37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 131-133 din 12 august 2011

MO nr. 131-133 din 12 august 2011

15.08.20112.569 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 5 din 12 august 2011

 

Monitorul Oficial nr. 131-133 din 12 august 2011

 

- Legea nr. 126 din 07.07.2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24.10.2008

Au fost stabilite şi majorate unele sancţiuni cu privire la: achiziţionarea, păstrarea, transportul spre comercializare şi comercializarea ilegală a valorilor materiale (amendă de la 300 pînă la 500 unităţi convenţionale); neînregistrarea în registrului de evidenţă a circulaţiei şi lipsa acestuia pentru metalele preţioase şi pietrele preţioase; încălcarea legislaţiei cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului; protecţionism; nedeclararea conflictului de interese; tăinuirea unui act de corupţie; împiedicarea activităţii legitime a autorităţii de protecţie a concurenţei.

Se majorează sancţiunile stabilite în alin.(8) Articolul 295: Încălcarea regulilor de organizare şi de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a rapoartelor financiare.

Alieatele (7) şi (8) în următoarea redacţie:

“(7) Pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor contabile pînă la expirarea termenului de păstrare a lor, conform regulilor stabilite de Organul de Stat pentru Supravegherea şi Administrarea Fondului Arhivistic al Republicii Moldova, sau nerestabilirea lor, conform legislaţiei, în termen de pînă la 3 luni din momentul constatării faptului respectiv

se sancţionează cu amendă de la 10 la 15 unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 20 la 30 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

(8) Acţiunile specificate la alin.(7) săvîrşite premeditat sau după aplicarea de sancţiuni pentru contravenţii similare

se sancţionează cu amendă de la 50 la 70 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere”.

Articolul 364 Încălcarea legislaţiei cu privire la publicitate se completează cu alineatul (6):

„(6) Prezentarea, producerea ori difuzarea publicităţii neoneste, neautentice, amorale sau a oricărei alte publicităţi ce contravine legii de către agenţii de publicitate

se sancţionează cu amendă de la 30 la 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 200 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.

Autoritatea de protecţie a concurenţei se investeşte cu dreptul de a examina contravenţiile din domeniul său de activitate.

 

- Legea nr. 147 din 15.07.2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24.10.2008

 Codul contravenţional se completează cu art. 1551 şi art. 4232 cu referire la sancţiunile pentru încălcarea regulilor de desfăşurare a activităţii nucleare şi radiologice.

 

- Legea nr. 148 din 15.07.2011 pentru modificarea şi completarea Codului contravenţional al RM nr. 218-XVI din 24.10.2008

Prin aceste modificări au fost înăsprite sancţiunile cu privire la contribuţia de asigurări sociale de stat, dintre aceste amenzi fac parte:

- pentru desfăşurarea activităţii în baza licenţei de avocat, de notar, de executor judecătoresc, de mediator sau în baza patentei de întreprinzător fără a fi înregistrat ca plătitor de CAS în termen de 10 zile lucrătoare din momentul obţinerii dreptului de a desfăşura activitate – de la 25 la 50 de unităţi convenţionale(u.c.) aplicată persoanei fizice, de la 50 la 100 de u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;

- pentru neprezentarea în termenul stabilit a declaraţiilor privind calcularea şi utilizarea CAS sau a declaraţiilor privind evidenţa nominală a asiguraţilor, precum şi a documentelor ce se referă la ţinerea evidenţei individuale – de la 15 la 50 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 50 la 100 u.c. aplicată persoanei juridice;

- pentru folosirea unui cod personal de asigurare socială străin sau fals, precum şi neincluderea codului personal de asigurare socială în declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor – de la 20 la 40 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, de la 100 la 200 u.c. aplicată persoanei juridice;

- pentru includerea de date false sau incomplete în declaraţia privind calcularea şi utilizarea CAS sau în declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor – de la 50 la 100 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere;

- pentru netransferarea, transferarea tardivă sau transferarea incompletă a CAS, pentru toate temeiurile şi felurile de plăţi la care, conform legislaţiei, se calculează contribuţiile menţionate – de la 30 la 50 u.c. aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.

Comentarii:

Contravenţiile prevăzute mai sus se constată de Casa Naţională de Asigurări Sociale, care remite procesele-verbale cu privire la contravenţii instanţei de judecata competente, conform art. 412 din Codul Contravenţional.

Potrivit art. 34 alin. (3) din Codul Contravenţional contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 72 de ore din momentul stabilirii ei. În acest caz, se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral.

Menţionăm că, potrivit art. 34 alin (1) din Codul Contravenţional o unitate convenţională este egală cu 20 de lei.

 Vă amintim că, pentru persoanele nou-angajate care nu deţin cod personal de asigurări sociale (CPAS) trebuie de prezentat în termen de cel mult 10 zile de la data angajării ancheta persoanei asigurate (Forma REV 1), conform Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 54 din 31.03.2011

 

- Legea nr. 151 din 15.07.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se aprobă modificarea şi completarea următoarelor legi, care se referă în special la cetăţenii străini de pe teritoriul RM. Cele mai importante sunt:

- Legea nr.416-XII din 18 decembrie 1990 cu privire la poliţie;

- Legea taxei de stat nr.1216-XII din 3 decembrie 1992;

- Legea nr.269-XIII din 9 noiembrie 1994 cu privire la ieşirea şi intrarea în Republica Moldova;

- Legea nr.273-XIII din 9 noiembrie 1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte;

- Legea nr.275-XIII din 10 noiembrie 1994 cu privire la statutul juridic al cetăţenilor străini şi al apatrizilor în Republica Moldova etc.

- Legea nr.162-XVI din 13 iulie 2007 cu privire la Serviciul Grăniceri

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 599 din 10.08.2011 cu privire la zilele de odihnă din luna august 2011

Se consideră zilele de luni şi marţi, 29 şi 30 august 2011-zile de odihnă, iar zilele de sîmbătă, 20 august şi 10 septembrie 2011-zile lucrătoare.

 

- Ordinul Serviciului Vamal al RM nr. 214-O din 01.08.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de vămuire la domiciliu

Vămuire la domiciliu (în continuare – PVD) este o procedură simplificată de vămuire care permite:

a) plasarea mărfurilor sub o destinaţie vamală la sediul titularului PVD, în locurile de încărcare sau de descărcare a mărfurilor sau alte locuri desemnate de către Serviciul Vamal (în continuare – locul de destinaţie);

b) prezentarea de către titularul PVD a declaraţiei vamale electronice confirmată prin semnătura digitală;

c) deschiderea/încheierea operaţiunii de tranzit în mod automat.

Regimul PVD poate fi solicitat de orice declarant dacă sunt întrunite condiţii cuprinse în Regulament. PVD poate fi aplicat mărfurilor cuprinse în anexa nr. 2 la Regulament.

Accesul PVD se acordă de Serviciul Vamal pe o perioadă de pînă la un an, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului, declaranţilor care întrunesc unele condiţii stipulate în Regulament.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 31/5 din 28.07.2011 cu privire la aprobarea Concepţiei de integrare a Depozitarului Naţional de valori mobiliare al Moldovei în Sistemul Automatizat de Plăţi Interbancare

Obiectivele integrării DNVM în SAPI sînt următoarele:

a) modernizarea sistemului de decontare conform practicilor internaţionale;

b) prevenirea riscurilor sistemice în tranzacţiile cu valori mobiliare;

c) creşterea încrederii din partea investitorilor în investiţiile în valori mobiliare;

d) crearea condiţiilor de circulaţie pe piaţa bursieră a valorilor mobiliare de stat cu termen mai mare de un an.

DNVM – Depozitarul Naţional de Valori Mobiliare al Moldovei

SAPI reprezintă sistemul prin intermediul căruia sînt efectuate plăţile interbancare în lei moldoveneşti pe teritoriul Republicii Moldova.

 

- Hotărîrea ANRE nr. 415 din 25.05.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale

Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea gazelor naturale are ca scop reglementarea raporturilor juridice dintre furnizor, operatorul de reţea şi consumatorul final cu privire la racordarea instalaţiei de utilizare la reţeaua de gaze naturale, referitor la contractare, furnizare şi plata gazelor naturale, precum şi cu privire la utilizarea gazelor naturale de către consumatorii finali.

 

- Hotărîrea ANRE nr. 406 din 25.02.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la calitatea serviciilor de transport şi distribuţie a energiei electrice

Regulamentul cu privire la calitatea serviciilor de transport şi de distribuţie a energiei electrice (în continuare Regulament), stabileşte indicatori de calitate, care reflectă continuitatea livrării energiei electrice şi calitatea relaţiilor dintre operatorul reţelei de transport şi de sistem, operatorii reţelelor de distribuţie şi consumatorii finali, precum şi consecinţele nerespectării de către operatorul reţelei de transport şi de sistem şi de către operatorii reţelelor de distribuţie, a valorilor minime stabilite ale acestor indicatori.

Contabil_sef_180x75.jpg 

 

Pregătitde OptimAudit SRL

tel.270103,272086.

Comentarii

  1. Victor Rusnac spune:

    Rog publicarea Regulamentului cu privire la furnizarea și utilizarea gazelor naturale, aprobat prin Hotărîrea ANRE nr. 415 din 25.05.2011

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...