37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 134-138 din 16 august 2011 – 19 august 2011

MO nr. 134-138 din 16 august 2011 – 19 august 2011

22.08.20111.476 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 6 din 22 august 2011

 

Monitorul Oficial nr. 134 din 16 august 2011

 

- Hotărîrea Curţii Constituţionale nr. 25 din 21.07.2011 privind Raportul auditului bugetului raionului Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public

Auditul bugetului raionului Donduşeni pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public a relevat existenţa unor nereguli şi neconformităţi admise la execuţia veniturilor şi cheltuielilor bugetului raional şi la gestionarea patrimoniului public de către entităţile din subordinea Consiliului raional Donduşeni.

 

Monitorul Oficial nr. 135-138 din 19 august 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 603 din 11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă

Prin această hotărîre se aprobă:

 - Cerinţele minime generale de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, conform anexei nr. 1;

 - Cerinţele minime de securitate şi sănătate aplicabile echipamentului de muncă, conform anexei nr. 2;

 - Cerinţele minime suplimentare de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă, conform anexei nr. 3.

Angajatorii sunt obligaţi să ia măsuri necesare pentru ca echipamentul de muncă pus la dispoziţia lucrătorilor din unitate să corespundă muncii prestate ori să fie adaptat acestui scop şi să poată fi folosit de către lucrători, fără a pune în pericol securitatea sau sănătatea lor.

Angajatorii trebuie să ia măsuri de verificare a echipamentelor de muncă iar rezultatele verificărilor trebuie să fie înregistrate şi păstrate pe o perioadă de 5 ani. Rezultatele verificării sunt puse la dispoziţia inspectoratului teritorial de muncă la solicitarea acestuia.

Prezenta hotărîre intră în vigoare la 1 ianuarie 2013.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 606 din 11.08.2011 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1036 din 17.09.2007

Cele mai importante modificări sunt:

Hotărîrea Guvernului nr. 1036 din 17.09.2007 „Pentru aprobarea unor regulamente privind modul de încasare, utilizare şi evidenţă a taxelor consulare şi a mijloacelor speciale provenite de la serviciile prestate contra plată” se completează cu capitolul II1 care se referă la modalitatea de restituire a taxelor consulare.

În capitolul III , cuvintele „şi bonurile de încasare a taxelor consulare (formulare tipizate cu regim special)” se exclud. De asemenea, se exclude punctul 23 care avea următorul conţinut „Confirmarea plăţii taxei consulare se efectuează prin aplicarea vizei-timbru, eliberarea bonului de încasare a taxei consulare.

La punctul 29 din anexa nr.2, capitolul III „Evidenţa contabilă şi modul de raportare” după sintagma „Ministerul Finanţelor”, se completează cu cuvîntul „lunar”. Astfel, Misiunile diplomatice vor prezenta Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene, în modul şi în termenele stabilite, rapoarte privind executarea mijloacelor speciale, iar Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va prezenta Ministerului Finanţelor, rapoarte privind executarea devizului de cheltuieli nu doar trimestrial şi anual, dar şi lunar.

Celelalte modificări sunt legate de substituirea, schimbarea unor sintagme.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licenţă, gaj şi franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială

Prezentul Regulament stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a contractului de cesiune, licenţă, gaj sau franchising privind obiectele de proprietate industrială, normele aplicate documentelor ce urmează a fi anexate la cerere, examinarea cererii şi a documentelor anexate, procedurile de înregistrare a contractelor date, de înregistrare a modificărilor contractelor etc

 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii

Se aprobă Regulamentul privind procedura generală de evaluare a conformităţii produselor pentru construcţii.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 100 din 04.08.2011 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Se introduc tipuri noi în Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget”.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 104 din 10.08.2011 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor

Aceste modificări şi completări se referă la:

 - Restituirea şi trecerea în contul altor plăţi a sumelor a căror restituire este reglementată de legislaţia fiscală/ vamală, a sumelor achitate în plus sau incorect de către contribuabili la bugetul de stat, bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, bugetele asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

 - Plăţile administrate de către Serviciul Fiscal de Stat, de către Serviciul Vamal, de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină / Casa Naţională de Asigurări Sociale;

 - Metoda de transmiterea pe suport electronic după executare, de Trezoreria de Stat către beneficiarii conturilor trezoreriale de încasări;

 - Modul de restituire a fondurilor speciale, mijloacelor speciale şi a mijloacelor intrate temporar în posesia instituţiilor publice finanţate de la bugetul de stat.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 26/15 din 07.07.2011 cu privire la aprobarea formei şi conţinutului rapoartelor specializate ale asigurătorilor

Se aprobă:

 1. forma şi conţinutul Raportului privind activitatea de bază a asigurătorului (reasigurătorului);

 2. forma şi conţinutul Raportului privind rezervele tehnice ale asigurătorului (reasigurătorului);

 3. forma şi conţinutul Raportului privind marjele de solvabilitate şi coeficientul de lichiditate ale asigurătorului (reasigurătorului).

De asemenea, se aprobă modul de completare a acestor formulare specializate.

Menţionăm că, conform acestei hotărîri asigurătorul (reasigurătorul) prezintă Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare rapoartele 1-3 trimestrial – pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare şi anual – pînă la data de 25 februarie a anului următor celui de gestiune.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 32/15 din 04.08.2011 cu privire la prezentarea de către societăţile pe acţiuni a dărilor de seamă anuale

Pentru societăţile pe acţiuni care nu au respectat prevederile legislaţiei în parte ce se referă la dezvăluirea informaţiei şi prezentarea dărilor de seamă asupra valorilor mobiliare pentru anul 2010 (conform anexei la prezenta hotărîre) se prescrie prezentarea dărilor de seamă anuale asupra valorilor mobiliare la CNPF în termen de 30 de zile din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărîri.

Prezenta hotărîre intră în vigoare din data publicării (19.08.2011).

 

- Decizia Comisiei Interdepartamentale pentru MCC nr. 26-11/3-22/02-2011 din 05.08.2011

Se include în Registrul unic al maşinilor de casă şi control modelul:

“МЕРКУРИЙ 130 Ф2” – maşină de casă şi control cu memorie fiscală, staţionară, de sistemă, pasivă; producător – „ИНКОТЕКС-С” ООО, Moscova, Rusia; furnizor – „LITEX PLUS” S.R.L. (IDNO 1003600018737), Chişinău; sfera de aplicare – comerţ, prestări de servicii; codul de înregistrare – D6

 

 

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...