37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.141-156 din 07 septembrie – 28 septembrie 2007

MO nr.141-156 din 07 septembrie – 28 septembrie 2007

28.09.20071.222 views

Monitorul Oficial nr. 141-145 din 07 septembrie 2007

1) Legea nr. 163-XVI din 13 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1134-XII din 02 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni.

Legea nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni, cu modificările şi completările ulterioare care vor intra în vigoare de la 01 ianuarie 2008, va fi republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

1. La art. 1, alineatele (3) şi (6) se exclud.

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

Articolul 2. Noţiuni generale

(1)     Societatea pe acţiuni (denumită în cele ce urmează societate) este societatea comercială al cărei capital social este în întregime divizat în acţiuni şi ale cărei obligaţii sunt garantate cu patrimoniul societăţii.

(2)     Societatea este obligată să dezvăluie public informaţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în cazul în care corespunde unuia din următoarele criterii:

a)       are capital social în mărime de cel puţin 500000 lei şi un număr de 50 şi mai mulţi acţionari, împreună cu acţionarii reprezentaţi de deţinătorul nominal;

b)      valorile mobiliare ale societăţii se cotează pe piaţa bursieră;

c)       este bancă comercială, companie de asigurare, fond de investiţii, fond nestatal de pensii, societate pe acţiuni în proces de privatizare sau societate pe acţiuni care a plasat public valori mobiliare în perioada de circulaţie a acestora;

d)      este o societate pe acţiuni alta decît cele enumerate la lit. a)- c) şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, este calificată ca entitate de interes public”

Comentarii: Legea nu mai clasifică expres societăţile pe acţiuni în deschise şi închise. Astfel, se modifică condiţiile în care o societate este de tip deschis sau închis. În urma modificărilor societăţile care cad sub incidenţa unei litere din alineatul (2) al art.2 vor trebui sa-şi dezvăluie public informaţia.

3. Art. 3 alineatul (9) se completează cu următoarea propoziţie: “Orice act sau orice scrisoare care provine de la societate va cuprinde denumirea ei, forma juridică de organizare, sediul, numărul de înregistrare de stat, mărimea capitalului social şi numele conducătorului”

Astfel, orice societate pe acţiuni este obligată să introducă toate datele enumerate mai sus pe actele sau scrisorile care provin de la societate.

4. Art.4 se completează cu alin (5) care stabileşte interdicţia societăţii de a acorda împrumuturi precum şi de a oferi garanţii în vederea achiziţionării valorilor mobiliare proprii.

Se modifică alin (2) al art.6 care stabileşte că “adresa juridică a societăţii este adresa sediului ei. Societatea poate avea şi alte adrese poştale pentru corespondenţă”

Conform modificărilor, organele societăţii pe acţiuni se vor numi:

-          adunarea generală a acţionarilor

-          consiliul societăţii

-          organul executiv

-          comisia de cenzori

După alineatul (7) al art.15 care se referă la clasele de acţiuni a fost introdus un nou alineat (7¹) cu următorul conţinut:

„(7¹) În cazurile în care acţiunile preferenţiale obţin drept de vot la adunarea generală a acţionarilor, votarea se efectuează în modul următor:

a)       acţiunile preferenţiale se convertesc convenţional în acţiuni ordinare în proporţia care se stabileşte, pornindu-se de la raportul valorii nominale (fixate) a acţiunilor preferenţiale la valoarea nominală (fixată) a acţiunilor ordinare;

b)        proprietarul acţiunilor preferenţiale votează cu numărul de acţiuni obţinute după convertirea convenţională, inclusiv cu părţile fracţionate în mărime de pînă la sutimi, care pot apărea ca rezultat al convertirii convenţionale a acţiunilor preferenţiale în ordinare;

c)       Comisia de numărare a voturilor sumează părţile fracţionate separat pentru voturile exprimate „pentru” şi „împotrivă” şi calculează numărul de voturi depline”.

Se modifică art. 26 care prevede drepturile suplimentare a acţionarilor. Astfel, conform modificărilor, acţionarii care deţin cel puţin 5 % din acţiunile cu drept de vot nu mai au dreptul să adreseze instanţei judecătoreşti cerere în vederea lichidării societăţii dacă în decursul a două şi mai multe adunări generale, acţionarii nu au ales consiliul societăţii.

Se modifică art.27 care se referea la dreptul de a înstrăina acţiunile societăţii închise. Acest articol va avea următorul cuprins:

Articolul 27. Dreptul de preemţiune al acţionarilor la emisiunile suplimentare

(1)     acţionarul care deţine acţiuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot are dreptul de preemţiune asupra acţiunilor cu drept de vot ce se plasează sau asupra altor valori mobiliare ale societăţii care pot fi convertite în acţiuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept este stabilit de legislaţia cu privire la valorile mobiliare, de statutul societăţii şi de decizia de emitere a acţiunilor.

(2)     Dreptul de preemţiune nu poate fi limitat sau retras. Dreptul de preemţiune asupra acţiunilor plasate prin ofertă publică se extinde pe o perioadă nu mai mică de 30 de zile calendaristice de la data începerii plasamentului.”

Se modifică art. 31 alineatul (5), care are următorul cuprins:

„(5) Numărul fondatorilor societăţii pe acţiuni nu este limitat.”

Se completează art. 32 cu un nou alineat (5) care prevede obligaţia societăţii de a prezenta Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, în termen de 15 zile lucrătoare de la data înregistrării modificărilor (modificări şi completări operate în documentele de constituire ce ţin de modificarea datelor de identificare, a denumirii şi adresei juridice a societăţii), pentru introducerea lor în Registrul de stat al valorilor mobiliare. În acest scop societatea pe acţiuni va prezenta următoarele acte:

   a) cererea privind operarea modificărilor în Registrul de stat al valorilor mobiliare;

   b) originalul sau copia autentificată notarial a deciziei Camerei Înregistrării de Stat privind modificarea documentelor de constituire ale societăţii

   c) originalul (originalele) Certificatului înregistrării de stat a valorilor mobiliare

   d) copia dispoziţiei de plată pentru achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţii Financiare.”

Art.33 care se referă la Contractul de societate se modifică la alineatul (4). Astfel, conform modificărilor „contractul de societate se întocmeşte în limba de stat, se semnează de către toţi fondatorii şi se autentifică notarial”. Pînă la aceste modificări legea stipula ca contractul trebuie autentificat în modul stabilit de legislaţie, acum precizează ca forma autentificării este cea notarială.

Se modifică art. 36 care se referă la Adunarea Constitutivă.

Astfel conform modificărilor „la adunarea constitutivă, toate hotărîrile se iau cu unanimitate şi se consemnează într-un proces verbal în modul stabilit la art.64 alin.(1), alin.(2) şi alin.(4).

Pînă la 01 ianuarie 2008, cînd vor intra în vigoare modificările la legea cu privire la societăţile pe acţiuni, hotărîrile la adunarea constitutivă se pot lua cu cel puţin ¾ din voturile reprezentate de acţiunile plasate.

Art.37 care se referă la înregistrarea societăţii şi a patrimoniului ei se modifică la alin. (3), care va avea următorul cuprins:

„(3) Societatea, în termen de 2 luni de la data înregistrării de stat, este obligată să înregistreze bunurile mobiliare şi imobiliare predate de fondatori, ce se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia.”

Articolul 38, care se referă la înregistrarea acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii, se modifică. Astfel, alin. (1) va avea următorul conţinut:

„(1) Pentru înregistrarea de stat a acţiunilor plasate la înfiinţarea sa, societatea este obligată să prezinte Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare următoarele documente:

-          cererea de înregistrare a acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;

-          actele de constituire ale emitentului în original sau copiile acestora autentificate de notar sau de Camera Înregistrării de Stat, inclusiv procesul-verbal al adunării fondatorilor, autentificat în conformitate cu prevederile legislaţiei;

-          lista subscriitorilor la acţiuni (fondatorilor), în două exemplare. Această listă va include numele (denumirea) şi datele de identificare ale subscriitorilor, numărul de acţiuni subscrise şi sumele depuse în contul achitării lor;

-          copia contractului privind ţinerea registrului deţinătorilor de valori mobiliare sau documentele privind obţinerea licenţei pentru ţinerea registrului de sine stătător;

-          confirmarea bancară a depunerii mijloacelor băneşti în contul achitării acţiunilor plasate la înfiinţarea societăţii;

-          în cazul existenţei a aporturilor băneşti – actul de predare-primire către societate a aporturilor băneşti în contul achitării acţiunilor subscrise, decizia adunării de constituire privind aprobarea valorii aporturilor nebăneşti şi copia raportului organizaţiei specializate care a efectuat estimarea valorii de piaţă a acestor aporturi, care nu este persoană afiliată a societăţii;

-          documentele ce confirmă înregistrarea, după societatea înfiinţată, a bunurilor mobiliare şi imobiliare, predate de către fondatori în calitate de aport pentru formarea capitalului social şi care se supun înregistrării în conformitate cu legislaţia;

-          copia raportului financiar la ultima dată de gestiune, dacă data înregistrării de stat este precedată de perioada de gestiune;

-          copia dispoziţiei de plată privind achitarea taxei în mărimea stabilită de Legea privind Comisia Naţională a Pieţii Financiare.”

Se modifică şi alineatul (2), la litera b).  Astfel toate documentele enumerate la alineatul (1) trebuie prezentate în termen de 15 zile de la data:

a)       înregistrării de stat a societăţii, dacă contractul de societate nu prevede depunerea aporturilor nebăneşti în contul achitării acţiunilor; sau

b)      îndeplinirii tuturor cerinţelor prevăzute la  art.37 alin (3).

Alineatul (3) de asemenea se modifică si prevede că: „Neexecutarea dispoziţiilor alin. (1) constituie temei pentru dizolvarea societăţii potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea dizolvării societăţii îl are orice fondator al ei”.

Astfel, legiuitorul ii înlătură Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare dreptul de a se adresa în instanţa de judecată în vederea lichidării societăţii în cazul neexecutării dispoziţiilor alin.(1).

După alin.(4) s-a introdus alin.(4¹) care prevede că:

„(4¹) În cazul constatării unor inexactităţi în documentele depuse, Comisia Naţională a Pieţii Financiare notifică despre acest fapt societatea cu cel puţin 5 zile înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (4), cu indicarea modului de înlăturare a inexactităţilor constatate.”

Se modifică şi alin. (6) al articolului 39. Astfel:

„(6) Dacă, la expirarea a 2 ani financiari consecutivi, cu excepţia primului an financiar, valoarea activelor nete ale societăţii, potrivit bilanţului anual al societăţii, va fi mai mică decît mărimea capitalului social, orice acţionar al societăţii este în drept să ceară adunării generale anuale a acţionarilor adoptarea uneia din următoarele hotărîri:

a)       cu privire la reducerea capitalului social;

b)       cu privire la majorarea valorii activelor nete prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi suplimentare în modul prevăzut de statutul societăţii;

c)       cu privire la dizolvarea societăţii;

d)       cu privire la transformarea societăţii în altă formă juridică de organizare.”

Acest articol pînă la modificare prevedea că dacă potrivit bilanţului 2 ani consecutivi, valoarea activelor este mai mică decît mărimea capitalului social adunarea generală anuală  era obligată să ia hotărîre fie cu privire la reducerea capitalului social, fie cu privire la majorarea valorii activelor nete, prin efectuarea de către acţionarii societăţii a unor aporturi suplimentare, în modul prevăzut de statutul societăţii, fie o hotărîre cu privire la lichidarea societăţii.

După alineatul (6) se introduce alineatul (6¹) cu următorul cuprins:

„(6¹) Propunerile privind includerea în ordinea de zi a adunării generale anuale a acţionarilor a chestiunilor prevăzute la alin.(6), acţionarii care au votat „pentru” hotărîrea dată au dreptul să ceară răscumpărarea acţiunilor în conformitate cu prevederile art. 79.”

După alineatul (7) se introduc alineatele (7¹) şi (7²) care au următorul cuprins:

„(7¹) În cazul în care, potrivit ultimului bilanţ, valoarea activelor nete ale societăţii este mai mică decît mărimea capitalului social, cu excepţia cazului cînd valoarea activelor nete este negativă, societatea este în drept să emită suplimentar numai acţiuni prin emisiune închisă.”

 „(7²) Societatea ale cărei active nete, conform ultimului bilanţ, au valoare negativă este obligată să publice un aviz în acest sens în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi nu are dreptul să emită valori mobiliare.”

Se modifică şi alineatul (8) care va avea următorul cuprins:

„(8) Neexecutarea dispoziţiilor alin. (6) şi(7) constituie temei pentru dizolvarea societăţii potrivit hotărîrii instanţei judecătoreşti. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere în vederea dizolvării societăţii îl are orice acţionar al acesteia.”

Se modifică art. 40 alin(2) care se referă la cuantumul capitalului social al societăţii pe acţiuni.

Astfel

„(2) Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic de 20 000 lei.”

După cum conform modificărilor Legea nu face distincţie între societăţi pe acţiuni de tip deschis şi închis, respectiv este stabilită aceiaşi limită a capitalului social – de cel puţin 20 000 mii lei. 

Toate societăţile pe acţiuni în termen de un an de zile de la intrarea modificărilor în vigoare, adică pînă la 01 ianuarie 2009, sunt obligate să aducă mărimea capitalului social şi statutele în corespundere cu aceste modificări.

La art.41, alineatul (7) va avea următorul conţinut:

„(7) Valoarea de piaţă a aportului nebănesc în capitalul social al societăţii se aprobă în temeiul raportului organizaţiei de audit sau al unei alte organizaţii specializate care nu este persoană afiliată a societăţii”

Se modifică art. 46 care se referă la capitalul de rezervă. Astfel conform modificărilor capitalul de rezervă al unei societăţi pe acţiuni de la 1 ianuarie 2007 cînd va intra în vigoare această lege va constitui nu mai puţin de 10% din capitalul social. Capitalul de rezervă va putea fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor societăţii şi/sau la majorarea capitalului ei social.

Articolul 53 care se referă la convocarea adunării generale a acţionarilor se completează cu alineatul (15) care va avea următorul cuprins:

„(15) Neconvocarea de către societate timp de 2 ani consecutivi a adunării generale a acţionarilor constituie temei pentru dizolvarea societăţii în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti, cu excepţia cazului suspendării activităţii societăţii în modul prevăzut de legislaţie. Dreptul de a adresa instanţei judecătoreşti cerere de dizolvare a societăţii îl are orice acţionar.”

Articolul 56, care se referă la materialele pentru ordinea de zi a adunării generale a acţionarilor se completează la alineatul (1) stabilind într-un mod mai desfăşurat modul de înştiinţare a acţionarilor despre petrecerea adunării generale: „prin afişarea materialelor, punerea lor la un loc vizibil, desemnarea unei persoane responsabile pentru dezvăluirea informaţiei respective.”

De la 01 ianuarie 2008 fiecare acţionar cu drept de vot va putea vota asupra fiecărei chestiuni puse la vot la adunarea generală ori „pentru” ori „împotrivă”. Astfel acţionarul nu se va putea abţine de la vot, deoarece:

„(4²) Voturile acţionarilor care nu vor fi exprimate nici în una din variantele de votare prevăzute la alin. (4¹) se vor considera voturi exprimate „împotrivă”.”

Se modifică alineatul (1) al art.86 care se referă la alegerea consiliului societăţii şi încetarea împuternicirilor lui. Astfel, membrii consiliului societăţii se aleg nu pe un termen de un an ci pe orice termen care este prevăzut în statut, dar care nu trebuie să fie mai mare de 4 ani.

Se modifică art. 68, la alineatul (7). Astfel, de la 01 ianuarie 2008, toate deciziile consiliului societăţii, inclusiv şi deciziile privind majorarea capitalului social se vor lua cu votul majorităţii membrilor consiliului prezenţi la şedinţă, dacă statutul  societăţii sau regulamentul consiliului societăţii nu prevede o cotă mai mare de voturi.

Art. 71, care se referă la comisia a de cenzori a societăţii, se completează cu alineatul (8) care are următorul conţinut:

„(8) În raporturile dintre societate şi persoanele care alcătuiesc comisia de cenzori se vor aplica, prin analogie, regulile mandatului, dacă statutul nu prevede altfel.”

Iar articolul 72 la alineatul (8) se modifică stabilind că „împuternicirile comisiei de cenzori a societăţii pot fi delegate organizaţiei de audit în baza hotărîrii adunării generale a acţionarilor şi contractului de audit”.  

Astfel de la 01 ianuarie 2008, trebuie sa existe atît hotărîrea adunării generale, cît şi contractul de audit pentru a constata împuternicirile comisiei de cenzori.

Articolul 73 care se referă la persoanele cu funcţii de răspundere a societăţii, se completează cu un nou alineat (8) care are următorul cuprins:

„(8) Persoanele cu funcţie de răspundere şi persoanele afiliate lor nu pot primi donaţii sau servicii fără plată de la societate, de la persoanele afiliate societăţii, precum şi de la alte persoane implicate în relaţiile cu societatea, cu excepţia celor a căror valoare nu depăşeşte salariul minim stabilit de Guvern.”

Articolul 89, care se referă la audit, se modifică la alineatul (1), care are următorul conţinut:

„(1) Societatea care corespunde unuia din criteriile prevăzute la art.2. alin.(2) este supusă controlului de audit obligatoriu, al cărui obiect este exerciţiul economico – financiar.”

Controlul de audit de ca 01 ianuarie 2008 se va efectua:

-          la cererea acţionarilor care deţin cel puţin 10% din acţiunile cu drept de vot.

-          în temeiul hotărîrii instanţei judecătoreşti.

Astfel, Comisia Naţională a Pieţii Financiare din 01.08.2008 nu mai are dreptul de a cere efectuarea unui control de audit.

Articolul 91, care se referă la publicarea informaţiei despre activitatea societăţii, se modifică şi va avea următorul conţinut:

„(1) Societăţile care corespund unuia din criteriile prevăzute la art.(2) alin.(2) vor publica dări de seamă în conformitate cu legislaţia cu privire la valorile mobiliare.

 (2) Filialele societăţilor înregistrate în alte ţări sunt obligate să dezvăluie informaţia privind numărul înregistrării de stat şi ţara unde ele au fost înregistrate.

 (3) Organul de presă în care se publică dările de seamă şi informaţia arătată la alin (1) şi (2), precum şi altă informaţie, prevăzută de prezenta lege la art. 2 alin. (2) trebuie să fie indicat în statutul societăţii şi difuzat pe întreg teritoriul ţării”

Sunt modificate articolele 93, 94 şi 95, 96, 97, 98 care se referă la reorganizarea, dizolvarea şi transformarea societăţii pe acţiuni.Aceste articole sunt aduse în conformitate cu normele Codului Civil referitoare la reorganizare, transformare şi încetarea activităţii societăţii.  

- Legea nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societăţile pe acţiuni, cu modificările şi completările ulterioare va fi republicată în Monitorul Oficial.

- Legea nr. 178-XVI din 20 iulie 2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 837-XIII din 17 mai 1997 cu privire la asociaţiile obşteşti.

- după articolul 17 se introduce un nou articol 17¹ cu denumirea „sediul asociaţiei obşteşti”, care are următorul cuprins:

 „(1) Asociaţia obştească dispune de un sediu, a cărui adresă este indicată în actele de constituire.

 (2) Stabilirea şi schimbarea sediului asociaţiei obşteşti sunt opozabile părţilor din momentul înregistrării de stat a asociaţiei.

 (3) Adresa poştală a asociaţiei este cea a sediului. Asociaţia obştească poate avea şi alte adrese pentru a purta corespondenţă.

 (4) Toate documentele intrate în sediul asociaţiei obşteşti se consideră ca fiind recepţionate de către asociaţia obştească.”            

Articolul 28 care se referă la activitatea economică a asociaţiei obşteşti, are următorul conţinut la alin (1): „asociaţia obştească este în drept să desfăşoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut în exclusivitate pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare”.       

Pînă la modificări, asociaţia obştească de asemenea era în drept sa desfăşoare activitate economică productivă şi altă activitate de întreprinzător numai pentru realizarea scopurilor şi sarcinilor statutare.

După alineatul (1) se introduce alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Pentru a practica o activitate economică, ce nu rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut, asociaţia obştească poate fonda societăţi comerciale şi cooperative.”  

Articolul 35(4) care se referă la atribuţiile Comisiei de Certificare, (organ care se ocupă cu certificarea asociaţiilor obşteşti, adică verifică şi atestează utilitatea publică şi neprofitabilitatea activităţii asociaţiilor obşteşti) se completează cu două aliniate, d) şi e), care au următorul cuprins:

„d) efectuează, potrivit regulamentului, controlul activităţii asociaţiilor obşteşti certificate şi, în cazul depistării unor încălcări de legislaţie, poate retrage certificatul de stat după examinarea materialelor controlului şi a dosarului asociaţiei;

 e) publică lista asociaţiilor obşteşti certificate pe site-ul Ministerului Justiţiei.”

- Hotărîrea Guvernului nr.958 din 21.08.2007 cu privire la Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în anul 2020 (pag.59).

- Hotărîrea Guvernului nr.973 din 29.08.2007 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de încheiere, acţiune şi rezoluţiune a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit conform prevederilor art.49² alin. (1) şi (2) din Codul fiscal.

Acest Regulament are drept scop executarea prevederilor art.49² alin. (1) şi (2)  din Titlul II al Codului fiscal referitoare la facilităţile fiscale pentru investiţii. Prevederile Regulamentului se extind asupra:

a)       întreprinderilor al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie ori efectuează investiţii capitale în mărime ce depăşeşte suma echivalentă cu 250 mii dolari SUA, conform prevederilor art.49² alin. (1) din Codul fiscal;

b)      întreprinderilor al căror capital social este constituit sau majorat în modul prevăzut de legislaţie ori care efectuează investiţii capitale, în funcţie de mărimea capitalului social constituit sau majorat ori de mărimea investiţiei capitale efectuate, conform prevederilor art.49² alin. (2) din Codul fiscal;

Regulamentul prevede care sunt condiţiile generale privind scutirea de plata impozitului pe venit, modul de întocmire a Acordului privind scutirea de plata impozitului pe venit, precum şi de executare a acestuia.

Anexa nr.1 la acest Regulament cuprinde modelul de scutire de plata impozitului pe venit, iar anexa nr.4 cuprinde modelul privind plata impozitului pe venit.

           

Monitorul Oficial nr 146-148 din 14 septembrie 2007

- Hotărîrea Guvernului nr.998 din 14.09.2007.

La punctul 3 sunt modificări la hotărîrea Guvernului nr.484 din 04.05.1998 „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”

Anexa nr.2 la această hotărîre cuprinde lista hotărîrilor de Guvern care se abrogă:

  1. Hot. Guvernului nr.1373 din 24 octombrie 2002 „cu privire la activitatea Biroului din Republica Moldova în Consiliul Birourilor al Sistemului „CARTE VERDE”.”
  2. Hot. Guvernului nr.1541 din 29.11.2002 „Cu privire la măsurile de restabilire a dreptului de activitate a Biroului din Republica Moldova în Consiliul Biroului Sistemului Internaţional „Cartea Verde”. ”

La capitolul Acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicat Ordinul nr.514 privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale privind taxa pentru serviciile de telefonie mobilă, plata suplimentară obligatorie la vînzarea valutei străine prin intermediul caselor de schimb valutar şi instrucţiunilor cu privire la modul de completare şi prezentare a lor.

Monitorul Oficial nr. 149-152 din 21 septembrie 2007

- Hotărîrea nr.1013 din 12 septembrie 2007 pentru aprobarea Planului de măsuri privind asigurarea respectării dreptului la petiţionare, informaţie şi acces la justiţie.(pag 37)

În anexa la această hotărîre găsim planul de măsuri şi care organ public este responsabil de îndeplinirea acestor acţiuni.

- Hotărîrea Guvernului nr. 1023 din 14 septembrie 2007 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 9 martie “Cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă impozitate cu TVA la cota zero”. (pag 45)

- Se completează Hotărîrea nr.426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu. (pag. 46)

Punctul 10, subpunctul 2) se completează în final cu cuvintele „cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare menţionate la art.111 din Codul muncii”.

Astfel, în cazul aplicării perioadei de decontare de 3 luni, salariul mediu se calculează, pe o zi calendaristică – prin înmulţirea salariului mediu pe o zi lucrătoare, calculat conform subpunctului 1 din hotărîre, cu coeficientul egal cu raportul dintre numărul de zile lucrătoare din perioada de decontare, conform calendarului săptămînii de lucru stabilit la întreprindere, şi numărul de zile calendaristice din aceiaşi perioadă, cu excepţia zilelor de sărbătoare nelucrătoare.

Se modifică punctul 14,  ultima propoziţie a subpunctului 1) va avea următorul cuprins: „În cazul concediilor de studii, rezultatul căpătat se corectează la cota de menţinere a salariului mediu – 75%”.  Astfel, prin această modificare s-a stabilit aceiaşi cotă de menţinere a salariului mediu atît pentru salariaţii care îşi fac studiile la instituţiile de învăţămînt superior cît şi pentru cei din învăţămîntul mediu de specialitate.

 

Monitorul Oficial Nr. 153-156 din 28 septembrie 2007

- Hotărîrea Guvernului nr.1033 din 14.09.2007 cu privire la Premiul de Stat pentru realizări în domeniul calităţii.

Această hotărîre are drept scop stimularea agenţilor economici în obţinerea rezultatelor performante în domeniul calităţii produselor, lucrărilor executate, serviciilor prestate, asigurarea inofensivităţii acestora.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...