37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.135-152 din 3 august 2010 – 20 august 2010

MO nr.135-152 din 3 august 2010 – 20 august 2010

24.08.20103.106 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 7 din 21 august 2010

Monitorul Oficial nr. 135-137 din 03 august 2010

- Legea nr.102 din 28.05.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege au fost modificate următoarele acte legislative:

  1. Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură;

Conform modificărilor:

-  din textul legii a fost exclusă noţiunea de „avocatură” ca instituţie de drept independentă a societăţii civile, rămînînd doar aşa noţiune ca „profesie de avocat;

-  au fost incluse norme care reglementează exercitarea profesiei de avocat de către avocaţii din alte state. Pentru avocaţii din alte state s-a stabilit interdicţia de a reprezenta interesele persoanelor fizice sau juridice în instanţele de judecată şi în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu excepţia arbitrajului comercial internaţional;

- acordarea asistenţei juridice calificate (reprezentarea intereselor în instanţa de judecată şi participarea la urmărirea penală şi la dezbateri judiciare în cauzele penale în calitate de apărător sau reprezentant al victimei) de către o persoană fizică sau juridică care nu are calitatea de avocat se pedepseşte;

- au fost stabilite care sunt drepturile şi obligaţiile unui avocat stagiar;

- legea a fost completată cu capitolul II¹ care se referă la admiterea în profesia de avocat;

- profesia de avocat poate fi exercitată sub 2 forme: cabinet al  avocatului sau birou asociat de avocaţi care conform legii, activează în aceleaşi condiţii juridice şi economice şi nu pot fi discriminate una faţă de alta sub aspect financiar, fiscal sau de orice natură. Cabinetul avocatului se prezintă în raporturile juridice ca persoană fizică, iar biroul asociat de avocaţi este persoană juridică, ambele fiind înregistrate de către Ministerul Justiţiei;

- amenda  de la 1000 la 3000 lei (va constitui venit  la bugetul Uniunii Avocaţilor) a fost stabilită ca formă a sancţiunilor disciplinare ale avocatului;

- avocatul este obligat să poarte robă în faţa instanţelor judecătoreşti.

  1. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova nr. 225-XV din 30.05.2003.

Conform modificărilor:

- în proces civil, persoanele fizice îşi pot apăra interesele fie personal ori prin avocat, iar împuternicirile reprezentantului persoanei juridice trebuie să fie formulate într-o procură, eliberată şi legalizată.

  1. Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008.

 Conform modificărilor:

- codul a fost completat  cu articolul 54¹ care se referă la exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi cu următorul cuprins:

„54¹. Exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi pentru care este obligatorie deţinerea unei autorizaţii, precum şi exercitarea unei profesii sau activităţi în alte condiţii decît cele stabilite, dacă legea prevede că aceste acţiuni sînt ilicite se sancţionează cu amendă de la 200 la 400 u.c. sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore.”

 Procurorul este competent de a examina acest tip de contravenţii.

                                   

 - Legea nr. 147 din 02.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

A fost modificat articolul 34 din Legea Curţii de Conturi nr. 261-XVI din 05.12.2008. Conform modificărilor:

„(6) Hotărîrile adoptate de Curtea de Conturi pot fi contestate la Curtea Supremă de Justiţie în decurs de 30 de zile de la data adoptării”. Anterior, hotărîrile Curţii de Conturi se contestau la Curtea de Apel Chişinău.

„(7) Rapoartele de audit, precum şi hotărîrile Curţii de Conturi asupra acestora se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în decurs de 15 zile de la data aprobării/adoptării”.  Pînă la modificări, hotărîrile se publicau în decurs de 10 zile de la data expirării termenului de atac, iar în cazul contestării acestea se publicau doar după adoptarea hotărîrii definitive a instanţei de judecată.

- Legea nr. 193 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

I. Conform modificărilor aduse Codului Fiscal:

- a fost completat articolul 103 alineatul (1) cu punctul 23¹. Astfel, vor fi considerate ca livrări scutite de TVA „livrările de mărfuri şi servicii în cadrul unui contract de leasing (financiar sau operaţional)”. Astfel, întreprinderile care activează în domeniul leasing-ului (financiar sau operaţional) la livrările efectuate în cadrul unui contract de leasing vor întocmi şi elibera factură. Din acest considerent au fost abrogate: punctul  a) alineatul (6) al articolului 101 care se referea la dreptul de a cere restituirea din bugetul de stat a diferenţei dintre suma TVA la valorile materiale/serviciile procurate de către întreprinderile ce desfăşoară activitate de leasing şi suma TVA la livrările de bunuri/servicii efectuate în cadrul contractelor de leasing financiar/operaţional şi punctul b) alineatul (7) de la art. 108 care se referă la termenele de plată a TVA.

Comentarii:

Modificările operate prin această lege întră în vigoare de la 1 ianuarie 2011. După părerea noastră, modificările propuse au născut mai multe întrebări decît răspunsuri. Majoritatea contractelor de locaţiune (arendă) pot fi transformate în contracte de leasing operaţional !? Companiile de leasing credem că, de asemenea, nu sunt tare entuziasmate de perspectiva efectuării livrărilor scutite de TVA? În acest caz, TVA achitată furnizorilor săi urmează să fie inclusă în costul bunurilor transmise în leasing.Pentru locatari, de asemenea, va creşte valoarea bunului procurat în leasing din contul TVA inclusă în cost. Ceva nu-i în regulă şi presupunem că vor urma modificări, scrisori de lămurire etc.

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr.37 din 04.06.2010 privind auditul asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurări sociale de stat pe anul 2009.

- Hotărîrea Guvernului 679 din 30.07.2010 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Prin această hotărîre au fost modificate cîteva hotărîri ale guvernului care se referă la salarizarea personalului din unităţile bugetare, şi anume:

- Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13.04.2006 „cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare”

- Hotărîrea Guvernului nr. 650 din 12.06.2006 „privind salarizarea militarilor, efectivului de trupă şi corpului de comandă angajaţi în serviciul organelor apărării naţionale, securităţii statului şi ordinii publice.”

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 93 din 19.07.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice.

Din momentul intrării în vigoare a acestei Instrucţiuni, a fost abrogată Instrucţiunea cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice nr. 85 din 09.10.1996.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 148 din 29.07.2010 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază, aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivel actual de  7,0 la sută anual.

Se menţin ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight la nivelul actual 10,0 la sută anual;

-          la depozitele overnight la nivelul actual 4,0 la sută anual.

Ratele nominalizate se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

- Hotărîrea Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr. 150 din 29.07.2010 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung.

Conform hotărîrii se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7,0 la sută anual. Rata nominalizată se aplică începînd cu data intrării în vigoare a hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratei noi.

Monitorul Oficial nr. 138-140 din 06 august 2010

- Legea nr. 157 din 08.07.2010 pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010 nr. 129-XVIII din 23.12.2009.

Modificările operate sunt legate de asigurarea obligatorie socială de stat a notarilor de stat în legătură cu schimbarea statutului de notar de stat în cel de notar public. Cuvintele „notarii de stat” se exclud din textul Legii, iar cuvintele  „notarii privaţi” se substituie cu cuvintele „notarii publici”.

        „(1) Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de salariaţii asiguraţi din rîndul notarilor de stat se stabileşte în proporţie de 6% din salariul lunar şi din celelalte recompense, pînă la schimbarea statutului de notar de stat în cel de notar public. Contribuţia individuală de asigurări sociale de stat obligatorii se utilizează pentru asigurarea pensiilor de asigurări sociale de stat.

(2) Contribuţia de asigurări sociale de stat obligatorii datorată de angajator pentru salariaţii asiguraţi din rîndul notarilor de stat se stabileşte în proporţie de 23% la fondul de salarizare şi la alte recompense, pînă la schimbarea statutului de notar de stat în cel de notar public”.

- Legea nr.186 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Prin această lege au fost modificate următoarele acte legislative:

1. Legea nr. 1585-XIII din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală.

Conform modificărilor şi completărilor s-a stabilit că:

- Acţiunea poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se suspendă în cazul:

a) radierii de către angajator sau instituţia abilitată, stabilită la art.4 alin.(9), a persoanei asigurate din lista de evidenţă nominală;

b) suspendării, în temei legal, a activităţii unităţii;

c) încorporării în serviciul militar în termen;

d) acordării, pe parcursul unui an calendaristic, a concediului neplătit cu o durată mai mare de 60 de zile calendaristice;

e) şomajului tehnic;

f) suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului, cu excepţia cazurilor de aflare în concediu parţial plătit pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani şi de aflare în concediu pentru îngrijirea unui membru bolnav al familiei cu durata de pînă la un an, conform certificatului medical.

2. Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. 

Conform modificărilor:

- Primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală pentru categoriile de persoane prevăzute în anexa nr.2 se calculează în valoare absolută, conform art.17 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală care prevede că „mărimea primei de asigurare în formă de sumă fixă se calculează prin aplicarea primei de asigurare în formă de contribuţie procentuală la salariul mediu anual, prognozat pentru anul respectiv în baza indicatorilor macroeconomici”.

- Organele Serviciului Fiscal de Stat percep, în modul stabilit pentru executarea silită a obligaţiei fiscale neonorate în termen, primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilite în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense.

- Persoanele fizice, incluse la începutul anului de gestiune în una din categoriile de plătitori prevăzute în anexa nr.2, (fondatorii de întreprinderii individuale, notarii privaţi şi avocaţii, titularii de patenta de întreprinzător, proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, etc., ) care pe parcursul anului se includ în una din categoriile de plătitori prevăzute la pct.2 din anexa nr.1 (persoanele angajate, inclusiv în proiecte, instituţii şi organizaţii internaţionale care îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova, persoanele angajate de către întreprinzătorii individuali şi de către alţi angajatori persoane fizice, persoanele angajate de notari privaţi si avocaţi, cetăţenii Republicii Moldova angajaţi în ambasade, consulate, persoanele care îşi desfăşoară activitatea în asociaţii şi organizaţii obşteşti) şi care confirmă achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă pentru anul respectiv nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în formă de contribuţie procentuală la salariu şi la alte recompense pentru perioada respectivă. În cazul menţionat nu se calculează nici primele ce urmează a fi achitate de către angajator pentru asigurarea persoanelor nominalizate.

- Neachitarea în termen a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală atrage după sine calcularea unei majorări de întîrziere în proporţie de 0,1% din suma datoriei pentru fiecare zi de întîrziere. Majorarea de întîrziere nu se va calcula pentru perioada aflării la examinare a documentelor privind transferul primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală de la un cont la altul.

- Anexa nr. 3 care enumeră tipurile drepturilor şi veniturilor la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se completează cu 2 puncte şi anume:

30. Indemnizaţia achitată angajaţilor de către angajatori în perioada şomajului tehnic.

31. Compensaţiile şi indemnizaţiile unice pentru absolvenţii instituţiilor de învăţămînt în primii 3 ani de activitate, acordate conform art.11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr.411-XIII din 28 martie 1995 şi art.53 alin.(9) din Legea învăţămîntului nr.547-XIII din 21 iulie 1995.

3. Codul contravenţional al Republicii Moldova.

Articolul 266 a fost completat cu următoarele alineate care prevăd:

(5) Neprezentarea în termenul stabilit de legislaţie a listelor de evidenţă nominală a persoanelor neangajate asigurate din contul bugetului de stat, precum şi a modificărilor survenite în liste, se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(6) Neînregistrarea în termenul stabilit de legislaţie a persoanelor juridice şi fizice, altele decît cele înregistrate de către organul înregistrării de stat, a notarilor publici şi a avocaţilor ca plătitori de prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală se sancţionează cu amendă de la 10 la 20 de unităţi convenţionale.

(7) Nerespectarea de către asigurat a termenului stabilit de actele normative în privinţa distribuirii către persoanele asigurate a poliţelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală primite de la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină se sancţionează cu amendă de la 5 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

- Hotărîrea Guvernului nr. 670 din 30.07.2010 pentru aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003 „cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei”.

Conform modificărilor, agenţii economici solicită clasificarea structurii de primire turistică către Agenţia Turismului (anterior instituţia abilitată era Ministerul Culturii şi Turismului) prezentînd următoarele documente: cerere; copia de pe certificatul de înregistrare a agentului economic; copia de pe autorizaţia de funcţionare, emisă de autorităţile administraţiei publice locale;  schiţa privind amplasarea structurii de primire turistică, conform cerinţelor stabilite de Guvern; structura, amplasarea şi nominalizarea camerelor, respectiv a spaţiilor de servire a mesei, conform cerinţelor stabilite de Guvern; fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare sau de servire a mesei pe categorii, conform modelului stabilit de Guvern; schema de încadrare a personalului; copia de pe certificatul de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională din cadrul Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului sau din cadrul altor instituţii în domeniu acreditate, în condiţiile legii.

Termenul de valabilitate a actului de clasificare este de 2 ani.

 

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 680 din 30.07.2010 privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 484 din 04.05.1998 „Cu privire la limitele cheltuielilor de asigurare ale agenţilor economici şi persoanelor fizice care practică activitatea de întreprinzător, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător pentru scopuri fiscale”, a fost exclus punctul 3 din hotărîre care stabilea că: „mărimea totală a defalcărilor pentru contractarea asigurărilor facultative, cu excepţia asigurărilor indicate la lit. h)-l) subpuct.2) pct.1, permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale, nu poate depăşi cuantumul primei de asigurare efectiv plătite în anul fiscal corespunzător.”

Este o modificare aşteptată, deoarece anterior exista o limită neargumentată în deducerea cheltuielilor legate de asigurările facultative. Astfel, cheltuielile legate de executarea contractelor de asigurare facultativă care se semnau pe parcursul unui an calendaristic şi se prelungeau în anul următor nu puteau depăşi cuantumul primei de asigurare efectiv plătite în anul fiscal corespunzător. Această limitare se referea doar la următoarele tipuri de asigurări facultative:

a) asigurări de accidente, inclusiv accidentele de muncă şi bolile profesionale;

b) asigurări de sănătate (contractate în favoarea angajaţilor întreprinderii);

c) asigurări de viaţă şi anuităţi (contractate în favoarea angajaţilor întreprinderii);

d) asigurări de vehicule terestre (altele decît cele feroviare), care acoperă daunele survenite la vehiculele terestre cu motor;

e) asigurări de vehicule de cale ferată, care acoperă daunele survenite la vehiculele de cale ferată care se deplasează sau transportă mărfuri ori persoane;

f) asigurări de nave aeriene, care acoperă daunele survenite la navele aeriene;

g) asigurări de nave maritime, lacustre şi fluviale, care acoperă daunele survenite la acestea;

m) alte asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă daunele din prejudiciul produs terţilor prin utilizarea şi exploatarea navelor aeriene şi vehiculelor de cale ferată.

  

        Odată cu abrogarea punctului 3, cheltuielile legate de asigurările facultative enumerate mai sus se permit spre deducere în scopuri fiscale fără careva limite sau rezerve, dacă aceste cheltuieli corespund articolului 24 din Codul Fiscal.

Cît priveşte celelalte asigurări facultative şi anume:

h) asigurări de bunuri în tranzit, care acoperă daunele suferite de mărfuri, bagaje şi alte bunuri transportate;

i) asigurări de incendiu şi de alte calamităţi naturale, care acoperă daunele suferite de proprietăţi şi bunuri (aflate în proprietatea întreprinderii) cauzate de incendiu, explozie, furtună, energie nucleară, alunecări de teren, alte fenomene naturale în afară de furtună;

j) asigurări de bunuri, care acoperă daunele suferite de proprietăţi şi bunuri (aflate în proprietatea întreprinderii) în cazul în care aceste daune sînt cauzate de grindină, îngheţ sau furt;

k) asigurări de răspundere civilă generală, care acoperă daunele din prejudiciul produs terţilor în urma exploatării obiectelor industriale periculoase;

l) asigurări de răspundere civilă generală, contractate în baza Convenţiei CMR din 19 mai 1956 şi Convenţiei TIR din 14 noiembrie 1975, la care Republica Moldova este parte din 26 mai 1993;

mărimea totală a defalcărilor permise ca deduceri de cheltuieli aferente activităţii de întreprinzător în scopuri fiscale, nu poate depăşi 3 (trei) procente din suma venitului brut, obţinut din toate sursele, inclusiv din activitatea operaţională, de investiţii şi financiară.

- Hotărîrea Guvernului nr. 3336 din 16.07.2010 din pentru aprobarea Regulamentului privind finanţarea campaniilor electorale şi a partidelor politice.

Regulamentul stabileşte modul de finanţare a campaniilor electorale şi a partidelor politice şi procedura de prezentare Comisiei Electorale centrale a rapoartelor financiare asupra veniturilor şi cheltuielilor concurenţilor electorali în campania electorală. Conform regulamentului, concurentul electoral înregistrat va deschide la bancă un cont cu menţiune „Fond electoral” în care vor fi virate mijloace financiare proprii şi cele primite de la persoane fizice şi / sau juridice din ţară, în scopul finanţării campaniei electorale. Plafonul mijloacelor ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală. Ultimele achitări din contul „Fond electoral” se fac pînă la sfîrşitul zilei de vineri anterioară zilei alegerilor. Închiderea contului se efectuează îndată după încheierea zilei alegerilor.

   Monitorul Oficial nr. 141-144 din 10 august 2010

- Legea nr.176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

   Principalele schimbări se referă la excluderea unor genuri de activităţi din lista genurilor de activităţi supuse reglementării prin licenţiere şi indicarea în anexa la licenţă a listei filialelor şi subdiviziunilor separate ale titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute.

Astfel, conform modificărilor aduse din lista genurilor de activităţi supuse reglementării prin licenţiere au fost excluse următoarele genuri de activitate:

1) proiectarea plantaţiilor pomicole, bacifere şi viticole; producerea şi/sau comercializarea seminţelor, materialului de înmulţire şi săditor;

2) producerea, păstrarea şi comercializarea materialului biologic de prăsilă (animale, material seminal, embrioni, ovule, icre şi larve de peşte, ouă de pasăre şi ouă de viermi de mătase) destinat reproducerii;

3) lucrările de foraj (cu excepţia prospecţiunilor tehnice în construcţie);

4) activităţile nucleare şi radiologice, cu utilizarea surselor radioactive, ce se raportă la categoriile I-III;

5) activitatea în domeniul geneticii, microbiologiei şi activităţile incluse în clasele III şi IV de risc, desfăşurate cu organisme modificate genetic;

6) activitatea instituţiilor de învăţămînt privat de toate nivelurile, treptele şi formele; învăţămîntul complementar (extraşcolar) şi/sau pentru adulţi, cu excepţia celui finanţat de la bugetul public naţional.

Conform modificărilor aduse la art.9(3), în anexa la licenţă se va indica, pe lîngă toate condiţiile de licenţiere, lista filialelor şi subdiviziunilor separate ale titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute.

Art.14 „Eliberarea sau prelungirea licenţei” a fost completat cu alineatele 5, 6 şi 7:

„(5) Pentru fiecare filială sau altă subdiviziune separată a titularului de licenţă la care va fi efectuată activitatea pe baza licenţei obţinute, titularului de licenţă i se eliberează copii autorizate de pe acesta. Copiile confirmă dreptul filialei sau al altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă de a desfăşura activităţi pe baza licenţei obţinute.

(6) În cazul în care titularul de licenţă creează o nouă filială sau o altă nouă subdiviziune separată, el este obligat să depună la autoritatea de licenţiere o cerere de reperfectare a licenţei în vederea includerii în anexa la licenţă a unei noi adrese de desfăşurare a activităţii, cu solicitarea copiei (copiilor) autorizate de pe licenţă, precum şi documentelor prevăzute la art.10(2b).

(7) În caz de lichidare a filialei sau a altei subdiviziuni separate a titularului de licenţă care a desfăşurat activităţi conform licenţei obţinute, acesta depune la autoritatea de licenţiere o cerere de reperfectare a licenţei în vederea excluderii adresei respective din anexa la licenţă. Modificările respective se includ în registrul licenţelor nu mai tîrziu de ziua lucrătoare următoare zilei în care a fost adoptată decizia privind reperfectarea licenţei.”

Art.18 „Taxa pentru licenţă” se completează cu alineatul (11):

„(11) Pentru solicitanţii de licenţă înregistraţi cu cel mult un an înainte de data depunerii declaraţiei pentru eliberarea licenţei, taxa pentru eliberarea licenţei constituie 50 la sută din taxa stabilită. Această prevedere nu se extinde asupra solicitanţilor de licenţă pentru activitatea în domeniul jocurilor de noroc, producţiei alcoolice, tutunului şi al produselor petroliere.”

S-a modificat taxa de licenţă pentru întreţinerea cazinourilor în modul următor:

e) întreţinerea cazinourilor

 - pînă la 6 mese inclusiv

180 000 lei pentru fiecare masă de joc

- pentru fiecare masă de joc, începînd cu a 7-ea

360 000 lei.

Anterior taxa de licenţă pentru întreţinerea cazinourilor era 360 000 lei pentru fiecare masă de joc.

Modificările vor intra în vigoare peste 3 luni de zile din data publicării legii, adică din 10 noiembrie 2010, cu excepţia modificărilor aduse anexei nr. 1 litera e) care se referă la modificarea taxei de licenţă pentru întreţinerea cazinourilor. Această modificare va intra în vigoare din data publicării.

- Legea nr. 179 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 355-XVI din 23.12.2005 cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

Modificările se referă la salarizarea persoanelor care deţin funcţii de demnitate publică. În acest sens legea a fost completată cu anexa nr. 12 care cuprinde salariile funcţiei (în lei) pentru personalul din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică.

- Legea nr. 183 din 15.07.2010 pentru completarea unor acte legislative.

Prin această lege:

- s-au efectuat completări la Legea nr. 1308-XIII din 25.07.1997 privind  preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului. Art. 4 care se referă la vînzarea terenurilor proprietate publică a fost completat cu alineatul (9¹) cu următorul cuprins:

 (9¹) Terenurile proprietate publică aferente construcţiilor din cadrul parcurilor industriale se vînd la preţul normativ al pămîntului stabilit la momentul dării acestora în folosinţă întreprinderii – administrator sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, exclusiv  după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, cu condiţia de respectare a prevederilor Legii cu privire la parcurile industriale”.

Articolul 10 care se referă la preţul normativ al pămîntului la vînzarea-cumpărarea şi arendarea terenurilor a fost completat cu alineatul (12) cu următorul cuprins:

„(12) La calcularea plăţii anuale de arendă pentru terenurile proprietate publică din cadrul parcurilor industriale create în corespundere cu Legea cu privire la parcurile industriale, întreprinderea – administrator va aplica coeficientul de micşorare pînă la 0,3 din plata stabilită la alin (11).”

- s-a completat articolului 13 din Legea bugetului de stat pe anul 2010 nr. 133-XVIII din 23.12.2009, cu alineatul (4) cu următorul cuprins:

„(4) Persoanele juridice care au obţinut statut de parc industrial, la darea în locaţiune a bunurilor proprietate publică, aplică coeficientul de micşorare pînă la 0,3 a tarifului de bază pentru chiria anuală a bunurilor proprietate publică, stabilită în anexa nr. 8”.

- Legea nr. 184 din 15.07.2010 pentru modificarea articolului 7 din Legea nr. 220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.    

       Conform modificărilor, pentru înregistrarea de stat a persoanei juridice nu se prezintă documentul ce confirmă depunerea de către fondatori a aportului în capitalul social al persoanei juridice în mărimea şi în termenul prevăzute de legislaţie. Litera c) de la alineatul (1) al articolului 7 care prevedea această obligaţie a fost abrogată.

- Legea nr. 187 din 15.07.2010 privind modificarea şi completarea unor acte legislative.

A fost completat alineatul (1) al  articolului 46 din Legea nr. 156-XIV din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat cu următorul text  „Asiguratul cu statut de funcţionar public care a realizat stagiul de cotizare prevăzut la art. 42 alin (1) şi confirmă un stagiu de cotizare în serviciul public de cel puţin 15 ani beneficiază de dreptul la pensionare anticipată cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vîrstei de pensionare prevăzute la art. 41. (1)”

- Legea nr. 194 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

Conform modificărilor:

-  s-a introdus un nou alineat (9²) la articolul 103 (livrările scutite de TVA) cu următorul cuprins:

„(92) T.V.A. nu se aplică mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în scop de construire a instituţiilor de asistenţă socială, precum şi mărfurilor şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul Republicii Moldova de către aceste organizaţii necomerciale pentru necesităţile instituţiilor menţionate.” Prin această modificare, nu se va aplica TVA la mărfurile şi serviciilor importate sau procurate pe teritoriul RM de ONG-uri (care corespund cerinţelor art.52 din Codul Fiscal) pentru construcţia şi necesităţile (întreţinerea) centrelor de asistenţă socială.

Comentarii:

Veşti bune pentru ONG care construiesc şi/sau întreţin instituţii de asistenţă socială. Rămîn însă semne de întrebare privind realizarea acestei norme (facilitate fiscală). Ce să însemne instituţie de asistenţă socială? Care sunt criteriile de stabilire a mărfurilor şi serviciilor procurate pentru necesităţile instituţiilor de asistenţă socială? Energia electrică consumată de oficiul ONG-lui care întreţine această instituţie este OK? Calculatorul procurat pentru contabilul-şef ONG? La ce cotă se vor efectua aceste livrări? În baza la ce document furnizorii de mărfuri (servicii) vor efectua livrările scutite de TVA, în acest caz? Multe întrebări, la care, încă mult timp, nu vor fi răspunsuri. În general, dacă statul într-adevăr vrea să susţină acest sector important pentru societate sunt alte metode mai eficiente ce ţin de scutirea de plata TVA (de exemplu, mecanismul de restituire a TVA misiunilor diplomatice, art.104 lit.c) din Codul fiscal (TVA se achită furnizorilor, iar apoi se restituie beneficiarilor în baza cererii şi documentelor anexate)).

Şi alt aspect. Facilitatea în formă de „scutire de TVA” (art.103) este „bună” numai la importul de mărfuri şi servicii pe teritoriul Republicii Moldova. Cînd se procură mărfuri şi servicii pe teritoriul ţării, sensul acestei facilităţi se pierde. Furnizorilor le este greu să se documenteze că livrarea corespunzătoare este scutită de TVA, îşi creează multe „bătăi de cap” privind evidenţa şi raportarea fiscală. În acest caz, diferenţa dintre livrări „scutite  de TVA” şi livrări „la cota 0% TVA” este foarte mare.

S-a modificat plafonul de înregistrare ca plătitor de TVA. Astfel se majorează plafonul de înregistrare obligatorie în calitate de contribuabil al TVA de la 300000 la 600000 lei. Începînd cu 01.09.2010, vor fi obligaţi să se înregistreze în calitate de plătitori ai TVA subiecţii, care într-o oricare perioadă de 12 luni consecutive, au efectuat livrări de mărfuri, servicii, inclusiv au importat servicii în sumă ce depăşeşte 600000 lei, cu excepţia livrărilor scutite de TVA. Subiecţii vor fi obligaţi să înştiinţeze oficial Serviciul Fiscal de Stat, completînd formularul respectiv, şi să se înregistreze nu mai tîrziu de ultima zi a lunii în care a avut loc depăşirea. Subiecţii se consideră înregistraţi din prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc depăşirea;

- se modifică şi art.283 din Codul fiscal (înlesniri la plata impozitului pe bunurile mobiliare), prin adăugarea la alineatul (1) a literei s), cu următorul conţinut:

„s) organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială”. Prin această modificare se scutesc de plata impozitului pe bunurile imobiliare organizaţiile necomerciale care corespund cerinţelor art.52, în cadrul cărora funcţionează instituţiile de asistenţă socială.

Prezenta lege întră în vigoare la data publicării, cu excepţia normei de ţine de modificarea plafonului de înregistrare obligatorie în calitate de contribuabil al TVA, care întră în vigoare de la 1 septembrie 2010.

- Legea nr. 196 din 15.07.2010 pentru abrogarea alineatului (2) din articolul 108 al Legii cooperaţiei de consum nr. 1252-XIV din 28.09.2000.

Conform legii a fost abrogat alineatul (2) din articolul 108 al legii care stabilea că „terenurile aflate în folosinţa organizaţiilor cooperatiste de consum şi a întreprinderilor lor cooperatiste nu pot fi înstrăinate persoanelor fizice sau juridice fără acordul scris al organizaţiilor cooperatiste de consum”.

- Legea nr. 206 din 16.07.2010 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

S-au efectuat modificări următoarelor acte normative:

1. Codul Vamal. Conform modificărilor introducerea şi/sau plasarea sub regimurile vamale de import, de antrepozit vamal, de admitere temporară, a  autovehiculelor de epocă pot fi introduse în Republica Moldova fără nici o restricţie a termenului de exploatare a maşinii. Prin autovehicul de epocă se înţelege un „mijloc de transport auto de orice marcă şi tip şi cu vîrsta mai mare de 30 de ani, ce reprezintă o valoare culturală a timpurilor trecute, confirmat de instituţia de stat competentă”.

 Art. 184¹ care se referă la „declararea prin acţiune a mijloacelor de transport auto introduse pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice” va avea următorul cuprins:

„(1) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, prin derogare de la prevederile art. 20, au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto, indiferent de termenul de exploatare a acestora, doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 90 de zile, în regimul vamal de admitere temporară, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) mijloacele de transport se află la evidenţă permanentă în alte state;

b) mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente să fie deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective; persoanele fizice nerezidente să fie proprietari ai mijloacelor de transport auto şi să locuiască temporar în Republica Moldova, acestea fiind confirmate prin actele respective;

c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;

d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;

e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto în regim vamal de admitere temporară, informaţia respectivă incluzîndu-se în registrul de stat al transporturilor.

(2) Nerespectarea condiţiilor stabilite la alin. (1) lit. a)-d) se sancţionează conform legislaţiei în vigoare;

(3) Persoanele fizice rezidente şi cele nerezidente, care nu au scos de pe teritoriul Republicii Moldova mijloace de transport auto declarate prin acţiune şi plasate, pe un termen de pînă la 90 de zile, în regimul vamal de admitere temporară nu au dreptul de a introduce pe teritoriul Republicii Moldova alte mijloace de transport auto în condiţiile alin. (1).

      În acest sens, a fost modificată şi Legea nr. 1569-XV din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice. Pe lîngă prevederi similare, Legea nr. 1569 prevede la aliniatul (6) al articolului 10 (introducerea şi scoatere mijloacelor de transport auto) că „în cazul în care persoana fizică părăseşte teritoriul Republicii Moldova fără mijlocul de transport auto care a fost introdus cu condiţia scoaterii acestuia de pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta este obligată să plaseze mijlocul de transport auto sub supraveghere vamală în regimul vamal de atrepozit vamal sau depozit provizoriu ori să depună gaj, pînă la expirarea termenului acordat în cuantum egal cu drepturile de import prevăzute pentru plasarea acestui mijloc de transport în regimul vamal de import. În cazul în care mijlocul de transport auto nu este scos de pe teritoriul republicii Moldova în termenul indicat, sumele de garanţie depuse la intrare se transferă integral la bugetul de stat. ”

      A suferit modificări în acest sens şi Codul Contravenţional. Astfel, conform modificărilor:

 - a fost majorată amenda de la 140 – 150 unităţi convenţionale pentru „nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligaţia de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligaţii”. 

- art. 439 se completează cu alineatul (10) „în caz de stabilire a sancţiunii contravenţionale prevăzute la art. 287 alin.  (8) şi (9), cheltuielile de scoatere a mijlocului de transport auto, a mărfurilor, obiectelor şi a altor valori de pe teritoriul Republicii Moldova le suportă contravenientul”.

Prin această lege a fost completat Codul fiscal cu punctul 7¹ la Nota la anexa la Titlul IV care prevede următoarele:

„7¹. Prin derogare de la poziţiile tarifare 870321-870324, 870331- 870333, suma accizului calculat pentru fiecare autovehicul de epocă de la poziţia tarifară 8703 este de 10 mii euro”.

   Monitorul Oficial nr. 145 - 147 din 13 august 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 728 din 10.08.2010 cu privire la ziua de odihnă din luna august 2010.

Conform hotărîrii se consideră ziua de luni, 30 august 2010, zi de odihnă, iar ziua de sîmbătă, 18 septembrie 2010 – zi lucrătoare.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 101  din 04.08.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor nr.1 la Recomandările metodice privind tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Conform modificărilor:

- Data trecerii obligatorii la IFRS şi prima dată de raportare se stabilesc de către fiecare entitate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi IFRS 1. De exemplu, pentru entităţile de interes public data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2011, iar prima dată de raportare a setului complet de situaţii financiare31 decembrie 2012.

- Pentru entităţile care vor efectua tranziţia la IFRS la 1 ianuarie 2011, perioada comparativă se consideră 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, iar primele situaţii financiare IFRS vor fi prezentate pentru anul 2012.

- Entităţile care vor efectua tranziţia la IFRS începînd cu 1 ianuarie 2011 vor întocmi şi vor prezenta pentru perioada 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011 doar situaţii financiare conform SNC.

-  Adiţional situaţiilor financiare anuale legislaţia în vigoare cere entităţilor de interes public prezentarea situaţiilor financiare interimare. Aceste entităţi vor întocmi şi prezenta primele situaţii financiare interimare conform situaţiei din 30 iunie 2012 în baza prevederilor IAS 34.

- Entitatea la întocmirea primelor situaţii financiare IFRS trebuie să pregătească bilanţul de deschidere la data trecerii la IFRS, de exemplu, pentru entităţile de interes public, care adoptă pentru prima dată IFRS – bilanţul de deschidere urmează să fie întocmit în mod obligatoriu la 1 ianuarie 2011.

- Entitatea, în cazul în care data trecerii la IFRS este 1 ianuarie 2009 efectuează tranziţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate (SNC) la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară cu dată de raportare 31 decembrie 2010. Entitatea a întocmit bilanţul de deschidere IFRS la data de tranziţie la IFRS care este 1 ianuarie 2009. Situaţiile financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2010 reprezintă primele situaţii financiare IFRS şi au fost întocmite prin aplicarea IFRS 1. Entităţile care vor efectua tranziţia la IFRS la 1 ianuarie 2011, reconcilierile elementelor contabile trebuie efectuate la 1 ianuarie 2011 şi 31 decembrie 2011.

- Raportul Casei Naţionale de Asigurări Sociale privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la situaţia din 1 ianuarie 2010.                                                                                                                                                                                                      

- Raportul Casei Naţionale de Asigurări Sociale privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat la partea de cheltuieli la situaţia din 1 ianuarie 2010.                                                                                                                                                                                                      

- Darea de Seamă privind îndeplinirea planului de contingente şi beneficiarii plăţilor din bugetul asigurărilor sociale de stat (la situaţia din 1 ianuarie 2010).

- Ordinul Companiei naţionale de asigurări în  Medicină nr. 137-A din 05.08.2010 cu privire la modificarea şi completarea Ordinului CNAM nr. 61-A din 08.04.2005

S-au efectuat modificări în Formularul 2-03/1 care cuprinde lista de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate.

     

 Monitorul Oficial nr. 148 - 149 din 17 august 2010

- Hotărîrea Guvernului nr. 717 din 10.08.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 1507 din 31.12.2008.

Conform modificărilor aduse:

- planul de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2011 aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 31.12.2008 a fost prelungit pînă în anul 2014.

- Registrul de stat al auditorilor şi Registrul de stat al societăţilor de audit, al auditorilor întreprinzători individuali sunt elaborate, ţinute şi actualizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit.

- a fost exclusă ultima propoziţie de la punctul 27 care stabilea că  „pentru obţinerea certificatelor de auditor, pretendenţii susţin examene de calificare la organele abilitate respective: Ministerul Finanţelor, Banca Naţională a Moldovei (BNM), Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF), subiectele cărora sînt prevăzute în programele de examinare. Totodată, procesul de certificare actual nu este pe deplin obiectiv şi independent”.

- aplicarea SIRF de către entităţile de interes public este obligatorie pentru rapoartele financiare întocmite pe anul 2012 cu excepţia SIRF 1 „Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”, care urmează a fi aplicat începînd cu 1 ianuarie 2011.

-  Standardele Naţionale de Contabilitate noi vor intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2014, la fel şi reglementările contabile pentru sectorul ÎMM.

- Hotărîrea Guvernului nr. 720 din 10.08.2010 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 02.07.1997

Conform modificărilor:

- Hotărîrea nr. 603 îşi schimbă denumirea devenind „Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 02.07.1997 despre aprobarea Regulamentului privind formarea preţurilor la medicamente şi alte produse farmaceutice şi parafarmaceutice”.

- a fost modificat punctul 2, care defineşte următoarele noţiuni:

Preţ cu ridicata -  preţ care se aplică la nivelul comercializării angro de la unităţile distribuitoare la unităţile farmaceutice din reţeaua comerţului cu amănuntul, inclusiv la instituţiile medicale.

Preţ cu amănuntul – preţ care se aplică la nivelul comercializării cu amănuntul către consumatorul final către farmacii;

Preţ de achiziţiepreţul efectiv achitat sau care urmează să fie achitat producătorului / reprezentantului oficial al acestuia, cu deducerea rabatului comercial (discount) obţinut, recalculat în lei, conform cursului oficial al BNM, stabilit la ziua efectuării operaţinilor de vămuire, menţionat în proforma (invoice) / factura fiscală a producătorului sau a reprezentantului oficial al acestuia, dar nu mai mare decît cel înregistrat în catalogul Naţional de Preţuri. 

Rabat comercial (discount) – reducere din preţul de achiziţie a mărfii, convenit anterior între furnizor şi beneficiar, conform clauzelor prevăzute în contract.

- medicamentele produse în Republica Moldova se comercializează în teritoriul republicii la preţurile de livrare ale producătorului autohton, în calculul căruia a fost prevăzut normativul de rentabilitate de  pînă la 15 %, cu aplicarea adaosului comercial. În acest caz din contul adaosului comercial se acoperă toate cheltuielile de circulaţie, inclusiv cheltuielile pentru transport;

- medicamentele importate se comercializează în teritoriul Republicii Moldova la preţurile de achiziţie, cu luarea în calcul a drepturilor de import achitate, cheltuielilor de transport şi plăţilor pentru controlul calităţii medicamentelor efectiv suportate, cu aplicarea adaosului comercial.

- Rabaturile comerciale acordate de furnizor se scad pentru a determina preţul de achiziţie, conform prevederilor Standardelor Naţionale de Contabilitate.

- La comercializarea medicamentelor se admite aplicarea unui adaos comercial de pînă la 40 la sută la preţul de livrare la producătorul autohton, cu includerea taxei pe valoare adaugată sau la preţul de achiziţie la producătorul /reprezentantul oficial al acestuia de peste hotare, cu includerea cheltuielilor specificate la punctul 3 al Regulamentului din care:

pînă la 15% pentru agenţii economici, care importă şi distribuie cu ridicata medicamente, atît de import cît şi autohtone;

pînă la 25% pentru farmacii.

Capitolul III care se referă la modul de calcul al preţurilor la comercializarea medicamentelor stabileşte că preţul de achiziţie nu se modifică pe toată perioada de distribuire şi livrare a medicamentelor, iar baza iniţială de calcul pentru aplicarea adaosului comercial de către agenţii economici este preţul de achiziţie (de la import sau de la producătorul autohton). Preţurile de producător sunt aprobate de către Ministerul Sănătăţii. Capitolul prevede şi formula care determină preţul cu ridicata pentru toate medicamentele.

Preţul pentru formele medicamentoase preparate în farmacie include preţul cu amănuntul pentru ingrediente, calculat după formula stabilită de regulament, substanţe auxiliare şi ambalaj precum şi taxa laborum, care este calculată şi aprobată de către Agenţia Medicamentului.

Capitolul IV care se referă la controlul asupra preţurilor stabileşte care sunt organele de control – Agenţia Medicamentului (Ministerul Sănătăţii), Inspectoratul Fiscal Principal de Stat (Ministerul Finanţelor) Serviciul Control Financiar şi Revizie, Serviciul vamal, CCCEC.

- A fost exclusă Anexa la regulament, care prevedea formarea preţurilor la medicamente. 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 99 din 04.08.2010 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

În clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „A” s-a introdus codul 456 care se referă la „Fondul Provocările Mileniului Moldova”.

În clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B” s-au introdus tipurile 750-756 care cuprind diverse proiecte.

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 99 din 04.08.2010 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

În clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B” s-a introdus tipul 757 care cuprinde Fondul naţional pentru dezvoltarea regională.

Monitorul Oficial nr. 150 - 152 din 20 august 2010

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 53 din 06.07.2010 cu privire la Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2009.

- Hotărîrea Guvernului nr. 738 din 11.08.2010 privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 839 din 17.12.2009.

Conform modificărilor, Hotărîrea nr. 839 din 17.12.2009 „Pentru aprobarea unor Norme sanitar-veterinare privind mişcarea necomercială a animalelor de companie” a fost completată cu anexa nr. 2 care cuprinde Norma sanitar – veterinară privind modelul paşaportului pentru animalele de companie din speciile: cîini, pisici şi dihori domestici. Această normă stabileşte modelul paşaportului pentru circulaţia internaţională a acestor specii de animale.

- Hotărîrea Guvernului nr. 741 din 17.08.2010 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a infrastructurii de piaţă pentru produsele agroalimentare.

- Ordinul Ministerului Agriculturii nr. 161 din 29.07.2010 privind unele măsuri de intensificare a controlului de stat asupra calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice.

Ordinul prevede intensificarea controlului din partea organelor de stat cu drept de supraveghere asupra calităţii şi inofensivităţii producţiei alcoolice fabricate şi exportate.

Certificatele de conformitate vor fi eliberate cu condiţia prezentării următoarelor acte:

-          certificatul fitosanitar cu indicarea substanţelor active ale pesticidelor utilizate;

-          certificatului igienic pentru strugurii utilizaţi la producerea lotului respectiv de vinuri materie primă;

-          extrasul din Registrul de evidenţă a cantităţii strugurilor recepţionaţi.

În cazul depistării depăşirii concentraţiilor limită admisibile de substanţe nocive în producţia alcoolică, organismele de certificare vor informa obligatoriu Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Producţiei Alcoolice.

- Ordinul Serviciului Vamal nr. 278-O din 26.07.2010 cu privire la modificarea anexei nr. 14 la Ordinul nr. 346-O din 24.12.2009 „referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu”.

Conform modificărilor, anexa nr. 14 la norme tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, care se referă la lista codurilor documentelor anexate a fost completată cu încă 4 poziţii:

 

145

Nr. caroseriei /şasiu al mijlocului de transport auto, ce transportă efectiv mărfuri

 (camion, remorcă, semiremorcă)

146

             Certificatul de rasă, eliberat de către exportator

147

Autorizaţia eliberată de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare resurselor de prăsilă în baza art. 12 alin (3) al Legii nr. 371 din 15.02.1995

148

Aviz Agenţia Naţională de Reglementare a Activităţilor Nucleare şi Radiologice

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr. 81 din 18.06.2010 cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni.

Instrucţiunea conţine datele pe care trebuie să le conţină darea de seamă anuală a societăţilor pe acţiuni.Totodată Instrucţiunea stabileşte în anexe care sunt formularele raportului anual conform cărora se dezvăluie informaţia emitentului asupra valorilor mobiliare şi anume:

- Formularul EM-1 „informaţia privind inside-rii şi persoanele afiliate emitentului, circulaţia valorilor mobiliare ale emitentului care aparţin acestora”, anexa nr.2;

- - Formularul EM-2 „Lista acţionarilor care deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate ale emitentului” – anexa 3;

- Formularul EM-3 „Informaţia privind valorile mobiliare emise, răscumpărate, achiziţionate ale emitentului” – anexa 4;

- Formularul EM-4 „Informaţia privind dividendele şi dobînzile aferente valorilor mobiliare” – anexa 5;

- Formularul EM-5 „Informaţia privind reorganizarea emitentului şi a persoanelor afiliate acestuia” – anexa 6;

- Formularul EM-6 „Informaţia privind evenimentele şi acţiunile ce afectează activitatea financiar-economică a emitentului” – anexa 7;

La formularele indicate, trebuie anexate copia raportului financiar anual şi raportul auditorului, în original sau în copie autentificată prin semnătura persoanei responsabile şi ştampila umedă.

Capitolul III al instrucţiunii prevede modul de întocmire a raportului anual, care trebuie întocmit în baza totalurilor anului de gestiune şi se prezintă la CNPF nu mai tîrziu de 10 aprilie a anului următor de gestiune, cu excepţia societăţilor pe acţiuni – entităţi de interes public, care vor prezenta raportul anual nu mai tîrziu de 10 mai a anului următor anului de gestiune.                                             

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

logocontabil.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...