37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.140-164 din 01 august – 29 august 2008

MO nr.140-164 din 01 august – 29 august 2008

29.08.20081.530 views

Monitorul Oficial nr.140-142 din 1 august 2008

                                                                                       

- Legea nr. 163-XVI din 09.07.2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege se modifică:

1. Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XIII din 25.02.1998. Se introduce art. 33¹ care stabileşte că „înregistrarea ipotecii se suspendă pînă la radierea informaţiei despre grevare sau interdicţie”. 

Se introduce art. 40 (5) care se referă la înregistrarea construcţiilor viitoare, nefinalizate. Astfel, conform acestui articol este posibilă înregistrarea construcţiei viitoare şi a dreptului de proprietate asupra acestora. Acestor construcţii li se atribuie numere cadastrale proprii. Totodată, încăperile izolate din cadrul construcţiei viitoare pot fi înregistrate numai dacă viitoarea construcţie este înregistrată sub formă de condominiu, la fel ca şi efectuarea tranzacţiilor cu aceste încăperi izolate. Pentru înregistrarea provizorie a construcţiei viitoare, beneficiarul acesteia depune toate actele ce confirmă dreptul de proprietate/folosinţa asupra terenului, autorizaţia de construcţie, iar dacă se solicită şi înregistrarea încăperilor izolate din cadrul viitoarei construcţii, se anexează proiectul construcţiei şi declaraţia în condominiu, întocmită de beneficiarul construcţiei.

2. Legea condominiului fondului locativ se modifică în sensul modificărilor menţionate mai sus aduse legii cadastrului bunurilor imobiliare.

3. Codul Civil al Republicii Moldova nr.1107-XV din 06.06.2002. Se modifică la articolele ce se referă la gaj.  La art. 462 dreptul debitorului gajist de a reduce sau de a radia gajul (cu excepţia ipotecii), pe cheltuiala creditorul gajist plătind doar sumele efectiv primite, se transformă în obligaţia creditorului gajist de a micşora/radia gajul în cazul în care nu-şi onorează obligaţia de a transmite sumele de bani pe care s-a obligat să le dea cu împrumut. 

Conform modificărilor, creanţele persoanelor care au participat la construcţia imobilelor nu mai pot da naştere unui gaj legal.

La art. 470 alin (2) se exclude norma care stabileşte înregistrarea contractului de gaj pentru înregistrarea ipotecii în termen de 3 luni de la data încheierii, iar nerespectarea atrage nulitatea contractului.

Se completează art. 484 care se referă la cesiunea creanţei garantate prin gaj se completează cu  alin (6) care prevede că: „cesiunea drepturilor ipotecare este reglementată de legislaţia cu privire la ipotecă”.

- Hotărîrea Curţii de Conturi privind Rapoartele asupra auditului regularităţii efectuat la Ministerul Dezvoltării Informaţionale şi la unele instituţii şi întreprinderi din subordine pe perioada anului 2007.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.298 din 30.07.2008 privind tarifele la gazele naturale. Noile tarife la gazele naturale pentru toţi consumatorii intră în vigoare începînd cu 01 august 2008.  

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 299 din 30.07.2008 privind tarifele la producerea energiei electrice, energiei termice şi de livrare a energiei termice consumatorilor finali.

- Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr.300 din 30.07.2008 privind tarifele la energia electrică.

Monitorul Oficial nr.143-144 din 5 august 2008

- Legea nr.178-XVI din 10.07.2008 cu privire la Aeroportul Internaţional Liber „Mărculeşti”.

Conform legii Aeroportul Liber se întemeiază pe un termen de 25 de ani şi este gestionat de Întreprinderea de Stat „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”. Rezident al Aeroportului Liber poate fi orice persoană fizică sau juridică din R.M sau din alt stat, înregistrată în Republica Moldova în calitate de subiect al activităţii de întreprinzător, care deţine în proprietate sau ia în locaţiune bunuri sau terenuri de pe teritoriul Aeroportului Liber şi care este înregistrată de către reprezentantul Guvernului în calitate de rezident în conformitate cu Regulamentul privind înregistrarea rezidenţilor Aeroportului Internaţional Liber „Mărculeşti”, aprobat de Guvern.

Conform legii (p.8 al art. 2) „mărfurile importate pe teritoriul Aeroportului Liber nu pot fi comercializate pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova”, iar „volumul mărfurilor (serviciilor) produse în Aeroportul Liber pe care rezidentul le comercializează pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova nu poate depăşi 30 la sută din volumul total de comercializare a mărfurilor (serviciilor) timp de un an”.

Altă interdicţie, stabilită la p.9 al art. 2, se referă interzicerea scoaterii producţiei alcoolice, a tutunului şi a produselor din tutun din Aeroportul Liber pe restul teritoriului vamal al R.M, precum şi la interzicerea producerii pe teritoriului aeroportului a producţiei alcoolice, a tutunului şi a produselor din tutun.

La art. 5 al legii se reglementează regimul fiscal al mărfurilor provenite/comercializate pe teritoriul aeroportului. Mărfurile, serviciile livrate în aeroport din afara teritoriului vamal al R.M, livrate din Aeroportul Liber în afara teritoriului vamal al R.M, livrate în Aeroportul Liber din restul teritoriului vamal al R.M, precum şi cele livrate din Aeroportul Liber în Portul Internaţional Liber „Giurgiuleşti” şi în zonele economice libere ale R.M, se impozitează cu TVA la cota zero.

Livrările de mărfuri şi servicii efectuate în interiorul aeroportului nu sunt livrări impozabile cu TVA. Se scutesc de plata accizelor mărfurile supuse accizelor introduse în Aeroportul Liber din afara teritoriului vamal al R.M, din zonele economice libere, din restul teritoriului  vamal al R.M., precum şi mărfurile originare din Aeroportul Liber, scoase în afara teritoriului vamal al R.M. Nu sunt supuse accizelor livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate în interiorul Aeroportului Liber şi nici livrările de mărfuri supuse accizelor efectuate între rezidenţii Aeroportului Liber şi rezidenţii Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”, ai zonelor economice libere ale Republicii Moldova. Mărfurile supuse accizelor scoase din Aeroportul Liber pe restul teritoriului vamal al R.M. se supun accizelor.

Conform legii sînt scutite de plata taxelor vamale:

- mărfurile introduse pe teritoriul Aeroportului Liber de pe restul teritoriului vamal al R.M.;

- mărfurile introduse pe teritoriul Aeroportului Liber din afara teritoriului vamal al R.M., de pe teritoriului zonelor economice libere ale R.M. şi al Portului Internaţional „Giurgiuleşti”;

- mărfurile originare din Aeroportul Liber scoase pe restul teritoriului vamal al R.M, cu excepţia mărfurilor străine care urmează a fi impozitate conform normei generale;

- mărfurile, inclusiv cele originare din Aeroportul Liber, scoase în afara teritoriului vamal al R.M., pe teritoriul zonelor economice libere ale R.M. şi al Portului Internaţional Liber „Giurgiuleşti”.

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.186-XVI din 10.07.2008      

Legea reglementează raporturile juridice ce ţin de instituirea de măsuri privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă şi va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2009.

 Conform art. 11 angajatorul trebuie să desemneze unul sau mai mulţi lucrători (în dependenţă de numărul angajaţilor) care să se ocupe de protecţia şi prevenirea riscurilor profesionale în unitate. Lucrătorul desemnat trebuie să aibă absolvite cursurile de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, iar în cazul în care angajatorul apelează la servicii externe atunci acestea trebuie să aibă capacităţile şi mijloacele personale şi profesionale necesare.

Angajatorul conform acestei legi are următoarele obligaţii:

-          să asigure elaborarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinînd seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă,

-          să asigure instruirea salariaţilor la angajare (instruirea introductiv-generală), în cazul schimbării locului de muncă, transferului sau permutării, la executarea unor lucrări speciale, la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

-          să asigure şi să controleze, prin propria competenţă, sau prin lucrătorii desemnaţi, cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de protecţie şi prevenire;

-          să ia măsuri pentru asigurarea unităţii cu materiale necesare informării şi instruirii lucrătorilor (afişe, ghiduri, regulamente, etc.,)

-          să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor profesionale la care aceasta ar putea fi expusă la locul de muncă, precum şi asupra măsurilor de protecţie şi prevenire necesare;

-          să angajeze numai persoane care corespund din punct de vedere medical/psihologic sarcinilor de muncă;

-          să asigure efectuarea examenului medical periodic;

-          să asigure lucrătorii cu echipamente de lucru neprimejdioase;

-          să acorde gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie.

Dacă angajatorul nu are resurse suficiente pentru organizarea instruirii lucrătorilor în sensul alin.(1) din lipsa personalului specializat, atunci el este obligat să recurgă la servicii externe de protecţie şi prevenire. Instruirea conducătorilor unităţilor, specialiştilor se efectuează îndată după numirea lor în funcţiei respective şi periodic, cel puţin o dată în 24 luni, la cursuri de instruire externe.

Conform ar. 18 al legii, începînd cu 30 mai 2008, lucrătorului căruia i s-a stabilit gradul de reducere a capacităţii de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale i se plăteşte, din contul unităţii care poartă vina pentru accidentul de muncă sau pentru boala profesională, pe lîngă despăgubirea stabilită de lege, o indemnizaţie unică, luîndu-se ca bază salariul mediu lunar pe ţară, pentru fiecare procent de pierdere a capacităţii de muncă, dar nu mai puţin de un salariu anual al accidentatului. În caz de deces al lucrătorului în urma accidentului de muncă, unitatea care poartă vina pentru accident/boală profesională repară prejudiciul material persoanelor care au dreptul la aceasta, în plus le plăteşte din contul mijloacelor proprii, o indemnizaţie unică luîndu-se ca bază salariul mediu anual al celui decedat, înmulţit la numărul anilor compleţi pe care acesta nu i-a trăit pînă la vîrsta de 62 de ani, dar nu mai puţin de 10 salarii medii anuale.

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 28 din 27.05.2008 privind raportul asupra administrării de către Ministerul Finanţelor a investiţiilor capitale şi corectitudinii cheltuielilor pentru investiţiile capitale alocate din buget în anul 2007 în domeniile învăţămîntului şi serviciului vamal.

- Hotărîrea Guvernului nr.919 din 30.07.2008 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice.

- Ordinul Ministerului finanţelor al Republicii Moldova privind aprobarea modificărilor şi completărilor Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin ordinul ministrului finanţelor nr.85 din 9.10.1996

Monitorul Oficial nr.145-151 din 8 august 2008

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr.33 din 29.05.2008 privind raportul asupra utilizării resurselor financiare publice, inclusiv ale bugetelor fundamentale pe programe şi performanţă în domeniul agriculturii; modului de gestionare a patrimoniului public în perioada anilor 2006-2007.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr.72 din 15.07.2008 cu privire la publicarea Raportului privind executarea bugetului de stat pe anul 2007.

Monitorul Oficial nr.152-153 din 12 august 2008

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 27 din 23.05.2008 privind „Raportul asupra rezultatelor auditului efectuat la Ministerul Protecţiei Sociale, Familiei şi Copilului şi la unele instituţii din subordine pe perioada anilor 2006 - 2007”

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 33/7 din 17 iulie 2008 cu privire la prezentarea de către societăţile pe acţiuni a dărilor de seamă anuale.

Conform alin (2) al art. 2 din legea cu privire la societăţile pe acţiuni, este obligată să dezvăluie public informaţia, în conformitate cu legislaţia în vigoare orice societate care:

a) are capital social în mărime de cel puţin 500000 lei şi un număr de 50 şi mai mulţi acţionari, împreună cu acţionarii reprezentaţi de deţinătorul nominal;

b) valorile mobiliare ale societăţii se cotează pe piaţa bursieră;

c) este bancă comercială, companie de asigurare, fond de investiţii, fond nestatal de pensii, societate pe acţiuni în proces de privatizare sau societate pe acţiuni care a plasat public valori mobiliare în perioada de circulaţie a acestora;

d) este o societate pe acţiuni alta decît cele enumerate la lit. a)- c) şi, în conformitate cu legislaţia în vigoare, este calificată ca entitate de interes public;

Anexa la hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare, cuprinde lista societăţilor pe acţiuni, care întrunesc unul din criteriile stabilite de art.2 alin (2)  şi care trebuie să prezinte darea de seamă anuală asupra valorilor mobiliare la Comisia Naţională a Pieţii Financiare în termen de 15 zile din momentul intrării în vigoare a hotărîrii. Astfel, termenul de prezentare a dărilor de seamă este pînă la 26 august.

Monitorul Oficial nr.154-156 din 15 august 2008

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr.36 din 06.06.2008 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor bugetului asigurărilor de stat pe anul 2007.

- Hotărîrea Guvernului nr. 950 din 11.08.2008 pentru aprobarea tarifelor la serviciile poştale de bază prestate de Întreprinderea de Stat „Poşta Moldovei” şi filialele acesteia.

- Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 11.08.2008 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de organizare a concursurilor pentru stimularea contribuabililor.

Regulamentul reglementează procedura de organizare şi desfăşurare a concursurilor, care se vor desfăşura pe teritoriul Republicii Moldova, trimestrial, organizator fiind Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

Participanţi pot fi orice contribuabil – persoană fizică sau juridică care:

-          are domiciliu permanent sau adresă pe teritoriul ţării;

-          a acumulat, pînă la data desfăşurării concursului ordinar, cel puţin 50 de bonuri de casă pentru bunurile (mărfurile) procurate sau serviciile prestate, a căror sumă totală este de cel puţin 1000 lei;

-          a completat o cerere de admitere la concurs, în formă liberă, care să conţină datele sale de identificare, adresa juridică/domiciliul, lista bonurilor de casă anexate. Cererea cu bonurile de casă trebuiesc transmise printr-o scrisoare pînă la data de 5 (inclusiv) a lunii următoare trimestrului de gestiune. În mod obligatoriu scrisoarea trebuie să cuprindă menţiunea: Concurs.

Cîştigătorii, care vor fi aleşi prin tragere la sorţi vor fi premiaţi cu:

-          un premiu I în valoare de 25000 lei;

-          două premii II în valoare de 15000 lei;

-          cinci premii II în valoare de 5000 lei;

-          zece premii IV în valoare de 1000 lei;

-          douăzeci premii V în valoare de 500 lei.

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr.15/11 din 17.04.2008 privind aprobarea Regulamentului cu privire la eliberarea avizului pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut.

Regulamentul stabileşte care sunt regulile de solicitare, examinare şi eliberare de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare a avizului (acordului scris) pentru înregistrarea de stat a asociaţiilor de economii şi împrumut.

Solicitarea avizului se face prin depunerea cererii tipizate, împreună cu documentele necesare, semnată de persoana împuternicită, în următoarele cazuri:

a)       asociaţia este nou-creată, inclusiv în rezultatul reorganizării şi urmează a fi înregistrată în conformitate cu legislaţia cu privire la înregistrarea de stat.

b)      asociaţia licenţiată a făcut modificări în statutul său, sau a adoptat un nou statut, inclusiv în rezultatul reorganizării.

Monitorul Oficial nr.157-159 din 19 august 2008

- Hotărîrea Guvernului RM nr.966 din 11 august 2008 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.261 din 9 martie 2005.

Se completează lista agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

- La capitolul Acte ale Ministerului Industriei şi Infrastructurii al Republicii Moldova este publicat Ordinul nr.7 din 06.02.2008 cu privire la aprobarea listelor standardelor naţionale, în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice respective, se va efectua evaluarea conformităţii şi supravegherea produselor plasate pe piaţa internă.

Se publică lista standardelor naţionale, în baza cărora, pînă la intrarea în vigoare a reglementărilor tehnice respective, se va efectua evaluarea conformităţii şi supravegherea:

- maşinilor, aparatelor, echipamentelor mecanice electrice şi mecanice (autohtone şi cele de import) plasate pe piaţa internă;

- produselor din industria mobilei (autohtone şi cele de import) plasate pe piaţa internă;

- produselor de îmbrăcăminte, încălţăminte şi a materialelor textile (autohtone şi cele de import) plasate pe piaţa internă;

- produselor (autohtone şi cele de import) plasate pe piaţa internă.

- Biroul Naţional de Statistică publică indicii preturilor de consum al populaţiei.

Indicii preţurilor de consum al populaţiei în perioada ianuarie-iulie 2008 în comparaţie cu decembrie 2007:

- ianuarie - iulie – 105,3%.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr.132 din 17.07.2008 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de prezentare de către Bănci a rapoartelor în formă electronică la Banca Naţională a Moldovei.

Monitorul Oficial nr.160-161 din 22 august 2008

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 37 privind raportul asupra formării şi utilizării resurselor fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2007.

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 40 din 12.06.2008 privind raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2007.

- Normele metodologice privind acordarea şi rambursarea creditelor cu dobîndă avantajoasă prin B.C. „Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca, din bugetul Fondului de şomaj pentru crearea locurilor noi de muncă.

Aceste norme reglementează condiţiile acordării şi rambursării creditelor cu dobîndă avantajoasă prin B.C. „Eximbank” S.A. Gruppo Veneto Banca angajatorilor (întreprinderile micro, mici şi mijlocii, asociaţiile de gospodării ţărăneşti şi fermier, şi şomerilor înregistraţi care au trecut un curs de instruire în domeniul antreprenoriatului care:

a)       desfăşoară activităţi în sectorul de producere, construcţii, prestări servicii sau turism;                                                                                                      

b)      îşi asumă angajamentul de a antrena, în proporţie de cel puţin 50 la sută, la locuri de muncă nou create persoane din rîndurile şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă şi de a le menţine cel puţin 3 ani cu condiţia că acestea să nu încalce disciplina muncii;

c)       locurile de muncă create să nu fie locuri de muncă libere rezultate în urma disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

- La capitolul Acte ale Ministerului Finanţelor al Republicii Moldova sunt publicate:

- Condiţiile de plasare, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat cu dobîndă flotantă nr. 08/3-1/323 din 14.08.2008.

- Condiţiile de plasare, circulaţie şi răscumpărare a obligaţiunilor de stat cu dobîndă fixă nr. 08/3-1/323 din 14.08.2008.

 

- La capitolul acte ale Băncii Naţionale a Moldovei este publicată Hotărîrea nr.156 din 07.08.2008 cu privire la modificarea şi completarea Instrucţiunii nr.10018-25 „Condiţiile de activitate a magazinelor duty-free cu valută străină”.

Anexa nr.1 la această hotărîre  cuprinde Raportul privind încasarea valutei străine obţinute de la comercializarea mărfurilor în magazinul duty-free. Anexa nr. 2 cuprinde Raportul privind certificatele TV-28 de introducere a valutei în ţară, iar Anexa nr.3 cuprinde Raportul privind ordinele bancare de încasare valutară.

Monitorul Oficial nr.162-164 din 29 august 2008

                                                                                       

- Legea cu privire la migraţia de muncă nr.180-XVI din 10 iulie 2008.

Legea reglementează desfăşurarea activităţilor de muncă provizorii ale lucrătorilor imigranţi, condiţiile de acordare, prelungire şi revocare a dreptului de muncă, precum şi condiţiile de angajare provizorie în muncă a cetăţenilor Republicii Moldova în străinătate.

Dreptul la muncă se acordă cetăţeanului străin în baza deciziei privind acordarea dreptului la muncă emisă de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă . Dreptul de şedere provizorie în scop de muncă se acordă de Ministerul Afacerilor Interne în baza Deciziei privind acordarea dreptului la muncă.

Prezenta lege întră în vigoare la 1 ianuarie 2009.

- Regulamentul privind furnizarea şi utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea Consiliului de Administrare al ANRE nr.304 din 7 august 2008.

Regulamentul are ca scop reglementarea relaţiilor dintre furnizor, unitatea de distribuire sau unitatea transportatoare şi consumator.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...