37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 122-140 din 1 iunie 2013 – 30 iunie 2013

MO nr. 122-140 din 1 iunie 2013 – 30 iunie 2013

05.07.20133.345 views

Monitorul Oficial nr. 122-124 din 07.06.2013

Hotărîrea BNM nr. 103 din 30.05.2013 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei şi a normei rezervelor obligatorii. Conform acesteia:

1. Se menţine rata de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul actual de 3.5 la sută anual.
2. Se menţin ratele de dobîndă:
a) la creditele overnight la nivelul actual de 6.5 la sută anual;
b) la depozitele overnight la nivelul actual de 0.5 la sută anual.
3. Se menţine norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liber convertibilă în mărime de 14.0 la sută din baza de calcul.

Hotărîrea BNM Nr. 110 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului privind ratele de referinţă CHIBOR şi CHIBID. Regulament stabileşte modul de determinare şi de publicare a ratelor de referinţă CHIBOR şi CHIBID pe piaţa monetară interbancară din Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în acest proces.

Regulamentul conţine informaţie despre:

Condiţiile de selectare şi obligaţiile băncilor contributorii

Determinarea şi publicarea ratelor de referinţă

Analiza activităţii băncilor contributorii

Ordinul IFPS nr.751 din 03 iunie 2013 “privind aprobarea formularelor tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitul pe bunuri imobiliare pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată şi impozitul funciar” .

Conform acestuia au fost aprobate formularele tipizate a dărilor de seamă fiscale la impozitul pe bunurile imobiliare, pentru bunurile imobiliare a căror impozitare se realizează reieşind din valoarea estimată (BIJ 13) şi impozitul funciar (FUNJ 13).

Formularul (BIJ 13) – pentru impozitul pe bunurile imobiliare

Instrucţia de completare

Formularul (FUNJ 13) - pentru impozitul funciar

Instrucţia de completare

Formularele noi se prezintă de către contribuabili inspectoratului fiscal de stat teritorial începînd cu perioada fiscală - anul 2013.

Ordinul IFPS nr. 552 din 28.05.2013 cu privire la operarea modificărilor în Ordinul IFPS nr. 429 din 16.04.2013 “Cu privire la aprobarea formularului dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului şi a Modului de completare şi prezentare a dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului”.

Conform modificărilor operate darea de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului se prezintă organului fiscal teritorial de la locul de deservire al contribuabilului pentru fiecare perioadă stabilită conform art.323 alin. (7) din Legea viei şi vinului nr.57-XVI din 10.03.2006 NU mai tîrziu de data de 20 a lunii următoare după încheierea perioadei de raportare de 120 de zile.

Amintim, că obligaţie prezentării dării de seamă privind calcularea contribuţiei obligatorii în Fondul Viei şi Vinului, conform art.323 alin. (4) din Legea viei şi vinului o au:

a) producătorii de viţă altoită pentru producerea strugurilor destinaţi fabricării produselor vitivinicole;

b) producătorii de vinuri;

c) producătorii de băuturi pe bază de vin, de produse obţinute pe bază de vin.

d) unitatea vinicolă care a achiziţionat strugurii destinaţi vinificării.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 79 din 27.05.2013 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor la Ordinul nr. 150 din 22 noiembrie 2010 Normele de pregătire profesională a stagiarilor în activitatea de audit

Conform modificărilor efectuate

Stagiul în activitatea de audit are o durată de:
a) cel puţin 6 luni – pentru persoanele care au activat cel puţin 2 ani în calitate de angajaţi ai instituţiilor publice şi private în subdiviziunile de evidenţă contabilă, audit, juridice, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare, precum şi în subdiviziunile cu funcţii de elaborare şi/sau implementare a actelor legislative şi/sau normative în domeniile evidenţă contabilă, audit, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare;
b) cel puţin 2 ani – pentru alte persoane decît cele menţionate la lit. a).
Perioada de stagiu începe de la data la care stagiarul a depus cererea şi a fost înregistrat în Registrul stagiarilor în activitatea de audit (în continuare – Registrul stagiarilor).”

De asemenea stagiarul este obligat să efectueze anual un număr minim de 40 de zile de activităţi practice pentru fiecare 3 luni şi 80 de zile de activităţi practice pentru fiecare an de stagiu, pînă la modificări era doar 80 de zile de activităţi practice

Activităţile privind pregătirea teoretică pot fi efectuate de sine stătător sau în cadrul societăţii de audit, auditorului întreprinzător individual.Durata minimă a acestora trebuie să constituie 40 de ore pentru fiecare an de stagiu.

În cazul evaluării finale cu calificativul nesatisfăcător îndrumătorul de stagiu poate prezenta Ministerului Finanţelor, în termen de 60 de zile de la data expirării stagiului, cererea de prelungire a stagiului pentru o perioadă de maxim 3 luni/un an.

Îndrumătorul de stagiu în termen de 10 zile după expirarea fiecărei perioade de la data înregistrării stagiarului în Registrul stagiarilor, întocmeşte confirmarea stagiului. Confirmarea stagiului reprezintă un raport scris de evaluare a stagiarului care cuprinde următoarea informaţie:

a) progresele înregistrate de stagiar;

b) deficienţele constatate în activitatea stagiarului;

c) opinia generală privind evoluţia profesională a stagiarului;

d) confirmarea orelor de activităţi teoretice şi a zilelor de activităţi practice acumulate de către stagiar pe parcursul stagiului ţinînd cont de prevederile pct. 28 şi pct. 29 ale prezentelor Norme;

e) activităţi planificate pentru perioada următoare.

Monitorul Oficial Nr. 125-129 din 14.06.2013

Hotărîrea Guvernului Nr. 322 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte. A fost completată:

LISTA proiectelor de asistenţă tehnică în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, precum şi aplicarea cotei zero a TVA pentru mărfurile  şi serviciile destinate acestora (anexa 1) şi

LISTA împrumuturilor şi granturilor acordate Guvernului Republicii Moldova sau acordate

cu garanţie de stat, din contul împrumuturilor acordate de organismele financiare internaţionale (inclusiv din cota-parte a Guvernului), din contul granturilor acordate instituţiilor finanţate de la buget, destinate realizării proiectelor de asistenţă investiţională, din contul cărora vor fi importate sau achiziţionate mărfuri (lucrări, servicii) scutite de accize, plata taxei vamale, taxei pentru efectuarea procedurilor vamale, impozitate la cota zero a TVA (anexa 2).

Hotărîrea Guvernului Nr. 362 din 12.06.2013 privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat în anul 2013 refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară. Conform acesteia a fost aprobat cuantumul ajutorului bănesc acordat în anul 2013 refugiaţilor şi beneficiarilor de protecţie umanitară în mărime de 577 lei 50 bani.

Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 83 din 10.06.2013 cu privire la autorizarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor drept autoritate competentă de eliberare a formelor ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova.

Conform acestuia a fost autorizat Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor drept autoritate competentă de eliberare a formelor tipizate ce atestă rezidenţa şi impozitul pe venit achitat de către nerezidenţi în Republica Moldova, după cum urmează:
Formularul-tip Forma 1-DTA-13 “Certificat de rezidenţă”;
Formularul-tip Forma 2-DTA-13 “Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”;
Formularul-tip Forma 3-DTA-13 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova”;
Formularul-tip Forma 4-DTA-13 “Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către persoanele fizice – cetăţeni străini sau apatrizi care au obţinut statut de rezident al Republicii Moldova”, şi Formularul-tip Forma 5-DTA-13 “Cerere privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova”.
2. Autoritatea competentă autentifică certificatul prin aplicarea semnăturii şi ştampilei.
3. Trezoreria de Stat va asigura restituirea impozitului pe venit în limitele sumelor încasate în plus la buget.

Ordinul Ministerului Finanţelor Nr. 35 din 21.03.2013 cu privire la completarea Anexei nr.4 la Ordinul Ministerului Finanţelor nr.115 din 6 septembrie 2010 cu privire la aprobarea şi completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală“.

Conform modificărilor efectuate în anexă la factura fiscală este necesar de indicat seria, numărul şi data facturii fiscale, codul fiscal şi numărul de înregistrare ca plătitor al TVA al furnizorului.

Totodată după necesitate, la factura fiscală imprimată de sine stătător se imprimă şi anexa, conform formei stabilite în anexa nr.2 la prezentul ordin, pe care se indică numărul acesteia (anexa 1, anexa 2, …), seria şi numărul facturii fiscale, a cărei parte componentă este anexa. În cazul eliberării facturii fiscale conform prevederilor art.1171 alin.(4) din Codul fiscal, să indică numai codul – 117-1-4.

Hotărîrea Parlamentului nr. 114 din 23.05.2013 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Parlamentului nr. 258 din 9 noiembrie 2012 pentru constituirea unei comisii speciale de control al declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate ale preşedintelui şi membrilor Comisiei Naţionale de Integritate. Conform modificărilor efectuate comisia specială permanentă va prezenta Parlamentului, anual, pînă la 31 mai, un raport privind rezultatele controlului declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate şi al declaraţiilor de interese personale ale preşedintelui şi membrilor Comisiei Naţionale de Integritate.
În cazul încălcării de către preşedintele şi de către membrii Comisiei Naţionale de Integritate a Legii nr. 1264-XV din 19 iulie 2002 privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii persoanelor cu funcţii de demnitate publică, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţie de conducere şi a Legii nr. 16-XVI din 15 februarie 2008 cu privire la conflictul de interese, Comisia specială permanentă raportează imediat Parlamentului despre încălcarea depistată şi propune revocarea mandatului de membru al Comisiei Naţionale de Integritate sau, după caz, o altă măsură prevăzută de lege.

Legea nr. 77 din 12.04.2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative care a modificat Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995, Legea nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală , Legea nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

Conform modificărilor operate a fost stabilit ca au aceleaşi drepturi şi obligaţii în domeniul asigurării obligatorii de asistenţă medicală ca şi cetăţenii Republicii Moldova, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel, următoarele categorii de persoane:

1. străinii încadraţi în muncă în Republica Moldova în baza unui contract individual de muncă, după cum urmează:

a) străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru reîntregirea familiei;

b) străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie în scop de muncă;

c) străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru studii;

d) străinii titulari ai dreptului de şedere provizorie pentru activităţi umanitare sau religioase;

e) străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă;

f) persoanele cărora li s-a recunoscut statutul de apatrid în Republica Moldova;

2. străinii titulari ai dreptului de şedere permanentă în Republica Moldova

3. refugiaţii şi beneficiarii de protecţie umanitară

Totodată au fost extinse categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual, după cum urmează :

străinii care Nu sînt angajaţi şi cărora li s-a acordat dreptul de şedere provizorie pe teritoriul Republicii Moldova pentru reîntregirea familiei, pentru studii, pentru activităţi umanitare sau religioase, dacă tratatele internaţionale nu prevăd altfel.

Alţi cetăţeni ai Republicii Moldova care nu sînt angajaţi şi care nu fac parte din nici una din categoriile enumeratela pct. 1,2 din anexa nr. 2 a legii nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi care nu sînt asiguraţi de Guvern (conform art.4 alin.(4) din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală), care fac dovada aflării în Republica Moldova pentru cel puţin 183 de zile pe parcursul anului bugetar

avocaţii neangajaţi

Totodată agenţiile teritoriale (ramurale) ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină au obligaţia de identificare a persoanele fizice care au obligaţia să se asigure în mod individual şi să le trage la răspundere contravenţională pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite de legislaţie.

Menţionăm că conform modificărilor operate în Codul Contravenţional al Republicii Moldova neplata primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă în termenul stabilit de legislaţie se sancţionează cu amendă de la 25 la 55 de unităţi convenţionale ( la moment,1 uc = 20 lei).

Termenul de prescripţie extinctivă pentru stingerea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală şi a penalităţilor aferente acestora este de 3 ani.

De asemnea, a fost stabilit că categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care depăşesc termenelor stabilite de achitare a acesteia, vor beneficia de asistenţă medicală în baza poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală după expirarea a 7 zile calendaristice din momentul achitării primei de asigurare pentru anul respectiv de gestiune şi a penalităţilor aferente acesteia.

Totodată a fost completată anexa nr. 3 a legii nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, ca rezultat în componenţa tipurilor de drepturi şi venituri la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală au fost incluse veniturile obţinute în baza contractelor pentru executarea de lucrări sau prestare de servicii de către pensionari şi persoanele cu dezabilităţi severe, accentuate sau medii care sînt:

proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, cu excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract

fondatorii de întreprinderi individuale

titularii de patentă de întreprinzător

De asemenea, a fost stabilită obligaţia administraţia unităţilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, să comunice în scris asigurătorului orice angajare, demisie, concediere şi/sau alte schimbări survenite în listele sale de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate, pînă la data de 7 a lunii următoare celei în care au avut loc schimbările şi să distribuie poliţele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, sub semnătură, fiecăruia dintre angajaţii săi în termen de 5 zile de la data recepţionării acestora de la agenţiile teritoriale ale Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

Monitorul Oficial nr. 130-134  din 21.06.2013

Hotărîrea Guvernului nr. 411 din  19.06.2013 privind scutirea unor agenţi economici de la plata dividendelor sau defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2012. Conform acesteia  se acceptă scutirea:

  a) de la defalcarea în bugetul de stat a unei părţi din profitul net obţinut în anul 2012 pentru:

    Î.S. „Calea Ferată din Moldova”;

    Î.S. „Aeroportul Internaţional Mărculeşti”;

    Î.S. „Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie”;

    Î.S. C.V.C. „Mileştii Mici”;

    b) de la plata dividendelor aferente anului de gestiune 2012 pentru:

    S.A. „RED Nord-Vest”;

    S.A. „CET-2”;

    S.A. „Moldexpo”.

Hotărîrea Guvernului nr. 402 din  18.06.2013 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1015 din 5 septembrie 2006 “Cu privire la aprobarea unor acte normative”.

Conform modificărilor operate  angajatorul va expedia opţional, prin intermediul sistemului informaţional e-CNAM, listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate angajate şi listele de evidenţă nominală a persoanelor asigurate din contul statului şi modificările la aceste liste, în format electronic, în regim on-line şi cu aplicarea semnăturii digitale.

Prezentarea formularelor electronice în regim on-line va scuti angajatorul şi instituţiile abilitate responsabile de evidenţa nominală a categoriilor de persoane asigurate din contul statului de obligaţia prezentării formularelor în scris (pe hîrtie).

A fost determinat că pentru stabilirea persoanelor fizice din raza de activitate a Agenţiei ce nu au achitat prima de asigurare în termenul stabilit de legislaţie, Agenţia verifică listele remise la solicitarea CNAM de către:

Ministerul Justiţiei – pentru notarii publici, executorii judecătoreşti şi avocaţi, indiferent de forma juridică de organizare a activităţii, care au obţinut licenţă în modul stabilit de lege, conform modelului solicitat de CNAM;

 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat - pentru titularii patentelor de întreprinzător;

 Totodată pentru stabilirea datelor privind traversarea frontierei de stat a persoanelor care nu au achitat prima de asigurare, CNAM va accesa Sistemul Informaţional Integrat al Poliţiei de Frontieră, în modul stabilit de acordul încheiat între CNAM şi Departamentul Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne.

Legea nr. 120 din  23.05.2013 pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din 2 noiembrie 2012.

Hotărîrea Guvernului nr. 399 din  18.06.2013 cu privire la limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în autorităţile (instituţiile) publice finanţate de la bugetul de stat şi de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale pe anul 2013

ORDIN IFPS nr. 760  din  10.06.2013 cu privire la completarea şi modificarea Instrucţiunii privind evidenţa contribuabililor, aprobată prin Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 299 din 2 mai 2012. Conform modificărilor operate se consideră consideră cod fiscal pentru pentru notarii publici, cabinetul avocatului, oricare persoană care practică activitate particulară de detectiv şi de pază, oricare executor judecătoresc, biroul individual al mediatorului  codul personal (IDNP) indicat în documentul ce permite practicarea activităţii profesionale;

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 84 din  12.06.2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor nr.166 din 19 decembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Metodicii de trecere a Planului de conturi al evidenţei contabile privind executarea devizelor de cheltuieli ale instituţiilor bugetare la Planul de conturi contabile al activităţii economico-financiare a întreprinderilor.

 Conform modificărilor operate recalculul uzurii în urma reevaluării nu se va efectua, menţinînd suma uzurii calculate (acumulate) pînă la efectuarea reevaluării.

Ordinul Ministerului Economiei nr. 101 din  12.06.2013 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează  în anexa la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010 u privire la aprobarea Listei agenţilor economici - întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

Legea nr. 118 din  23.05.2013 pentru completarea Codului fiscal

Conform completărilor efectuate formularele de facturi fiscale se eliberează contra plată, în baza unei cereri scrise, în care se  indică numărul de formulare solicitate.

Cererea va fi depusă de către plătitorul de TVA la organul fiscal în a cărui rază de deservire acesta este înregistrat, iar în cazul marilor contribuabili plătitori de TVA – la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat.

   În termen de 5 zile lucrătoare, organul fiscal examinează cererea depusă şi asigură eliberarea numărului SOLICITAT al formularelor de facturi  fiscale.

Totodată legea prevede respingerea  cererii de eliberare a facturilor fiscale, doar în cazul în care,  în cadrul termenului de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a facturilor fiscale, a fost iniţiată procedura de anulare a înregistrării contribuabilului în calitate de plătitor de TVA.

Despre respingerea cererii de eliberare a facturilor fiscale organul fiscal INFORMEAZĂ contribuabilul, deasemenea, în cadrul termenului de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de eliberare a facturilor fiscale

Termenul de 5 zile lucrătoare, începe să curgă din următoarea zi lucrătoare ce urmează după ziua în care a fost depusă cererea de eliberare a formularelor de facturi fiscale.

Legea intră în vigoare la 21.06.2013, iar Guvernul, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, va aduce actele sale normative în concordanţă cu legea menţionată.

Monitorul Oficial nr. 135 din 25.06.2013

Hotărîrea Guvernului  nr. 414 din  21.06.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind atragerea investiţiilor în societăţile  comerciale cu capital public sau public-privat

Regulamentul stabileşte modul de atragere a investiţiilor private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat şi de selectare a investitorilor privaţi.

Atragerea investiţiilor private pentru dezvoltarea societăţilor comerciale cu capital public sau public-privat poate fi efectuată prin:

a)   fondarea, în comun cu investitorii privaţi, a societăţilor comerciale cu capital public-privat;

b) plasarea, cu participarea investitorilor privaţi, a acţiunilor emisiunii suplimentare de acţiuni;

c)desfăşurarea, cu participarea investitorilor privaţi, a emisiunii obligaţiunilor societăţii pe acţiuni.

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 90 din  18.06.2013 cu privire la aprobarea modificărilor la Ordinul nr. 48 din 31 martie 2010 Norme de recunoaştere a certificatelor internaţionale de calificare în domeniul contabilităţii şi auditului.

Conform modificărilor operate examenul de calificare poate fi susţinut de cetăţenii Republicii Moldova, de cetăţenii străini şi de apatrizii care au  vechime în muncă de cel puţin 3 ani în domeniul economico-financiar sau juridic, din care,

- cel puţin 6 luni ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru persoanele care au activat cel puţin 2 ani în calitate de angajaţi ai instituţiilor publice şi private în subdiviziunile de evidenţă contabilă, audit, juridice, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare, precum şi în subdiviziunile cu funcţii de elaborare şi/sau implementare a actelor legislative şi/sau normative în domeniile evidenţă contabilă, audit, control financiar şi/sau fiscal, revizie şi inspectare;
    - cel puţin 2 ani ca stagiar în activitatea de audit sub îndrumarea unui auditor – pentru alte persoane decît cele menţionate la prima liniuţă

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 85 din 14.06.2013  cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului privind certificarea auditorilor interni din sectorul public aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.100 din 29 august 2012

Monitorul Oficial nr. 136-140  din 28.06.2013

Hotărîrea CNPF nr. 29/17 din  21.06.2013 cu privire la înregistrări în Registrul de stat al valorilor mobiliare.

 Conform  acesteia se înregistrează în Registrul de stat al valorilor mobiliare valorile mobiliare conform dării de seamă privind rezultatele emisiunii suplimentare de acţiuni ale:
    - Societăţii pe acţiuni „CENTRO BASSO PREZZO” (IDNO 1003600042738; mun.Chişinău, bd Mircea cel Bătrîn, 11) în sumă de 100000 lei în număr de 10000 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 10 lei cu numărul înregistrării de stat MD14BASO1006 din contul mijloacelor băneşti;
    - Băncii Comerciale „ProCredit Bank” S.A. (IDNO 1007600059183; mun.Chişinău, bd Ştefan cel Mare şi Sfînt, 65, ap.(of.) 901) în sumă de 23500000 lei în număr de 23500 acţiuni ordinare nominative cu valoarea nominală 1000 lei cu numărul înregistrării de stat MD14PROB1000 din contul mijloacelor băneşti.

ORDIN IFPS Nr. 787  din  21.06.2013cu privire la modificarea Ordinului nr. 183 din 30.03.2012 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de prezentare a dărilor de seamă fiscale în formă electronică.

Conform modificărilor operate, punctul 22 al Instrucţiunii a fost completat cu următorul conţinut: pentru forma de prezentare internă a dărilor de seamă fiscale se pot utiliza şi algoritmii funcţiei Hash

Ordinul IFPS nr. 780 din  18.06.2013 privind modul de administrare a procedurii de eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special pusă în sarcina Inspectoratului Fiscal Principal  de Stat (exceptînd facturile fiscale).

Lista documente primare cu regim special care cad sub incidenţa  acestui ordin sînt:

 a) actul de achiziţie a mărfurilor;
    b) actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente;
    c) bonul de plată;
    d) chitanţa de recepţie a plăţilor nefiscale (1-SF);
    e) chitanţa de recepţie a plăţilor fiscale (2-SF);
    f) foaia de parcurs;
    g) factura şi anexa la factură.

Noului ordin a aprobat Regulamentul privind eliberarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special (în continuare Regulament).

Regulamentul stabileşte procedura generală şi procedura specială de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special (exceptînd facturile fiscale).

Procedura generală

Conform acesteia formularele se eliberează contra plată şi exclusiv contra semnătura persoanelor autorizate ale agentului economic sau în baza delegaţiei semnate de acestea, la prezentarea cererii-comandă, conform modelului stabilit şi a ordinului de plată ce confirmă transferul banilor.

În cazul cînd operaţiunile la conturile bancare ale agentului economic sunt suspendate, acesta are dreptul de a transfera mijloacele financiare la contul Inspectoratului Fiscal din numele persoanei autorizate (director sau contabil), indicate în cererea-comandă, drept dovadă a transferului fiind ordinul de plată ce confirmă transferul banilor, cu indicaţia destinaţiei plăţii (ex:Achitarea formularelor tipizate de documente primare cu regim special pentru SRL ,,XXX”).

Pentru eliberarea formularelor, agenţii economici se deplasează la centrele de eliberare a formularelor:

     1. pentru agenţii economici administraţi de către Direcţia Generală a Marilor Contribuabili (DGMC) şi oficiile fiscale din republică - centrul de eliberare pe adresa str. Teilor, nr.7/2, etajul 3, biroul 303 (în incinta Direcţiei Administrare Fiscală Botanica);

    2. pentru agenţii economici din municipiul Chişinău - centrul de eliberare situat la adresa or. Chişinău, şos. Hînceşti, nr.53;

    3.  pentru agenţii economici din cadrul IFS teritoriale – sediul IFS teritorial unde a fost depusă cererea-comandă.

Totodată agenţii economici cărora li se permite, în baza listei aprobate de IFPS, tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale, vor imprima de sine stătător, de asemenea, şi formularele prevăzute în prezentul ordin.

Procedura specială

Cererea-comandă privind eliberarea formularelor se examinează în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora. Pînă la scurgerea termenului indicat, funcţionarul fiscal însărcinat cu executarea cererii-comandă, informează solicitantul despre starea cererii-comandă.

Se INTERZICE acceptarea parţială a cantităţii de formulare solicitate.

Totodată în cazul în care, la verificarea cererii-comandă privind eliberarea formularelor apar dubii vizavi de modul legal de utilizare ulterioară a acestora, angajatul IFS (persoana împuternicită cu procesarea cererii-comandă în cauză) POATE solicita documente confirmative suplimentare, iar termenul stabilit pentru examinarea cererii-comandă se extinde cu cel mult două zile de la termenul stabilit de 3 zile lucrătoare de la primirea acestora.

În caz de refuz, acesta se argumentează în scris contribuabilului.

Se vor admite interdicţiile recepţionate de la organele de drept în eliberarea formularelor doar în cazul în care acestea au fost dispuse în corespundere cu prevederile legislaţiei, iar în refuzul acordat contribuabilului se va face trimitere expresă la interdicţia organului vizat.

Organele de drept (Ministerul Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Centrul Naţional Anticorupţie - în parte ce ţine de spălarea banilor) vor remite în adresa IFPS informaţii privind agentul economic (codul fiscal, adresa juridică) şi cauza interdicţiei.

 Ordinul nr. 776 din  17.06.2013 despre aprobarea Regulamentului-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilor fiscale (în continuare Regulament).

Conform noului Regulament  scopul principal la instituirea posturilor fiscale constituie – prevenirea şi depistarea cazurilor de încălcare fiscală.  Funcţionarea postului fiscal se va axa pe monitorizarea strictă a executării de către agentul economic a obligaţiunilor stabilite de legislaţia în vigoare.

IFPS decide tipul postului fiscal ce va fi instituit la agentul economic. Conform art. 146 alin. (2) din Codul fiscal, sunt prevăzute 3 tipuri de posturi fiscale:

1) post fiscal staţionar – postul amplasat într-un loc stabil şi special amenajat, unde îşi exercită atribuţiile

2) post fiscal mobil- postul asigurat cu mijloace tehnice, inclusiv de transport, se deplasează, după caz, în raza teritoriului controlat.

3) post fiscal electronic- o soluţie tehnico-informaţională de transmitere şi stocare în mod electronic a informaţiei care poate fi utilizată în mod direct sau indirect la determinarea obligaţiei fiscale

La rîndul său, agentul economic este obligat să asigure personalului IFPS accesul şi condiţiile necesare exercitării atribuţiilor, precum şi condiţiile tehnice de instalare a echipamentelor electronice de comunicare (în cazul instalării postului fiscal electronic).

Postul fiscal se instituie prin Ordinul IFPS. În Ordinul de instituire a postului fiscal se va indica:

                1)  agentul economic la care se instituie postul fiscal;

                 2)  subdiviziunile agentului economic la care va funcţiona postul fiscal;

                3)  tipul postului fiscal;

                4)  termenul de funcţionare a postului fiscal; 

               5)  modalitatea de prezentare de către funcţionarul fiscal responsabil de activitatea postului fiscal a informaţiei privind activitatea postului fiscal, adresa e-mail, alte informaţii.

La instituirea postului fiscal, funcţionarul fiscal, urmează să aducă la cunoştinţă administraţiei agentului economic  prin înmânarea contra semnătură a înştiinţării (anexa 1 a Regulamentului).  

 În cazul în care, subdiviziunea la care a fost instituit postul fiscal este amplasată în altă localitate decât sediul agentului economic, persoanele cu funcţii de răspundere ale agentului economic se vor informa verbal la telefon despre instituirea postului fiscal, cu remiterea in ziua instituirii postului fiscal, a înştiinţării. Suplimentar, funcţionarul fiscal va informa administratorul subdiviziunii monitorizate cu solicitarea semnăturii şi indicarea datei de începere şi finalizare a activităţii postului fiscal în înştiinţare.

În cazul prelungirii  termenului de funcţionare a postului fiscal, persoanele cu funcţii de răspundere a agentului economic vor fi înştiinţate (anexa 2  a Regulamentului) despre termenul modificat de finisare a funcţionării postului fiscal cel puţin în 2 zile lucrătoare de la data emiterii ordinului privind prelungirea postului fiscal.

La instituirea postului fiscal, funcţionarul fiscal va asigura:

            1) efectuarea inventarierii blanchetelor de strictă evidenţă – facturi fiscale, facturi, acte de achiziţii, borderouri de achiziţii, stabilirea stocului de blanchete neutilizat la data instituirii postului fiscal;

            2) inventarierea totală sau după caz selectivă a stocului de mărfuri, materie primă, materiale;

          3) verificarea deţinerii de către agentul economic a autorizaţiilor şi licenţelor necesare pentru desfăşurarea genului de activitate practicat.

Funcţionarea postului fiscal va avea loc în conformitate cu regimul de lucru al agentului economic şi/sau al subdiviziunii la care a fost instituit postul fiscal.

Totodată, pe parcursul zilei de lucru, funcţionarul fiscal care se află la postul fiscal urmează să întocmească „Darea de seamă privind funcţionarea postului fiscal” (anexa 3 a Regulamentului) în care se vor reflecta toate intrările şi ieşirile de mărfuri/servicii, şi care la finele zilei va fi semnată de persoana cu funcţii de răspundere a agentului economic.

Toată activitatea postului fiscal, atât în ansamblu cât şi în situaţii anumite, urmează să se producă fără a provoca deranjuri contribuabilului şi fără perturbarea activităţii acestuia.

De asemenea, pentru a nu admite introducerea şi/sau retragerea mărfurilor în/din încăperi în afara orelor de lucru, acestea urmează a fi sigilate, folosind mijloacele disponibile de sigilare (dispozitiv de sigilare) sau, în caz de lipsă a acestora, folosind o fâşie de hârtie, semnată de către funcţionarul fiscal responsabil de funcţionarea postului fiscal respectiv şi aplicată astfel încât deschiderea căii de acces să determine deteriorarea sigiliului. În cazul apariţiei necesităţii de desigilare a căii de acces, sigiliul se va înlătura cu participarea funcţionarului fiscal.

Postul fiscal instituit poate fi sistat prin ordinul IFPS în următoarele cazuri:

1.   agentul economic la care a fost instituit postul fiscal a fost anulat ca subiect al impunerii cu TVA, activitatea fiindu-i blocată ca urmare a admiterii încălcării legislaţiei în vigoare;

2.   agentul economic la care a fost instituit post fiscal cu scopul încasării restanţei faţă de Bugetul Public Naţional a stins restanţa înregistrată.

Estimarea obligaţiilor fiscale în baza posturilor fiscale  (art. 2251 din Codul fiscal)  se va efectua   cu respectarea simultană a următoarelor conditii:

            1.  posturile fiscale au fost instituite cel puţin de două ori pe parcursul anului fiscal;

           2 .  perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sunt de cel puţin 30 de zile calendaristice,   iar diferenţa dintre perioadele de activitate este de cel puţin 60 de zile calendaristice;

          3. livrările de mărfuri şi servicii în medie pe zi până la şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sunt mai mici de 70% faţă de valoarea livrărilor medii pe zi înregistrate în perioadele de funcţionare a posturilor fiscale.

Exemple concrete de estimare sînt prezentate în pct.  61 din Regulament.

Datele constatate referitoare la venitul estimat se vor utiliza corespunzător şi la determinarea venitului impozabil, inclusiv luându-se în calcul şi alte încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare stabilite ca rezultat al controlului fiscal.

 Totodată atragem atenţia că în conformitate cu art. 8 alin. (1) din Codul fiscal, ordinele de instituire a posturilor fiscale, cât şi acţiunile persoanelor responsabile de activitatea posturilor fiscale pot fi contestate de către agenţii economici la care au fost instituite posturi fiscale.

Contestaţia împotriva deciziei organului fiscal sau acţiunii funcţionarului fiscal se depune la organul fiscal emitent a deciziei sau al cărei funcţionar a întreprins acţiunea în decursul a 30 de zile calendaristice de la data primirii deciziei sau întreprinderii acţiunii contestate.

Menţionăm că a fost  ABROGAT Ordinul IFPS nr. 295 din 26.04.2011 (Monitorul Oficial nr. 87-90 din 27.05.2011 art. nr. 568) prin care a fost aprobat Regulamentul-cadru privind principiile generale de instituire şi funcţionare a posturilorfiscal.

Scrisoare informativ-normativă a  Ministerului Finanţelor  nr. 11-09/1286 din  27.06.2013 cu privire la determinarea valorii obiectivelor de construcţii începînd cu 1 iulie 2013

Conform acesteia începînd cu 1 iulie 2013 determinarea valorii de deviz a obiectivelor de construcţii prin metoda de resurse se efectuează reieşind din mărimea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură – 30,92 lei/oră. Actualizarea salariului mediu pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură în preţurile curente în raport cu nivelul preţurilor constante ale anului 1991 se efectuează prin aplicarea indicelui ce reflectă modificarea nivelului de salarizare Irm = 40524. Salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori pe ramură include toate sporurile, suplimentele, adaosurile, plăţile de stimulare şi indemnizaţiile obligatorii prevăzute de legislaţia în vigoare.
Deasemenea începînd cu 1 iulie 2013 determinarea valorii de deviz a obiectivelor de construcţii se efectuează utilizînd următoarea informaţie obţinută în baza calculelor şi monitoringului  efectuate de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor:

Salariul mediu pe oră al muncitorilor-constructori

30,92  lei/oră

(Irm = 40524)

Cheltuieli de regie:

a) din cheltuieli directe

b) din salariul muncitorilor-constructori (pentru lucrări de montare a utilajelor, instalaţiilor electrotehnice etc.)

c) din salariul personalului de reglare-demarare

 

a) 14,5%

b) 76,0%

 

c) 60%

 

Beneficiu de deviz:

6,0%

 

Cheltuieli pentru transportarea materialelor (din costul de procurare a materialelor, fără TVA):

a) pentru obiectivele de construcţii, situate în mun. Chişinău

b) pentru obiectivele de construcţii, situate în mun. Bălţi

c) pentru obiectivele de construcţii, situate în alte localităţi

d) pentru reţele magistrale de alimentare cu gaze naturale

e) pentru reţele (ca obiective liniare) de alimentare cu gaze naturale, apă, de canalizare

f) pentru drumuri, edificii artificiale şi construcţii rutiere inginereşti

 

 

a) 7,0%

b) 8,0%

c) 10,0%

d) 2,0%

 

e) 4,0%

 

f) conform datelor efective în conformitate cu Catalogul de preţuri nr.13-01-09 cu luare în consideraţie a coeficienţilor de trecere la preţurile actuale, ce reflectă cheltuielile reale

Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 87  din  18.06.2013 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare.

Ordinul Ministerului Finanţelor  nr. 88 din  18.06.2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.93 din 19 iulie 2010.

Ordinul Ministerului Finanţelor  nr. 89 din  18.06.2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr.94 din 19 iulie 2010.

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...