Sistemul Informațional al Serviciului Fiscal de Stat, conform anexei la prezentul ordin.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat privind modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 400 din 14 martie 2014

Ordinul IFPS nr. 400 din 14 martie 2014 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind evidența obligațiilor față de buget a fost modificat și completat prin Ordinul SFS nr. 73 din 28.04.2017. Modificările în mare măsură au un caracter redacțional.

Monitorul Oficial Nr. 155-161 din 19.05.2017

Hotărârea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002

Conform Hotărârii Guvernului nr. 294 din 11.05.2017 a fost modificată și completată Hotărîrea Guvernului nr.743 din 11 iunie 2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară. Se stabilește că drept bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, acestea find următoarele:
Muncitori necalificați - 1,0
Muncitori de calificare medie - 1,20
Muncitori de calificare superioară - 1,40
Specialiști - 1,50
Personal de conducere - 2,00
În unitățile care aplică sistemul tarifar de salarizare, salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare este componenta principală şi obligatorie şi serveşte drept bază pentru stabilirea salariilor tarifare şi a salariilor de funcţie concrete, iar pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului, stabilite mai sus.
Alte aspecte interesante referitor la acest subiect citiți în articolul următor.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la completarea şi modificarea Ordinului Serviciului Vamal nr.390-O din 26 octombrie 2016

A fost modificat și completat Ordinul serviciului vamal nr.390-O din 26 octombrie 2016 cu privire la calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamale conform Ordinului Serviciului Vamal nr. 153-O din 02.05.2017. Astfel perceperea numerarului de la persoane fizice se efectuează în procedură informatică de către inspectorul din cadrul postului vamal, la care a fost escortat mijlocul de transport. Calculul distanței parcurse pe perioada escortării mijlocului de transport se perfectează în 2 exemplare și se completează în toate rubricile şi rîndurile în mod obligatoriu conform anexei nr.2. Responsabilitatea pentru completarea calculului o poartă colaboratorul vamal responsabil de escortare (la plecare), precum și inspectorul din cadrul postului vamal (la sosire). Prezentul Ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial Nr. 162-170 din 26.05.2017

Legea Parlamentului pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Prin Legea Parlamentului nr. 80 din 05.05.2017 au fost modificate și completate o serie de acte legislative. La baza modificărilor stă decizia guvernului de a comasa 5 instituții și întreprinderi de stat într-una singură - "Agenția Servicii Publice".
Mai multe informații despre instituirea Agenției Servicii Publice găsiți aici.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la abrogarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 42 din 7 iulie 2004

Conform Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 76 din 16.05.2017 a fost abrogat Ordinul ministrului finanțelor nr. 42 din 7 iulie 2004 cu privire la aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare, în legătură cu intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 235 din 19 aprilie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/ sau restituirea mijloacelor bănești, de care urmează să se ghideze subdiviziunile Serviciului Fiscal de Stat în activitatea lor.

Ordinul Serviciului Fiscal de Stat cu privire la aprobarea formularului tipizat al Calculului impozitului pe bunurile imobiliare şi instrucțiunii privind modul de completare al acestuia

Prin Ordinul SFS nr. 108 din 19.05.2017 a fost aprobat Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17)",(anexa nr. 1), instrucțiunea cu privire la modul de completare şi prezentare a Calculului impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17), (anexa nr. 2) și codurile înlesnirilor acordate la impozitul pe bunurile imobiliare şi impozitul funciar, conform anexei nr. 3.
Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 17) se prezintă de către contribuabili începând cu perioada fiscală corespunzătoare anului 2017, pînă la 25 iulie a anului fiscal în curs sau pînă la 25 martie a perioadei fiscale următoare celei de gestiune. Pentru a face cunoștință cu alte detalii accesați aici.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...