37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr.115-139 din 01 iulie – 29 iulie 2008

MO nr.115-139 din 01 iulie – 29 iulie 2008

30.07.20082.233 views

Monitorul Oficial Nr.115-116 din 1 iulie 2008

 - Lege nr.60-XVI din 21 martie 2008 pentru modificarea şi completarea Codului Muncii.

Se completează art. 49 alin (1) care se referă la conţinutul contractului individual de muncă.

Astfel un contract de muncă trebuie să cuprindă clauza ce se referă la: „specialitatea, profesia, calificarea, funcţia” salariatului.

Conform modificărilor, art. 58 stabileşte că contractul de muncă se încheie în mod obligatoriu în formă scrisă, cu excepţia contractelor încheiate pînă la intrarea în vigoare a Codului Muncii ( anul 2003), care pot fi încheiate în formă scrisă numai cu acordul ambelor părţi. Propunerea uneia din părţi de a încheia contractul în formă scrisă se aduce la cunoştinţa celeilalte părţi (prin ordin, dispoziţie, cerere înregistrată etc.), la fel ca şi refuzul motivat care se comunică în formă scrisă. celeilalte părţi în decursul a 5 zile lucrătoare.

Se exclude articolul 59, care se referă la verificarea prealabilă a salariatului. Astfel, angajatorul nu mai este în drept să verifice pînă la încheierea contractului de muncă a aptitudinilor profesionale şi a datelor personale ale candidatului.

Conform modificărilor aduse la alin. (3) al art. 68 angajatorul nu mai este obligat în cazul modificării unilaterale a clauzelor contractuale să înştiinţeze cu 2 luni înainte salariatul despre acest fapt.

Se modifică şi art. 72 care se referă la detaşarea salariatului. Astfel la detaşare se va încheia cu salariatul un contract individual de muncă pe o perioadă determinată, distinct de contractul de muncă de bază care se suspendă (la iniţiativa ambelor părţi).

Art. 81 se completează cu alin. (3) care prevede că  „contractul individual de muncă încetează în temeiul ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) angajatorului, care se aduce la cunoştinţa salariatului, sub semnătură, cel tîrziu la data eliberării din serviciu.”

Art. 85 care se referă la demisia salariatului stabileşte ca salariatul este în drept sa scrie cerere de demisie, anunţînd despre acesta angajatorul cu 14 zile înainte, termenul începînd să curgă în ziua imediat următoare celei în care a fost înregistrată cererea. Pentru conducătorii unităţii, adjuncţii lor şi contabilul-şef este prevăzut termenul de preaviz de o lună. Totuşi, contractul individual de muncă poate fi desfăcut, prin acordul scris al părţilor fără a ţine cont de termenii de preaviz.

Art. 88 care se referă la procedura de concediere în cazul lichidării unităţii, reducerii numărului sau a statelor de personal stabileşte obligaţia angajatorului de a propune salariatului preavizat un alt loc de muncă (funcţie) în cadrul unităţii respective. Locul redus nu poate fi restabilit în unitate  pe parcursul anului calendaristic în care a avut loc concedierea celui care l-a ocupat.

Se completează art. 102 care se referă durata muncii în ajunul zilelor de sărbătoare nelucrătoare. În cazul în care ziua de muncă din ajunul zilei de sărbătoare nelucrătoare se transferă în altă zi, se păstrează aceiaşi durată redusă de muncă. Durata concretă redusă se stabileşte în contractul colectiv, în regulamentul unităţii sau în ordinul angajatorului emis cu consultarea prealabilă a reprezentanţilor salariaţilor.

Se modifică art. 115 care se referă la modul de acordare a concediului de odihnă anual, astfel “concediul de odihnă anual poate fi acordat integral sau, în baza unei cereri scrise a salariatului, poate fi divizat în părţi, una dintre care va avea o durată de cel puţin 14 zile calendaristice.”

Se completează art. 158 care prevede că “la cererea scrisă a salariatului care a prestat munca în zi de repaus sau în zi de sărbătoare nelucrătoare, angajatorul poate să-i acorde o altă zi liberă care nu va fi retribuită.”

Se modifică art. 229 alin.(5) care prevede că “recepţionarea şi punerea în exploatare a unităţilor, secţiilor, sectoarelor de producţie, liniilor tehnologice etc. se admite numai cu avizul Inspecţiei Muncii şi a Serviciului Sanitaro-Epidemiologic de Stat şi cu acordul sindicatelor”.

Hotărîrea cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.294 din 17 martie 1998.

Se introduce un document de strictă evidenţa nou “Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente”.

De asemenea, se completează textul cu “Formularul tipizat al facturii de expediţie se utilizează şi la livrările servicii, precum şi la refacturarea cheltuielilor în cazul serviciilor de locaţiune”.

Formularul tipizat Actul de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente se utilizează în cazul primirii serviciilor de locaţiune de la persoane fizice (cetăţeni), neînregistraţi în calitate de subiecţi ai activităţii de antreprenoriat.

  Monitorul Oficial Nr.117-119 din 4 iulie 2008

 - Legea nr. 34-XVI din 28.02.2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.440-XV din 27 iulie 2001 cu privire la zonele economice libere.

Conform completărilor aduse aceste legi, în zona liberă mai pot fi desfăşurate următoarele genuri de activitate:

-          activitatea comercială externă (comercializarea angro a mărfurilor importate în zona liberă din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova şi livrate la export);

-          activitatea de transport (transportare a mărfurilor importate sau exportate prin zona liberă cu mijloace de transport aerian sau naval.)

Introducerea zilnică  în zona liberă a mărfurilor autohtone în scopuri necomerciale, cu valoare de pînă la 50 de euro, se realizează fără completarea declaraţiei vamale.  

În cazul cînd sunt adoptate Legi noi, care înrăutăţesc condiţiile de activitate a rezidenţilor în ceea ce priveşte regimul vamal, fiscal etc., rezidenţii sunt în drept pe parcursul a 10 ani să activeze conform prevederilor legilor în vigoare pînă la data punerii în aplicare a noilor legi.

- Legea nr.50-XVI din 07.03.2008 privind protecţia brevetelor.

- Legea nr. 103-XVI din 16 mai 2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative.

Se completează şi se modifică Codul Vamal al Republicii Moldova.

Art. 125 care se referă la modul de plată a drepturilor de import şi export prevede că „persoanelor juridice li se permite achitarea în numerar doar a diferenţei de plată determinate la momentul vămuirii”.

Se introduc art. 181¹-183³ care stabilesc procedura modificării declaraţiei vamale. Astfel, organul vamal are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului în vamă, să modifice declaraţia vamală.

Se introduc modificări la art. 301 -308 care se referă la mărfurile pasibile de aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală.

 - La capitolul Acte ale Ministerului Economiei şi Comerţului al R.M. este publicat Ordinul nr.49 din 25 iunie 2008 cu privire la abrogarea Ordinului nr.32 din 12.07.2000 cu privire la darea în arendă a patrimoniului de stat.

 Monitorul Oficial Nr.120-121 din 8 iulie 2008

La capitolul acte ale Inspectoratului Fiscal Principal de Stat este publicată Informaţia nr.(17-2/2-02/1-2174)46 din 23.06.2008, legată de documentarea livrărilor efectuate în cadrul contractului de comision. Astfel, în cazul în care comisionarul, conform însărcinării comitentului, procură mărfuri pentru ca ulterior să le transmită comitentului, documentarea are loc în felul următor:

La furnizorul ce realizează marfa comisionarului obligaţia fiscală se apreciază reieşind din întreaga valoare de realizare a mărfii comisionarului.

Comisionarul, la transmiterea mărfii comitentului, eliberează factură fiscală în nume propriu, reflectînd în ea valoarea totală a livrării de marfă, specificată în contractul încheiat cu furnizorul. La executarea de către comisionar a însărcinării comitentului, comisionarul eliberează comitentului factura fiscală pe suma recompensei. Totodată comitentul are dreptul la trecerea în cont a sumei TVA, indicată de către comisionar în factura fiscală pe serviciul executat, precum şi a sumei TVA aferentă mărfurilor.

În Registrul de procurări a comitentului se reflectă factura fiscală primită de la comisionar pe serviciul acordat de către el, precum şi factura fiscală pe mărfuri primită de la comisionar.

Obligaţia fiscală a comisionarului se apreciază reieşind din valoarea recompensei primite pentru serviciile acordate.

În Registrul de vînzări al comisionarului este supusă reflectării factura fiscală pe serviciul livrat. Nu se reflectă în Registrul de vînzări al comisionarului factura fiscală, prezentată concomitent pe marfă.

În registrul de procurări al comisionarului factura fiscală primită de la furnizor nu se supune reflectării.

Monitorul Oficial Nr.122-124 din 11 iulie 2008

Raport privind activitatea financiară a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină.

 - Scrisoarea IFPS către organele fiscale teritoriale Nr.17-4-12/900-2190 din 12.06.2008 (publicată www.fisc.md), în care se dau unele lămuriri privitor la noţiunea de “tranzacţie” (se foloseşte în Legea Republicii Moldova nr.845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi (Monitorul Parlamentului Republicii Moldova, 1994, nr.2 art.33, restricţiile (restricţiile privind plata în numerar)). Ca baza de argumentare se porneşte de la definiţia tranzacţiei din DEX prin care se înţelege “o convenţie între două sau mai multe părţi, prin care se transmit anumite drepturi, se face un schimb comercial”.

Astfel ar reieşi că pentru o convenţie (ex. un contract de vînzare-cumpărare) să nu fie depăşită suma de 1000 de lei în numerar.Ulterior, însă, scrisoarea face referire la legea contabilităţii, în conformitate cu care faptele economice se contabilizează în baza documentelor primare şi centralizatoare. După lămuririle expuse, ca bază pentru fiecare tranzacţie este factura fiscală (factura de expediţie), plata pentru fiecare factură fiscală, eliberată de furnizor, nu trebuie să fie mai mare de 1000 lei. Cu alte cuvinte, plătitorul poate să achite şi mai mult de 1000 lei (în baza aceluiaşi contract) fără a fi sancţionat, dacă plata se face pentru diferite facturi.

Monitorul Oficial Nr.127-130 din 18 iulie 2008

 - Legea nr.62-XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutară.

Este o lege nouă care va înlocui Regulamentul privind reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova. Legea întră în vigoare la expirarea a 6 luni de la data publicării.

În termen de 30 de zile lucrătoare de la data întrării în vigoare a legii, persoanele juridice, care prestează servicii hoteliere, casele de schimb valutar vor depune o cerere la BNM pentru reperfectarea autorizaţiilor corespunzătoare.

În lege sunt multe noţiuni, norme noi şi recomandăm să faceţi cunoştinţă cu textul legii. În unele cazuri se permit transferurile valutare între rezidenţii R Moldova (de exemplu, contract de mandat, comision cînd comisionarul (mandatarul) face plata în adresa unui nerezidenţi etc.).

- Legea nr.144-XVI din 27.06.2008 pentru completarea Codului Fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997.

Aceste completări vor intra în vigoare de la 1 ianuarie 2009.

La art. 12 care cuprinde „noţiunile” se introduce p. 4¹ care defineşte venitul estimat. Astfel prin venit estimat se înţelege „venitul apreciat (rezultat) prin aplicarea metodelor şi surselor indirecte în cadrul controalelor fiscale ca urmare a instruirii posturilor fiscale”.

Art. 15 care se referă la cotele de impozit se completează cu litera d) care stabileşte că suma totală a impozitului pe venit se determină: „pentru agenţii economici al căror venit a fost estimat în conformitate cu art. 225 - în mărime de 15% din depăşirea venitului estimat faţă de venitul brut înregistrat în evidenţa contabilă de agentul economic”

Art. 97 care se referă la valoarea impozabilă a livrării impozabile se completează cu alin (3¹) care stabileşte că: „în cazul aplicări metodelor şi surselor indirecte de estimare a sumei obligaţiei fiscale, valoarea impozabilă a livrării impozabile se consideră valoarea estimată în conformitate cu art. 225.”

Conform modificărilor făcute prin această lege se măresc atribuţiile organului fiscal prin introducerea la art. 133 alin (1) a literei h¹ care stabileşte că IFPS poate emite decizii asupra cazului de încălcare fiscală stabilit în urma aplicării prevederilor art. 225.

Art. 225 se completează la alin (1) care prevede ca metodele şi sursele indirecte de estimare a obligaţiilor fiscale se folosesc şi în cadrul controalelor fiscale ca urmare a instituirii posturilor fiscale conform art. 146.

De asemenea, la art. 225  se introduc alin (3)-(5). Astfel art. (3) prevede că drept bază pentru estimarea veniturilor din vînzări (prestări servicii) servesc livrările zilnice de mărfuri şi servicii înregistrate pe perioada funcţionării posturilor fiscale. Pentru ca această normă să fie aplicată trebuie respectate cumulativ următoarele condiţii:

a)       posturile fiscale au fost instituite cel puţin de 2 ori pe parcursul anului fiscal;

b)      perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sînt de cel puţin 30 zile calendaristice, iar diferenţa dintre perioadele de activitate este de cel puţin 60 de zile calendaristice;

c)       livrările de mărfuri şi servicii în medie pe zi pînă la şi între perioadele de funcţionare a posturilor fiscale sînt mai mici de 70 % faţă de livrările medii pe zi înregistrate în perioadele de funcţionare a acestor posturi.

Estimarea obligaţiilor fiscale se efectuează pentru perioada de la începutul anului pînă la instituirea primului post fiscal.

Aceste norme se referă la următoarele genuri de activitate indicate în următoarele secţiuni din Clasificatorul Activităţilor din Economia Moldovei:

Secţiunea C – industria extractivă;

Secţiunea G – comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor; motocicletelor, a bunurilor casnice şi personale;

Secţiunea H – hoteluri şi restaurante;

Secţiunea I – transporturi şi comunicaţii.

 

- Legea nr. 145-XVI din 27.06.2008 pentru completarea unor acte legislative.

În prezent codul fiscal prevede la alin (3) al art. 174 posibilitatea stingerii prin scădere a obligaţiei fiscale a contribuabilului persoană juridică ca urmare a încetării activităţii prin lichidare sau reorganizare. De la 1 ianuarie 2009 va intra în vigoare art. 174¹ care se referă la stingerea simplificată a obligaţiei fiscale prin scădere. Astfel, în lipsa infracţiunilor de evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător, organul fiscal stinge simplificat obligaţia fiscală a contribuabililor prin scădere în cazul în care stabileşte că persoana juridică întruneşte cumulativ următoarele condiţii:

-           are datorii la bugetul de stat (inclusiv la bugetul local) şi/sau la fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală;

-          nu este fondator al unei persoane juridice;

-          în decursul a 24 de luni consecutive nu a depus dările de seamă fiscale şi nu a efectuat operaţii pe nici un cont bancar;

-          nu dispune de bunuri care pot fi urmărite în scopul executării obligaţiei fiscale;

-          faşă de persoana juridică au fost aplicate toate măsurile de executare silită a obligaţiei fiscale prevăzute de lege.

Se completează legea nr.220-XVI din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice şi a întreprinzătorilor individuali.

Se introduce încă un temei de refuz de înregistrare a persoanei juridice. Astfel, înregistrarea nu se admite în cazul constituirii unei noi persoane de către fondatorul persoanei juridice radiată din registrul de stat ca rezultat al aplicării art. 174¹ din Codul fiscal – în decursul a 3 ani.

Lista fondatorilor cărora li se refuză de a înregistra va fi prezentată Camerei de Înregistrare de Stat de către Inspectoratul Fiscal conform unui regulament.

Monitorul Oficial Nr.131-133 din 22 iulie 2008

- Raportul asupra modului de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007 (Curtea de conturi a Republicii Moldova).

- Prin Hot. Guvernului nr. 849 din 11 iulie 2008 se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.556 din 16.10.1991 „Despre aprobarea Regulamentului cu privire la înregistrarea partidelor şi organizaţiilor social-politice în Republica Moldova”.

 

- Hotărîrea nr.854 din 11.07.2008 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului.

În Hot. Guv. nr.376 din 06.06.1995 “Cu privire la măsurile suplimentare de realizare a Sistemului naţional de paşapoarte” se modifică punctul 8 din anexa nr. 2 care se referă la regulile de şedere a cetăţenilor străini şi a apatrizilor în Republica Moldova cu următorul cuprins:

cetăţenii străini şi apatrizi nu pot fi angajaţi în cîmpul muncii fără obţinerea permisului de muncă de la Ministerul Economiei şi Comerţului, adeverinţei de imigrant de la Ministerul Afacerilor Interne şi a permisului de şedere de la Ministerul Dezvoltării Informaţionale”.

- La capitolul “acte ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare”  este publicată Hotărîrea privind aprobarea Normelor de prudenţă financiară a asociaţiilor de economii şi împrumut”.

  Monitorul Oficial Nr.134-137 din 25 iulie 2008

- Prin Legea nr.172-XVI din 10.07.2008 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative s-au făcut modificări esenţiale la Codul Fiscal al R.M.

Art.20  litera a) modificări redacţionale; litera z) cuvintele “la impozitul pe venit” se exclud. În aşa fel, din data publicării modificărilor toate facilităţile fiscale constituie o sursă de venit neimpozabilă.

Art. 24 care se referă la deducerea cheltuielilor aferente activităţii de întreprinzător se completează cu alin (16) şi (17) cu următorul cuprins:

(16) Societăţilor de audit şi auditorilor în calitate de întreprinzători individuali li se permite deducerea cheltuielilor pentru asigurarea riscului de audit în mărime de pînă la 15% din venitul de vînzări ale serviciilor prestate în anul de gestiune.

(17) Se permite deducerea cheltuielilor suportate de întreprinderile agricole pentru întreţinerea obiectivelor de menire social-culturală aflate în gestiune, conform normelor (cheltuielilor medii) stabilite pentru întreţinerea instituţiilor similare finanţate de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.”

Se modifică şi art. 25 alin.(2) care se referă la deducerea dobînzilor. Astfel, “deducerea cheltuielilor legate de achitarea dobînzilor de către persoanele juridice şi fizice care practică activitate de întreprinzător (cu excepţia instituţiilor financiare şi a organizaţiilor de microfinanţare) în folosul persoanelor fizice şi juridice se acceptă în limitat ratei de bază (rotunjită pînă la următorul procent întreg), stabilită de Banca Naţională a Moldovei în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune, aplicată la refinanţarea băncilor comerciale prin operaţiuni repo de cumpărare a valorilor mobiliare de stat pe termen de 2 luni”.

Comentariu:

Se prezintă o nouă redacţie a acestui alineat. După noi, această redacţie este tot aşa de nereuşită ca şi cea precedentă. Reiese că dobînda la creditele bancare poate fi dedusă numai în limita ratei de bază, stabilită de BNM în luna noiembrie. Întră în vigoare la momentul publicării.

Scutirea personală, precum şi scutirea acordate soţiei (soţului), care nu lucrează,  începînd cu 1 ianuarie 2009, va constitui 7200 lei, iar pentru persoanele specificate la alin (2) al art. 33 va constitui 12 000 lei. Scutirea pentru persoanele întreţinute va constitui 1680 lei.

La art. 52 alin. (5) se stabileşte că termenul pentru care se adoptă decizia organului fiscal privind scutirea provizorie de plata impozitului pe venit a instituţiilor care activează în sferele ocrotirii sănătăţii, învăţămîntului, ştiinţei şi culturii precum şi a societăţilor orbilor, surzilor şi invalizilor, societăţile veteranilor şi alte asociaţii obşteşti, fundaţiile, organizaţiile filantropice nu poate depăşi un an de la înregistrarea  acestora.

Se completează art. 83care se referă la  prezentarea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit şi a documentului cu privire la venitul societăţii cu alin (11) care prevede că : “prin derogare de la prevederile alin (2) lit. d), întreprinzătorul individual sau gospodăria ţărănească (de fermier) al căror număr mediu anual de salariaţi pe parcursul întregii perioade fiscale nu depăşeşte 3 unităţi şi care nu sînt înregistraţi ca plătitori de TVA prezintă, nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului fiscal de gestiune, o dare de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit.”

Orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, orice reprezentanţă, reţine şi achită la buget un impozit de 15% şi din patrimoniul transmis către persoanele fizice cu titlu de donaţie”.

Se introduce un art. 90² care se referă la “regimul fiscal pentru unele tipuri de cheltuieli”. Astfel, “la depăşirea limitei pentru cheltuielile aferente donaţiilor în scopuri filantropice sau celor de sponsorizare stabilite la art. 36, contribuabilul calculează şi achită un impozit de 15% din suma depăşirii” Acest impozit trebuie achitat la buget nu mai tîrziu de 31 martie a anului următor anului de gestiune, iar darea de seamă privind impozitul calculat în baza art.90² se prezintă organului fiscal teritorial nu mai tîrziu de data de 31 martie a anului următor anului de gestiune.

Conform art. p. c) din art. 95 ca obiect impozabil cu TVA  este importul serviciilor în Republica Moldova, cu excepţia serviciilor importate aferente produselor compensatoare rezultate din regimul de perfecţionare pasivă”.

Conform modificărilor, mărfurile şi serviciile destinate proiectelor de asistenţă tehnică se scot din lista mărfurilor şi serviciilor scutite de TVA şi se includ la art. 104 astfel fiind impozitate cu TVA  la cota 0% (începînd cu 01 ianuarie 2009).

În legătură cu aprobarea în variantă nouă a Nomenclatorului mărfurilor al Republicii Moldova (Hotărîrea Guvernului  nr. 1525  din  29.12.2007) se modifică Anexa la titlul IV al Codului fiscal. Se redactează textul pentru unele poziţii tarifare. Începînd cu 01 ianuarie 2009, unele poziţii din lista produselor supuse accizelor se exclude, se modifică valoarea accizelor.

Începînd cu 1 ianuarie 2009 baza impozabilă la taxa pentru parcare – va fi suprafaţa de parcare şi nu venitul din vînzări a serviciilor de parcare prestate.

Taxele locale se aplică, se modifică ori se anulează de către autoritatea administraţiei publice locale, fără concursul direcţiei finanţe şi inspectoratului fiscal de stat din teritoriul administrat, concomitent cu adoptarea sau modificarea bugetului unităţii administrativ-teritoriale.

La anexa la titlul VII s-au efectuat modificări la litera j) – taxa pentru parcare, care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2009. Astfel, baza impozabilă la acest impozit local este suprafaţa de parcare iar cota maximă este de 6 lei anual pentru fiecare metru pătrat.              

La art. 299 care stabileşte noţiunile generale care se referă la taxele pentru resursele naturale este modificat punctul 6) care stipulează că prin normă de extragere a apei  se înţelege volumul de apă extras în lipsa contorului, care se stabileşte de către organul de stat împuternicit de Guvern.

 Art. 303 care se referă la obiectul impunerii la taxa pentru apă se modifică şi va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2008 cu următorul conţinut:

„Obiect al impunerii este:

a)       volumul de apă extras din fondul apelor, cu excepţia celui pentru care nu se aplică taxa pentru apă;

b)       volumul de apă utilizat de hidrocentrale”.

Pentru fiecare 1m² de apă extrasă din fondul apelor se va achita 0,3 lei.       

Se modifică şi art. 338 care se referă la obiectul impunerii al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate Republica Moldova. Astfel, “obiect al impunerii sînt autovehiculele înmatriculate permanent sau temporar în Republica Moldova, motociclete, autoturisme, autocamioane, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autoturism sau de microbuz, autovehicule pentru utilizări speciale pe şasiu de autocamion, autoremorci, remorci, semiremorci, microbuze, autobuze, tractoare, orice alte autovehicule cu autopropulsie”. Astfel nu se mai specifică cine este deţinătorul acestora, persoana fizică sau juridică şi în care scopuri le foloseşte -  personale sau de antreprenoriat.

Se modifică art. 24 din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor  I şi II ale Codului Fiscal, excluzîndu-se alineatele (3)-(5), (10) şi (13) care se referă la  plata sau scutire de la plata impozitului pe venit.

Se modifică art.3 din Legea nr.68-XVI din 05.05.2005 pentru punerea în aplicare a titlului VIII al Codului fiscal. Alin (2) al acestui art. stabileşte că:

“(2) În anii 2006-2010 inclusiv, nu se aplică taxa pentru apa extrasă de agenţii economici producători agricoli, indiferent de forma juridică de organizare, a căror activitate de bază efectivă este prevăzută în anexa nr.3 la Legea nr.1164 –XIII din 24 aprilie 1997 pentru punerea în aplicare a titlurilor I şi II ale codului fiscal, precum şi pentru apa extrasă şi livrată acestora de către alţi agenţi economici.”

Se modifică Legea nr.1417-XII din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal (art.4, alin.(6), subalin.2). În urma acestor modificări se permite trecerea în cont a TVA achitate pentru procurarea de servicii de la persoanele juridice şi fizice, care se află pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar (Transnistria).

 - Legea pentru punerea în aplicare a titlului VI din codul fiscal nr.1056-XIV din 16.06.2000 art.4 alin.(2) se modifică în următoarea redacţie:

“Pînă la 1 ianuarie 2010, prin derogare de la prevederile Codului fiscal, aplicarea impozitului funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se reglementează conform prevederilor alin.(4)-(11) din prezentul articol şi ale anexelor nr.1 şi nr.2 la prezenta lege”.

Întrarea în vigoare a tuturor articolelor titlului VI din Codul fiscal se amînă pînă la 01 ianuarie 2010. Impozitul funciar şi impozitului pe bunurile imobiliare se va calcula şi declara încă un an de zile pe vechi.

 - La capitolul Acte ale Inspecţiei Muncii a Republicii Moldova este publicat Raportul de activitate a Inspecţiei Muncii pe anul 2007 care cuprinde 13 anexe. Pe parcursul anului 2007 au fost depistate numeroase cazuri de încălcare a legislaţiei muncii, de aceea este de dorit ca angajatorii să atragă o atenţie sporită la perfectarea tuturor actelor necesare legate de legislaţia muncii.

- Legea nr.155-XVI cu privire la modificarea şi completarea articolului 18 din Legea nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii.

Prin această lege se modifică cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului, care se achită asiguratului care  se află în concediu pentru îngrijirea copilului pînă la vîrsta de 3 ani, va fi de 20% din baza de calcul stabilită la art. 7 (venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat, venit din care au fost calculate contribuţiile de asigurări sociale), dar nu mai puţin de 200 lei lunar, iar de la 1 ianuarie 2009 cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru creşterea copilului constituie 25% din baza de calcul stabilită la art. 7, dar nu mai puţin de 250 lei pentru fiecare copil.

- Legea nr.168-XVI din 09.07.2008 privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Finlanda pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit.

Monitorul Oficial nr.138-139 din 29 iulie 2008

- Legea  privind birourile istoriilor de credit nr.122-XVI din 29 mai 2008.

Această lege stabileşte baza juridică pentru activitatea birourilor istoriilor de credit, care vor selecta, prelucra, stoca şi prezenta informaţia ce ţine de respectarea de către debitori a obligaţiunilor asumate prin contractele de credit.

- Legea nr. 164-XVI din 09.07.2008 pentru completarea unor acte legislative

Prin această lege a fost completată legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543-XII din 25.02.1998 cu art. 40 (6) cu următorul cuprins:

„Articolul 40 (6). Înregistrarea contractelor privind investiţiile în construcţii

(1)     Contractele prin care una dintre părţi se obligă să asigure construcţia unuia sau mai multor apartamente şi să le transmită persoanei fizice care se obligă să achite integral sau parţial preţul imobilului anterior predării acestuia, precum şi contractele privind cesiunea drepturilor care rezultă din acestea se autentifică notarial şi se înscriu în registrul bunurilor imobile, sub sancţiunea nulităţii.

(2)     Este interzis să se perceapă de la persoana fizică orice plăţi prevăzute de contractele menţionate la alin. (1) înainte de înregistrarea contractelor respective.

(3)     Pentru înregistrarea contractelor menţionate la alin. (1), partea ce asigură construcţia bunului imobil este obligată să înregistreze dreptul de proprietate sau de folosinţă asupra terenului destinat construcţiei, dacă acest drept nu este înregistrat, precum şi să prezinte oficiului cadastral teritorial autorizaţiile necesare pentru construcţie, proiectul construcţiei, aprobat în modul stabilit, lista apartamentelor şi a  încăperilor nelocuibile.

(4)     După recepţia construcţiei, dreptul de proprietate asupra apartamentelor care face obiectul contractelor menţionate la alin. (1) se înscrie în registrul bunurilor imobile în temeiul acestor contracte şi al actului de predare-primire, semnat între părţi.

Legea obligă partea care efectuează construcţia, sub sancţiunea nulităţii, să autentifice notarial contractul şi să-l înregistreze în registrul bunurilor imobile. Pînă la autentificarea şi înregistrarea contractului, cumpărătorul este în drept să refuze achitarea în avans/rate a sumei stabilite în contract pînă la predarea imobilului.

Observăm că prin această completare se încearcă a se proteja consumatorul - persoana fizică, care doreşte să procure unul sau mai multe apartamente şi care este obligat în baza contractului să achite integral sau parţial preţul imobilului înainte de predarea acestuia. Raţiunea introducerii acestor completări, credem că apare datorită faptului că asemenea contracte sunt contracte de antrepriză, unde dreptul de proprietate asupra lucrării şi riscul pieirii fortuite este al antreprenorului (persoana fizică sau juridică care efectuează construcţia). Numai după recepţia bunului dreptul de proprietate şi riscul trece la cumpărător. Astfel, suma plătită în avans/rate trebuie restituită cumpărătorului în cazul pieirii fortuite a bunului pînă la predarea imobilului.

Astfel, pentru evitarea eventualelor litigii, legea cere, sub sancţiunea nulităţii, respectarea a 3 condiţii privind forma contractului privind investiţiile în construcţii şi a contractelor privind cesiunea drepturilor care rezultă din acesta:

-          forma scrisă;

-          autentificată notarial;

-          forma solemnă – înregistrarea în registrul bunurilor imobile.

În acest sens a fost modificată şi legea nr.1453-XV din 08.11.2002 cu privire la notariat, introducîndu-se un nou art. 51¹ care se referă la autentificarea de către notar a contractelor privind investiţiile în construcţii şi a contractelor privind cesiunea drepturilor care rezultă din acestea. 

- Legea nr. 173-XVI din 10.07.2008 cu privire la completarea Legii nr. 1540-XIII din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului.

Art. 11 al legii după alineatul (1) se completează cu un nou alineat (1¹) cu următorul cuprins:

(1¹) Plata pentru ambalajul din plastic şi/sau „tetra-pack” care conţine produse (cu excepţia produselor lactate) se achită în prealabil sau la momentul plasării sub regim vamal de import şi se stabileşte după cum urmează:

a)       pentru ambalajul din plastic a cărui capacitate este:

-          sub 1 litru – 0,80 lei;

-          de la 1 litru la 3 litri – 1,00 lei;

-          peste 3 litri – 1,50 lei

b)       pentru ambalajul „tetra-pack” a cărui capacitate este:

-          sub 1 litru – 1,00 lei;

-          de 1 litru – 1,50 lei;

-          de la 1 litru la 2 litri – 2,50 lei;

-          peste 2 litri – 3,00 lei.  

 - Legea nr.174-XVI din 10 iulie 2008 privind finanţarea, în anul 2008, a cheltuielilor de tratament al persoanelor neasigurate afectate de maladii social-condiţionate cu impact major asupra sănătăţii publice.

Conform acestei legi se permite finanţarea în anul 2008 cheltuielilor de tratament în condiţii de staţionar al persoanelor neasigurate, cu diagnosticul confirmat de maladii cu impact major asupra sănătăţii publice (tuberculoză, psihoze, alcoolism/narcomanie în cazuri de urgenţă medicală).

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...