37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 142 – 173 din 1 iunie 2014 – 30 iunie 2014

MO nr. 142 – 173 din 1 iunie 2014 – 30 iunie 2014

03.07.20144.992 views

Monitorul Oficial nr. 169-173 din 27.06.2014

Lege pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

În Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, a fost publicată Legea nr. 90  din  29.05.2014 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, potrivit căreia au fost efectuate modificări în legislație privitor la lichidarea unei întreprinderi.

Aceste modificări au fost făcute în următoarele legi:

1.În Legea nr. 845 din  03.01.1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, în art. 30 „Suspendarea/ reluarea activității întreprinderii”, a avut loc o modificare de termene, potrivit căreia în termen de o lună (anterior figura termenul de 2luni) de la data publicării avizului de suspendare a activităţii, creditorii vor înainta întreprinderii şi oficiului teritorial al Camerei Înregistrării de Stat creanţele lor.
     Modificări de termene a suferit și art. 35 „Procedura de lichidare a întreprinderii”, din această lege. Astfel în hotărîrea de lichidare a întreprinderii se stabileşte procedura şi termenele în care se va efectua lichidarea, termenul limită de înaintare a creanţelor de către creditori, care trebuie să fie nu mai mic de o lună (anterior 2 luni) din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare.
     Hotărîrea de lichidare a întreprinderii în legătură cu expirarea termenului pentru care a fost înfiinţată întreprinderea respectivă sau cu atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată se ia de către fondatori (asociaţi) în modul prevăzut de prezentul articol, anunţîndu-se creditorii cu 2 luni (anterior 3 luni) înainte de expirarea duratei întreprinderii sau imediat după atingerea scopurilor în care a fost înfiinţată şi după publicarea în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a avizului despre lichidare.

2. În art. 93 Dispoziții generale alin.(6) din Legea nr. 1134 din  02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni a fost efectuată o modificare, potrivit căreia în cazul încetării activității unei societăți, în termen de 15 zile de la data luării hotărîrii privind reorganizarea, societatea va înştiinţa în scris creditorii săi despre acest fapt şi va publica un aviz în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat. Anterior figura condiția de a publica doar o comunicare în
     Monitorul Oficial al Republicii Moldova în două ediţii consecutive.
     Modificări de termen au avut următoarele puncte:
      - Creditorul este în drept a cere societăţii să întreprindă măsurile prevăzute la art.45 alin.(4) în termen de o lună (anterior 2 luni) de la data publicării înştiinţării despre reorganizarea societăţii. 
      - În cazul lipsei cerinţelor creditorilor faţă de societate, hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după o lună (anterior 2 luni) de la data publicării. În cazul existenţei cerinţelor menţionate la art.45 alin.(4), hotărîrea de reducere a capitalului social intră în vigoare după satisfacerea acestora.  

3. În Codul fiscal al RM nr. 1163 din 24.04.1997, a fost modificată o sintagmă din art. 59 „ Regulile în cazul lichidării sau reorganizării agentului economic”, conform căreia în cazul distribuirii cotelor de participaţie în capitalul părţii în proces de lichidare sau (anterior - implicate) în reorganizarea calificată unor acţionari (asociaţi) ai acestei părţi, plata respectivă nu se impozitează.
     De asemenea art.187 „ Prezentarea dării de seamă fiscale” se completează cu următorul subpunct:
 (31) Dacă contribuabilul persoană juridică sau forma organizatorică cu statut de persoană fizică îşi încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, persoana responsabilă a acestuia este obligată să prezinte, în termen de 60 de zile de la luarea deciziei de încetare a activităţii, organului teritorial al Serviciului Fiscal de Stat informaţia despre încetarea activităţii, în forma aprobată de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. La informaţie se anexează copia de pe decizia de încetare a activităţii, adoptată de fondatori, precum şi copia de pe avizul privind iniţierea procedurii de încetare a activităţii, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi, în mod gratuit, pe pagina web oficială a organului înregistrării de stat.

4. În Legea nr. 1353 din  03.11.2000 privind gospodăriile ţărăneşti (de fermier) are loc modificarea art. 27 ce ține de lichidarea gospodăriilor țărănești (de fermier), în care se adaugă o sintagmă noua, astfel: Gospodăria ţărănească se lichidează prin hotărîre a membrilor ei , în cazul lipsei datoriilor faţă de bugetul public naţional, sau a instanţei de judecată. De asemenea, se mai adaugă că aceasta poate fi lichidată și la cererea organului fiscal.
     Articolul 36 al acestei legi a fost completat cu următorul subpunct: (5) Organul fiscal din oficiu va radia din Registrul fiscal de stat gospodăriile ţărăneşti care au fost înregistrate pînă la intrarea în vigoare a prezentei legi şi care nu au efectuat reînregistrarea în conformitate cu alin. (2).

5. Modificări asemănătoare a suferit și Codul civil al RM nr. 1107 din  06.06.2002. Astfel, modificarea termenelor în legile de mai sus, au fost reflectate și în articolele 72 „Garantarea drepturilor creditorilor persoanei juridice în cazul reorganizării ei”, art. 76 „Cererea de înregistrare a fuziunii”, art. 82 „Cererea de înregistrare a dezmembrării” din Cod.
     De asemenea, au fost făcute completări în art.87 „Dizolvarea persoanei juridice de către instanța de judecată”, ce țin de dizolvarea persoanei juridice de către instanţa de judecată, prin adăugare a unor noi condiții potrivit cărora instanţa de judecată dizolvă persoana juridică, și anume:
       - nu a depus, în decurs de 12 luni de la expirarea termenelor stabilite de lege, dări de seamă contabile, fiscale şi statistice;
       - capitalul social al ei este sub mărimea minimă obligatorie mai mult de 6 luni.
     Dizolvarea persoanei juridice se pronunţă la cererea participantului (asociatului, acţionarului, membrului), a procurorului, a organului fiscal sau a organului care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice.
     Modificări de conținut au suferit și următoarele articole:
 - Articolul 90 „Lichidatorul persoanei juridice” – prin modificarea de cuprins a mai multor aliniate, cu privire la înregistrarea în registrul de stat al lichidatorului, atribuțiile lichidatorului și obligațiile acestuia;
 - Articolul 92 „Termenul de înaintare și modul de admitere a creanțelor” – acest articol a fost modificat în totalitate, specificându-se noi termene de înaintare a creanțelor și de executare a lor;
Termenul de înaintare a creanțelor este de 2 luni (anterior 6 luni) de la data publicării avizului de lichidare. Prin hotărîrea de lichidare se poate de prevăzut un termen mai mare, dar care să nu depășească 4 luni.
 - Articolul 93 „Bilanţului de lichidare” – a fost modificat în totalitate acest articol, astfel în varianta noua, este redactat condițiile de creare a bilanțului provizoriu de lichidare, evaluarea activelor în acest bilanț și atribuțiile lichidatorului. Evaluarea activelor incluse în bilanțul provizoriu de lichidare se efectuează la prețurile medii de piață din localitatea dată, poate fi antrenat un evaluator licențiat. Participantul la lichidare (proprietar, creditor, etc.) poate contesta rezultatele evaluării efectuate de către lichidator, acesta poate antrena un evaluator în domeniu. În cazul în care pretențiile participantului sunt justificate, atunci cheltuielile de evaluare sunt suportate de lichidator (!??) ;
     Codul se completează cu articolul 94¹ „Lichidarea patrimoniului societății dizolvate”, în care este descris modul de lichidare a patrimoniului , a drepturilor pentru bunurile gravate și negravate, etc. Lichidarea patrimoniului începe după aprobarea bilanțului provizoriu de lichidare. Sunt descrise condițiile în care lichidatorul poate lichida (realiza) activele din patrimoniu pînă la aprobarea bilanțului provizoriu (pentru a evita deteriorarea, dispariția acestora, etc.);
 - Articolul 95 „Executarea creanțelor creditorilor” – acest articol a fost modificat în totalitate, astfel în noua variantă este descris modul de beneficiere a creanțelor din partea creditorilor, în ce ordine și cui sunt acestea acordate, precum și cum se procedează cu creanțele neexecutate din insuficiență de bunuri.
     Executarea creanțelor creditorilor validați se efectuează în următoarea ordine:
      - creanțele din dăunarea sănătății sau din cauzarea morții, pe calea capitalizării plăților respective pe unitate de timp;
      - creanțele salariale față de angajați, conform drepturilor de autor;
      - creanțele conform creditele acordate de Ministerul Finanțelor, pentru creditele acordate cu garanție de stat, pentru impozite și  alte obligațiuni față de buget;
      - alte creanțe ale creditorilor.
     Executarea creanțelor creditorilor din fiecare rînd se face proporțional la fiecare creanță. Executarea creanțelor din rîndul următor se face după executarea creanțelor din rîndul precedent. În ordine prioritară se execută creanțele creditorilor garantate prin gaj, ipotecă, alte garanții reale.
 - Articolul 98 „Termenul de repartizare a activelor” – în care este indicat că după expirarea termenului de 30 de zile de la data aprobării bilanţului definitiv de lichidare şi a planului repartizării activelor, iar în cazul contestării acestor documente, de la data respingerii cererii de contestare printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă, activele persoanei juridice dizolvate pot fi repartizate persoanelor îndreptăţite. A fost micșorat substanțial termenul de repartizare a activelor întreprinderii în proces de lichidare (anterior – nu mai devreme de 12 luni de la data publicării ultimului aviz privind dizolvarea și după 2 luni de la aprobarea bilanțului de lichidare și a planului de repartizare a activelor).

6. În Legea nr. 220 din  19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali, au fost efectuate modificări de termene ce țin de publicare a avizului privind reorganizarea. De asemenea a fost modificat aliniatul 11 al art. 22 care va avea următorul cuprins: Reorganizarea persoanei juridice prin transformare se consideră încheiată din momentul înregistrării de stat a noii forme juridice de organizare a persoanei juridice create ca urmare a transformării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală

Conform Hotărîrii nr. 481 din  25.06.2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, a fost modificat Regulamentul privind salarizarea angajaţilor din instituţiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1593 din 29 decembrie 2003. Potrivit acesteia, începînd cu 1 iulie 2014, drept bază de calculare a salariilor tarifare (de funcţie) lunare pentru angajaţii instituţiilor medico-sanitare publice  încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală, serveşte salariul tarifar pentru categoria I de calificare în cuantum de 1000 lei. De asemenea, au avut loc modificări în terminologie, acestea fiind nesemnificative.

Hotărîrea Guvernului privind scutirea unor agenţi economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013

Potrivit, Hotărîrea nr. 482 din  25.06.2014 privind scutirea unor agenţi economici de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013, au fost aprobată lista întreprinderilor de stat care sunt scutite de plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2013.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 106 din  19.06.2014 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010, au fost aprobate completările Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea Instrucţiunii „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”

Potrivit Ordinului nr. 871 din  10.06.2014 publicat în Monitorul Oficial din 27 iunie 2014, se aprobă Instrucţiunea „Cu privire la anularea înregistrării subiecţilor impunerii cu accize”.

Conform acestei instrucțiuni, acţiunile de anulare a înregistrării ca contribuabil al accizelor urmează a fi întreprinse cu respectarea strictă şi la satisfacerea condiţiilor specificate la art.1261 alin.(1) din Codul fiscal*.

Iniţierea procedurii de anulare a înregistrării statutului de contribuabil al accizelor se efectuează la iniţiativa subiectului impunerii, în cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau fabricare a mărfurilor supuse accizelor, prin depunerea de către ultimul a înştiinţării respective (cerere) la inspectoratul fiscal de stat teritorial (în continuare – IFS teritorial) sau Direcţia Generală Administrarea Marilor Contribuabili a  Inspectoratului Fiscal Principal de Stat (DGAMC a IFPS).

În termen de 5 zile de la data recepţionării cererii, IFS teritorial, DGAMC exercită un control fiscal în vederea constatării faptului dacă subiectul impunerii dispune sau nu de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc, precum şi constatării faptului încheierii activităţii de prelucrare şi/sau producere a mărfurilor supuse accizelor. În urma acestui control, se întocmeşte  actul de control fiscal în care se consemnează rezultatele acestuia privind lipsa sau existenţa la subiectul impunerii cu accize a stocului de mărfuri supuse accizelor, și iniţiază procedura  de examinare şi emitere a Deciziei.

Dacă subiectului impunerii nu întrunește condiţiile specificate, autoritățile urmează să informeze în scris solicitantul în termen de 15 zile de la actul de control întocmit privind imposibilitatea satisfacerii cererii.

Totodată, în această instrucțiune este indicată procedura de anulare a înregistrării subiectului impunerii cu accize în cazul în care subiectul impunerii nu a prezentat la organul fiscal în termenul stabilit Declaraţia privind accizele pentru perioadele fiscale a 2 luni consecutive, precum și acțiunile autorităților în situaţiile în care se examinează cazul de anulare a înregistrării ca subiect al impunerii cu accize la iniţiativa subiectului impunerii şi nu se întrunesc condiţiile specificate în Codul fiscal*.

La data adoptării deciziei privind anularea înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize organul fiscal retrage Certificatul de acciz eliberat anterior.

Model de cerere Cererea de anulare a înregistrării în calitate de subiect al impunerii cu accize şi de retragere a certificatului de acciz.

Notă:
* Articolul 1261. Anularea şi suspendarea înregistrării subiecţilor impunerii
(1) În cazul încheierii activităţii de prelucrare şi/sau de fabricare a mărfurilor supuse accizelor (cu excepţia cazurilor dispunerii de mărfuri supuse accizelor aflate în stoc), persoanele juridice şi persoanele fizice înregistrate ca subiecţi ai impunerii cu accize sînt obligate să informeze despre aceasta organul fiscal. Anularea înregistrării ca contribuabil al accizelor se efectuează în modul stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Monitorul Oficial nr. 167-168 din 24.06.2014

Legea privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

Potrivit Legii nr. 102 din  12.06.2014 privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997, au fost efectuate completări la articolul 103 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997. Astfel ,conform punctului 271,, sunt scutite de TVA, livrările de tractoare agricole de la poziţia tarifară 870190 şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare 842481100, 842481910, 8432, 843320, 843330, 843340, 843351000, 843352000, 843353, 843359, 8436, 8437.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998

Conform Hotărîrii nr. 467 din 16.06.2014 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.474 din 28 aprilie 1998, au fost operate modificări la Hotărîrea nr. 474 din  28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar.

În Regulamentul cu privire la Registrul unic al maşinilor de casă şi control, au fost introduse noțiuni generale utilizate în această hotărîre cu definițiile aferente acestora.

Au fost aprobate modificări ce țin de obligativitatea aplicării MCC. Astfel, la efectuarea decontărilor băneşti în numerar pentru operaţiunile economice cu plătitorii, contribuabilii sînt obligaţi să utilizeze MCC, eliberînd plătitorilor bonurile de casă emise de acestea. Obligativitate menționată se extinde asupra tuturor unităţilor structurale (oficiu, magazin, secţie, depozit, unitate comercială, automat pentru vînzări (denumit conform uzanţelor internaţionale vending machine), terminal cash-in, unitate de prestări servicii, inclusiv unitate de transport-taxi etc.) în care se efectuează sau care efectuează operaţiuni economice cu încasări în numerar. În cazul în care terminalul cash-in nu este echipat cu MCC, utilizatorul va asigura efectuarea procedurii de integrare în sistemul informatic „Gateway Fiscal”.

De asemenea au fost operate modificări cu privire la înregistrarea în Registrul MCC , modul de emitere a bonurilor de casă și de imprimare a documentelor de către MCC etc.

Monitorul Oficial nr. 160-166 din 20.06.2014

Hotărîrea Guvernului privind modificarea şi completarea Hotărîrii  Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998

Potrivit Hotărîrii nr. 461 din  16.06.2014 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 294 din 17 martie 1998, au fost făcute modificări în Hotărîrea Guvernului Nr. 294 din  17.03.1998 cu privire la executarea Decretului Preşedintelui Republicii Moldova nr.406-II din 23 decembrie 1997 după cum urmează.

În punctul 3, la alineatul unu, cuvintele „însemne de protecţie,” se exclude. Astfel, tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, se va efectua fără însemne de protective. Tot în acest punct se pune în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat tipărirea centralizată a borderoului de achiziţie a laptelui.

Tipărirea centralizată a formularelor tipizate de documente primare cu regim special, puse în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, cu excepţia facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele, poate fi efectuată pe hîrtie fără însemne de protecţie, cu atribuirea seriei şi numărului, iar a formularelor facturii, facturii fiscale şi anexelor la ele – pe hîrtie cu însemne de protecţie, serie şi număr.

Pentru documentele primare cu regim special prevăzute la alineatul doi al prezentului punct (act de achiziţie a mărfurilor; act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente; bon de plată;
factură; factură fiscal ,foaie de parcurs etc.), seria şi diapazonul de numere vor fi atribuite de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, în mod electronic, conform procedurii stabilite de acesta.

Entităţile care utilizează facturi/ facturi fiscale electronice au dreptul imprimării de sine stătător a facturilor/facturilor fiscale generate în formă electronică, pe suport de hîrtie cu însemnele de protecţie prevăzute de sistemul automatizat „E-factura”, conform instrucţiunilor aprobate de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Începînd cu 1 septembrie 2014, ministerele, alte autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structuri organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, instituţiile publice şi întreprinderile de stat în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator), precum şi instituţiile publice autonome care, potrivit legislaţiei în vigoare, au obligativitatea ţinerii contabilităţii, vor emite, în mod obligatoriu, facturi şi facturi fiscale electronice exclusiv prin intermediul sistemului automatizat „E-Factura”.

Au avut loc modificări și în anexele acestei hotarîri, potrivit cărora, tipărirea formularelor cu regim special, prevăzute cu serie şi număr, se face în mod centralizat sub conducerea Biroului Naţional de Statistică, iar a celor specificate la alineatul doi punctul 3 al prezentei hotărîri  – de către Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Totodată, la livrarea serviciilor, semnătura şi aplicarea ştampilei beneficiarului pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a furnizorului, în baza cărora sînt înregistrate veniturile, nu este obligatorie. Pe exemplarul facturii sau facturii fiscale a beneficiarului, în baza cărora sînt înregistrate cheltuielile şi costurile, semnătura persoanei responsabile şi aplicarea ştampilei acestuia este obligatorie.

Hotărîrea Guvernului cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului

Conform Hotărîrii nr. 465 din  16.06.2014 cu privire la abrogarea unor hotărîri ale Guvernului, au fost abrogate mai multe legi, cum ar fi:

1. Hotărîrea Guvernului nr. 734 din 29 septembrie 1994 „Privind organizarea ţinerii registrului acţionarilor”. 
2. Punctul 7 din anexa nr.2 la
Hotărîrea Guvernului nr.316 din 17 mai 1995 „Pentru măsurile de realizare a Legii nr.390-XIII din 15 martie 1995 „Cu privire la Programul de stat de privatizare pentru anii 1995-1996” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.36-37, art.283).
3
. Hotărîrea Guvernului nr.15 din 15 ianuarie 1996 „Cu privire la specificul încheierii emisiunii a doua a acţiunilor fondurilor de investiţii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 7, art.34).
4. Punctul 2 al
Hotărîrii Guvernului nr.57 din 2 februarie 1996 „Cu privire la abrogarea şi modificarea unor decizii ale Guvernului Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.23-24, art.181).
5.
Hotărîrea Guvernului nr. 1041 din 7 noiembrie 1997 „Privind modul de reorganizare a fondurilor de investiţii pentru privatizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1998, nr. 2 - 4, art.1). 
6.
Hotărîrea Guvernului nr. 940 din 5 septembrie 2005 „Pentru aprobarea Regulamentului privind răscumpărarea acţiunilor fondurilor de investiţii nemutuale aflate în proces de reorganizare” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.  119 - 122, art.1010). 

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului

Conform Hotărîrii nr. 463 din  16.06.2014 cu privire la modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului, au fost efectuate modificări ce țin de condiţiile de remunerare a muncii administratorilor întreprinderilor de stat, onducătorii întreprinderilor cu capital majoritar de stat şi ai întreprinderilor monopoliste.

În această hotărîre au fost menționate condițiile de stabilire a cuantumului lunar total al salariului conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor publice de reglementare, certificare, supraveghere şi control cu autonomie financiară, inclusiv cu statut de întreprindere de stat, precum și mărimea premiului anual şi mărimea altor plăţi anuale acordate conducătorilor unităţilor menţionate

Ordinul Ministerului Finanţelor cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 58 din  6 mai 2014

Potrivit Ordinului nr. 78  din  17.06.2014 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor nr. 58 din  6 mai 2014, au avut loc modificări la Ordinul Ministerul Finanțelor Nr. 58 din 06.05.2014 cu privire la prezentarea de către societăţile de audit a informaţiilor în vederea executării prevederilor art. 131 al Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat  şi art. 89 al Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Conform acestui ordin, prezentarea actelor specificate de către societăţile de audit, care la situaţia din 25 aprilie 2014 (anterior figura data de 01.01.2014) au avut indicaţi în Anexa la Licenţa pentru desfăşurarea activităţii de audit cel puţin 2 auditori certificaţi, unul dintre care cu experienţă în domeniu nu mai puţin de 5 ani, pentru a putea efectua auditul la întreprinderilor de stat şi ale societăţilor pe acţiuni în care cota statului depăşeşte 50% din capitalul social.

A fost modificat și termenul limită de prezentare a documentelor nominalizate, care este 7 iulie 2014 (anterior 14 mai 2014).

Societăţile de audit care au prezentat documentele corespunzătoare la situaţia din 1 ianuarie 2014 şi la care nu au intervenit modificări pînă la data de 25 aprilie 2014 vor prezenta o confirmare în acest sens pînă la 7 iulie 2014. 

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la operarea completărilor şi modificărilor în Anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012

Potrivit Ordinului nr. 854 din  30.05.2014 cu privire la operarea completărilor şi modificărilor în Anexa nr. 2 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.1164 din 25.10.2012, au fost efectuatuate modificări în Anexa nr.2 la Ordinul nr.1164 din 25 octombrie 2012 “Cu privire la aprobarea formularului Declaraţiei privind TVA şi a Modului de completare a Declaraţiei privind TVA” .

Astfel, Punctul 4.9 se completează cu o liniuţă nouă, liniuţa patru, cu următorul conţinut: „ -valoarea de intrare a activelor materiale pe termen lung destinate includerii în capitalul statutar (social), care se comercializează, se transmit în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operaţional sau financiar pînă la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării facturii fiscale.”

Punctul 4.10 se completează cu alineat nou, cu următorul conţinut: „Pentru cazurile specificate la liniuţa a patra din punctul 4.9, TVA se va calcula şi se va achita din valoarea de intrare de către subiectul în al cărui capital statutar (social) au fost introduse activele materiale, conform art.108 din Codul fiscal.”

Punctul 4.20 v-a avea următorul conținut: „ În boxa 17 se indică suma trecută în cont din perioada fiscală precedentă şi reflectată în declaraţia pentru perioada precedentă în boxa 21, majorată cu  suma TVA, indicată în boxa 22, dar nesolicitată sau neacceptată spre restituire”.

Monitorul Oficial nr. 153-159 din 13.06.2014

Hotărîrea Guvernului cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz şi abrogarea unei hotărîri de Guvern

Potrivit Hotărîrii nr. 416 din  05.06.2014 cu privire la retragerea din Parlament a unui aviz şi abrogarea unei hotărîri de Guvern, a fost retras din Parlament Avizul la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.346 din 23 mai 2014, referitor la scutirea de TVA pentru  tractoarele agricole şi tehnica agricolă de la poziţiile tarifare menționate în această hotărîre. Totodată, această hotărîre a fost abrogată.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997

Conform Hotărîrii nr. 417 din  05.06.2014 pentru aprobarea Avizului la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, a fost aprobat  şi prezentat Parlamentului Avizul la proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, în care se menționează că Guvernul a examinat proiectul de lege privind completarea articolului 103 din Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă (nr.166 din 6 mai 2014) de către un grup de deputaţi în Parlament, şi comunică despre susţinerea acestuia, cu condiţia excluderii, din redacţia propusă pentru subpct.271), a textului „importate de către agenţii economici producători agricoli”.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 128 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000

Potrivit Hotărîrii Nr. 420 din  09.06.2014 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru completarea articolului 128 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, a fost aprobat și prezentat Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru completarea articolului 128 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000, cu privire la stingerea obligației vamale.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova

Conform Hotărîrii nr. 422 din  09.06.2014 pentru modificarea Regulamentului privind modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit căreia, la punctul 21 din Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor introduse pe teritoriul Republicii Moldova, a fost mărit termenul de pînă la 60 de zile stabilit de Serviciul Vamal, pînă cînd declarantul colectează şi prezintă în biroul vamal documente concludente privind confirmarea valorii în vamă. A fost abrogate aliniatul 2 de la punctul 23, cu următorul cuprins „Această prevedere nu se aplică mărfurilor plasate în regim vamal de admitere temporară, procurate în baza unui contract de leasing.În acest caz, baza de calcul a drepturilor de import o va constitui valoarea reziduală a mărfurilor, dar nu mai puţin de 70% din valoarea de intrare a bunului dat în leasing, în cazul leasingului financiar, şi, respectiv, valoarea  de transfer a proprietăţii, în cazul leasingului operaţional, convenite de părţi”.

Hotărîrea Guvernului cu privire la selectarea instituţiilor financiare pentru acordarea serviciilor bancare autorităţilor şi instituţiilor publice

Potrivit Hotărîrii nr. 428 din  09.06.2014 cu privire la selectarea instituţiilor financiare pentru acordarea serviciilor bancare autorităţilor şi instituţiilor publice, Ministerul Finanţelor, în scopul efectuării operaţiunilor ce ţin de executarea de casă a bugetului, precum şi autorităţile şi instituţiile publice cu autonomie financiară, în scopul gestionării mijloacelor financiare, vor selecta instituţii financiare pe bază de licitaţii publice, pe măsura expirării contractelor existente la momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri. La elaborarea caietului de sarcini, Ministerul Finanţelor, precum şi  autorităţile şi instituţiile publice menţionate vor stabili condiţii şi cerinţe de conformare a instituţiilor financiare la normele indicatorilor prudenţiali stabiliţi de Banca Naţională a Moldovei.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni

Potrivit Hotărîrii nr. 437 din  10.06.2014 cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, a fost aprobată și prezentată Parlamentului spre examinare proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Ordinul Ministerului Finanțelor cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova”

Conform Ordinului nr. 71 din  30.05.2014 cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova”, a fost aprobat Formularul tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” (anexa nr. 1) și Instrucţiunea privind modul de completare a formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” (anexa nr. 2).

Monitorul Oficial nr. 152 din 10.06.2014

Hotărîrea Guvernului Nr. 409 din  04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020

În scopul realizării prevederilor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014, conform Hotărîrii nr. 409 din  04.06.2014 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, Guvernul a aprobat Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020.

Aceasta conține informație cu privire la situaţia actuală şi problemele identificate în agricultură, precum și viziunea şi obiectivele strategice pentru anii 2014-2020.

Totodată, a fost abrogată Hotărîrea Guvernului Nr. 282 din  11.03.2008 cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare durabilă a complexului agroindustrial al Republicii Moldova (2008-2015).

Monitorul Oficial nr. 147-151 din 06.06.2014

Hotărîrea Guvernului privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign)

Conform Hotărîrii nr. 405 din  02.06.2014 privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), a fost instituit serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign), proprietate a statului, ca parte componentă a platformei tehnologice comune a Guvernului.
De asemenea, a fost aprobat Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (MSign).
În această Hotărîre au fost indicate instituțiile care sunt respunsabile de aprobarea și implimentarea acestui serviciu.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010

Conform Hotărîrii nr. 413 din  04.06.2014 cu privire la completarea anexei nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010, a fost aplicată cota zero a TVA la procurarea unui tractor de către Primăria satului Țaul, raionul Drochia.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Conform Ordinului nr. 94 din  29.05.2014 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010, s-au aprobat completările în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Ordine ale Ministerului Finanțelor

1. ORDIN al Ministerului Finanțelor Nr. 64 din 20.05.2014 privind aprobarea modificărilor şi completărilor în Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă a execuţiei bugetului raional, municipal Bălţi, municipal Chişinău şi bugetului central al unităţii teritorial autonome cu statut juridic special în direcţiile finanţe, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 51 din 16 august 2004;

2. ORDIN Ministerului Finanțelor Nr. 65 din  22.05.2014 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 93 din 19 iulie 2010;

3. ORDIN al Ministerului Finanțelor Nr. 66 din  22.05.2014 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate  din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 94 din 19 iulie 2010.

Hotărîrea BNM cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Conform Hotărîrii nr. 100 din  29.05.2014 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii, Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a hotărît următoarele:
1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
    2. Se menţin ratele de dobândă: 
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
    3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărîrile Guvernului cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat a mai multor activități

Au fost aprobate mai multe Hotărîri de Guvern cu privire la Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra următoarelor activități:

1. HOTĂRÎRE Nr. 363 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţilor de control de stat în domeniul securităţii industriale în baza analizei criteriilor de risc;
2.
HOTĂRÎRE Nr. 364 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul urbanismului şi construcţiilor în baza analizei criteriilor de risc.;
3.
HOTĂRÎRE Nr. 365 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniile reglementate de Camera de Licenţiere;
4.
HOTĂRÎRE Nr. 366 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţii de control în baza analizei criteriilor de risc asupra activităţii agenţilor economici din industria turismului;
5.
HOTĂRÎRE Nr. 367 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii în baza analizei criteriilor de risc;
6.
HOTĂRÎRE Nr. 368 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în domeniul comunicaţiilor poştale efectuat de către Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor în baza analizei criteriilor de risc;
7.
HOTĂRÎRE Nr. 369 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc stabilite de Agenţia Naţională Transport Auto;
8.
HOTĂRÎRE Nr. 370 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniile siguranţei produselor alimentare, sanitar-veterinar, fitosanitar, semincer, managementului produselor de uz fitosanitar şi fertilizanţilor în baza analizei criteriilor de risc;
9.
HOTĂRÎRE Nr. 371 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea metodologiilor de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc în domeniul apărării împotriva incendiilor, precum şi în domeniul protecţiei civile
10.
HOTĂRÎRE Nr. 372 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător înbaza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice;
11.
HOTĂRÎRE Nr. 373 din  27.05.2014 privind aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător din domeniul protecţiei mediului şi folosirii resurselor naturale în baza analizei criteriilor de risc;
12.
HOTĂRÎRE Nr. 374 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat în baza analizei criteriilor de risc efectuat de către Inspectoratul Energetic de Stat la instalaţiile energetice ale agenţilor economici ce prestează activităţi de întreprinzător;
13.
HOTĂRÎRE Nr. 375 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc pentru domeniul de control efectuat de către Inspectoratul de Stat al Muncii;
14.
HOTĂRÎRE Nr. 376 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a activităţilor de control de stat desfăşurate de către Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în baza analizei criteriilor de risc;
15.
HOTĂRÎRE Nr. 377 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat în domeniul aviaţiei civile în baza analizei criteriilor de risc;
16.
HOTĂRÎRE Nr. 380 din  27.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat asupra activităţii de  întreprinzător în baza analizei criteriilor de risc a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină;
17.
HOTĂRÎRE Nr. 386 din  28.05.2014 cu privire la aprobarea Metodologiei de planificare a controlului de stat privind corectitudinea stabilirii, calculării şi achitării indemnizaţiilor pentru incapacitatea temporară de muncă de către plătitorii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat în baza criteriilor de risc.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea  de casă a  mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005

Potrivit Ordinului nr. 68 din  26.05.2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice privind executarea  de casă a  mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanţelor, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr.98 din 28 noiembrie 2005, s-au efectuat completări la Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin sistemul trezorerial al Ministerul Finanţelor. Au fost introduse conturi noi, și s-au făcut modificări de redacție a  cîtorva conturi vechi.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...