37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.127-155 din 21 august – 13 octombrie 2009

MO nr.127-155 din 21 august – 13 octombrie 2009

19.10.20092.007 views

BULETIN INFORMATIV

Nr.11 din 19 octombrie 2009                                                                                       m. Chişinău

Monitorul Oficial nr. 127 – 130 din 21 august 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 10.08.2009  privind aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

Conform acestei hotărîri a fost modificată şi completată lista împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului RM sau acordate cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale destinate realizării proiectelor respective, precum şi din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de plata taxei pe valoare adăugată, accizelor, taxei vamale şi taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 27 martie 2003.

- Hotărîrea Guvernului nr.488 din 13.08.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor.

Prin marcă se înţelege orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Regulamentul stabileşte condiţiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii, documentele ce urmează a fi anexate, condiţiile de înregistrare precum şi condiţiile reînnoirii înregistrării mărcii, renunţării la marcă.  

Înregistrarea mărcilor în Republica Moldova are loc la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

- Hotărîrea Guvernului nr. 493 din 14.08.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind evidenţa contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere şi asigurarea accesului titularului permisului de conducere la informaţia despre punctele de penalizare.

Conform regulamentului evidenţa contravenţiilor în domeniul circulaţiei rutiere, sancţiunilor şi punctelor penalizare aplicate este realizată de organele de poliţie teritoriale, iar la nivel central – de subdiviziunile specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Contravenţia în domeniul circulaţiei rutiere se consideră luată la evidenţă după ce este înregistrată în registrul de evidenţă şi introdusă în conturul evidenţei automatizate – „Registrul informaţiei criminalistice şi criminologice” al MAI.

Titularul permisului de conducere la cerere, are dreptul să obţină în termen de 10 zile, la organul teritorial al poliţiei rutiere în raza căruia îşi are reşedinţa, informaţii cu privire la numărul de puncte de penalizare ce i-au fost aplicate precum şi cu privire la cazierul său cotravenţional (informaţia deţinută de organele poliţiei despre cazurile de tragere la răspundere contravenţională a persoanei, inclusiv punctele de penalizare aplicate, în privinţa cărora n-a expirat termenul de prescripţie prevăzut de lege).

Regulamentul prevede că pe măsura dezvoltării informaţionale, accesul titularului permisului de conducere la informaţia despre punctele de penalizare acumulate şi cazierul său contravenţionţional  va fi organizat în regim automat în reţeaua Internet, pe pagina serviciului poliţiei rutiere.

- Hotărîrea Guvernului nr.501 din 14.08.2009 cu privire la Tariful Vamal Integrat al Republicii Moldova. 

Prin această Hotărîre Serviciul Vamal a fost desemnat în calitate de autoritate abilitată cu elaborarea şi gestionarea Tarifului Vamal Integrat, care are un caracter consultativ, reprezentînd o bază de date în care se indică măsurile tarifare şi netarifare aplicabile mărfurilor importate sau exportate pe/din teritoriul vamal al RM şi care include următoarele compartimente:

-          subdiviziuni ale Nomenclatorului mărfurilor al RM;

-          cotele taxelor vamale şi alte drepturi de import;

-          informaţii privind facilităţile tarifare;

-          coduri adiţionale şi note explicative privind utilizarea informaţiilor cuprinse în TARIM;

-          date şi indicaţii privind temeiul legal al informaţiilor cuprinse în TARIM;

-          alte informaţii necesare pentru aplicarea măsurilor tarifare şi netarifare (acte cu caracter permisiv).

TARIM va fi publicat pe site-ul oficial al Serviciului Vamal începînd cu 1 ianuarie 2010.

- Hotărîrea Guvernului nr.512 din 17.08.2009 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”.

Hotărîrea a fost completată cu anexa nr. 4 care cuprinde regulile privind desfăşurarea muncii prin cumul a funcţionarului public.

Funcţionarul public este în drept să desfăşoare muncă prin cumul (fără acordul conducătorului autorităţii publice) în cadrul societăţilor comerciale, cooperativelor, întreprinderilor de stat sau municipale, precum şi al organizaţiilor comerciale din sectorul public sau privat.

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Informaţionale nr.79 din 11.08.2009 cu privire la tarifele pentru serviciile poştale internaţionale prestate de Î.S. „Poşta Moldovei”.

Noile tarive vor intra în vigoare de la 1 septembrie 2009.

Monitorul Oficial nr. 131 – 134 din 28 august 2009

- La capitolul acte ale curţii de conturi este publicată Hotărîrea nr.27 din 24.06.2009 privind Raportul auditului executării bugetului de stat pe anul 2009.

- Hotărîrea Guvernului nr. 518 din 17.08.2009 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009 „privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.”

Hotărîrea se completează cu anexa nr. 5 care cuprinde formularul – tip al statutului de personal.

Monitorul Oficial nr. 135 din 3 septembrie 2009

- La capitolul acte ale Curţii de Conturi a fost publicată Hotărîrea nr.33 din 02.07.2009 privind Raportul auditului regularităţii executării bugetului municipal Chişinău şi conformităţii gestionării patrimoniului public pe anul 2008.

Monitorul Oficial nr. 136 – 137 din 04 septembrie 2009

Monitorul Oficial nr. 138 – 139 din 08 septembrie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 528 din 01.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere şi examinare a cererii de brevet de invenţie şi de eliberare a brevetului.

- Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr.36/12 din 23.07.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind cerinţele de certificare a auditorilor participanţilor profesionişti la piaţa financiară nebancară.

 

- A fost completată cu noi poziţii hotărîrea Guvernului nr. 261 din 09.03.2005 „cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici – întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţiloe plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero”.

- Hotărîrea Băncii Naţionale a Moldovei nr. 211 din 03.09.2009 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei.

Se stabileşte rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt în mărime de 5,0 la sută anual.

Se stabilesc ratele de dobîndă:

-          la creditele overnight în mărime de 7,5 la sută anual;

-          la depozitele overnight în mărime de 2,0 la sută anual.

Se stabileşte rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) în mărime de 5,0 la sută anual.

Ratele nominalizate la punctele 1,2 şi 3 se aplică începînd cu data intrării în vigoare a prezentei hotărîri pînă la data intrării în vigoare a ratelor noi.

Monitorul Oficial nr. 140 – 141 din 11 septembrie 2009

- Informaţia Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. (17-2/2-02/1-4681)30 din 10.08.2009.

 Informaţia stipulează că potrivit punctului 22 din Ordinul comun al Ministerului Finanţelor nr.32 din 11.03.2002 şi al Departamentului Statistică şi Sociologie nr. 30 din 13.03.2002 „cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special al facturii fiscale pentru livrările de mărfuri şi servicii impozabile cu T.V.A.”, la fiecare etapă de comercializare a mărfurilor social – importante, pentru care de către Guvern este reglementat adaosul comercial, de către furnizor în factura fiscală în coloana 10.2 „Denumire” se indică preţul liber de livrare pentru o unitate fixat de producător, inclusiv T.V.A. Informaţia în cauză se înscrie iniţial de către producător sau importator, fiind transcrisă ulterior de fiecare furnizor.

Concomitent, pct 42 din Ordinul menţionat stabileşte că agenţii economici ce dispun de un sistem computerizat al evidenţei primare şi care îşi execută dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială (cu condiţia reflectării în factura fiscală a informaţiei necesare, prevăzută prin Titlul III al Codului fiscal) pot să includă informaţie adăugătoare, reieşind din specificul activităţii desfăşurate.

Astfel, contribuabilii care comercializează mărfuri social-importante şi, totodată beneficiază de dreptul la imprimarea de sine stătător a facturilor fiscale pe hîrtie specială (pentru anul 2009 – ordinul IFPS nr.99 din 09.04.2009), precum şi au posibilitatea de a include în factura fiscală într-un rînd separat preţul liber de livrare pentru o unitate fixat de producător sau preţul de procurare în cazul mărfurilor importate, nu vor dubla înscrierea referitor la preţurile în cauză şi în rîndul 10.2 „Denumirea” al facturii fiscale.

Monitorul Oficial nr. 142 din 14 septembrie 2009

- Hotărîrea Guvernului nr. 563 din 10.09.2009 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de administrare a contingentelor tarifare la importul de zahăr şi produse zaharoase.

Monitorul Oficial nr. 143 din 16 septembrie 2009

Monitorul Oficial nr. 144 - 147 din 18 septembrie 2009

Monitorul Oficial nr. 148 din 18 septembrie 2009

- S-au introdus modificări în  Hotărîrea Guvernului nr. 554 din 10.09.2009 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.1357 din 06.12.2007 „cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică externă în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care RM este parte.”

Monitorul Oficial nr. 149 din 22 septembrie 2009

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 43 din 21.05.2009 privind modificare şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Conform modificărilor:

-          denumirea capitolului 362 se modifică în „transferuri între componentele bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale”

-          în capitolul 362 se întroduce paragraful 362.36 „Transferuri între componenta fonduri speciale a bugetului de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat”.

Monitorul Oficial nr. 150 din 25 septembrie 2009

           

Monitorul Oficial nr. 151 din 29 septembrie 2009

- Hotărîrea Băncii naţionale a Moldovei nr. 210 din 03.09.2009 cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la cardurile bancare.

Monitorul Oficial nr. 152 din 2 octombrie 2009

- Legea nr. 17-XVIII din 17.09.2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Regatului Belgiei privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi a Protocolului la aceasta.

- Legea nr. 19-XVIII din 17.09.2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Republica Moldova şi Republica Portugheză privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului la aceasta.

- Legea nr. 20-XVIII din 17.09.2009 pentru ratificarea Convenţiei dintre Republica Moldova şi Irlanda privind evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi a Protocolului la aceasta.

- Ordinul Agenţiei Agroindustriale „Moldova- vin” nr. 48 din 25.06.2009 cu privire la aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către Î.S. „Centrul Naţional de Verificare a Calităţii Producţiei Alcoolice”.

Monitorul Oficial nr. 153-154 din 9 octombrie 2009

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 69 din 17.09.2009 cu privire la aprobarea Recomandărilor metodice privind tranzacţia de la Standardele Naţionale de Contabilitate la Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

Monitorul Oficial nr. 155 din 13 octombrie 2009

Informaţii utile din domeniul legislaţiei muncii:

 

Raportul Inspecţiei Muncii pe anul 2008 stabileşte că activităţile de control întreprinse de Inspecţia Muncii scot în evidenţă faptul, că angajatorii comit cel mai fregvent încălcări ale normelor legale referitoare la:

-          contractul individual de muncă;

-          durata timpului de muncă, depăşirea duratei legale a timpului de muncă, caracterizată prin nerespectarea dreptului la durata redusă a timpului de muncă, de repartizarea prejudicioasă şi contrar legislaţiei a timpului de muncă;

-          salarizare – angajarea cu un salariu mai mic decît salariul minim stabilit de stat, nerespectarea modalităţilor de salarizare prevăzute de legislaţie, neefectuarea plăţilor compensatorii, încălcarea termenelor legale de plată a salariilor şi altele.

-          securitatea muncii – admiterea la lucru a persoanelor fără pregătire profesională şi fără instruire în materie de securitate şi sănătate în muncă.

Recomandări la elaborarea şi aprobarea fişei postului de unitate.

Fişa postului este actul juridic în care se stipulează scopul general, sarcinile de bază, obligaţiile de serviciu, atribuţiile şi responsabilităţile specifice funcţiei respective, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii, precum şi cerinţele faţă de titularul acestei funcţii. Fişa postului , care se elaborează pentru fiecare funcţie şi poartă un caracter nonpersonal, se aduce la cunoştinţa salariatului care ocupă funcţia respectivă la data numirii în funcţie reprezentînd astfel mijlocul de informare a titularului funcţiei respective privind sarcinile şi obligaţiile pe care trebuie să le realizeze, precum şi un instrument de control din partea angajatorului privind activitatea titularului funcţiei ocupate, incusiv executarea sarcinilor şi obligaţiilor stabilite.

Structura şi conţinutul fişei postului:

De regulă, fişa postului cuprinde 3 capitole autonome:

-          dispoziţii generale (aici se includ datele angajatorului,, adresa, denumirea funcţiei, nivelul de salarizare);

-          descrierea funcţiei (scopul general al funcţiei, sarcinile de bază, obligaţiile, responsabilităţile, atribuţiile, cui îi raportează titularul funcţiei, pe cine poate substitui, cine îl substituie, relaţii de colaborare, mijloacele de lucru/echipamentul utilizat şi condiţiile de muncă);

-          cerinţele de calificare (studii, experienţa profesională, cunoştinţe, abilităţi, atitudini comportamentale);

Pregătit de OptimAudit SRL

tel.270103, 272086

Optimaudit.jpg

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...