37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 123 – 150 din 1 mai 2016 – 31 mai 2016

MO nr. 123 – 150 din 1 mai 2016 – 31 mai 2016

31.05.20167.233 views

Monitorul Oficial nr. 150 din 31.05.2016

Hotărîrea Guvernului cu privire la sistarea temporară a exportului de masă lemnoasă

Conform Hotărîrii nr. 664 din 27.05.2016, a fost sistat temporar exportul masei lemnoase încadrate la pozițiile tarifare 4403, 4404 20, 4406 şi 4407 91-4407 99 din Nomenclatura combinată a mărfurilor. Prezenta hotărâre intră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţiile publice de valoare mică

Potrivit Hotărîrii nr. 665 din 27.05.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la achiziţiile publice de valoare mică. Acest regulament stabileşte temeiurile juridice de realizare a achiziţiilor publice de bunuri, lucrări şi servicii de valoare mică. Prevederile prezentului Regulament se aplică tuturor bunurilor, lucrărilor sau serviciilor, indiferent de specificul şi caracteristicile acestora, cu excepţia celor atribuite la secret de stat, conform legislaţiei, care necesită măsuri speciale de siguranţă. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri

Prin Hotărîrea nr. 666 din 27.05.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la achiziţia bunurilor şi serviciilor prin cererea ofertelor de preţuri. Acest regulament stabileşte temeiurile juridice de organizare şi desfăşurare a procedurii de cerere a ofertelor de preţuri, în scopul asigurării economisirii şi eficientizării achiziţiilor de bunuri şi servicii, satisfacerii necesităţilor autorităţilor contractante de bunuri şi servicii, participării largi a operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziţie publică şi dezvoltării concurenţei între aceştia. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări

Conform Hotărîrii nr. 669 din 27.05.2016, a fost aprobat Regulamentul privind achiziţiile publice de lucrări. Contractele de lucrări atribuite în scopul realizării unei investiţii sunt considerate contracte de achiziţii publice de lucrări, dacă valoarea estimată a lucrărilor de construcţie-montaj reprezintă cel puţin 20% din valoarea totală estimată a investiţiei respective şi a căror realizare face parte din obiectivul contractului respectiv. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei cu privire la aprobarea Modificării nr. 1/2016 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14)

Potrivit Ordinului nr. 94 din 16.05.2016, a fost aprobată Modificarea nr. 1/2016 la Clasificatorul ocupațiilor din Republica Moldova (CORM 006-14), aprobat prin Ordinul ministrului muncii, protecției sociale și familiei nr. 22 din 3 martie 2014. Respectiv, au fost efectuate modificări de redacție, cum ar fi codul 111104 „Avocat parlamentar", s-a modificat în codul 111104 „Avocat al Poporului". Codurile 222105 „Asistent medical epidemiolog", 222106 „Asistent medical igienist", 222109 „Asistent medical în diagnostic de laborator", 222113 „Asistent medical în reabilitare (fizioterapie, kinetoterapie, masaj, balneoterapie)", au fost mutate din grupa de bază 2221 „Asistenți medicali generaliști", în grupa de bază 3221 „Surori medicale". Astfel de modificări au fost efectuate și în alte grupe. Prezentul ordin intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 140-149 din 27.05.2016

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 71 din 14.04.2016, a fost modificat și completat Codul muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003. Prin urmare, a fost introdus un nou articol, „1241 Concediul paternal", conform căruia, concediul paternal se va acorda în condiţiile prevăzute de prezentul articol pentru a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea copilului nou-născut. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 16g/2016 privind excepţia de neconstituţionalitate a unor prevederi din Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior și Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010

Potrivit Deciziei nr. 11 din 23.03.2016, autorul sesizării consideră neconstituționale prevederile art. 12 alin. (5) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, art. 22 alin. (21) din Legea cu privire la comerțul interior și pct. 5 subpct. (3) lit. c) dinRegulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor atribuie organelor de drept competențe suplimentare celor prevăzute de Codul de procedură penală, și anume dispunerea efectuării de către Inspecția Financiară a controlului economico-financiar în cadrul unui proces penal. Motivul este că prevederile contestate sunt contrare dispozițiilor articolului 1 alin. (3) și articolului 4 alin. (2) din Constituție. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 22a/2016 privind controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior, Legea nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi și din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1026 din 2 noiembrie 2010

Prin Decizia nr. 15 din 23.03.2016, autorul sesizării consideră neconstituționale prevederile art. 12 alin. (5) din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, art. 22 alin. (21) din Legea cu privire la comerțul interior și pct. 5 subpct. (3) lit. c) dinRegulamentul privind organizarea și funcționarea Inspecției financiare din subordinea Ministerului Finanțelor atribuie organelor de drept competențe suplimentare celor prevăzute de Codul de procedură penală, și anume dispunerea efectuării de către Inspecția Financiară a controlului economico-financiar în cadrul unui proces penal. Motivul este că prevederile contestate sunt contrare dispozițiilor articolului 1 alin. (3) și articolului 4 alin. (2) din Constituție. Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate, decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac și intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului pentru modificarea şi completarea unor hotărîri ale Guvernului

Conform Hotărîrii nr. 623 din 19.05.2016, Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale funcţionarului public, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, a fost completată cu un nou punct 81, conform căruia unul şi acelaşi funcţionar public poate fi membru concomitent în cel mult 5 organe de conducere ale societăţilor pe acţiuni şi întreprinderilor de stat/municipale (consiliu de administraţie, consiliul societăţii) şi poate fi desemnat în calitate de reprezentant al statului/unităţii administrativ teritoriale doar într-o singură societate comercială. Totodată, a fost modificată și Hotărîrea Guvernului nr. 110 din 23 februarie 2011, respectiv, Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale vor promova adoptarea deciziei privind limitarea sumei destinate acţiunilor de filantropie (binefacere) şi sponsorizării pentru anul de gestiune până la 2% din profitul net obţinut în anul precedent celui gestionar, dar nu mai mult de 400 000 de lei. Anterior limita era de până la 5% din profitul net al anului gestionar. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19 februarie 2002

Potrivit Hotărîrii nr. 628 din 20.05.2016, a fost modificat și completat Regulamentul cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 191 din 19.02.2002. Respectiv, de la punctul 10, a fost exclusă prevederea conform căreia „plata pentru încălzire pe parcursul sezonului rece trebuie să fie achitată totalmente în termen de până la 1 august al anului de gestiune. Pe parcursul sezonului de încălzire plata lunară minimă achitată de consumator pentru încălzire va constitui 40 % din valoarea facturii lunare". Totodată, a fost modificată și anexa nr. 7 „Condiţiile deconectării/reconectării individuale de la/la sistemul de încălzire". Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014

Prin Hotărîrea nr. 635 din 23.05.2016, Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014, a fost completată cu o entitate nouă. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Ministerului Finanţelor privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

Conform Ordinului nr. 63 din 10.05.2016, a fost modificat și completat Ordinul ministrului finanţelor nr. 208 din 24.12.2015 „Privind Clasificaţia bugetară". Astfel, în anexa nr.8 „Clasificaţia programelor: B. Activități" au fost introduse 5 activități noi, în anexa nr. 10 „Clasificația surselor" au fost introduse 4 poziții noi. Totodată, modificări și completări a suferit anexa 11 „Clasificaţia economică" și anexa nr.12 "Norme metodologice privind aplicarea Clasificației economice". Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Ordinului nr. 346-O din 24.12.2009 „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu"

Potrivit Ordinului nr. 162 din 18.05.2016anexa nr. 8 „Nomenclatorul codurilor birourilor şi posturilor vamale" la Ordinul Serviciului Vamal „Referitor la aprobarea Normelor tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu" nr. 346-O din 24.12.2009, a fost completată cu un nou punct 3058 „Rîbnița feroviar (PVE)". Prezentul Ordin intră în vigoare la data publicării.

Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu privire la aprobarea formularelor de dări de seamă cu privire la dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni și defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale

Prin Ordinul nr. 455 din 17.05.2016, a fost aprobat Formularul tipizat al Dării de seamă privind dividendele ce urmează a fi achitate la buget de către societățile pe acțiuni (Forma DPP16) și Formularul tipizat al Dării de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat și municipale (Forma DISM16). Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Monitorul Oficial nr. 134-139 din 20.05.2016

Legea pentru modificarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 91 din 13.05.2016, articolul 4, alineatul (135) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal, va avea un nou cuprins, conform căruia mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, lucrările şi serviciile destinate reparaţiei clădirii Parlamentului, pentru anii 2016-2017, se vor livra pe teritoriul Republicii Moldova cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată la cota zero și se vor importa cu aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată. Totodată, a fost modificată și Legea nr. 1380-XIII din 20 noiembrie 1997 cu privire la tariful vamal, mărfurile, utilajele, echipamentele, mobilierul, destinate reparaţiei clădirii Parlamentului, vor fi scutite de taxa vamală și nu se va percepe taxa pentru efectuarea procedurilor vamale. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Decizia Curții Constituţionale de inadmisibilitate a sesizării nr. 11a/2016 privind controlul constituționalității prevederilor Legii nr.244 din 29 decembrie 2015 pentru modificarea articolului 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015, nr. 74 din 12 aprilie 2015 (prima de asigurare obligatorie de asistență medicală achitată de notari, executori judecătorești și avocați)

Potrivit Deciziei nr. 19 din 23.03.2016, Curtea constituțională a fost sesizată deoarece conform Legii nr. 244 din 29 decembrie 2015 Parlamentul a exclus din articolul 4 alin. (3) al Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2015referința la pct. 2 din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26 decembrie 2002. Ca urmare a acestei modificări, notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţii nu mai beneficiază de o reducere de 50% la achitarea primei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în termen de 3 luni, cum era înainte de modificarea menționată. În opinia autorului sesizării, prevederile Legii nr. 244 din 29 decembrie 2015 contravin dispozițiilor articolelor 22, 23, 46, 54 şi 76 din Constituţie. Curtea a declarat inadmisibilă prezenta sesizare, decizia fiind definitivă și nu poate fi supusă nici unei căi de atac. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare

Prin Hotărîrea nr. 584 din 12.05.2016, au fost aprobate cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a încărcăturilor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare. În sensul prezentei hotărâri, prin „manipulare manuală a încărcăturilor" se înţelege orice tip de transportare manuală sau susţinere manuală a unei încărcături de către unul sau mai mulţi lucrători, inclusiv ridicarea, coborârea, împingerea, tragerea, purtarea sau deplasarea încărcăturii, care, date fiind caracteristicile acesteia sau condiţiile ergonomice nefavorabile, prezintă riscuri pentru lucrători, în special de producere a unor afecţiuni dorsolombare. Angajatorii trebuie să ia măsuri organizatorice sau să utilizeze echipamente mecanice corespunzătoare, pentru a evita necesitatea manipulării manuale a încărcăturilor de către lucrători. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice

Conform Hotărîrii nr. 589 din 12.05.2016, au fost aprobate Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de vibrațiile mecanice. Cerinţele prezentei hotărâri se aplică activităţilor în exercitarea cărora lucrătorii sunt sau este posibil să fie expuşi riscurilor generate de vibraţiile mecanice în timpul activităţii. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2017.

Informaţia Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcţiilor cu privire la determinarea valorii obiectelor de construcții începînd cu 1 mai 2016

Potrivit Informației nr. 05-1149 din 13.05.2016, a fost aprobată metoda de resurse a valorii obiectelor de construcţii, care se va utiliza începând cu 1 mai 2016. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Indicii Biroului Naţional de Statistică ai preţurilor de consum

Prin Indicii nr. 858 din 20.05.2016, Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova comunică datele privind Indicele Preţurilor de Consum la nivel de ţară (fără datele raioanelor din partea stingă ale Nistrului şi mun. Bender) în luna aprilie 2016 faţă de decembrie 2015:

  • Ianuarie - 100,7%;
  • Februarie - 100,1%;
  • Martie - 100,1%;
  • Aprilie - 100,1%.

Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare privind aprobarea Regulamentului cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenții de valori mobiliare

Conform Hotărîrii nr. 7/11 din 12.02.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la dezvăluirea informaţiei de către emitenții de valori mobiliare.Prezentul Regulament stabilește conținutul și modul de dezvăluire a informației de către emitentul, care întrunește criteriile unei entităţi de interes public, emitentul, ale cărui valori mobiliare sunt admise spre tranzacţionare în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare și emitentul, ale cărui valori mobiliare se tranzacţionează în afara pieței reglementate și/sau MTF. Totodată, a fost abrogată Hotărîrea CNPF nr. 18/10 din 14.05.2010 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la conţinutul, modul de întocmire, prezentare şi publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societăţii pe acţiuni". Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

Decizia Consiliului Concurenţei

Potrivit Deciziei nr. 21 din 21.04.2016, s-a constatat faptul că măsura notificată de către Serviciul Vamal, privind scutirea de la plata T.V.A. la importul mărfurilor potrivit art. 103 alin. (1) pct. 31 din Codul fiscal, având ca beneficiari întreprinderile, neînregistrate ca plătitori de T.V.A., ce prestează servicii de colectare, prelucrare și reciclare a deșeurilor menajere, constituie ajutor de stat în sensul art. 3 din Legea nr. 139 din 15.06.2012 cu privire la ajutorul de stat. Totodată, s-a autorizat ajutorul de stat acordat în baza art. 103 alin. (1) pct. 31 din Codul fiscal, privind scutirea de la plata T.V.A., având ca beneficiari întreprinderile neînregistrate ca plătitori de T.V.A., în vederea prestării serviciului de colectare, prelucrare și reciclare a deșeurilor menajere. Prezenta Decizie intră în vigoare la data adoptării.

Monitorul Oficial nr. 128-133 din 13.05.2016

Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 70 din 14.04.2016, a fost modificat și completat Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17.07.2014. Prin urmare, au fost modificate noțiunile autobuz, cabotaj și transport rutier de persoane prin servicii ocazionale și au fost adăugate noțiuni noi cum ar fi bunuri divizibile, itinerar, reutilare etc. A fost schimbat conținutul articolului 19, respectiv, pentru operatorii de transport rutier care efectuează operațiuni de transport rutier în trafic internațional, condiţia privind capacitatea financiară se consideră a fi îndeplinită dacă aceștia pot demonstra, la solicitarea organelor de control abilitate, că dispun de capital social şi suplimentar, rezerve şi total active imobilizate în valoare totală de cel puţin 9000 de euro pentru un singur vehicul rutier utilizat şi de cel puțin 5000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele rutiere utilizate suplimentar, pentru care se solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier - în cazul operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier de mărfuri în trafic internaţional în baza autorizaţiilor multilaterale CEMT și al operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional în baza carnetelor INTERBUS și mai nou de cel puţin 2000 de euro pentru un singur vehicul rutier utilizat şi de cel puțin 1000 de euro pentru fiecare dintre vehiculele rutiere utilizate suplimentar, pentru care se solicită o copie conformă a licenţei de transport rutier - în cazul operatorilor de transport rutier care efectuează operaţiuni de transport rutier în trafic internaţional. Totodată a fost modificat Codul contravenţional al Republicii Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, în special ce ține de încălcarea normelor de efectuare a transportului rutier de persoane și mărfuri, încălcarea regulilor de folosire a drumurilor la circulația vehiculelor și suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului rutier. Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului privind interzicerea importului plaselor de pescuit confecționate din fire polimerice netorsionate

Potrivit Hotărîrii nr. 556 din 05.05.2016, a fost interzisă, până la data de 31 decembrie 2020, importul în Republica Moldova a plaselor de pescuit confecționate din fire polimerice netorsionate, încadrate la poziția tarifară 5608 11 800 din Nomenclatura combinată a mărfurilor. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la introducerea unei măsuri de apărare comercială a pieţei interne

Prin Hotărîrea nr. 576 din 06.05.2016, a fost instituită o măsură de apărare comercială a pieţei interne în cadrul Acordului privind zona de comerţ liber, semnat la Sankt Petersburg la 18 octombrie 2011 şi ratificat prin Legea nr. 201 din 27 septembrie 2012, care constă în suspendarea temporară a exceptării de taxe vamale la importul în Republica Moldova a produselor originare din Ucraina, în limita cotelor stabilite pentru produsele prevăzute în anexa la prezenta hotărâre, şi aplicarea taxei vamale conform Nomenclaturii combinate a mărfurilor la volumele importate ce depăşesc cantităţile prevăzute. Pentru a afla mai multe detalii, accesați aici.

Hotărîrea Guvernului cu privire la completarea Listei agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult  de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 359 din 26 mai 2014

Conform Hotărîrii nr. 577 din 06.05.2016, Lista agenţilor economici cu drept de prelungire a termenului de plată a TVA şi a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar şi articolele de completare importate pentru fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.359 din 26 mai 2014, a fost completată cu 3 entități noi. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Ordinul Serviciului Vamal cu privire la modificarea Regulamentului privind controlul vamal şi vămuirea energiei electrice la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova nr. 7923 din 28.10.2002

Potrivit Hotărîrii nr. 143 din 28.04.2016, a fost modificat Regulamentul privind controlul vamal şi vămuirea energiei electrice la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova nr. 7923 din 28.10.2002. Respectiv, regulamentul a fost completat cu o noțiune: transferul fluxurilor tehnologice a energiei electrice. Transferul tehnologic al energiei electrice peste frontiera vamală a Republicii Moldova între sistemele energetice ale țărilor (sau părților acestora) nu se plasează într-o destinație vamală și nu se depune declarația vamală în detaliu. Transferul tehnologic se definește ca diferența între volumul sumar a energiei electrice trecută peste frontiera vamală a Republicii Moldova a tuturor liniilor de transport electric care conectează sistemul energetic al Republicii Moldova (sau o parte) cu sistemele energetice ale statelor (sau părților lor), și volumul energiei electrice transferat peste frontiera Republicii Moldova în baza contractelor. Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării.

Hotărîrea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică privind aprobarea Metodologiei formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere

Prin Hotărîrea nr. 102 din 31.03.2016, a fost aprobată Metodologia formării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, ce are drept scop stabilirea modului de formare și aplicare a prețurilor de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat. Comercializarea cu ridicata a produselor petroliere principale și a gazului lichefiat se efectuează la prețuri libere. Totodată, a fost abrogată Metodologia calculării și aplicării prețurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărârea Consiliului de administrație al ANRE nr. 263 din 05.10.2007. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Convenția colectivă de muncă (nivel municipal - mun. Chişinău) pe anii 2016-2020

A fost publicată Convenția colectivă de muncă nr. 854 din 13.05.2016 (nivel municipal - mun. Chişinău) pe anii 2016-2020, semnată între Direcţia educaţie, tineret şi sport al Consiliului municipal Chişinău şi Consiliul mun. Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei. Prezenta Convenţie colectivă are drept scop asigurarea realizării, în condiţiile legii, a drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale angajatorilor şi salariaţilor, membri ai Federaţiei Sindicale a Educaţiei şi Ştiinţei, care sunt la evidenţă sindicală la Consiliul mun. Chişinău al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei şi urmăreşte promovarea şi garantarea unor relaţii de muncă echitabile, de natură să asigure protecţia socială a salariaţilor. Prezenta convenție intră în vigoare din data publicării.

Monitorul Oficial nr. 123-127 din 06.05.2016

Legea pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Conform Legii nr. 62 din 08.04.2016, a fost modificată și completată Legea nr. 548-XIII din 21.07.1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei. Prin urmare, articolul 5, alineat (1), a fost completat cu litera n), potrivit căreia, BNM constituie Depozitarul central unic, operează, reglementează şi supraveghează activitatea acestuia în conformitate cu atribuţiile stabilite de legea cu privire la Depozitarul central unic și alte acte normative. Totodată, articolul 11 a fost completat cu alineatele (32) şi (33) în care se specifică că actele normative emise de BNM nu se supun expertizei juridice a Ministerului Justiţiei. BNM va transmite actele sale normative, după adoptare, Ministerului Justiţiei spre a fi înregistrate în Registrul de stat al actelor juridice. Termenul de înregistrare nu va depăşi 3 zile lucrătoare. În cadrul consultării părţilor interesate cu privire la elaborarea actelor sale normative, BNM va solicita o opinie cu caracter consultativ din partea Ministerului Justiţiei. Astfel de atribuții s-au acordat și CNPF, prin modificarea și completarea Legii nr. 192-XIV din 12.11.1998 privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare, în special articolul 22, care a fost completat cu alineatele (4) și (5). Prezenta lege intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la modificarea și completarea Hotărîrii Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012

Potrivit Hotărîrii nr. 507 din 25.04.2016Hotărîrea Guvernului nr. 356 din 31 mai 2012 „Pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii nr. 228 din 23 septembrie 2010 cu privire la protecţia plantelor şi la carantina fitosanitară", a fost completată cu Lista plantelor, produselor vegetale și a bunurilor conexe, originare din Republica Moldova și din alte țări, care trebuie supuse controlului fitosanitar, înainte de a fi puse în circulație pe teritoriul Republicii Moldova, conform anexei nr. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului cu privire la revizuirea actelor normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător emise de Serviciul Vamal

Prin Hotărîrea nr. 512 din 25.04.2016, au fost abrogate actele normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător emise de Serviciul Vamal în perioada 2000-2016. Totodată, a fost aprobată lista actelor normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător, emise de Serviciul Vamal în perioada 2000-2016, ce urmează a fi revizuite și lista actelor normative cu caracter de reglementare a activităţii de întreprinzător, emise de Serviciul Vamal în perioada 2000-2016, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului

Conform Hotărîrii nr 546 din 04.05.2016, a fost aprobat Regulamentul privind procedura de examinare a demersului referitor la inițierea controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului, care stabilește procedura de depunere, recepționare și examinare a demersului privind inițierea procedurii de control de stat la fața locului și de emitere de către Ministerul Economiei a deciziilor referitoare la necesitatea efectuării acestor controale în perioada moratoriului asupra controlului de stat la fața locului. Prezenta hotărâre intră în vigoare din data publicării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

Potrivit Hotărîrii nr. 110 din 28.04.2016, BNM a diminuat rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 2.0 puncte procentuale, de la 17.0 până la 15.0 la sută anual. Totodată, au fost diminuate ratele de dobândă la creditele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 20.0 până la 18.0 la sută anual și la depozitele overnight cu 2.0 puncte procentuale, de la 14.0 până la 12.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea Băncii Naţionale cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Prin Hotărîrea nr. 111 din 28.04.2016, BNM menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7.0 la sută anual. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...