37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 139 – 165 din 1 iunie 2015 – 30 iunie 2015

MO nr. 139 – 165 din 1 iunie 2015 – 30 iunie 2015

29.06.20156.294 views

Monitorul Oficial nr. 161-165 din 26.06.2015

Convenţie colectivă (nivel naţional) a Comisiei Naţionale pentru Consultări și Negocieri Colective pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează  în Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă"

Conform Convenției colective nr. 15 din 09.06.2015, a fost modificată și completată Convenţia colectivă (nivel naţional) nr.2 din 9 iulie 2004 „Timpul de muncă şi timpul de odihnă". Modificările efectuate se referă la aprobarea concediul paternal pentru tatăl copiilor nou-născuți, zilele libere pentru părinții care au copii în clasele I și II la început și sfârșit de an școlar, precum și concediul în cazul decesului socrilor ș.a. Pentru a afla mai multe detalii despre aceste modificări, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 160 din 19.06.2015

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010

Potrivit Hotărîrii nr. 394 din 16.06.2015, au fost aprobate modificările ce se operează în anexa nr.1 „Lista proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile şi serviciile destinate acestora" şi anexa nr.2 „Lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA" la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de administrare a contingentului tarifar la importul în vrac a laptelui

Conform Hotărîrii nr. 400 din 16.06.2015, Guvernul a hotărât că taxa vamală preferenţială la importul în vrac a laptelui clasificat la poziţia tarifară 0401 se va aplică în limita contingentului tarifar stabilit, conform notei la capitolul 4 al secţiunii I din anexa la Legea nr.172 din 25 iulie 2014privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor. Alocarea contingentului tarifar se va efectua în baza principiului „primul venit - primul servit", în exclusivitate procesatorilor de lapte din Republica Moldova. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 93 din 1 februarie 2013

Prin Hotărîrea nr. 401 din 16.06.2015, a fost modificat și completat Regulamentul privind restituirea taxei pe valoarea adăugată, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.93 din 1 februarie 2013. Pentru a alfa mai multe detalii despre modificările efectuate, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 150-159 din 19.06.2015

Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni

Prin Legea nr. 106 din 28.05.2015, a fost modificată și completată Legea nr. 1134-XIII din 2 aprilie 1997 privind societăţile pe acţiuni. Această lege a suferit modificări la mai multe articole, cum ar fi articolele 2, 3, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 etc. De asemenea au fost abrogate articolele 9, 76 alin. (5), 3 alin. (10). Aceste modificări în mare parte țin de vânzarea-cumpărarea valorilor mobiliare, plasarea lor pe piața bursieră, plata dividendelor acționarilor, activitatea acționarilor etc. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru punerea în aplicare a prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova

Conform Hotărîrii nr. 385 din 16.06.2015, a fost aprobat Regulamentul cu privire la procedura de eliberare şi retragere a certificatului de exportator aprobat. Acest Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile Protocolului referitor la definirea conceptului de „produse originare" şi a metodelor de cooperare administrativă din cadrul Acordului de amendare şi aderare la Acordul Central European de Comerţ Liber (CEFTA), prevederile Protocolului II „Definiţia noţiunii de „produse originare" şi metodele de cooperare administrativă" din cadrul Acordului de Asociere între RM, pe de o parte, şi UE şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, prevederile privind originea mărfurilor ale altor acorduri de liber schimb la care Republica Moldova este parte, precum şi în temeiul prevederilor secţiunii 342 din Codul vamal al Republicii Moldova nr.1149-XIV din 20 iulie 2000 şi stabileşte condiţiile necesare a fi întrunite de către agenţii economici exportatori de mărfuri de origine preferenţială Republica Moldova care solicită statutul de exportator aprobat, procedura de acordare şi retragere a statutului respectiv, precum şi drepturile şi obligaţiile exportatorului aprobat.

Exportatorul aprobat reprezintă persoana înregistrată în Republica Moldova care exportă mărfuri de origine preferenţială Republica Moldova de pe teritoriul vamal al statului şi căreia Serviciul Vamal i-a acordat, la cererea scrisă a acesteia, dreptul de a documenta pe propria răspundere originea preferenţială a mărfurilor exportate prin completarea unei „declaraţii de origine a mărfii/declaraţii pe factură", perfectată în conformitate cu procedura descrisă în prezentul Regulament. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Raportul de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2014

Potrivit Raportului nr. 1042 din 19.06.2015 a fost publicat Raportul de activitate al Inspectoratului de Stat al Muncii pe anul 2014. Activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii în anul 2014 a fost orientată spre realizarea obiectivelor ce-i revin din programul său de activitate şi din prevederile actelor legislative şi normative. Conform acestora, Inspectoratului de Stat al Muncii îi revine, drept obiectiv principal, asigurarea aplicării dispoziţiilor legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă. În vederea realizării obiectivelor sale, Inspectoratul de Stat al Muncii întreprinde diverse acţiuni orientate spre asigurarea aplicării legislaţiei muncii, securităţii şi sănătăţii în muncă. Acestea înglobează vizite de control, monitorizarea muncii copilului, examinarea petiţiilor şi sesizărilor despre încălcarea legislaţiei muncii, prevenirea, sancţionarea şi combaterea ilegalităţilor, înregistrarea statelor de personal şi a contractelor colective de muncă, cercetarea accidentelor de muncă, acţiuni de informare, consultare şi sensibilizare, măsuri de consolidare a capacităţilor profesionale ale inspectorilor de muncă.

Indicii Biroului Naţional de Statistică privind preţurile de consum

Conform Indicilor nr. 1043 din 19.06.2015, Biroul Naţional de Statistică a comunicat datele privind indicele preţurilor de consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender) în mai 2015 faţă de decembrie 2014:

  • Ianuarie - 100,8%;
  • Februarie - 103,1%;
  • Martie - 103,9%;
  • Aprilie - 105,0%;
  • Mai - 105,6%.

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întîrziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

Potrivit Ordinului nr. 98 din 15.05.2015, a fost aprobat Regulamentul cu privire la eşalonarea stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. Acest Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile art. 11 al Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2015, nr. 73 din 12 aprilie 2015 şi reglementează procedura de încheiere, de acţiune şi de reziliere a acordului de eşalonare a stingerii datoriilor majorărilor de întârziere (penalităţilor) faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. Prevederile prezentului Regulament sunt executorii pentru CNAS şi plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Acest ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Casei Naţionale de Asigurări Sociale cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de eliberare a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat

Prin Ordinul nr. 99 din 15.05.2015, a fost aprobată Instrucţiunea privind modul de eliberare a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat. Această Instrucţiune este elaborată în conformitate cu prevederile punctului 8 din anexa nr. 3 a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat anuale şi stabileşte mecanismul de eliberare a certificatului privind lipsa datoriilor faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat în legătură cu iniţierea procedurii de lichidare a întreprinderii individuale. Prevederile prezentei Instrucţiuni sunt executorii pentru structurile teritoriale ale CNAS şi întreprinderile individuale. Acest ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat despre aprobarea Regulamentului cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti

Conform Ordinului nr. 396 din 06.05.2015, a fost aprobat Regulamentul cu privire la stimularea morală (nonfinanciară) a contribuabililor oneşti. Acest Regulament stabileşte modul şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a acţiunii de stimulare cu certificate de credibilitate şi diplome de merit a celor mai oneşti contribuabili, precum şi a celor mai profesionişti contabili ai contribuabililor oneşti, care au asigurat un înalt grad de conformare fiscală voluntară, prin calcularea corectă, raportarea şi vărsarea deplină şi la timp la Bugetul Public Naţional a obligaţiei fiscale aferente activităţii de întreprinzător, demonstrând un nivel înalt al transparenţei evidenţei contabile a activităţii desfăşurate, conform reglementărilor în vigoare. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind aprobarea formularului tipizat a Сalculului la impozitul pe bunurile imobiliare (Forma BIJ-15) şi instrucţiunea privind modul de completare a acesteia

Potrivit Ordinului nr. 495 din 10.06.2015, a fost aprobat Formularul tipizat al dării de seamă „Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 15)" și instrucțiunea de completare a acestuia. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 144-149 din 12.06.2015

Legea privind ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit

Potrivit Legii nr. 91 din 14.05.2015, a fost rectificată Convenţia dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Malta pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, întocmită la Valletta la 10 aprilie 2014. Prezenta Convenţie se va aplica persoanelor care sunt rezidente ale unuia sau ale ambelor State Contractante. Convenţia se va aplica impozitelor pe venit, percepute în numele unui Stat Contractant sau al unităţilor administrativ-teritoriale, al subdiviziunilor politice sau al autorităţilor locale ale acestuia, indiferent de modul în care sunt percepute. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Legea pentru completarea articolului 7 din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997

Conform Legii nr. 109 din 28.05.2015, a fost completat articolul 7 din Codul fiscal, cu un nou punct, 11, potrivit căruia, modificările şi/sau completările codului fiscal şi ale legilor de punere în aplicare a titlurilor Codului fiscal se pun în aplicare peste 180 de zile calendaristice de la data publicării legii de modificare şi/sau de completare în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015

Prin Hotărîrea nr. 335 din 04.06.2015, a fost aprobat Planul naţional de acţiuni pentru ocuparea forţei de muncă pe anul 2015. Scopul principal al Planului de acţiuni este identificarea acţiunilor prioritare pe piaţa muncii, bazându-se pe analizele efectuate privind situaţia pe piaţa muncii şi propunerile parvenite de la autorităţile publice centrale cu competenţe în domeniu, resursele financiare şi umane disponibile, în vederea soluţionării problemelor pieţei muncii. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015

Potrivit Hotărîrii nr. 352 din 10.06.2015, a fost aprobat Regulamentul privind modul de repartizare a mijloacelor fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli pentru anul 2015. Acest Regulament stabileşte măsurile de sprijin din mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli, precum şi modul de administrare a fondului în vederea asigurării şi garantării corectitudinii de alocare a mijloacelor, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, cuantumul sprijinului financiar alocat, modalităţile de recepţionare, inspectare, autorizare, contabilizare plăţi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Comunicat Informativ al Ministerul Finanţelor privind aplicarea corectă a unor prevederi din Codul fiscal aferente modificărilor operate prin Legea nr.71 din 12.04.2015

Conform Comunicatului nr. 14/3-07/170 din 09.06.2015, pornind de la modificările operate în Codul fiscal nr.1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr.71 din 12.04.2015, Ministerul Finanţelor prezintă pentru cunoştinţă şi călăuză în activitatea cotidiană, indicații cu privire la aplicarea normelor privind modificările mărimilor tranşelor de venit impozabil, scutirii anuale personale, scutirii anuale personale majore şi a scutirii anuale pentru persoanele întreţinute, la calcularea impozitului pe venitul persoanelor fizice, precum și indicații cu privire la aplicarea normelor privind modificarea mărimilor cotelor taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova.

Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare cu privire la aprobarea Regulilor de avizare a condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură

Prin Ordinul nr. 102 din 29.06.2015, au fost aprobate Regulile de avizare a condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură. Prezentele Reguli asigură aplicarea corectă şi transparentă a prevederilor art. 15 din Legea nr. 243-XV din 08.07.2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură. Regulile sunt obligatorii pentru asigurătorii care intenţionează să solicite avizarea condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură şi pentru Grupul de lucru pentru examinarea condiţiilor speciale de asigurare a riscurilor de producţie în agricultură, instituit prin Ordinul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare nr. 12 din 30.01.2014, cu modificările şi completările ulterioare. Regulile sunt obligatorii şi pentru alte persoane care, în virtutea funcţiilor deţinute, sunt implicate nemijlocit în organizarea procesului de avizare. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratul Fiscal Principal de Stat privind modificarea Regulamentului cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice „e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare

Potrivit Ordinului nr. 481 din 05.06.2015, a fost modificat Regulamentul cu privire la Sistemul informaţional automatizat de creare şi circulaţie a facturilor şi facturilor fiscale electronice "e-Factura", aprobat prin Ordinul IFPS nr.562 din 04.04.2014. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 139-143 din 05.06.2015

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 108 din 28.05.2015, au fost efectuate completări la art. 125 din Codul fiscal privind restituirea accizelor. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici. Totodată, a fost modificată data intrării in vigoare a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte legislative nr. 71 din 12.04.2015, în special prevederile legate de impozitul pe venit (inclusiv ce țin de valoarea scutirii personale anuale a persoanei fizice, de limita venitului persoanei fizice impozitat la cota de 7%, etc.), începând cu 01 ianuarie 2015. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la desemnarea membrilor Comisiei de Certificare

Prin Hotărîrea nr. 328 din 02.06.2015, au fost desemnați membrii comisiei de certificare în temeiul art. 31 din Legea nr.837-XIII din 17 mai 1996 cu privire la asociaţiile obşteşti. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Economiei cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Potrivit Ordinului 98 din 29.05.2015, a fost completată anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010. Astfel, lista agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero, a fost completată cu 10 entități noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerul Finanţelor cu privire la modificarea Registrului auditorilor interni certificaţi din sectorul public

Prin Ordinul nr. 75 din 27.05.2015, a fost modificat Registrul auditorilor interni certificaţi din sectorul public, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.97 din 1 iulie 2013. Acesta a fost expus în redacție nouă. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 "Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Potrivit Ordinului nr. 207 din 22.05.2015, a fost completată Anexa nr.8 „Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale" la Ordinul Serviciului Vamal "Referitor la aprobarea Normelor Tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" nr.346-O din 24.12.2009, cu 7 coduri noi. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal De Stat referitor la aprobarea Indicaţiilor metodice privind efectuarea vizitelor fiscale

Conform Ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 129 din 24.02.2015, au fost aprobate Indicațiile metodice privind efectuarea vizitelor fiscale. Indicațiile menționate au fost elaborate în scop de a fi călăuză pentru funcționarii Serviciului Fiscal de Stat în cadrul efectuării vizitei fiscale și stabilesc particularitățile și condițiile de organizare, de efectuare și de raportare a rezultatelor vizitei fiscale. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Bancii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi la norma rezervelor obligatorii

Potrivit Hotărîrii nr. 139 din 28.05.2015, se majorează rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1.0 puncte procentuale, de la 13.5 până la 14.5 la sută anual. Totodată, se majorează ratele de dobândă la creditele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 16.5 la 17.5 la sută anual și la depozitele overnight cu 1.0 puncte procentuale, de la 10.5 la 11.5 la sută anual.

Se majorează norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă cu 2.0 puncte procentuale şi se stabileşte în mărime de 22.0 la sută din baza de calcul începând cu perioada de menţinere a rezervelor obligatorii în lei moldoveneşti 8 iulie 2015 - 7 august 2015, această prevedere va intra în vigoare la data de 8 iulie 2015. De asemenea, se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă la nivel de 14.0 la sută din baza de calcul. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...