37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 139-145 din 26 august 2011

MO nr. 139-145 din 26 august 2011

01.09.20111.728 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 7 din 26 august 2011

 

Monitorul Oficial nr. 139-145 din 26 august 2011

 

- Legea nr. 168 din 22.07.2011 pentru modificarea Legii nr. 382-XIV din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor

Se modifică denumirea Comisiei din „Comisia Interdepartamentală de Combatere a Narcomaniei şi Narcobusinessului” în „Comisia Naţională Antidrog”.

Se indică funcţiile Comisiei Naţionale Antidrog stipulate la art. 6 prezentei Legi.

 

- Legea nr. 175 din 28.07.2011 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior

Aliniatul (1) art. 14 va avea următorul cuprins: „(1) Desfăşurarea activităţii de comerţ se autorizează de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul întîi sau a municipiului Chişinău în a cărei rază teritorială urmează sa-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv

Amintim că, anterior acestei modificări desfăşurarea activităţii de comerţ se autoriza de către autoritatea administraţiei publice locale de nivelul al doilea în a cărei rază teritorială urmează să-şi desfăşoare activitatea comerciantul respectiv.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 1176 din 22.12.2010 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la asigurarea regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi al altor persoane juridice

Prezentul Regulament stabileşte modalitatea de asigurare a regimului secret în cadrul autorităţilor publice şi ale persoanelor juridice.

Regimul secret reprezintă ansamblul de măsuri organizatorico-juridice, care fac parte din sistemul naţional de protecţie a secretului de stat, privind metodele şi mijloacele utilizate de protejare a informaţiilor şi a purtătorilor materiali de informaţii atribuite la secretul de stat, precum şi acţiunile întreprinse în acest domeniu.

Persoanele juridice vor avea dreptul de acces la secretul de stat în baza certificatului de securitate eliberat de Comisia interdepartamentală pentru protecţia secretului de stat, în modul stabilit de Lege şi prezentul Regulament.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 617 din 17.08.2011 cu privire la aprobarea Cadastrului funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2011

Se aprobă Cadastrul funciar conform situaţiei de la 1 ianuarie 2011, cu suprafaţa totală de 3384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 631 din 22.08.2011 cu privire la Consiliul Economic pe lîngă Prim-ministru

Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic pe lîngă Prim-ministru.

Acest consiliu este constituit în calitate de organ consultativ şi are misiunea de a facilita dialogul între reprezentanţii comunităţii de afaceri şi formării de politici în vederea dezvoltării unui climat socio-economic favorabil şi unui mediu de afaceri nondiscriminatoriu, transparent şi favorabil investiţiilor.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 96 din 28.07.2011 cu privire la monitorizarea şi analiza datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar

Acest ordin se aprobă cu scopul monitorizării şi analizei datoriilor cu termen de achitare expirat în sistemul bugetar.

Autorităţile publice centrale şi locale vor prezenta Ministerului Finanţelor rapoartele aprobate la prezentul ordin, în termen de pînă la data de 15 a lunii următoare perioadei de gestiune, împreună cu nota explicativă.

 

- Hotărîrea ANRCETI cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în anexa la Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementarea în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei nr. 59 din 21.12.2010

Se aprobă următoarele tarife pentru resursele de numerotare telefonica noi, în lei (fără TVA) pentru un număr şi pentru un an:

- număr naţional scurt, 14xxx – 10000,0

- număr de rutare, 17xx – gratis

- număr pentru reţelele şi servicii de comunicaţii electronice furnizate la puncte fixe din şirurile de numere „2” şi „3”, 2xxxxxxx; 3xxxxxxx – 0,20

Plata pentru numerele naţionale scurte de forma „14xxx” va fi percepută începînd cu data de 01.02.2012.

Comentarii:

Începând cu 1 septembrie curent, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) va elibera, la cerere, furnizorilor de reţele şi servicii publice de telefonie fixă licenţe de utilizare a noilor numere naţionale scurte din 5 cifre de forma „14xxx” (unde x = 0…9). Aceste numere, conform hotărîrii Consiliului de Administraţie al ANRCETI nr.14 din 23.06.2011 cu privire la implementarea accesului la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” fără utilizarea prefixului „0”, vor substitui, începând cu 1 februarie 2012, actualele numere locale scurte din 4 cifre de forma „02A(B)14xx”.

În scopul asigurării, cu începere din 01.02.2012, a accesului la codurile şi numerele naţionale scurte din şirul de numere „1” fără utilizarea prefixului „0” ANRCETI a obligat furnizorii de reţele publice de telefonie fixă şi mobilă să efectueze, începând cu 1 septembrie 2011, lucrările tehnice necesare de modificare a propriilor reţele. Totodată, titularii licenţelor de utilizare a numerelor locale scurte de forma „02A(B)14xx” au fost obligaţi să informeze utilizatorii resurselor date despre retragerea acestora şi substituirea lor cu numere naţionale scurte de forma „14xxx”. În perioada decembrie 2011 – ianuarie 2012, ei urmează să asigure această informare prin intermediul „robotului telefonic”.

Conform legislaţiei în vigoare, ANRCETI gestionează resursele de numerotare din PNN şi le atribuie, la cerere, în baza licenţei, furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice. Aceştia utilizează resursele atribuite pentru necesităţi proprii, le oferă abonaţilor săi sau altor persoane autorizate să presteze servicii publice.

 

Pregătitde OptimAudit SRL

tel.270103,272086.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...