37.9k
Home  »  Legislaţia  »  Sinteza Monitorului Oficial   »   MO nr. 113-130 din 12 iulie 2011 – 05 august 2011

MO nr. 113-130 din 12 iulie 2011 – 05 august 2011

08.08.20112.559 views

BULETIN INFORMATIV

Nr. 4 din 08 august 2011

 

Monitorul Oficial nr. 113 din 12 iulie 2011

 

- Hotărîrea Parlamentului nr.131 din 08 iulie 2011 privind numirea în funcţia de membru al Curţii de Conturi

Se numesc în funcţia de membru al Curţii de Conturi pe un termen de 5 ani: CHIŢAN Valeriu, PASCARU Angela, STURZU Ion, ŞOITU Tudor, TROCIN Gheorghe.

Domnul ŞOITU Tudor se numeşte în funcţia de vicepreşedinte al Curţii de Conturi.

 

- Hotărîrea Parlamentului nr.132 din 08 iulie 2011 privind desemnarea unor membri ai Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare

Se desemnează drept membri în Consiliul de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe un termen de 5 ani:

CIBOTARU Mihail – preşedinte

CAPTARI Victor – vicepreşedinte

GHERMAN Artur – vicepreşedinte

DOINA Aurica – membru

FILIP Iurie – membru.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 483 din 05.07.2011 cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 13 la Strategia de dezvoltare a industriei pe perioada pînă în anul 2015

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 490 din 07.07.2011 pentru aprobarea proiectului de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare.

 

Monitorul Oficial nr. 114-116 din 15 iulie 2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 492 din 07.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedurile de returnare, expulzare şi readmisie a străinilor de pe teritoriul Republicii Moldova

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 507 din 11.07.2011 cu privire la aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 61-XVI din 16.03.2007 privind activitatea de audit. 

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 511 din 11.07.2011 privind aprobarea Avizului la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 78 din 01.07.2011 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

În Ordinul ministrului finanţelor nr. 91 din 20.10.2008 “Privind clasificaţia bugetară”, se operează următoarele modificări şi completări.

1. În Clasificaţia veniturilor bugetare capitolul 366 „Transferuri între componentele bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul II” se completează cu paragraful 75, cu următoarea denumire:

„366.75 Transferuri în interiorul componentei fonduri speciale ale bugetelor de nivelul II”.

2. În Clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare:

Articolul 133 „Transferuri curente către bugetele de alt nivel şi între componentele bugetului” se completează cu aliniatul 75, cu următoarea denumire:

„133.75 Transferuri curente în interiorul componentei fonduri speciale ale bugetelor de nivelul II”

Articolul 273 „Transferuri capitale către bugetele de alt nivel şi între componentele bugetului” se completează cu aliniatul 75, cu următoarea denumire:

„273.75 Transferuri capitale în interiorul componentei fonduri speciale ale bugetelor de nivelul II”

            3. În Clasificaţia organizaţională a cheltuielilor bugetare „B. Tipuri de instituţii, organizaţii şi măsuri finanţate din buget” denumirea tipului 904 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 „904 Proiectul ”Construcţia, rentabilitatea şi extinderea reţelelor de apeduct, canalizare şi reparaţie a drumurilor în municipiul Chişinău””.

            4. În Clasificaţia programelor şi subprogramelor programul 85 „Cultura, agrementul şi sportul” se completează cu subprogramul 05 cu următoarea denumire:

„85.05 Protejare a patrimoniului cultural naţional”

Punctul 4 se pune în aplicare începînd cu etapa de elaborare a proiectului de buget pentru anul financiar 2012

 

- Hotărîrea CNPF nr. 26/19 din 07.07.2011 privind modificarea Hotărîrii Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare nr. 36/10 din 26.08.2010 „Cu privire la aprobarea structurii şi statelor de personal”

Se modifică şi se completează structura şi statele de personal ale Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare.

 

Monitorul Oficial nr.117 din 19.07.2011

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 530 din 13.07.2011 privind modificarea punctului 23 din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale

La punctul 23 aliniatul doi din Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 cifra „3” se substituie cu cifra „5”.

Astfel, Baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul mediu lunar realizat în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat. Conform prevederilor anterioare venitul mediu lunar luat în calcul la determinarea mărimii indemnizaţiilor, nu putea depăşi 3 salarii medii lunare pe ţară prognozate, potrivit noilor modificări acesta nu poate depăşi 5 salarii medii lunare pe ţară prognozate.

Amintim că salariul mediu lunar prognozat pe anul 2011 este de 3300 lei.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 532 din 13.07.2011 pentru aprobarea Avizului asupra proiectului de lege despre modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului Avizul asupra proiectului de lege despre modificarea şi completarea Legii nr. 1593-XV din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 538 din 14.07.2011 cu privire la modificarea anexei nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 30.05.2002 (Regulamentul cu privire la modul de trecere a frontierei zonei economice libere)

Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 686 din 30.05.2002 „Despre aprobarea şi abrogarea unor acte normative”, se modifică după cum urmează:

            1. la punctul 1 aliniatul unu, propoziţia a doua se exclude. Aliniatul dat va avea următorul conţinut „Zona economică liberă (în continuare - zona liberă) este partea teritoriului vamal al Republicii Moldova, separată din punct de vedere economic, strict delimitată pe perimetru. Frontiera zonei libere se asimilează cu frontiera vamală a Republicii Moldova.”

            2. la punctul 3, sintagma „organele de pază de stat” se substituie cu sintagma „întreprinderile specializate de pază” şi cuvîntul „organe” se substituie cu cuvîntul „întreprinderi”.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 83 din 07.07.2011 cu privire la aprobarea Programului de examinarea pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general

Se aprobă Programul de examinare pentru conferirea calităţii de auditor pentru auditul general. Prezentul ordin intră în vigoare de la 1 ianuarie 2012, la data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă ordinul nr. 21 din 21.02.2008

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 84 din 08.07.2011 privind modificarea şi completarea Clasificaţiei bugetare

 

Monitorul Oficial nr. 118-121 din 22.07.2011

 

- Hotărîrea Parlamentului nr. 50 din 05.07.2011 cu privire la bugetul Parlamentului pentru anul 2011

Se aprobă bugetul Parlamentului pentru anul 2011, cu un deviz de cheltuieli în sumă de 71 859,7 mii lei.

 

- Hotărîrea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 cu privire la aprobarea Planului naţional de acţiuni în domeniul dreptului omului pe anii 2011-2014

 

- Hotărîrea Parlamentului nr. 117 din 23.06.2011 pentru modificarea articolului 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 75 din 15.04.2011 cu privire la constituirea Comisiei de anchetă privind elucidarea circumstanţelor votării şi semnării Legii nr. 176 din 15.07.2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

În Hotărîrea nr. 75 din 15.04.2011 textul „în termen de pînă la 60 de zile” se substituie cu textul „pînă la 15 iulie 2011”.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 533 din 13.07.2011 cu privire la aprobarea Listei şi tarifelor serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice

Se aprobă Lista şi tarifele serviciilor contra cost din sfera sănătăţii publice prestate persoanelor fizice şi juridice.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 535 din 14.07.2011 cu privire la Proiectul pentru finanţarea pe bază de formulă a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

Conform anexei nr.1 se aprobă Regulamentul privind modul de aplicare a formulei de finanţare pentru instituţiile de învăţămînt primar şi secundar general, finanţate din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale.

Formula se extinde asupra componentei de bază a bugetului şi cuprinde cheltuielile curente, cu excepţia cheltuielilor pentru alimentaţie, condiţiile specifice de retribuire a muncii lucrătorilor unor instituţii din raionul Căuşeni şi celor ce ţin de activitatea grupelor de pregătire obligatorie a copiilor pentru şcoală, precum şi cheltuielile capitale, cu excepţia investiţiilor capitale.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 541 din 18.07.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală

Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizaţi în proprietatea intelectuală reglementează activitatea profesională a mandatarilor autorizaţi în domeniul proprietăţii intelectuale, în conformitate cu legislaţia privind protecţia proprietăţii intelectuale şi alte acte normative, precum şi cu dispoziţiile tratatelor internaţionale la care RM este parte.

Prevederile prezentului Regulament se extinde asupra:

1. mandatarilor autorizaţi;

2. solicitanţilor de a obţine certificate de mandatar autorizat;

3. Comisiei de atestare, instituită în cadrul Agenţiei de Stat pentru Protecţia Intelectuală.

 

Activitatea mandatarilor autorizaţi constă în reprezentarea persoanelor fizice şi juridice în condiţiile prevăzute de contractul de mandat sau de un alt contract cu un conţinut analogic (în continuare – contract) şi/sau de procura de reprezentare (în continuare – procură) şi în acordarea asistenţei necesare acestora în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală (mărci, invenţii, desene şi modele industriale, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, denumiri de origine, indicaţii geografice, specialităţi tradiţionale garantate).

 

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 542 din 18.07.2011 cu privire la completarea anexelor nr.1 şi nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 08.04.2010  “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri, servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 86 din 15.07.2011 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor în Normele metodologice privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor

Se operează următoarele modificări şi completări:

În punctul 7.2.7. “Planul de conturi al evidenţei contabile privind executarea de casă a mijloacelor bugetului public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor”, clasa 10 “Conturi extrabilanţiere” se completează cu următoarele conturi:

1027 “Datoria bugetului de stat privind drepturile de import-export achitate în avans”

1059 “Datoria faţă de bugetul de stat privind creditarea instituţiilor financiare”

1060 “Datoria faţă de bugetul de stat privind restanţele agenţilor economici”.

 

- Ordinul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor nr. 52 din 30.06.2011 cu privire la aprobarea Programului de implementare a portabilităţii numerelor în RM pentru anii 2011-2013

Programul prevede o abordare complexă de integrare a principiilor libertăţii omului în documentele de politici din domeniu şi la toate nivelurile de adoptare şi implementare a deciziilor.

Scopul Programului rezidă în asigurarea promovării dreptului utilizatorului final la libera alegere a furnizorului de servicii publice de telefonie, fără necesitatea de a modifica numărul de telefon, atunci cînd acest lucru este în interesul lui şi fără a fi incomodat de obstacole juridice, tehnice sau practice, inclusiv de condiţii, proceduri, obligaţii contractuale etc.

 

 Monitorul Oficial nr. 122-127 din 29.07.2011

- Legea nr. 85 din 07.07.2011 pentru modificarea şi completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995

Se promulgă Legea nr. 85 din 07.07.2011 pentru modificarea şi completarea Legii drumurilor nr. 509-XIII din 22.06.1995.

 

- Legea nr. 114 din 08.06.2011 pentru completarea articolului 7 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 114-XIII din 28.03.1995

Articolul 7 se completează cu aliniatul (5) avînd următorul cuprins:

„Metodologia stabilirii tarifelor pentru prestarea serviciilor medico-sanitare în instituţiile publice şi cele private, contractate de către Compania Naţională de Asigurări în Medicină, Catalogul de tarife unice pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi de cele private, se elaborează de Ministerul Sănătăţii şi se aprobă de Guvern.”.

 

- Legea nr. 130 din 07.07.2011 privind modul de plasare în regim vamal de admitere temporară a mijloacelor de transport auto neînmatriculate în Republica Moldova

Mijloacele de transport auto neînmatriculate în Republica Moldova, indiferent de termenul lor de exploatare, pot fi introduse pe teritoriul ţării pînă la 31 decembrie 2011 inclusiv doar în cazul în care vor fi declarate prin acţiune şi plasate pe un termen de pînă la 90 de zile în regim vamal de admitere temporară, cu respectarea următoarelor condiţii:

a) mijloacele de transport auto se află la evidenţă permanentă în alte state;

b) mijloacele de transport auto ale persoanelor fizice rezidente sînt deţinute în proprietate sau cu drept de folosinţă, fapt confirmat prin actele respective; persoanele fizice nerezidente sînt proprietari ai mijloacelor de transport auto şi locuiesc temporar în Republica Moldova, acestea fiind confirmate prin actele respective;

c) mijloacele de transport auto să fie scoase de pe teritoriul Republicii Moldova pînă la expirarea termenului acordat, conform regimului vamal de admitere temporară;

d) mijloacele de transport auto să nu fie folosite pentru transportul de mărfuri şi de pasageri;

e) în cazul în care persoanelor fizice nerezidente li se acordă un alt regim de şedere pe teritoriul Republicii Moldova, documentele confirmative se vor prezenta organului vamal în vederea prelungirii termenului de aflare a mijlocului de transport auto în regim vamal de admitere temporară, informaţia respectivă incluzîndu-se în Registrul de stat al transporturilor.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 547 din 21.07.2011 cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 550 din 22.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare şi modul de funcţionare a organizaţiilor străine cu atribuţii în domeniul adopţiei internaţionale în RM şi a listei serviciilor şi activităţilor pe care le pot desfăşura în domeniul adopţiei internaţionale

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 555 din 22.07.2011 cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 108 din 03.02.2005

Se aprobă modificările şi completările la Hotărîrea Guvernului nr.108 din 03.02.2005 privind aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale

Cele mai importante modificări constau în:

punctul 9 va avea următorul cuprins:

9. Plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de o boală obişnuită sau de accidente nelegate de muncă se efectuează din contul angajatorului şi din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat în modul stabilit la punctul 291 al prezentului Regulament.”;

punctul 16 va avea următorul cuprins:

„16. Dreptul la indemnizaţie se stabileşte din prima zi a pierderii capacităţii de muncă pînă la restabilirea ei sau pînă la constatarea de către Consiliul Expertiză Medicală a Vitalităţii (în continuare – C.E.M.V.) a gradului de invaliditate sau pînă la expirarea contractului individual de muncă pe termen. Plata indemnizaţiilor se efectuează în modul stabilit la punctul 291 al prezentului Regulament.”;

la punctul 17:

litera a) se completează cu o propoziţie nouă, cu următorul cuprins: “Anul calendaristic cuprinde perioada de la 1 ianuarie pînă la 31 decembrie.”;

litera c), după cuvintele “de muncă pe termen”, se completează cu cuvintele “ce nu depăşeşte un an de zile”;

litera k) se exclude;

la punctul 23:

alineatul patru va avea următorul cuprins:

“În cazul în care, în perioada de 6 luni luate în calcul, conform primului alineat, sînt luni lucrate incomplet din motive neîntemeiate, acestea nu se vor exclude din calcul.”;

se introduc în final patru alineate noi, cu următorul cuprins:

“Venitul asigurat, achitat pentru o perioadă de activitate mai mare de o lună calendaristică, se va include în părţi egale pentru fiecare din lunile pentru care a fost calculată.

Angajatorul de la locul de muncă de bază a asiguratului va confirma prin certificat (anexa nr.2 la prezentul Regulament) partea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă care urmează a fi achitată angajatului de către angajatorul de la locul de muncă prin cumul pentru a doua zi de concediu medical.

Mărimea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă pentru a doua zi de concediu medical se va distribui între angajatori în mărimi proporţionale veniturilor asigurate ale angajatului, realizate la fiecare angajator în ultimele 6 luni calendaristice premergătoare lunii producerii riscului asigurat.

Certificatele din anexele nr.1 şi 2 se vor completa în 3 exemplare.”;

la punctul 25 litera c), cifra “100%” se substituie prin cifra “90%”;

după punctul 29 se completează cu punctul 291, cu următorul cuprins:

291. Plata indemnizaţiilor se efectuează astfel:

a) plata indemnizaţiilor de asigurări sociale prevăzute la pct.12 lit. b), c), d) şi e) se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat;

b) plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă, cu excepţia cazurilor prevăzute la lit. c), se efectuează în modul următor:

prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se suportă din contul persoanei asigurate;

a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă se plăteşte din mijloacele financiare ale angajatorului, iar şomerilor li se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;

începînd cu a treia zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă, indemnizaţia se plăteşte din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat;

c) plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de tuberculoză, de SIDA, de cancer de orice tip sau de apariţia riscului de întrerupere a sarcinii, precum şi plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă femeilor gravide care se află la evidenţă în instituţiile medico-sanitare, se efectuează integral de la bugetul asigurărilor sociale de stat, începînd cu prima zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă.”.

Pentru concediile medicale acordate pînă la 30 iunie 2011, indemnizaţiile se vor calcula în baza actelor normative în vigoare la data apariţiei riscului asigurat.

Pentru concediile medicale care au început pînă la 30 iunie şi continuă după 1 iulie 2011 indemnizaţiile stabilite nu se recalculează.

 

Comentarii:

Modificările operate în Hotărîrea Guvernului analizată mai sus au fost generate de modificările în Legea nr.289-XV din 22.07.2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, care au fost publicate în Monitorul oficial nr.107-109 din 1 iulie 2011. Atragem atenţia la modificările în Regulament ce ţin de procedura de calcul şi plată a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în cazul cînd angajatul lucrează prin cumul la altă întreprindere. Angajatul va prezenta un certificat de la locul de munca prin cumul privind venitul asigurat realizat în ultimele 6 luni. Contabilul de la locul de munca de baza efectuează calculul indemnizaţiei, inclusiv indemnizaţia pentru a doua zi de incapacitate temporară de muncă, care se achită de angajator, luînd în calcul şi datele prezentate de la locul de muncă prin cumul. Ulterior, repartizează indemnizaţia calculată pentru a doua zi de muncă în două părţi: indemnizaţia, care urmează să fie plătită la locul de muncă de bază şi indemnizaţia, care urmează să fie plătită la locul de muncă prin cumul. Acesta completează un certificat şi îl înmînează angajatului pentru a fi prezentat la locul de muncă prin cumul şi a primi aici o parte de indemnizaţie pentru a doua zi de incapacitate temporară de muncă. Menţionăm aici, că contabilul de la locul de muncă prin cumul nu va putea verifica corectitudinea datelor din certificatul prezentat de la locul de bază. Cine va răspunde pentru erori, greşeli, neînţelegeri? De ce trebuie o procedură atît de complicată cu două certificate prezentate în ambele părţi? Dar, dacă angajatul munceşte în cîteva locuri? Cîte certificate vor fi completate? În popor este o vorbă, nu costă pielea cît dubala! Cui îi trebuie un sistem atît de complicat şi care va genera neclarităţi, erori, amenzi şi conflicte cu organele de control?

Dacă contabilul n-ar avea alte probleme, ocupaţii, atunci poate că ar fi putut să completeze certificate inutile, care au fost inventate de funcţionari, care n-au capacităţi sau nu doresc să gîndească un sistem mai simplu. Noi nu suntem de acord cu sistemul propus şi cerem să fie modificat. În legătură cu aceasta, propun ca indemnizaţiile pentru incapacitatea temporară de muncă să fie calculate şi plătite de agenţiile teritoriale ale CNAS. În acest caz, fiecare să va ocupa cu treaba lui.

 

- Ordinul Ministerului Economiei nr. 136 din 25.07.2011 cu privire la aprobarea completărilor ce se operează în anexă la Ordinul nr. 66 din 04.05.2010

Se aprobă, conform anexei, completările ce se operează în anexă la Ordinul nr.66 din 04.05.2010 cu privire la aprobarea Listei agenţilor economici-întreprinderi ale industriei uşoare şi a tipurilor de servicii prestate de către aceştia pe teritoriul Republicii Moldova solicitanţilor plasării mărfurilor sub regim vamal de perfecţionare activă, impozitate cu TVA la cota zero.

 

 

Monitorul Oficial nr. 128-130 din 05.08.2011

 

- Legea nr. 115 din 23.06.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative

Se modifică şi se completează Codul penal al RM nr. 985-XV din 18.04.2002, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Codul contravenţional.

Modificările operate se referă la înăsprirea pedepsei pentru următoarele încălcări: încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, falsificarea şi contrafacerea produselor.

- Legea nr. 149 din 15.07.2011 pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală

Se ratifică Convenţia privind asistenţa administrativă reciprocă în materie fiscală, adoptată la Strasbourg la 25.01.1988 şi semnată de RM la Paris la 27.01.2011

 

- Hotărîrea Parlamentului nr. 144 din 14.07.2011 pentru aprobarea bugetului pe anul 2011 şi a numărului de personal al Curţii de Conturi

Se aprobă bugetul Curţii de Conturi pe anul 2011 în sumă de 26.186,7 mii lei, inclusiv:

cheltuieli de bază – 22.926,0 mii lei;

proiecte de finanţare din surse externe – 3.260,7 mii lei (echivalentul a 258,79 mii de dolari SUA)

Se aprobă numărul de personal al Curţii de Conturi – 160 unităţi.

 

- Hotărîrea Parlamentului nr. 145 din 14.07.2011 cu privire la aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţii Financiare pe anul 2011

Bugetul CNPF pe anul 2011 se aprobă la venituri în sumă de 11.695,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 16.962,3 mii lei, cu un deficit în sumă de 5.267,3 mii lei.

 

- Hotărîrea Curţii de Conturi nr. 22 din 18.07.2011 privind Raportul auditului regularităţii utilizării mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentare în anul 2010 la Comisia Electorală Centrală şi la unele consilii electorale de circumscripţie

Ca urmare a efectuării auditului, s-a obţinut o bază rezonabilă referitor la faptul că situaţiile financiare raportate de CEC la 31.12.2010 privind utilizarea mijloacelor financiare pentru desfăşurarea alegerilor Parlamentului în anul 2011 sunt veridice sub toate aspectele semnificative, precum şi că operaţiunile şi tranzacţiile financiare, în ansamblu, sunt conforme reglementărilor în vigoare.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 568 din 27.07.2011 privind modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10.12.2008

Se modifică şi se completează Hotărîrii Guvernului nr. 1406 din 10.12.2008 „Pentru aprobarea Normei sanitar-veterinare privind sistemul de etichetare a cărnii de bovină, precum şi a produselor din carne de bovină ”.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 576 din 28.07.2011 cu privire la măsurile de pregătire a economiei naţionale şi a sferei sociale pentru activitate în perioada toamnă-iarnă 2011-2012

Prezenta hotărîre are drept scop asigurarea fiabilă a economiei naţionale şi a populaţiei cu resurse energetice şi servicii comunale, precum şi pentru crearea condiţiilor optime de activitate în perioada de toamnă-iarnă 2011-2012.

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 578 din 29.07.2011 pentru aprobarea proiectului de lege privind completarea aliniatului (3) articolul 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 nr. din 31.03.2011

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege privind completarea aliniatului (3) articolul 4 din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 nr. din 31.03.2011

 În prezent aliniatul (3) articolul 4 are următorul conţinut:

„Persoanele fizice prevăzute la pct.1 lit. a) din anexa nr.2 la Legea nr.1593-XV din 26.12.2002, care achită pînă la data de 31 octombrie 2011 prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală stabilită în sumă fixă, beneficiază de o reducere de 75% din suma stabilită la alin.(2) al prezentului articol, dacă acestea nu fac parte concomitent din categoriile de plătitori prevăzuţi la pct.1 lit. b), c), d) şi e) şi pct.2 din anexa nr.2 la legea menţionată.”

 

- Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 29.07.2011 cu privire la limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pe anul 2011

Limitele numărului de unităţi de personal şi ale cheltuielilor de personal în sectorul bugetar pe anul 2011, din toate sursele de finanţare, se stabilesc după cum urmează:

- pentru autorităţile administraţiei publice centrale, total:

            limita numărului de unităţi de personal – 80.956,0 unităţi

            limita cheltuielilor de personal – 3.623.639,5 mii lei

- pentru autorităţile administraţiei publice locale, total:

            limita numărului de unităţi de personal – 131.044,0 unităţi

            limita cheltuielilor de personal – 4.210.824,8 mii lei

 

- Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 91 din 28.07.2011 privind modificarea şi completarea clasificaţiei bugetare

În Ordinul MF nr. 91din 20.10.2008 „Privind clasificaţia bugetară”, se operează următoarele modificări şi completări:

1. În clasificaţia economică a cheltuielilor bugetare:

Articolul 135.00 „Transferuri către populaţie”, se completează cu aliniatul 33, cu următoarea denumire:

            135.33 „Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului”.

2. În indicaţiile metodologice privind aplicarea clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare:

La articolul 135.00 „Transferuri către populaţie” după ultimul alineat se introduce un alineat nou cu următorul conţinut:

„La articolul 135.33 „Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă achitate din mijloacele financiare ale angajatorului” se referă cheltuielile pentru plata indemnizaţiilor achitate din mijloacele financiare ale angajatorului pentru:

- a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă;

- zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice, calculate de la plata pierderii temporare a capacităţii de muncă, cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională.”

 

- Ordinul nr. 92 din 28.07.2011 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în contabilităţile centralizate din cadrul primăriilor satelor (comunelor), oraşelor, aprobată prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 94 din 19.07.2010

La contul 18 „Decontări cu personalul privind retribuirea muncii”, punctul 163 se substituie cu punctul 1621 cu următoarea redacţie:

„În subcontul 189 „Alte decontări” se ţine evidenţa decontărilor privind indemnizaţiile alesului local pentru participarea la şedinţa consiliului, indemnizaţiile achitate la încetarea raportului de muncă şi indemnizaţiile achitate din mijloacele financiare ale angajatorului, inclusiv pentru a doua zi calendaristică de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite sau de accidente nelegate de muncă şi pentru zilele lucrătoare din primele 20 de zile calendaristice, calculate de la data pierderii temporare a capacităţii de muncă, cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională.

În creditul subcontului 189 se înregistrează sumele calculate pentru plăţile respective, debitîndu-se subconturile corespunzătoare ale conturilor 20,21. În debitul subcontului 189 se înscriu impozitele reţinute în ordinea stabilită şi sumele plătite”

 

- Ordinul nr. 93 din 28.07.2011 privind modificarea şi completarea Instrucţiunii cu privire la evidenţa contabilă în instituţiile publice, aprobată prin Ordinul ministerului finanţelor nr. 93 din 19.07.2010

 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 41 din 29.06.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului privind emiterea avizului tehnic ce atestă gradul de executare a construcţiei şi corespunderea lucrărilor de construcţie cu documentaţia de proiect

 

- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor nr. 49 din 26.07.2011 cu privire la aprobarea modelelor noi de ştampile ale experţilor tehnici şi verificatorilor de proiecte

Ştampilele de formă rotundă eliberate anterior de către Organele naţionale de dirijare în construcţii pentru toţi experţii tehnici şi verificatorii de proiecte se consideră nevalabile din data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al RM.

 

- Hotărîrea CNPF nr. 13/3 din 07.04.2011 privind aprobarea Regulamentului cu privire la emisiunea, circulaţia şi stingerea obligaţiunilor emise de către autorităţile administraţiei publice locale

 

- Hotărîrea CNPF nr. 31/6 din 28.07.2011 cu privire la înregistrării în Registrul de stat al valorilor mobiliare

 Se înregistrează În Registrul de stat al valorilor mobiliare:

1. Valorile mobiliare plasate conform dărilor de seamă privind rezultatele emisiunilor suplimentare de acţiuni ale societăţilor pe acţiuni: Î.M. „Accent Electronic” S.A.; S.A.. „Drumuri –Bălţi”; S.A. „Barza Albă”; S.A. „Floreni”

2. Excluderea din Registrul de stat al valorilor mobiliare şi anularea valorilor mobiliare emise anterior de: S.A. „Fabrica Avicola Tochile”; S.A. „Mihaela SA”; S.A. „Prometrans-Prim”.

 

- Hotărîrea BNM nr. 155 din 28.07.2011 cu privire la nivelul ratelor dobînzilor Băncii Naţionale a Moldovei

1. Se majorează rate de bază aplicată la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,0 puncte procentuale, de la 8,0 pînă la 9,0 la sută anual

2. Se majorează ratele de dobîndă:

            a) la creditele overnight de la 11,0 pînă la 12,0 la sută anual;

            b) la depozitele overnight de la 5,0 pînă la 6,0 la sută anual.

3. Se menţine, începînd cu perioada de urmărire a mijloacelor atrase 08.07.2011-07.08.2011, norma rezervelor obligatorii de mijloace atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă, precum şi norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută liberă convertibilă în mărime de 14,0 % din baza de calcul.

 

- Hotărîrea BNM nr. 156 din 28.07.2011 cu privire la nivelul ratei de bază a Băncii Naţionale a Moldovei la creditele pe termen lung

Se menţine rata de bază la creditele acordate pe termen lung (mai mare de 5 ani) la nivelul actual de 7,0 % anual.

 

 

Pregătitde OptimAudit SRL

tel.270103,272086.

 

Comentarii

Înregistrare

Restabilirea parolei

Se încarcă...