37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 141-166 din 1 iulie 2013 – 31 iulie 2013

MO nr. 141-166 din 1 iulie 2013 – 31 iulie 2013

15.07.20132.875 views

Monitorul Oficial nr . 141-144 din 05.07.2013

Hotărîrea  BNM Nr. 91  din  02.05.2013  cu privire la stabilirea listei jurisdicţiilor ce  nu implementează standarde internaţionale  de transparenţă.

Persoanele rezidente în jurisdicţiile stabilite în lista  menţionată, nu pot deţine direct sau indirect cote de participare în capitalul social al băncilor, deoarece  nu implementează standardele internaţionale de transparenţă .

Hotărîrea BNM nr. 120 din  27.06.2013 cu privire la nivelul ratelor dobânzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii.

Conform acesteia se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
Se menţin ratele de dobândă:
    a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
    b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărîrea BNM nr. 107 din  30.05.2013 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la licenţierea băncilor nr.23/09-01.

Modificări şi completări referitoare la procedura de licenţiere a  băncilor.

Hotărîrea Guvernului  nr. 461 din 02.07.2013 privind aprobarea structurii Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova.

În baza acestei structuri se va elabora Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova la nivel de ocupaţie, ce va fi codificat cu 6 caractere.

Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova se va aplica în toate domeniile de activitate economică şi socială şi va fi OBLIGATORIU pentru toate autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţi bugetare, întreprinderi, organizaţii şi instituţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, organizaţii patronale, sindicale, profesionale şi politice, fundaţii, asociaţii şi alte persoane juridice şi fizice care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova, la completarea documentelor oficiale ori de cîte ori se cere indicarea ocupaţiei.

Totodată, la cererea utilizatorilor, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei va asigura actualizarea Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova, în concordanţă cu modificările care se produc în structura economiei naţionale.

Menţionăm că conform alin.(1) art. 56 Codul Contravenţional al RM, utilizarea de către persoane cu funcţie de răspundere, la completarea documentelor oficiale, a denumirilor de profesii sau de funcţii care nu corespund Clasificatorului ocupaţiilor din Republica Moldova se sancţionează cu amendă de la 10 la 50 de unităţi convenţionale.

Hotărîrea Guvernului nr. 453 din  01.07.2013 cu privire la reorganizarea unor întreprinderi de stat

Conform acesteia  se acceptă propunerea Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare privind reorganizarea Întreprinderii de Stat „Centrul Republican pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor” prin fuziunea (absorbţia) Întreprinderii de Stat „Centrul Zonal pentru Ameliorarea şi Reproducţia Animalelor Sîngerei”.

Hotărîrea Guvernului  nr. 334 din  07.06.2013 pentru modificarea şi completarea  Hotărîrii Guvernului nr. 1123 din  28.09.2006 privind aprobarea Regulamentului privind restituirea accizelor.

Conform modificărilor operate restituirea accizelor se va efectua la cererea contribuabilului, în urma verificării tematice sau totale cu excepţia  cazurilor cînd contribuabilul:

·      exportă mărfuri supuse accizelor, în mod independent în baza contractului de vînzare-cumpărare. Dreptul la restituirea accizelor se confirmă la subiectul impunerii cu accize ce efectuează livrarea în baza contractului de vînzare-cumpărare, în cazul onorării obligaţiei de repatriere a mijloacelor (pct. 11 din Regulament)

·      exportă mărfuri supuse accizelor, în condiţiile contractului de mandat. Dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - mandant, în condiţiile onorării obligaţiunii de repatriere a mijloacelor (pct. 12 din Regulament).

·      exportă mărfuri supuse accizelor, în condiţiile contractului de comision, dreptul la restituirea accizelor apare la subiectul impunerii - comitent, în condiţiile onorării obligaţiunii de repatriere a mijloacelor (pct. 13 din Regulament)

·      achită accizul la mărfurile supuse accizelor, utilizate pentru prelucrarea şi/sau fabricarea mărfurilor supuse accizelor, livrate în magazinele duty-free, cu excepţia ţigărilor de import cu filtru, şi/sau în zonele economice libere. (pct. 141 din Regulament)

În  toate aceste cazuri cererea de restituirea a accizelor va fi  examinată, şi se va adopta decizia fără efectuarea verificării tematice dacă concomitent se respect următoarele cerinţe:

a)  subiectul impozabil îşi desfăşoară activitatea cel puţin 2 ani;

b)   subiectul impozabil a beneficiat de restituirea accizelor cel puţin de trei ori şi de la data ultimei restituiri a accizelor a trecut cel mult un an calendaristic;

c)    în cadrul ultimei verificări tematice privind restituirea accizelor suma impozitului spre restituire, confirmată de către organul fiscal, corespunde sumei solicitate de către plătitor conform cererii depuse;

d)       în cadrul ultimului control fiscal sumele impozitelor, taxelor, contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii şi ale primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, calculate de către organul fiscal, nu depăşeau 1% din valoarea totală a livrărilor efectuate în perioadele fiscale controlate;

e)    în perioada ultimilor 6 luni pînă la data depunerii cererii nu s-au depistat cazuri de utilizare a timbrelor de acciz falsificate ori nevalabile.

Totodată  sumele accizelor, restituite subiecţilor impozabili fără efectuarea verificării tematice, vor fi supuse de către organul fiscal verificării tematice o dată în semestru.

Menţionăm că cererea privind restituirea accizelor, primită de organul fiscal de stat  va fi supusă examinării doar în cazul în care subiectul impozabil a depus la organul fiscal declaraţia privind accizele pentru perioada fiscal corespunzătoare.

Hotărîrea Guvernului nr. 454 din  01.07.2013 cu privire la  modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1181 din 22 decembrie 2010 privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei 

Modificările ţin de  Metodologia privind monitorizarea procesului de implementare a legislaţiei

Hotărîrea Guvernului  nr. 455 din  01.07.2013 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Modificările ţin de alocaţiile de stat pentru mai multe categorii de cetăţeni.

Cuvintele „invalizilor de gradul I şi II” şi „invalizilor de gradul III” se substituie cu cuvintele „persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate” şi, respectiv, „persoanelor cu dizabilităţi medii”.

Astfel  persoanelor cu dizabilităţi severe imobilizate la pat, li se stabileşte alocaţia lunară pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere în mărime de 500 de lei lunar. Alocaţia lunară menţionată nu poate fi stabilită în cazul în care persoanele se află la întreţinerea deplină a statului, sînt beneficiare ale serviciului de asistenţă personală ori sînt beneficiare ale serviciului de îngrijire socială la domiciliu.
  În cazul în care cererea a fost depusă ulterior lunii în care a apărut dreptul la alocaţia pentru îngrijire, însoţire şi supraveghere, stabilirea şi plata acesteia se efectuează şi retroactiv din luna apariţiei dreptului, dar nu mai mult de 6 luni precedente lunii depunerii cererii.

Hotărîrea Guvernului  nr. 457 din  01.07.2013 pentru modificarea şi completarea anexei la  Hotărîrea Guvernului nr.94 din 1 februarie 2013  „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea performanţei colective”

Conform modificărilor operate  pentru conducătorul autorităţilor administrative din subordinea ministerelor, serviciilor publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale, sporul pentru performanţa colectivă se stabileşte de către conducătorul direct din autoritatea ierarhic superioară, reieşind din performanţa înregistrată de către autoritatea publică condusă. Totodată sporul pentru performanţa colectivă la nivel de fiecare funcţionar public acordat într-un semestru şi premiul anual nu pot depăşi limita de 30% din salariul de funcţie stabilit pentru funcţionarul public respectiv, în calcul total pe 6 luni.

De asemenea, pot beneficia de sporul pentru performanţa colectivă şi persoanele ale căror raporturi de serviciu au încetat pe parcursul sau după sfîrşitul semestrului gestionar, dar înainte de emiterea actului administrativ privind achitarea sporului pentru performanţa colectivă. Sporul se stabileşte la propunerea şefului subdiviziunii, cu condiţia că persoanele respective au contribuit la realizarea obiectivelor subdiviziunii, şi se acordă în baza cererii depuse de persoanele în cauză.

Ordinul Ministerului  Finanţelor nr. 92  din  24.06.2013 cu privire la aprobarea Politicii de contabilitate tip pentru instituţiile publice.

   A fost aprobată  Politica de contabilitate tip pentru instituţiile publice

Ordinul Ministerului Economiei  nr. 113 din  01.07.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

LISTA agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Hotărîrea Parlamentului nr. 136 din  13.06.2013 pentru aprobarea Raportului privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2012

A fost aprobat Raportul privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2012 la venituri în sumă de 3 870 030,8 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 3 951 183,1 mii lei, cu un deficit de 81 152,3 mii lei.

Hotărîrea Parlamentului nr. 137 din  13.06.2013 pentru aprobarea Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2012

A fost aprobat Raportul privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2012 la venituri în sumă de 9 721 489,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 9 755 157,6 mii lei, cu un deficit de 33 668,6 mii lei.

Monitorul Oficial nr. 146-151 din 12.07.2013

Hotărîrea BNM nr. 131 din  08.07.2013 cu privire la punerea în circulaţie ca mijloc de plată şi în scop numismatic a unor monede commemorative

Conform acesteia   se pun în circulaţie, la data de 12 iulie 2013, ca mijloc de plată şi în scop numismatic şase monede comemorative, conform Anexei, cu următoarele tematici:
    1)
 Seria „Personalităţi”:
    Alexandru Plămădeală - 125 de ani de la naştere;
    Alexei Mateevici - 125 de ani de la naştere.
 
    2) Seria „Aleea Clasicilor din
Grădina Publică „Ştefan cel Mare şi Sfânt” din mun. Chişinău”:
    Adrian Păunescu.   
 
    3) Seria „Evenimente istorice”:

    Anul european al cetăţenilor.
    4)
 Seria „Sărbătorile, cultura, tradiţiile Moldovei”:
    Guguţă - personaj literar din creaţia lui Spiridon Vangheli.
  Comercializarea monedelor comemorative se va efectua prin intermediul Băncii Naţionale a Moldovei şi băncilor licenţiate.

 Băncile licenţiate stabilesc independent preţul de vânzare al monedelor comemorative, care nu va depăşi cu trei la sută preţul stabilit de Banca Naţională a Moldovei. 

Ordinul  IFPS nr. 903  din  02.07.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului IFPS nr. 295 din 8 iunie 2010 privind aprobarea formularelor cu privire la aplicarea măsurilor de asigurare a stingerii obligaţiei fiscal.

Conform  modificărilor operate  Inspectoratele fiscale de stat teritoriale sînt în drept să aplice măsuri de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale, prin întocmirea formularelor

·    Hotărîrea cu privire la asigurarea stingerii obligaţiei fiscal

·    „Act de sechestru ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale”

• “Lista bunurilor sechestrate ca măsură de asigurare a stingerii obligaţiei fiscale”

şi  în cazul   monitorizării agentului economic  în perioada de funcţionare a postului fiscal şi existenţei suspiciunii că contribuabilul va înregistra obligaţiuni faţă de buget pe care nu le va onora.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 97 din  01.07.2013 privind Registrul auditorilor interni certificaţi  din sectorul public.

 A fost  aprobat Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 99 din  01.07.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Ordinul nr.  101 din  03.07.2013 privind modificarea Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 16 din 11.02.2013  privind aprobarea Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională.

Conform modificărilor operate  Formularul-tip al Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională a fost completat cu următoarele rînduri:
    “12. Trecerea în cont/
Зачет суммы”
    “14. Suma de control/ Контрольная сумма”.

Totodată a fost  supus modificărilor şi Modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe   venitul din activitatea operaţională, după cum urmează:

·    în rîndul 12 coloana 4 se indică suma impozitului pe venit achitat peste   hotarele ţării 

·    în rîndul 14 se indică suma de control

Contribuabilii care au filiale şi/sau subdiviziuni în afara unităţii administrativ-teritoriale în care se află sediul central achită impozitul calculat după  sediul de bază al contribuabilului.

După  modificări Formularul-tip al Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională şi Modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe  venitul din activitatea operaţională arată astfel:

Formularul-tip al Dării de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională (Forma IVAO)

Modul de completare a Dării de seamă privind impozitul pe  venitul din activitatea operaţională

Legea nr. 141 din 14.06.2013 pentru completarea articolului 4 din Legea nr. 1585-XIII din 27 februarie 1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală12.07.2013.

Conform modificărilor operate a fost extinsă lista  persoanelor care vor fi asigurate din contul Guvernului.

Astfel vor beneficia gratuit, din contul Guvernului de poliţe medicale, persoanle care îşi fac studiile peste hotarele ţării, după cum urmează:

·      studenţii din învăţămîntul superior universitar cu învăţămînt de zi  

·      rezidenţii învăţămîntului postuniversitar obligatoriu

·       doctoranzii la cursuri de zi

Monitorul Oficial nr. 152-158  din 19.07.2013

Hotărîrea BNM nr. 133 din  11.07.2013 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind  situaţiile financiare consolidate FINREP, aplicabile băncilor

Conform acesteia băncile comerciale sunt obligate să întocmească situaţiile financiare consolidate FINREP (în continuare rapoarte consolidate), în cazul în care deţin controlul entităţii în care s-a investit, posedă investiţii în entităţi asociate sau asocieri în participaţie aşa cum sunt definite în Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (SIRF).
Rapoartele consolidate vor reflecta operaţiunile şi situaţia financiară la sfîrşitul zilei operaţionale a perioadei gestionare (anului).
Noţiunile utilizate în Instrucţiune sunt definite doar în sensul acesteia şi au semnificaţia prevăzută de către SIRF-uri.

Hotărîrea Curţii Constiituţionale nr. 11 din  28.05.2013 pentru controlul constituţionalităţii unei prevederi din art.8 alin.(1) lit.a) pct.5) al Legii nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător (Sesizarea 26a/2012).

A fost sesizată Curtea Constituţională referitor  la articolului XIX al Legii nr. 267 din 23 decembrie 2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative potrivit cărora desfăşurarea loteriei naţionale nu se supune reglementării prin licenţiere. În opinia autorului sezizării  acesta  contravene articolelor 1, 4, 9, 16, 46, 126 din Constituţia Republicii Moldova şi prevederilor actelor internaţionale.

În final CC a recunoscut constituţională prevederea potrivit căreia desfăşurarea loteriei naţionale nu se supune reglementării prin licenţiere.

Raportul CNAM  nr. 1109 din  19.07.2013 privind executarea (utilizarea) fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală în anul 2012

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 102 din  03.07.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Ordinul Ministerului Economiei nr. 129 din  16.07.2013  cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010.

LISTA agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero

Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 150  din  01.07.2013 cu privire la unele măsuri de Implementare a  Proiectului „Suport de urgenţă pentru agricultura  Moldovei”,finanţat de Banca Mondială.

Regulamentul prevede modul de organizare şi desfăşurare a procesului de alocare a mijloacelor financiare pentru compensarea parţială a cheltuielilor suportate de producătorii agricoli pentru semănatul grîului de toamnă în anul 2012, precum şi semănatul porumbului în primăvara anului 2013.

A fost stabilit că ÎS “Poşta Moldovei” achită compensaţia personal beneficiarului sau mandatarului acestuia, la prezentarea buletinului de identitate. Compensaţia se achită mandatarului numai la prezentarea procurii.

Totodată ÎS “Poşta Moldovei” prezintă Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, pînă la 10 decembrie 2013, un raport generalizat privind distribuirea compensaţiilor, cu anexarea listelor de plată semnate de către titularii compensaţiilor, iar în cazul nedistribuirii compensaţiilor către anumiţi titulari, motivele acestora.

Hotărîrea Parlamentului nr. 152  din  21.06.2013 cu privire la raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea modului de administrare a pachetului de acţiuni al statului deţinut la „Banca de Economii” S.A. şi a situaţiei din domeniul financiar-bancar al Republicii Moldova.

Conform acesteia , Guvernul, în termen de 60 de zile:
    a) va elabora şi va aproba în comun cu Banca Naţională a Moldovei şi va prezenta Parlamentului proiecte de acte legislative privind:
    – includerea în lista entităţilor supravegheate a companiilor de evaluare a bunurilor depuse în gaj la instituţiile financiare;
    – includerea în consiliile de administraţie ale băncilor comerciale a supleanţilor pentru a evita situaţiile de blocaj în caz de demisie a unui membru titular al consiliului;
    – stabilirea răspunderii penale a debitorului gajist pentru neasigurarea păstrării şi menţinerii integrităţii şi valorii bunurilor depuse în gaj;
    b) va identifica soluţii pentru depăşirea situaţiei legate de capitalizarea „Băncii de Economii” S.A.;
    c) va revizui contractul de delegare a funcţiilor de deţinător al cotelor statului semnat între Agenţia Proprietăţii Publice şi instituţiile departamentale, în scopul instituirii unui mecanism de control privind îndeplinirea obligaţiilor şi drepturilor contractuale referitoare la gestionarea proprietăţii statului;
    d) va propune modalitatea de stabilire a reprezentanţilor statului în Consiliul „Băncii de Economii” S.A.
Totodată,  Parlamentul şi Guvernul vor întreprinde toate măsurile necesare, potrivit legislaţiei în vigoare, pentru a transfera către „Banca de Economii” S.A. rulajele întreprinderilor şi instituţiilor de stat şi ale întreprinderilor în care statul deţine pachetul majoritar de acţiuni.

Legea  nr. 129  din  04.07.2013 privind importul şi procurarea pe teritoriul Republicii Moldova a unor servicii şi bunuri.

Conform acesteia Instituţia Publică Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, precum şi agenţii economici (conform contractelor încheiate în baza procedurilor de achiziţie) se scutesc de plata drepturilor de import pentru serviciile şi bunurile (mărfurile) importate şi de plata taxei pe valoarea adăugată pentru serviciile şi bunurile (mărfurile) procurate pe teritoriul Republicii Moldova (conform anexei), destinate realizării proiectului menţionat, fără drept de înstrăinare.

Ordinul Serviciului Vamal  nr. 292 din  25.06.2013 cu privire la facilitarea exportului de mărfuri.

Conform acestuia se permite vămuirea mărfurilor, în regim vamal de export la orice post vamal de frontieră, fără prezentarea autorizaţiei referitoare la vămuirea mărfurilor în alte birouri vamale.

Ordinul Serviciului Vamal nr. 284 din  19.06.2013 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului nr.56-O din 21.02.2008 „Cu privire la aprobareaRegulamentului privind vămuirea bunurilor trecute peste  frontiera vamală a RM de către persoane fizice şi a unor formulare tipizate”

Acest ordin are un aspect tehnic şi ţine de modificările necesare în Sistemele Informaţionale ale Serviciului Vamal.

Monitorul Oficial nr. 159-160 din 23.07.2013

Legea nr. 213 din  12.07.2013 pentru completarea unor acte legislative.

Conform acestei mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, pentru anii 2013–2014:

a) se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero;

     b) se vor importa cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale

Totodată, accizele nu se achită pentru mărfurile importate şi/sau procurate pe teritoriul ţării, destinate clădirii Parlamentului de pe bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 105, municipiul Chişinău, şi anume:

     a) aparate de înregistrare a sunetului; aparate de reproducere a sunetului; aparate de înregistrare şi reproducere a sunetului;

     b) aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice cu bandă magnetică;

     c) alte aparate video de înregistrat sau de reprodus, chiar încorporînd un receptor de semnale videofonice;

     d) aparate de recepţie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie sau radiodifuziune, chiar combinate în acelaşi corp, cu un aparat de înregistrare sau de reproducere a sunetului sau cu un ceas.

Legea  nr. 173 din  12.07.2013 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012

Monitorul Oficial nr. 161-166 din 26.07.2013

HG  nr. 560  din  24.07.2013 cu privire la aprobarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020

A fost aprobată
1.  Strategia în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020.
2. Planul de acţiuni pentru prima perioadă (2013-2016) privind implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020.

Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 31 din  18.06.2013 cu privire la Raportul auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012

Conform raportului în scopul responsabilizării contribuabililor, Casa Naţională de Asigurări Sociale şi Inspectoratul Fiscal Principal de Stat au întreprins acţiuni de competenţă la acest capitol, rezultatele soldîndu-se cu recalcularea plăţilor (21,6 mil.lei) şi calculări ale majorărilor de întîrziere (65,0 mil.lei). Cu toate acestea, măsurile întreprinse pentru remedierea problemelor existente la administrarea şi declararea veniturilor nu asigură pe deplin excluderea fenomenului de neonorare a obligaţiunilor faţă de BASS.

Totodată o situaţie problematică se denotă pentru unele prestaţii de asistenţă socială acordate din bugetul de stat prin intermediul BASS, pentru care CNAS asigură plata, iar determinarea beneficiarilor şi cuantumului, precum şi controlul asupra corectitudinii stabilirii şi utilizării mijloacelor sînt efectuate de alte autorităţi. Astfel, planificarea şi acordarea ajutorului social (aprobat/precizat – 437,6 mil.lei, efectiv – 377,0 mil.lei) şi ajutorului pentru perioada rece a anului (aprobat/precizat – 102,3 mil.lei, efectiv – 82,0 mil.lei) sînt determinate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, şi, respectiv, de Direcţia asistenţă socială şi protecţie a familiei (teritorială), ceea ce condiţionează o planificare irelevantă şi stabilirea eronată a drepturilor la aceste prestaţii, iar în cazul indemnizaţiilor viagere sportivilor de performanţă (cheltuieli precizate – 700,6 mii lei, efective – 698,6 mii lei, determinate de Ministerul Tineretului şi Sportului) – lipsa elementelor de control privind plenitudinea şi corectitudinea stabilirii acestora.

Ordinul Ministerul Finanţelor nr. 106  din  16.07.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Ordinul Ministerului Economiei nr. 131 din  19.07.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

A fost completată LISTA agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Legea nr. 130 din  06.06.2013 pentru aprobarea Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismuluipentru anii 2013–2017 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei naţionale de prevenireşi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului pentru anii 2013–2017.

Ordinul Serviciului Vamal  nr. 286 din  21.06.2013 cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O  din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”

Acesta modifică unele aspecte tehnice ce ţin de completarea datelor  în Sistemul Informaţional „Asycuda World” (utilizat de serviciul vamal la întocmirea declaraţiilor vamale).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...